امروز با موضوع مطالبه سهم‌الشرکه با شما هستیم.

سهم‌الشرکه چیست؟
مطالبه آن در شرکت مدنی به چه نحو می‌باشد؟
مطالبه آن در شرکت تجارتی به چه صورت است؟
نحوه مطالبه‌ی آن در شرکتهای تجارتی چگونه می‌باشد؟
توقیف و مطالبه آن توسط شریک چگونه ممکن می‌باشد؟
مطالبه آن توسط طلبکاران شریک به چه نحو است؟
مرجع صالح برای مطالبه آن کجاست؟

برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.

مقدمه

با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهرمند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که به دارایی شریک تعلق می‌گیرد.

در صورت تشکیل شرکت هر یک از شرکا در زمینه نوع فعالیتی که موضوع شرکت می‌باشد، اقدام می‌کنند و بر همین اساس، شرکت را خواه با مدیریت خود و یا با دادن اذن به غیر اداره می‌کنند. با یکدیگر توافق می‌کنند که در صورت تحصیل سود و زیان هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک باشند.

شراکت و اثبات آن

در مورد شرکتهای تجارتی وضع به همین روال است و به این نحو که از سود و عواید شرکت برای هر یک از شرکا به موجب سهام خود و یا در قرارداد سهمی در نظر گرفته می‌شود و چون سهم‌الشرکه حق دینی مسلم شریک می‌باشد بر همین اساس هر شریک حق دارد که آن را از شرکت مطالبه کند.

نمونه رای ابطال اجراییه بانکی

در صورتی که طلب شریک در صورت مطالبه پرداخت نگردد می‌تواند مانند سایر مطالبات از طریق قانونی اقدام مقتضی به عمل آورد. مطالبه سهم‌الشرکه دعوای حقوقی قابل طرح در محاکم حقوقی است.

سهم‌الشرکه چیست؟

سهم‌الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت‌های شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم‌الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم‌الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم‌الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم‌الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.

مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت مدنی

در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین ان در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.

در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می‌باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم‌الشرکه بخواهد.

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت تجارتی

شرکت‌های تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می‌تواند طرف دعوی و یا اقامه‌کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می‌گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند. در صورتی که پرداخت نگردد می‌توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

نحوه مطالبه سهم‌الشرکه در شرکت های تجارتی

با توجه به انواع شرکت‌های تجارتی و ماهیت آن‌ها، نحوه ی مطالبه سهم‌الشرکه به صورت زیر خواهد بود:

شرکت تضامنی: در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می‌تواند برای مطالبه سهم‌الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می‌تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم‌الشرکه نماید.

مطالبه بدهی

شرکت سهامی: هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آن‌ها تعلق می گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است. این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می‌کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می‌تواند به موجب ان با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.

دعاوی بیمه‌

در مورد سایر شرکتهای مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم‌الشرکه به موجب شرکت‌نامه یا عقد شرکت که میزان سهم‌الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.

مطالبه سهم‌الشرکه توسط طلبکاران شریک

سهم‌الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می‌باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می‌توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آن‌ها کافی نباشد، سهم‌الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(۱۲۹ق.ت.)

توقیف و مطالبه سهم‌الشرکه توسط شریک

در قانون، طلبکار می‌تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد.

اما در صورتی که بیم آن باشد تا زمان صدور حکم به پرداخت دین، مدیون خود را در وضعیتی قرار دهد که نتوان بعد از صدور و قطعیت حکم، طلب را وصول نماید، در این صورت طلبکار، با درخواست تامین خواسته از مرجع صالح، معادل طلب خود را از اموال او توقیف می‌کند.

وکیل خیانت در امانت تهران

در صورتی که در شرکت مدنی، شریک نتواند سهم‌الشرکه که طلب او محسوب می‌شود و ناشی از سود شرکت است را مطالبه کند، در این صورت، می‌تواند معادل طلب خود، سود حاصله از شرکت را توقیف نماید و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت سهم‌الشرکه اوست، توقیف کند.

در مورد شرکت‌های تجارتی هم به همین روال می‌باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم‌الشرکه شریک است و در صورت عدم پرداخت، از اموال شرکت معادل سهم او توقیف گردد.

بهترین وکیل منطقه 8

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

با توجه به اینکه برای صدور تامین خواسته باید خواسته مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و یا تفریط باشد و از اسناد تجاری باشد که واخواست شده، ولی چون مطالبه سهم‌الشرکه که غالبا مستند به سند عادی شرکت نامه و یا سند عادی برگه سهام می باشد، در نتیجه خواهان باید برای درخواست و صدور تامین خواسته، خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد.(بند د ماده ۱۰۸ق.آ.د.م.)

مرجع صالح برای مطالبه سهم‌الشرکه

در صورتی که شریک شرکت مدنی قصد داشته باشد که از طریق مرجع قانونی برای وصول سهم‌الشرکه خود اقدام کند، چون مدیر و یا شریک دیگر شرکت متعهد به پرداخت سهم‌الشرکه او می‌باشد، می‌تواند به مرجع قانونی نزدیک به محل اقامت او(خوانده) مراجعه کرده و در صورتی که میزان سهم‌الشرکه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و در صورتی که بیش از مبلغ مورد نظر باشد، دادگاه محل اقامت وی صالح خواهد بود.

وکیل در اختیاریه

در مورد شرکت تجارتی چون شرکت، خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مرجع قانونی محل اقامتگاه شرکت، در صورتی که میزان سهم‌الشرکه بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف و بیش از این مبلغ دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان در زمینه امور تجارتی و شرکت‌ها و مطالبه سهم‌الشرکه، همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می‌کند. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

وکیل چک شمال تهران

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *