تیر 18, 1399

آیا می توان نسبت به مال فرزند وصیت نمود؟

با پاسخ به سوال آیا می توان نسبت به مال فرزند وصیت نمود؟ همراه شما هستیم. هر شخصی طبق قانون ایران، در زمان حیات خود