کلاهبرداری ثبتی

کلاهبرداری ثبتی

کلاهبرداری ثبتی


3.8/5 - (6 امتیاز)

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری ثبتی با شما هستیم.

سوالات مهم و متداو در خصوص کلاهبرداری ثبتی

 • کلاهبرداری از طریق تصرف ملک دیگری و درخواست سند مالکیت، چیست؟
 • ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
 • مصادیق کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
 • مجازات مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
 • مرجع صالح برای رسیدگی به مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
 • معرفی ملک دیگری به عنوان ملک خود چگونه محقق می‌شود؟
 • جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری کدام است؟
 • وکیل متخصص کلاهبرداری ثبتی و کیفری چه ویژگی‌هایی دارد؟

مقدمه

تصرف اشخاص در اموال، می‌تواند به اشکال متفاوتی باشد که هر کدام آثار متفاوتی در بر خواهد داشت، از جمله اینکه شخص ممکن است از جهت مالکانه بودن تصرف خود، هر اقدامی را که لازم بداند لحاظ کند.
ممکن است اقدامات شخص به طور مالکانه نباشد و ملک به نحو امانی (امانت) در تصرف داشته باشد.
در این موارد اشخاص به حکم قانون موظف به رعایت غبطه (مصلحت) مالک هستند و نباید از حدودی که قانون تعیین کرده، تعدی (تجاوز) نمایند.
در غیر این صورت غاصب خوانده می‌شود و حکم به رفع تصرف صادر می‌شود.

احداث شهرک های صنعتی

ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف

با توجه به اینکه مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مانند خانه و زمین) به موجب سند رسمی مشخص می‌گردد و دولت شخصی را که سند رسمی به اسم او باشد را به عنوان مالک می‌شناسد.
از همین رو ممکن است که اشخاصی فقط از جهت اینکه امین (امانت دار) هستند و اختیاری به جز، نگه داری مال ندارند ولی از این اعتمادی که مالک به آن‌ها کرده است سؤاستفاده کرده و تقاضای ثبت رسمی ملک سپرده شده را بخواهد.
از این رو قانون عمل اشخاص را جرم تلقی کرده است و مستوجب مجازات کیفری می داند.
ماهیت جرم مورد نظر در مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و  ۱۰۹ قانون ثبت تعریف گردیده است.

این جرم اشکال و صور مختلفی دارد ولی چیزی که در همه آن‌ها مشترک است، این است که این املاک نباید به ثبت رسیده باشند.
چرا که در صورت وجود سابقه ثبت سند رسمی، مشمول جرایم معامله معارض و یا انتقال مال غیر (دیگری) که از مصادیق خاص کلاهبرداری محسوب می‌شوند، می‌باشند.

مجازات کیفری کلاهبرداری کیفری

هرگاه افراد ملکی را که به منظور امانت به آن‌ها سپرده شده است، با دخل و تصرف خود به ضرر مالک، اقدام نمایند، مستوجب مجازات کیفری خیانت در امانت خواهد بود.
یکی از این موارد که در آن شخص امین (امانت‌دار) می‌تواند به ضرر مالک اقدام نماید، تصرف نسبت به املاکی است که ممکن است به شکل دیگری از نظر قانون مجازات کیفری در بر داشته باشد.
این عمل در قانون تقاضای ثبت از طریق تصرف نام دارد که از جرایم کلاهبرداری ثبتی محسوب می‌شود.
املاکی که هنوز ثبت نشد‌ه‌اند ممکن است از طرف اشخاصی که امین ملک هستند با تقاضای ثبت املاک از جانب آنان، موجب ایجاد ضرر مالک گردد.
با توجه به جرم کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف، در قانون ثبت شخص را به عنوان کلاهبردار معرفی کرده و مجازات کلاهبرداری را شامل آن می داند.
جرم از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.
به این معنی که گذشت شاکی خصوصی تاثیری در رسیدگی و مجازات ندارد.

انواع وکالت

مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف

اولین مصداقی را که قانون ثبت در مورد جرم کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف، تعریف کرده است ماده ی ۱۰۷ قانون ثبت می‌باشد که به عناصر این جرم پرداخته می‌شود:

 • عنصر مادی
 • رفتار فیزیکی

بر اساس ماده‌ی مذکور، تحقق رفتار فیزیکی جرم مورد نظر، با انجام فعل (عمل) و با ترک فعل (انجام ندادن عملی) واقع نمی‌شود.
تنها رفتار فیزیکی موجد (ایجاد کننده) این جرم، تقاضای ثبت ملک برای صدور سند رسمی می‌باشد.

شرایط لازم برای حصول جرم

شخصی که تقاضای ثبت ملک را می‌کند باید ملک را به یکی از اسباب قانونی که قانون او را امین می‌داند و به او حق تصرف می‌دهد، تصرف کند.
در غیر این صورت اگر ملکی را به سبب غیر قانونی در تصرف داشته باشد و غاصب باشد و تقاضای ثبت آن را بنماید مشمول ماده مربوطه نمی‌شود.
بلکه ممکن است مشمول ماده ۱۰۹ قانون ثبت گردد.

شرط دیگر تحقق کلاهبرداری ثبتی، عدم وجود سابقه ثبت سند رسمی می‌باشد.
شرط دیگر حصول جرم کلاهبرداری ثبتی، شخص، متقاضی ثبت مالکیت باشد نه متقاضی ثبت به عنوان و سبب از جمله وقف و حبس و یا … باشد.
برای خود تقاضای ثبت سند رسمی کند و تقاضای ثبت سند رسمی به اسم دیگری می‌تواند مشمول یکی از بند های ماده ی ۱۰۸قانون ثبت گردد.

نتیجه حاصله: جرم کلاهبرداری ثبتی با توجه به این که از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می باشد و جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع گردد.
مصداق دیگر کلاهبرداری ثبتی که در قانون ثبت تعریف گردیده است ماده ۱۰۸ قانون ثبت.

دفاع مشروع در قتل عمد

عنصر مادی

الف) رفتار فیزیکی: در این ماده مانند ماده قبلی جرم با انجام فعل و فعل مثبت یعنی با انجام رفتار یا عمل مجرمانه واقع می‌شود. به این صورت که شخص باید تقاضای ثبت ملک بدهد.

ب) شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری ثبتی:
ملک را باید متصرف باشد و عنوان امین بر او اطلاق گردد.
با توجه به قانون، تقاضای ثبت سند رسمی ملک را برای دیگری بدهد در غیر این صورت می‌تواند مشمول ماده ۱۰۷ قانون ثبت باشد. عنوان «تقاضای ثبت برای دیگری» در این ماده دارای دو اثر متفاوت خواهد بود.

در صورتی که دیگری از افراد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون ثبت نباشد.
کسی قبلا مالک بوده و ملک را انتقال داده و یا مالکیت وی به سبب قانونی از او سلب شده باشد و یا از ورثه او باشد یا در صورت دیگر، دیگری کسی باشد که خود را متصرف قلمداد کند در حالیکه متصرف نباشد.
در این صورت شخص دیگری بری از هرگونه اتهام و مجرمیت خواهد بود و مجرم نیست.

۲- در صورتی که دیگری از افراد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون ثبت باشد، شخص او و امین (امانت‌دار) هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.کلاهبرداری ثبتی
ملک سابقه ثبت سند رسمی نداشته باشد.

پ) نتیجه حاصله: این جرم با توجه به این از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می باشد جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع گردد.

دعوای مطالبه دیه

عنصر قانونی

بر اساس ماده مزبور اقدام فرد کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکب جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

عنصر معنوی

شخص باید دارای سوءنیت باشد و با علم و عمد به این اقدام دست بزند.
مصداق دیگری که در مورد جرم کلاهبرداری ثبتی وجود دارد ماده ۱۰۹قانون ثبت است.

یک) عنصر مادی

الف) رفتار فیزیکی: باید شخص به اسم خود تقاضای ثبت سند رسمی ‌ملک نماید و انجام فعل می‌باشد.

ب) شرایط لازم برای تحقق جرم:

 • شخص متصرف نباشد و خود را به عنوان متصرف قلمداد کند.
 • ملک سبق (سابقه) ثبت سند رسمی نداشته باشد.

نتیجه حاصله: این جرم با توجه به این از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می‌باشد جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع (سود و نفعی ببرد) گردد.

دو) عنصر قانونی

بر اساس ماده مزبور اقدام فرد کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

سه) عنصر معنوی

شخص باید دارای سوءنیت باشد و با علم و عمد به این اقدام دست بزند..کلاهبرداری ثبتی

مرجع صالح برای رسیدگی به مصادیق کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف
رسیدگی به جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات آن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.
با مراجعه به موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان می‌توانید از مشاوره و راهنمایی وکلای تخصصی در زمینه امور کیفری بهره‌مند گردید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل کلاهبرداری ثبتی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *