5/5 - (2 امتیاز)

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری ثبتی با شما هستیم.

کلاهبرداری از طریق تصرف ملک دیگری و درخواست سند مالکیت، چیست؟
ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
مصادیق کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
مجازات مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
مرجع صالح برای رسیدگی به مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف چیست؟
معرفی ملک دیگری به عنوان ملک خود چگونه محقق می‌شود؟ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری کدام است؟
وکیل متخصص کلاهبرداری ثبتی و کیفری چه ویژگیهایی دارد؟

با ما همراه باشید.

مقدمه

تصرف اشخاص در اموال، می‌تواند به اشکال متفاوتی باشد که هر کدام آثار متفاوتی در بر خواهد داشت، از جمله اینکه شخص ممکن است از جهت مالکانه بودن تصرف خود، هر اقدامی را که مقتضی بداند لحاظ کند یا اینکه اقدامات شخص به طور مالکانه نباشد و به نحو امانی در تصرف داشته باشد.

در این موارد اشخاص به حکم قانون موظف به رعایت غبطه مالک هستند و نباید از حدودی که قانون تعیین کرده، تعدی نمایند.

در غیر این صورت غاصب خوانده می‌شود و حکم به رفع تصرف از او می‌شود.

ماهیت کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف

با توجه به اینکه مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به موجب سند رسمی مشخص می گردد و دولت شخصی را که سند رسمی به اسم او باشد را به عنوان مالک می شناسد.

بهترین وکیل کیفری تهران

از همین رو ممکن است که اشخاصی فقط از جهت اینکه امین هستند و اختیاری به جز، نگه داری مال ندارند ولی از این اعتمادی که مالک به آن‌ها کرده است سؤاستفاده کرده و تقاضای ثبت رسمی ملک سپرده شده را بخواهد.

از این رو قانون عمل اشخاص را جرم تلقی کرده است و مستوجب مجازات کیفری می داند. ماهیت جرم مورد نظر در مواد ۱۰۷،۱۰۸و۱۰۹قانون ثبت تعریف گردیده است.

این جرم اشکال و صور مختلفی دارد ولی چیزی که در همه آن‌ها مشترک است، این است که این املاک نباید به ثبت رسیده باشند؛ چرا که در صورت وجود سبق ثبت سند رسمی، مشمول جرایم معامله معارض و یا انتقال مال غیر که از مصادیق خاص کلاهبرداری محسوب می‌شوند، می‌باشند.

مجازات کیفری کلاهبرداری کیفری

هرگاه افراد ملکی را که از جهت امانت به آن‌ها سپرده شده است، با دخل و تصرف خود به ضرر مالک، اقدام کنند، مستوجب مجازات کیفری خیانت در امانت خواهد بود.

یکی از این موارد که در آن شخص امین می‌تواند به ضرر مالک اقدام کند، تصرف نسبت به املاک است که ممکن است به شکل دیگری از نظر قانون مجازات کیفری در بر داشته باشد، این عمل در قانون تقاضای ثبت از طریق تصرف نام دارد که جرایم کلاهبرداری ثبتی محسوب می‌شود.

املاکی که هنوز ثبت نشد‌ه‌اند ممکن است از طرف اشخاصی که امین ملک هستند با تقاضای ثبت املاک از جانب آنان، موجب ایجاد ضرر گردد.

با توجه به جرم کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف، در قانون ثبت شخص را به عنوان کلاهبردار معرفی کرده و مجازات کلاهبرداری را شامل آن می داند. جرم از جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد.

دفتر وکالت شمال تهران کیفری

مصادیق کلاهبرداری ثبتی در تقاضای ثبت از طریق تصرف

اولین مصداقی را که قانون ثبت در مورد جرم کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف، تعریف کرده است ماده ی ۱۰۷ قانون ثبت می باشد که به عناصر آن پرداخته می‌شود:

یک) عنصر مادی
الف)رفتار فیزیکی

بر اساس ماده ی مذکور، تحقق رفتار فیزیکی جرم مورد نظر، با انجام فعل و فعل مثبت می باشد و با ترک فعل واقع نمی‌شود. تنها رفتار فیزیکی موجد این جرم، تقاضای ثبت ملک برای صدور سند رسمی می‌باشد.

دو) شرایط لازم برای حصول جرم:
– شخصی که تقاضای ثبت ملک را می کند باید ملک را به یکی از اسباب قانونی که قانون او را امین می داند و به او حق تصرف می‌دهد، تصرف کند، در غیر این صورت اگر ملکی را به سبب غیر قانونی در تصرف داشته باشد و غاصب باشد و تقاضای ثبت ان را بنماید مشمول ماده مربوطه نمی‌شود. بلکه ممکن است مشمول ماده ۱۰۹ق.ث. گردد.

– شرط دیگر تحقق کلاهبرداری ثبتی، عدم وجود سبق ثبت سند رسمی می‌باشد.

– شرط دیگر حصول جرم کلاهبرداری ثبتی ،شخص، متقاضی ثبت مالکیت باشد نه متقاضی ثبت به عنوان و سبب از جمله وقف و حبس و یا ثلث باشد. برای خود تقاضای ثبت سند رسمی کند و تقاضای ثبت سند رسمی به اسم دیگری می‌تواند مشمول یکی از بند های ماده ی ۱۰۸ق.ث. گردد.

– نتیجه ی حاصله: جرم کلاهبرداری ثبتی با توجه به این که از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می باشد جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع گردد.

وکیل ملکی اراج

مصداق دیگر کلاهبرداری ثبتی که در قانون ثبت تعریف گردیده است ماده ۱۰۸ق.ث.

یک) عنصر مادی

الف) رفتار فیزیکی: در این ماده مانند ماده قبلی جرم با انجام فعل و فعل مثبت واقع می‌شود. به اینصورت که شخص باید تقاضای ثبت ملک بدهد.

ب) شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری ثبتی:

ملک را باید متصرف باشد و عنوان امین بر او اطلاق گردد.

– با توجه به ماده، تقاضای ثبت سند رسمی ملک را برای دیگری بدهد در غیر این صورت می‌تواند مشمول ماده ی ۱۰۷ ق.ث. باشد. عنوان «تقاضای ثبت برای دیگری» در این ماده دارای دو اثر متفاوت خواهد بود.

۱- در صورتی که دیگری از افراد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ ق.ث. نباشد (کسی قبلا مالک بوده و ملک را انتقال داده و یا مالکیت وی به سبب قانونی از او سلب شده باشد و یا از ورثه او باشد. یا در صورت دیگر دیگری کسی باشد که خود را متصرف قلمداد کند در حالیکه متصرف نباشد) در این صورت شخص دیگری بری از هرگونه اتهام و مجرمیت خواهد بود و مجرم نیست.

۲- در صورتی که دیگری از افراد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ ق.ث. باشد، شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ملک سبق ثبت سند رسمی نداشته باشد.

پ) نتیجه حاصله: این جرم با توجه به این از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می باشد جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع گردد.

نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

۲-عنصر قانونی: بر اساس ماده ی مزبور اقدام فرد کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکب جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

۳-عنصر معنوی: شخص باید دارای سوءنیت باشد و با علم و عمد به این اقدام دست بزند.

مصداق دیگری که در مورد جرم کلاهبرداری ثبتی وجود دارد ماده ۱۰۹ق.ث. است

یک) عنصر مادی

الف) رفتار فیزیکی: باید شخص ملک را به اسم خود تقاضای ثبت سند رسمی ‌نماید. فعل مثبت و انجام فعل می‌باشد.

ب) شرایط لازم برای تحقق جرم:

– شخص متصرف نباشد و خود را به عنوان متصرف قلمداد کند.

ملک سبق ثبت سند رسمی نداشته باشد.

– نتیجه حاصله: این جرم با توجه به این از مصادیق کلاهبرداری و از جرایم مقید می باشد جرم مقید است و نیاز به این دارد که شخص متقاضی منتفع گردد.

دو) عنصر قانونی: بر اساس ماده ی مزبور اقدام فرد کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکب جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

سه) عنصر معنوی: شخص باید دارای سوءنیت باشد و با علم و عمد به این اقدام دست بزند.

مرجع صالح برای رسیدگی به مصادیق کلاهبرداری در تقاضای ثبت از طریق تصرف

رسیدگی به جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات ان که از نوع درجه ۴ می‌باشد و در نتیجه در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ خواهد بود.

با مراجعه به موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان می‌توانید از مشاوره و راهنمایی وکلای تخصصی در زمینه امور کیفری بهره‌مند گردید.

تنظیم لایحه توسط وکیل

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023