تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی


5/5 - (56 امتیاز)

با موضوع بررسی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی همراهتان هستیم.

بازگرداندن روند رسیدگی به پرونده ای که رای قطعی در آن صادر شده است، اعاده دادرسی نامیده می شود. یکی از راههای استثنائی نقض رای قطعی دادگاهها در موارد مختلف است.

اصل قطعیت رای قضائی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. اما بر مبنای موادی از قانون آئین دادرسی در امور کیفری و حقوقی، در مواردی استثنائی، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می شود.

پذیرش اعاده دادرسی به معنی حقانیت طرف مقابل نیست. بلکه صرفا اجازه ای برای رسیدگی مجدد به پرونده است.

گروه وکلای مهر پارسیان با در اختیار داشتن وکلای متخصص و مجرب پرونده اعاده دادرسی در امور کیفری و حقوقی، مشاوری امین برای گشودن پرونده های دارای رای قطعی می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی درباره تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهمی که در مقاله تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی پاسخ داده می شود:

 • شرایط طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری توسط شاکی چیست؟
 • آیا اعاده دادرسی کیفری به شعبه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود؟
 • مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی و مدنی کدام دادگاه است؟
 • بهترین وکیل برای پرونده اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در ایران کیست؟
 • مهلت درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی چند روز است؟
 • تفاوت اعاده دادرسی ماده 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

شرایط طرح درخواست اعاده دادرسی در پرونده کیفری توسط شاکی

طبق ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری، اشخاص زیر می توانند درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کنند.

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

 • محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
 • دادستان کل کشور
 • دادستان مجری حکم

بنابراین شاکی در پرونده کیفری حق طرح درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده 474 را ندارد.

اما راهی برای شاکی در پرونده کیفری وجود دارد.

اول: ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است.

اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

اعاده دادرسی کارکنان دولت

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

آیا رای قطعی دیوان عالی کشور هم قابل اعاده دادرسی است؟

تبصره 2 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری

ماده 476 قانون آئین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

صدر ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

شرایط درخواست اعاده دادرسی در پرونده حقوقی و خانواده

ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

 • موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
وکیل دادسرای شرق تهران

مهلت درخواست اعاده دادرسی حقوقی و خانواده

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی حقوقی و خانواده

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

بهترین وکیل پرونده اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در ایران

برای احراز شرایط برخورداری از مزایای طرح اعاده دادرسی و گشودن مجدد پرونده مختومه باید ابتدا بهترین وکیل را انتخاب کرد.

تشخیص تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی اولین گام در این جهت است. بعد از این مرحله مطالعه پرونده به صورت دقیق و تخصصی و تشخیص موارد قانونی به عهده وکیل است. قبل از انتخاب وکیل تحقیق حق شماست. اما بعد از انتخاب وکگیل به وکیل خود اعتماد کنید و کار را به او بسپارید. چرا که موفقیت در پرونده برای وکیل از شما مهمتر است.

در صورت نیاز به بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در ایران با موسسه حقوقی و گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

مصالحه در دعاوی

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود ولی اعاده دادرسی حقوقی در شعبه صادر کننده رای قطعی رسیدگی خواهد شد.

در پرونده هایی که شاکی متقاضی اعاده دادرسی است، صرفا امکان طرح در دادسرا و دفتر رئیس قوه قضائیه وجود دارد.

در ماده 474 علاوه بر محکوم، دادستان مجری حکم، دادستان کل کشور و بعضی از اقوام محکوم امکان درخواست اعاده دادرسی را دارند اما در اعاده دادرسی حقوقی و خانواده صرفا طرفین پرونده امکان درخواست اعاده دادرسی دارند.

در اعاده دادرسی حقوقی شعبه بعد از تشخیص حقانیت رای صادر می کند اما در اعاده دادرسی ماده 474 و 477 مراتب رسیدگی در دادگاه هم عرض یا شعبی از دیوان صورت می پذیرد.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

تهدید با چاقو یا اسلحه

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی 

تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *