وکیل ملکی اراج

وکیل ملکی اراج

وکیل ملکی اراج


5/5 - (17 امتیاز)

با معرفی وکیل ملکی اراج منطقه یک تهران همراه شما هستیم.

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال

اسناد آن ‌ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی (زمین) موات (غیرآباد) (‌یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع دارای صلاحیت) دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است ‌باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه (دارای منفعت عمومی) و بر طرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیأتهای واگذاری زمین نسبت به ابطال سند‌ آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره 1 – تشخیص موات (غیرآباد) بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیأت 7 نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند‌ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

‌تبصره 2 – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی (زمین‌ها) منتفی می‌گردد‌ و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء (دریافت) است.

وکیل ملک غرب تهران

تکلیف اسناد باطل شده املاک

‌تبصره 3 – زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه (دارای منفعت عمومی) و یا تعلیف (علف دادن) احشام (چارپایان) یا احداث واحدهای‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

‌تبصره 4 – آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به‌هیأت دولت تقدیم می‌گردد.

‌تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1365.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن”

وکیل ملکی اراج

‌ماده 1 – تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.

‌اراضی موات – زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای انها سند تهیه کرده‌اند.

‌ماده 2 – تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است.

در این آیین‌نامه به اختصار با‌ عنوان هیأت به کار برده می‌شود.

هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود.

رأی اکثریت با حداقل سه نفر‌ملاک خواهد بود که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

‌تبصره – هیأت ضمن بازدید از محل می‌تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.

‌ماده 3 – هیأت‌ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات (غیرآباد) بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه‌کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی‌ اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیأت اعلام نمایند.

مشاوره حقوقی سرقفلی

‌تبصره 1 – در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد:

هیأت‌ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت‌ به آنها ابلاغ و به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی (‌در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول‌جهت اطلاع مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد و مالکان اراضی می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه‌صالحه تسلیم و یا برای هیأت‌های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیأت هفت نفره ارسال نمایند.

هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

‌تبصره 2 –

پس از قطعیت رأی اعم زا اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح‌زیر اقدام خواهد شد:

‌الف – در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (‌اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده‌هیأت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد.

وکیل ملکی اراج

ب –

در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید (مشخص شدن) حدود آن به عمل نیامده باشد

اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.

ج –

در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیتی قبلی در اختیار هیأت هفت نفره باشد که‌ارائه دهد یا در اختیار هیأت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید.

‌ماده 4 –

در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح‌های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی‌ مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌ نفوذی در طرح‌های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام می‌گردد.

وکیل خانواده شمال تهران

‌وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه و ارائه نماید.

‌تبصره 1 –

ابتدای محدوده مورد عمل این آیین‌نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 66.6.22 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌تبصره 2 –

در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده‌ استحفاظی آن را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید.

‌تبصره 3 –

چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرکها در اختیار هیأت‌های‌هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان زمین‌شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به‌ادارات ثبت کافی خواهد بود.

‌تبصره 4 –

در اجرای تبره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین‌نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و‌شهرسازی تملک می‌گردد در اولویت واگذار خواهد شد.

ضوابط واگذاری در آیین‌نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 5 –

کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع دارای صلاحیت اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع (فروش)، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت‌ اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیأت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.

‌ماده 6 –

از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی‌موضوع این قانون از هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند.

وکیل ملکی اراج

هیأتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.

‌ماده 7 –

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به هر شیوه‌ای در رهن یا وثیقه (تضمین) و یا تأمین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از اموال بدهکار قابل استیفاء (دریافت) می‌باشد.

‌ماده 8 –

در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأتها موظفند در این مورد‌همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند.

‌ماده 9 –

تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیأت میباشد.

‌تبصره – مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید.

‌ماده 10 –

اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال می‌گردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی‌مصوب 59.1.26 شورای انقلاب اسلامی و ایین‌نامه‌های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد‌استفاده قرار گیرد.

‌تبصره – زمینهای موات موضوع این آیین‌نامه در داخل حریم روستاها می‌باشد جهت کارهای عام‌المنفعه، احداث واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و‌سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای‌انقلاب واگذار خواهد گردید.

‌ماده 11 –

کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرایی به‌عمل آورند.

‌ماده 12 –

در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی‌می‌توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند.

‌ماده 13 –

ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاری های‌لازم را با هیأت‌های 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

وکیل ملکی اراج

‌ماده 14 –

چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید.

‌ماده 15 –

وکیل دادسرای شمال تهران

هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی می‌باشد.

اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه‌سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.

‌ماده 16 –

واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی و ‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 صورت خواهد گرفت.

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل ملکی اراج

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل ملکی اراج

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *