دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه تجدیدنظر استان تهران


4.8/5 - (250 امتیاز)

معرفی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبحث امروز ماست.

ارایه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی بـا اصل رسیدگی دو مرحله‌ای ندارد.

علیرغم اینکه ضابطه جدید دانستن دلیل در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه صراحت روشن نشده است، لکن از توجه به نحـوه وضـع برخی مـواد قـانون فـوق، دو معیار متفاوت قابل احراز است.

ممکن است با تکیه به بند ج ماده 348 و مواد، 96، 219 ،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارائه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی (نخستین) ابراز نشـده باشد.

بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هـر علتی مـورد ارزیـابی دادگـاه بـدوی (نخستین) قـرار نگرفته‌اند، در مرحله تجدید نظر، جدید تلقی نمی‌شوند.

مطابق دیدگاه دوم کـه رویـه قضـایی هـم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی (نخستین) قرار نگرفته انـد، در قالـب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند.

در حقوق انگلسـتان، مفهـومی نزدیـک بـه معیـار اول، ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است.

مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی (نخستین) ابـراز نشده و متقاضی ثابت کند که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته اسـت.

به علاوه، این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز مؤثر باشد.

در این نوشتار که توسط برترین گروه وکلای متخصص دادگاه تجدیدنظر استان تهران تهیه شده است، به نکاتی درباره شرایط رسیدگی دادگاه تجدید نظر و معرفی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهیم پرداخت.

شعبه 143 دادگاه حقوقی تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی تماس بگیرید.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه تجدیدنظر استان تهران کجاست؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران کیست؟

آیا دادگاه تجدید نظر شعب تخصصی خانواده را در برمی‌گیرد؟

دادگاه تجدید نظر مجتمع قضایی ارشاد تهران کجاست؟

شرایط تجدید نظر خواهی از حکم صادر شده در مرحله اعتراض به رای در دیوان عالی کشور چیست؟

جبران اشتباه دادگاه بدوی (نخستین)

تجدیدنظر راهکاری است که برای جبران اشتباهات دادگـاه بدوی (نخستین) مـورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین، تمام آنچه در مرحله بـدوی (نخستین) مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه بـه مرحلـه تجدیدنظر منتقل و مورد قضاوت دوباره قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، دعوا به میزانی که در مرحله بدوی (نخستین) رسیدگی شده، حداکثر جولانگاه رسیدگی است که دادرسـان درجـه بالاتر می‌توانند در آن به عمل آورند.

بدیهی است که در این مرحله، ابـراز ادعاهای جدید که در مرحله بدوی مورد رسـیدگی قـرار نگرفته بـا مبنـای وضـع حـق تجدیدنظر در تضاد است.

ماده 362قانون آیین دادرسی مدنی نیز جهت تأکید هر چه بیشتر بر این موضوع، بیان می‌دارد که ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست (مورد پذیرش نیست).

ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱- مطالبه قیمت محکوم‌به (مالی که به پرداخت آن محکوم شده است) که عین آن، موضوع رای بدوی (نخستین) بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی (نخستین)، رسیده و سایر متفرعات (فرعیات) از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی (نخستین) به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد.
۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی (اجرت توافق شده) به اجرت المثل (اجرتی که توسط کارشناس تعیین می‌شود) یا بالعکس.

اعتراض به دستور تخلیه

امـا بـه نظر می‌رسد ابراز دلایل جدید، مشمول این ممنوعیت قـرار نمی‌گیـرد.

زیـرا در مرحلـه تجدیدنظر، دادرسی به صورت تمام عیار از سرگرفتـه می‌شود و ابـراز دلایـل جدیـد جهت اثبات یا رد ادعاهای مرحله بـدوی (نخستین)، علی القاعده مجـاز و بـه علـت تجدیـدنظر نیـز تعارضی ندارد.

در تأیید این موضوع در ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی سـال 1318 تصـریح شـده بود که «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست».

علیرغم اینکه قانون فعلی فاقـد مقـرره ای مشابه است، این سکوت را با توجه به ماهیت تجدیدنظر نمی‌توان حمل بر منع کرد.

حکم ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318  نیز جنبه تأکیدی داشـته و تکـرار نشـدن آن در قـانون سـال 79 دلالت بر عدم جواز (جایز نبودن) ندارد.

دلیل جدید در دادگاه تجدید نظر چیست؟

 با این حال، پرسشی کـه در حکومت قـانون قـدیم و جدیـد پاسخی به همراه ندارد، این است که چه زمان می‌توان یک دلیل را «جدید» نامید؟

آیـا آن دسته از دلایلی که در دادخواست بدوی (نخستین)، ذکر می‌شوند، اما به علت سوءنیت مدعی و یا هر علت دیگـر دادگاه مجال ارزیابی آن را پیدا نکرده، در قالب دلیـل جدیـد در مرحلـه تجدیـدنظر قابـل ارائه هستند؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت است، علت وضع مهلت برای ابـراز دلیل چه خواهد بود؟

بررسی رویه قضایی در ایران و انگلیس از تفاوت‌های فاحشی در این زمینه پرده برمی‌دارد.

در حقیقت، برای تشخیص دلیل از سبب دعوا و ادعای جدید که به ترتیب، تغییر و طرح آنها در مرحله تجدیدنظر ممنـوع اسـت، ابتدا باید دلیل را شناخت.

وکیل تجدید نظر تعزیرات

دلیلی که در کتب اهل لغت به علامت نشان و راهنما معنا شده به تعبیر مـاده 194 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت از امری است که اصحاب دعو ا بـرای اثبـات یـا دفـاع از دعـو ا بـه آن استناد می‌کنند.

در حقوق انگلسـتان نیـز دلیـل را عبـارت از انـواع مشخصی از اطلاعـات  می‌دانند که به قاضی یا هیأت منصفه ارائه می‌شود تا آنـان را دربـاره حقیقـت داشـتن یـا نادرست بودن موضوعات مورد اختلاف قانع کنند.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ایرادات در تعریف دلیل

مشاهده تعریـف دلیـل در ماده فوق ایرادات متعددی در آن به چشم میخورد که مهم‌ترین آنها را می‌تـوان ایـن گونـه برشمرد:

نخست آنکه ماهیت دلیل و نقش اساسی آن را روشن نمی‌کند و از هدف آن که رسـیدن و رهبری عقل به واقع است، سخنی نمی‌گوید.

در واقع، عـلاوه بـر قابلیـت اثبـات مجهول قضایی، ایجاد علم عادی برای دادرس از عناصر اصلی دلیل اثبات دعـوا اسـت که در این تعریف نادیده گرفته شده است.

دوم آنکه این تعریف، دلیل را مقید (مشروط) به امری می‌کند که توسط اصحاب دعو ا مورد استناد قرار میگیرد؛

در حالی که در رسیدگی‌های قضایی در مواردی از ادله (دلایل) اسـتفاده می‌شـود بدون آنکه طرف دعوایی در میان باشد (مانند امـور حسـبی و. ..) یـا بـدون آن کـه لزومـاً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد.

سوم آنکه اطلاق واژه «امر» این معنا را به ذهن متبادر میسازد کـه موضـوع دلیـل امـور حکمی را هم شامل میشود؛

حال آنکه موضوع دلایل فقط امور موضوعی اسـت کـه اثبـات آنها وظیفه طرفین دعوا است و امور حکمی و اثبات آنها در حوزه وظـایف دادرس قـرار می‌گیرد.

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

البته در موارد محدود، برخی امور حکمی به امـور موضـوعی ملحـق می‌شوند مانند قانون خارجی که اثبات آن بـر عهـده خواهـان اسـت و دادگـاه تکلیفـی در ایـن بـاره ندارد ایراد مهم دیگر این است که دامنه استفاده از دلیل را به وجود دعو ا محـدود مـی سـازد.

در حالی که ممکن است در غیر مورد اختلاف هم دلیل مورد استفاده قرار گیرد، مانند اینکه هنگام اخذ رأی، شناسنامه به عنوان دلیل هویت فرد مورد استفاده قرار گیرد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران کجاست؟

مجتمع قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران تا سال 1397 در مجاورت کاخ دادگستری در خیابان خیام، بالاتر از چهارراه گلوبندک قرار داشت.

با تکمیل ساختمان دادگاه تجدید نظر استان تهران، با نام مجتمع قضایی غدیر، به میدان هروی منتقل و به صورت مجتمع واحدی مشغول به کار است.

تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران به خانواده اختصاص دارد.

4 شعبه دادگاه تجدید نظر نیز در ساختمان دادگاه انقالب اسلامی تهران در خیابان معلم قرار دارد.

تمامی پرونده‌های قضایی استان تهران، اعم از کیفری، خانواده و حقوقی برای رسیدگی در مرحله اعتراض به حکم بدوی (نخستین) به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به صورت غیرحضوری بوده و در صورت نیاز به حضور طرفین و یا تعیین وقت رسیدگی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی خواهد شد.

بنابراین با ارسال پرونده به این دادگاه نیازی به پیگیری حضوری نیست.

وقت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر چگونه است؟

متاسفانه به دلیل کثرت پرونده‌های ارسالی از دادگاه‌های شهرستان‌ها و نیز تمامی دادگاه‌های شهر تهران، دادگاه تجدید نظر استان تهران از تراکم پرونده رنج می‌برد.

وکیل تخصصی ورشکستگی

این امر باعث شده است تا وقت رسیدگی در شعب کمتر از شش ماه نیست.

در بعضی موارد نیز دیده شده که وقت رسیدگی دو ساله نیز تعیین شده است.

ادعای برخی وکلا و دلالان نیز مبنی بر تعیین وقت رسیدگی با توجه به تعیین وقت توسط سیستم بلاوجه است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین دادگاه تجدید نظر در استان تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل دادگاههای تجدید نظر

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *