4.4/5 - (24 امتیاز)

معرفی دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبحث امروز ماست.

ارایه دلیـل جدیـد در مرحلـه تجدیـد نظر بـرخلاف ادعـای جدیـد، تعارضـی بـا اصـل رسـیدگی دو مرحله ای ندارد.

علیرغم اینکه ضابطه جدید دانستن دلیل در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی بـه صراحت روشن نشده است، لکن از توجه به نحـوه وضـع برخـی مـواد قـانون فـوق، دو معیـار متفاوت قابل احراز است. ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد، 96، 219 ،220 مفهـومی محدود از دلیل جدید ارائه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشـده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هـر علتـی مـورد ارزیـابی دادگـاه بـدوی قـرار نگرفته اند، در مرحله تجدید نظر، جدید تلقی نمی‌شوند.

مطابق دیـدگاه دوم کـه رویـه قضـایی هـم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته انـد، در قالـب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در حقوق انگلسـتان، مفهـومی نزدیـک بـه معیـار اول، ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است. مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابـراز نشده و متقاضی ثابت کند که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته اسـت.

به علاوه، این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی  نیز مؤثر باشد.

در این نوشتار که توسط برترین گروه وکلای متخصص دادگاه تجدید نظر استان تهران تهیه شده است، به نکاتی درباره شرایط رسیدگی دادگاه تجدید نظر و معرفی دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهیم پرداخت.

چه کسانی ممنوعیت خروج از کشور دارند؟

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران با دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی تماس بگیرید.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادگاه تجدیدنظر استان تهران کجاست؟

آدرس دادگاه تجدیدنظر استان تهران عوض شده؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران کیست؟

آیا دادگاه تجدید نظر شعب تخصصی خانواده را در بر می گیرد؟

دادگاه تجدید نظر مجتمع قضایی ارشاد تهران کجاست؟

شرایط تجدید نظر خواهی از حکم صادر شده در مرحله اعتراض به رای در دیوان عالی کشور چیست؟

جبران اشتباه دادگاه بدوی

تجدیدنظر راهکاری است که برای جبران اشتباهات دادگـاه بـدوی مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد.

بنابراین، تمام آنچه در مرحله بـدوی مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه بـه مرحلـه تجدیدنظر منتقل و مورد قضاوت دوباره قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، دعوا به میزانی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، حداکثر جولانگاه رسیدگی است که دادرسـان درجـه بالاتر می‌توانند در آن به عمل آورند. بدیهی است که در این مرحله، ابـراز ادعاهای جدید که در مرحله بدوی مورد رسـیدگی قـرار نگرفته بـا مبنـای وضـع حـق تجدیدنظر در تضاد است. ماده 362ق.آ.د.م . سال 1379 نیز جهت تأکید هرچه بیشتر بر این موضوع، اشعار میدارد که ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.

ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌شود:

۱- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد.
۳- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

وکیل تخصصی ورشکستگی

امـا بـه نظر می رسد ابراز دلایل جدید، مشمول این ممنوعیـت قـرار نمـی گیـرد.

زیـرا در مرحلـه تجدیدنظر، دادرسی به صورت تمام عیار از سر گرفتـه مـی شـود و ابـراز دلایـل جدیـد جهت اثبات یا رد ادعاهای مرحله بـدوی، علـی القاعـده مجـاز و بـا علـت تجدیـدنظر نیـز تعارضی ندارد. در تأیید این موضوع در ماده 509 ق. آ.د.م . سـال 1318 تصـریح شـده بود که «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست». علیرغم اینکه قانون فعلی فاقـد مقـرره ای مشابه است، این سکوت را با توجه به ماهیت تجدیدنظر نمیتوان حمل بر منع کرد. حکم ماده 509 قانون سابق نیز جنبه تأکیدی داشـته و تکـرار نشـدن آن در قـانون سـال 79 دلالت بر عدم جواز ندارد.

دلیل جدید در دادگاه تجدید نظر چیست؟

 با این حـال، پرسشـی کـه در حکومـت قـانون قـدیم و جدیـد پاسخی به همراه ندارد، این است که چه زمان می‌توان یک دلیل را «جدید» نامید؟

آیـا آن دسته از ادله که در دادخواست بدوی، ذکر، اما به علت سوءنیت مدعی و یا هر علت دیگـر دادگاه مجال ارزیابی آن را پیدا نکرده، در قالب دلیـل جدیـد در مرحلـه تجدیـدنظر قابـل ارائه هستند؟

در صورتی که پاسخ این پرسش مثبت است، علت و ضع مهلت برای ابـراز دلیل چه خواهد بود؟

بررسی رویه قضایی در ایران و انگلیس از تفاوتهای فاحشـی در این زمینه پرده بر میدارد.

در حقیقت، برای تمیز دلیل از سبب دعو ا و ادعای جدید که به ترتیب، تغییر و طرح آنها در مرحله تجدیدنظر ممنـوع اسـت، ابتدا باید دلیل را شناخت.

دلیل که در کتب اهل لغت به علامت، نشان و راهنما معنا شده به تعبیر مـاده 194 ق.آ.د.م . عبارت از امری است که اصحاب دعو ا بـرای اثبـات یـا دفـاع از دعـو ا بـه آن استناد میکنند. در حقوق انگلسـتان نیـز دلیـل را عبـارت از انـواع مشخصـی از اطلاعـات  می دانند که به قاضی یا هیأت منصفه ارائه می شود تا آنـان را دربـاره حقیقـت داشـتن یـا نادرست بودن موضوعات مورد اختلاف قانع کنند.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران

وکیل متخصص مشارکت مدنی

ایرادات در تعریف دلیل

مشاهده تعریـف دلیـل در ماده فوق ایرادات متعددی درآن به چشم میخورد که اهم آنها را میتـوان ایـن گونـه برشمرد:

نخست آنکه ماهیت دلیل و نقش اساسی آن را روشن نمی کند و از هدف آن که رسـیدن و رهبری عقل به واقع است، سخنی نمیگوید در واقع، عـلاوه بـر قابلیـت اثبـات مجهول قضایی، ایجاد علم عادی برای دادرس از عناصر اصلی دلیل اثبات دعـوا اسـت که در این تعریف نادیده گرفته شده است.

دوم آنکه این تعریف، دلیل را مقید به امری میکند که توسط اصحاب دعو ا مـورد اسـتناد قرار میگیرد؛

در حالی که در رسیدگی های قضایی در مواردی از ادله اسـتفاده مـی شـود بدون آنکه طرف دعوایی در میان باشد (مانند امـور حسـبی و. ..) یـا بـدون آن کـه لزومـاً مورد استناد یکی از طرفین دعو ا قرار گرفته باشد.

سوم آنکه اطلاق واژه «امر» این معنا را به ذهن متبادر میسازد کـه موضـوع دلیـل امـور حکمی را هم شامل میشود؛ حال آنکه موضوع ادله فقط امور موضوعی اسـت کـه اثبـات  آنها وظیفه طرفین دعوا است و امور حکمی و اثبات آنها در حوزه وظـایف دادرس قـرار  میگیرد. البته در موارد محدود، برخی امور حکمی به امـور موضـوعی ملحـق مـی شـوند  مانند قانون خارجی که اثبات آن بـر عهـده خواهـان اسـت و دادگـاه تکلیفـی در ایـن بـاره ندارد ایراد مهم دیگر این است که دامنه استفاده از دلیل را به وجود دعو ا محـدود مـی سـازد؛ در حالی که ممکن است در غیر مورد اختلاف هم دلیل مورد استفاده قرار گیرد، مانند اینکه هنگام اخذ رأی، شناسنامه به عنوان دلیل هویت فرد مورد استفاده قرار گیرد.

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

دادگاه تجدید نظر استان تهران کجاست؟

مجتمع قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران تا سال 1397 در مجاورت کاخ دادگستری در خیابان خیام، بالاتر از چهارراه گلوبندک قرار داشت.

با تکمیل ساختمان دادگاه تجدید نظر استان تهران، با نام مجتمع قضایی غدیر، به میدان هروی منتقل و به صورت مجتمع واحدی مشغول به کار است.

تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران به خانواده اختصاص دارد.

4 شعبه دادگاه تجدید نظر نیز در ساختمان دادگاه انقالب اسلامی تهران در خیابان معلم قرار دارد.

تمامی پرونده های قضایی استان تهران، اعم از کیفری، خانواده و حقوقی برای رسیدگی در مرحله اعتراض به حکم بدوی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رسیدگی در دادگاه تجدید نظر به صورت غیر حضوری بوده و در صورت نیاز به حضور طرفین و یا تعیین وقت رسیدگی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی خواهد شد.

بنابراین با ارسال پرونده به این دادگاه نیازی به پیگیری حضوری نیست.

وقت رسیدگی در دادگاههای تجدید نظر چگونه است؟

متاسفانه به دلیل کثرت پرونده های ارسالی از دادگاههای شهرستانها و نیز تمامی دادگاههای شهر تهران، دادگاه تجدید نظر استان تهران از تراکم پرونده رنج میبرد.

این امر باعث شده است تا وقت رسیدگی در شعب کمتر از شش ماه نیست.

در بعضی موارد نیز دیده شده که وقت رسیدگی دو ساله نیز تعیین شده است.

ادعای برخی وکلا و دلالان نیز مبنی بر تعیین وقت رسیدگی با توجه به تعیین وقت توسط سیستم بلاوجه است.

دفتر وکالت وکیل آنلاین دادگاه تجدید نظر در استان تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

اعتراض به دستور تخلیه

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل در مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل دادگاههای تجدید نظر

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023