تقسیم ارث پدر قبل از فوت

تقسیم ارث پدر قبل از فوت

تقسیم ارث پدر قبل از فوت


5/5 - (54 امتیاز)

با موضوع تقسیم ارث پدر قبل از فوت با شما هستیم.

یکی از دغدغه های فرزندان در جامعه امروز بحث پیشگیری  از پایمال شدن حقوق ارثی است. که به نحو طبیعی بین اشخاصی که مطابق قانون رابطه نسبی و سببی بایکدیگر دارند برقرار است.

بحث ارث پدری نیز مقوله پر هیاهویی در بین خانواده ها است تا آنجا که در مثل های رایج عامیانه هر وقت کسی الکی از دیگری طلبکار می‌شود به او می‌گویند مگر ارث پدرت را می‌خواهی از ما!

اغلب پسران در خانواده های ایرانی نورچشمی محسوب می شوند و دختران در رده های بعدی ارث قرار دارند چرا که هم شریعت اسلام و قانون سهم بیشتری برای پسر قایل شده است هم طبعا برخی خانواده ها صرفا پسر را ادامه رو نسل پدر می دانند و تماما ارث پدر را سهم پسر می‌دانند.

وکیل متخصص مشارکت در ساخت

و چه بسیار تقی و نقی‌هایی که با واسطه ذکور بودن حقی فراتر از خواهران برای خویش قایل شدند حتی حقی بالاتر از آنچه که قانون معین کرده است.

معمولا تقی و نقی های این ماجرا به استناد به این که پدر گفت فلان جا برای تو  فلان مال برای تو و وصیت شفاهی خود را سر سفره نهار فلان مجلس گفت بسنده می‌کنند و به خواهران خود حقی نمی‌دهند و به استناد تقسیم ارث پدر قبل از فوت خود را مالک تمامی مایملک پدر می‌دانند.

مجازات رها کردن نوزاد

اغلب پسران حتی اینگونه می‌پندارند که اگر از ارثیه پدری مالی به مادر و یا خواهر خود بدهند ایثار و از خودگذشتگی کرده اند.

آیا می توان همه ارث پدر را به پسران منتقل کرد؟

حتی در خانواده های سنتی تر مرسوم است که همه اموال پدر مال پسر بزرگتر است.

از این رو اختلافات شدید در می‌گیرد و خواهران و برادران دیگر همچون نزدیکترین خویشاوندان عالم با هم رفتار نمی‌کنند و بیگانه های می‌شوند که صرفا از یک پیوند حاصل شده اند.

دخترانی که از قانون مطلع هستند علیه این قبیل پسران اقامه دعوی می‌کنند.

اما برخی پدرها هم بی انصافی می‌کنند و در زمان حیات خود ارث را یا همان دارایی خود را به شکل غیرقانونی تقسیم می‌کنند و موجبات تضییع حقوق قانونی وراث را به وجود می‌آورند.

گره این اختلافات می‌تواند از طریق تقسیم ارث پدر قبل از فوت به شکل دقیق و قانونی حل شود. یعنی پدر در زمان حیات خود با ارزیابی دقیق و کارشناسانه و بدون هیچ دخلی و تصرفی و یا تعصبی دارایی خویش رابه شکل مساوی یا قانونی تقسیم کند.

اما توصیه ای که بعضا از قدیم به پدران می‌شد این بود که تا وقتی در قید حیات هستند اموال خود را به تقسیم در نیاورند چرا که اولاد بی مهری می‌کند و دیگر عصای پیری او نیز نمی‌شود و سبب درماندگی می‌گردد.

نکات مهم

روش تقسیم ارث پدر قبل از فوت با چه مبانی حقوقی سازگار است؟
نحوه تقسیم ارث پدر قبل از فوت چگونه است؟
بهترین وکیل برای تقسیم ارث در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
شرایط تقسیم ارث پدر قبل از فوت چیست؟

طبقات ارث

الف: طبقه اول پدر مادر و فرزند یا فرزندان
ب : طبقه دوم خواهر و برادر وجد ( اجداد)
ج: طبقه سوم  عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندانشان

تقسیم ارث به صورت توافقی

وکیل برای مشارکت در ساخت

به عبارت بهتر اگر متوفی فرزند و مادر و پدر داشته باشد این طبقه ارث بر هستند و خواهر و برادر وی در صورتی که طبقه اول زنده باشند چون آنها جزء طبقه اول محسوب می شوند، از متوفی ارث نمی برند.

و یا اگر متوفی،  وراثش برادر و خواهر و عمه و عمو باشد در این صورت برادر و خواهرش از وی ارث می برند ولی عمو و عمه چون جزء طبقه سوم هستند از وی ارث نمی برند و جان کلام این است که:

در صورتی که طبقه اول زنده باشند طبقه دوم ارث نمی برند و در صورتی که فقط طبقه دوم زنده باشند طبقه سوم از مورث(  یعنی متوفی ) ارث نمی برد اما در مباحث شرعی وحقوقی استثنائاتی در مورد خویشاوندی سببی فی مابین مورث و  وراث به شرح ذیل وجود دارد:

تقسیم ارث پدربزرگ به نوه

اگر متوفی پدر و مادر و فقط نوه داشته باشد در این صورت استثنائا، نوه ها ارث می برند.

استثناء دیگر قانونی این است که اولاد عمه و عمو با وجود اجداد ارث بر هستند
پسر عموی ابوینی( که از پدر و مادر ناتنی نیستند ) بر عموی ابی ( که از پدر تنی ولی از مادر ناتنی هستند) تقدم دارد .

تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه
مطلب قابل توجه این است که تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه  بطور کلی بر سه نوع است ( تقسیم به فرض و به رد و تقسیم به قرابت)
نحوه تقسیم ترکه یا تقسیم ارثیه از منظر دیگر  بر دو نوع است:
تقسیم به فرض  و وراثت و از این حیث وراثت بر دو دسته است  وراث فرض بر  و وراث قرابت بر.

آیا می توان نسبت به مال فرزند وصبت نمود؟

فرض یعنی
نسبت معینی از ترکه که قانون برای برخی از خویشاوندان معین کرده است اما در وراثت به عنوان قرابت، نسبت معینی از ترکه در نظر گرفته نشده است.

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

بر اساس مقرارت شرعی و قانونی در بین وراث متوفی، ابتدا سهم الارث وراث فرض بر، تعیین می شود. و آنچه پس از اخراج سهم ایشان باقی می ماند، کم یا زیاد، به وراث قرابت بر، داده می شود .

نسبت هایی که برای صاحبان فرض در نظر گرفته شده است، شش فرض است:

یک هشتم ( برای زوجه ای که در عقد دائم بوده است)، یک ششم( برای پدر و مادر)، یک چهارم ( برای زوج)، یک سوم برای( برخی از موارد برای پدر که، یک دوم ( برای دختر)، دو سوم  ( ب برخی موارد برای پدر و یا مانند  وجود چند دختر در صورت نبودن اولاد ذکور برای متوفی )
تقسیم ارث پدر قبل از فوت

سهم زوجه در صورت تعدد زوجات

اگر متوفی چند همسر داشته باشد سهم زوجه ها در بین همه ایشان تقسیم می شود( به عنوان مثال اگر متوفی سه همسر عقد دائم و چند فرزند داشته باشد یک هشتم سهم از ماترک متوفی فی ما بین سه همسر تقسیم می شود) به عبارت بهتر هر یک از زوجه ها یک هشتم ارث نمی برند .

کاهش سهم دختر و دخترها و خواهر و خواهرهای ابوینی و خواهران ابی

یعنی در صورت کمبود ترکه نسبت به جمع سهام: در مواردی که مجموع سهام فرض بیش از واحد باشد و ترکه برای ادای فروض کفایت نکند، کمبود ترکه در طبقه اول، به سهم یک یا چند دختر و در طبقه دوم، به سهم یک یا چند خواهر ابوینی یا ابی، وارد خواهد شد و فرض سایر وراث بطور کامل به ایشان داده می شود.

در مورد اضافی ترکه به جمع فروض، به صاحبان فرض بدین گونه مقرر است که: در مواردی که ترکه زاید بر مجموع فرض ها باشد، زیادتی، به نسبت سهام فرضی ایشان به هم، به صاحبان فرض، رد می شود، البته به استثنای زوج و زوجه یعنی اگر متوفی، وراثش فقط یک زوج باشد، زیادتی مزبور به او رد می شود.

تقسیم ارث مادر در زمان حیات

محروم بودن خویشاوندان ابی با وجود خویشاوندان ابوینی است.

هر گاه پدر مادر در یک حادثه قهری مانند زلزله فوت نمایند و مشخص نباشد کدامیک زودتر فوت شده اند در این صورت این دو از یک دیگر ارث نمی برند مگر اینکه حادثه، غرق شدن باشد و یا هدم، مانند انفجار در هواپیما باشد که مطابق ماده 873 قانون مدنی هر دو از یک دیگر ارث می برند.

اگر دو نفر در یک حادثه فوت نمایند و یکی از آن دو تاریخ فوتش معلوم باشد ولی دیگری تاریخ فوتش مجهول باشد آنکه تاریخ فوتش مجهول است، از آنکه تاریخ فوتش معلوم است ارث می برد.

تقسیم ارث غایب مفقودالاثر

در مورد فردی که غایب مفقود الاثر باشد زمانی اموالش را تقسیم می شود که یا خبر فوت وی حاصل شود و یا مدت مدیدی از غیبت او سپری شده باشد  ( موت فرضی) یعنی موت فرضی در حکم فوت حقیقی است، البته  اثبات فوت فرضی با دادگاه آخرین محل اقامت فرد غایب است.

نوزادی که متولد می شود به محض گریه کردن جزء ورثه محسوب می شود حتی بعد از یک گریه بمیرد .

در صورت عدم وجود وارث، امر ترکه با حاکم است. (منظور از حاکم: دادگاه یا دادستان است)

اگر شخصی قبل از مرگش وصیت کند اموالش بعد از مرگش به فلان شخص برسد دراین صورت فلان شخص فقط تا یک سوم ازکل ترکه، ارث می برد  اضافه بر یک سوم به شرط این است که بقیه وراث اجازه دهند.

شکایت از پزشک بابت صدور گواهی فوت

فقط در صورتی که متوفی اصلا ورثه نداشته باشد می تواند کل دارایی خود را به شخص یا اشخاص وصیت کند.
آیا برای هماهنگی جلسه صلح و سازش در تقسیم ارث نیاز به وکیل با تجربه دارید؟
برای انتخاب وکیل متخصص پرونده ارث ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟
نقش داور در قرارداد تقسیم ارث بین ورثه در ایران و خارج از کشور چیست؟
برای یافتن وکیل بین المللی در پرونده ارث و وصیت نامه چه باید کرد؟
ما به شما گروه وکلای بین المللی مهر پارسیان، همکار دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل تقسیم ارث در ایران را معرفی می کنیم.

لغو حضانت

راههای تماس با دفتر وکیل تقسیم ارث پدر قبل از فوت

02188799562
02188796143

شماره موبایل وکیل وصیت نامه و ارث

09120067661
09120067662
09120067663

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی پرونده ارث

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ارث و وصیت ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی و تلفن بهترین وکیل ارث در تهران
تقسیم ارث پدر قبل از فوت

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

5 دیدگاه

 • سلام و عرض احترام
  همسر بنده یک زمین موروثی پدری در شهرستان دماوند دارن.
  شش سال پیش به برادرشون وکالت بلاعزل دادن که به دادگاه مراجعه کنند و این زمین رو بین ورثه تقسیم کنند.
  البته پدر مرحوم همسرم هم قبل از فوتشون گفته بودن که دخترا یعنی خواهرشوهرهام از این زمین ارث نمیبرن.
  ولی در هر صورت برادر شوهرم هنوز کاری برای تقسیم ارث پدری اقدامی نکرده.
  حالا میخواستم بپرسم چه جوری باید وکالت رو ازش پس بگیریم تا خودمون بتونیم این کار رو انجام بدیم؟

  • درود بر شما
   عرض اداب و احترام
   برای انجام موضوعی که به برادرتون وکالت دادین نیازی به پس گرفتن وکالت نیست. اگر وکالت عادی هست میتونین در دفتر اسناد رسمی عزل وکیل رو اعلام کنید.
   اگر وکالت بلاعزل هست، بدون عزل وکیل خودتون به موضوع وکالت اقدام کنید و خود به خود وکالت ایشون بلااثر و باطل خواهد بود.
   چون ابطال وکالت بلا عزل از طریق دادگاه حقوقی زمان بر است.
   اگر ارث همسرتون فقط زمین هست میتونین درخواست افراز ملک رو از اداره ثبت دماوند بخواین.
   و ثبت در صورت تشخیص غیر قابل افراز بودن ملک، گواهی عدم امکان افراز بهتون میده و اونوقت از طریق دادگاه حقوقی شهرستان دوامند اقدام کنید.
   پدر شوهرتون هم در زمان حیات حق محروم کردن دختران از ارث رو نداشتند که قابل ترتیب اثر باشه.
   در صورت تمایل به مشاوره با وکیل تخصصی و با تجربه ملک در شهرستان دماوند و شرق تهران با شماره موبایل های زیر تماس بگیرید.
   09120067663
   09120067664

   • باسلام .آیا این موضوع صحت دارد که اگریکی از وراث در زمان حیات پدر با نگارش مضمون اقرار، سهم‌الارث خود را از دارایی دریافت نماید، این سندها از منظر قانون اعتباری نخواهند داشت، چرا که مالکیت دارایی تقسیم شده میان وراث، متعلق به شخص دیگری (مورث) است.
    در نهایت چنانچه دارایی را تحت عنوان سهم‌الارث به یکدیگر منتقل کنند، هر کدام از آن‌ها می‌توانند پس از مرگ هم نسبت به سهم الارث اعتراض نمایند و مجدداً، سهم دریافت نمایند؟
    اگر صحت دارد و آن برگه غیر رسمی مکتوب که نشان میدهد سهم الارث را دریافت کرده اعتبار قانونی ندارد و میتواند اقدام به دریافت باقی سهم الارثش کند بااستناد به کدام بند و ماده از قانون میتوان این موضوع را عنوان کرد؟

    • سلام
     قبل از فوت مورث دریافت سهم الارث کاملا بی معنی و غیر معتبر است.
     بنابراین هرگونه تقسیم ارث قبل از فوت بلااثر خواهد بود.

 • سلام توی اقوام ما مد شده پدران قبل مرگ همه چیزشون رو به اسم پسرانشان سند می زند ودختران را هم اصلاً آدم حساب نمی‌کنند هیچ قانونی هم نمیتونه جلوی این کار رو بگیره میگن اموالم ن را به اسم پسرانشان بزنیم تا میراث خانواده حفظ بشه
  آخه این چه بدبختی بر سر دخترانمان اومده
  به هر کی هم میگی میگه آره دیگه به نامش ن زده هیچ کاری نمیشه کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *