4/5 - (97 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز همراهتان هستیم.

حرمت خوردن مال دیگران در آیات متعدد از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است. نهی از پرداخت رشوه با اطلاع از بی اعتباری ادعا، در آیه 188 سوره بقره نازل شده است.

قوانین حاکم بر قاچاق کالا و ارز برگرفته از همین روایات است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا حدود نود سال قدمت دارد.

اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1307 مصوب شد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آخرین قانون در این زمینه است. قانون قاچاق کالا و ارز به صورت قانون خاص مورد توجه قرار گرفته است.

رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز را نمی توان بدون توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت.

در مبارزه با جرایم اقتصادی، پولی و بانکی و قاچاق، ممکن است بعضا افرادی بدون اطلاع از ماهیت عملیات مرتکبین به آنها کمک کرده باشند.

بنده 4 فرمان مورخ 1380/02/10 مقام رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، متهم کردن بی گناهان یا مجازات اشخاصی که به اشتباه گناه کوچکی مرتکب شده اند را همسان با مفسدین و مجرمین اقتصادی، نهی نموده است.

در ادامه محمد رضا مهری بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران به بعضی از سوالات در زمینه جرایم مالی، اقتصادی، پولی و بانکی و قاچاق پاسخ خواهد داد.

آیا قاچاق اسلحه و مهمات در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود؟

بر اساس نظر مشورتی شماره 7/94/376 مورخ 1394/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب 1390 قانون خاص بوده و از شمول قانون مابرزه با قاچاق کالا و ارز 1392 خارج است. لذا اشیای مذکور شامل اشیای ممنوعه مذکور در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی شود.

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

مجازات خرید و حمل گاز اشک آور فلفل چیست؟
آیا حمل شوکر بدون مجوز جرم است؟
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران پاسخ می دهد:

بر اساس بند ت ماده 12 قانون مجازات اسلحه و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 خریداری، نگهداری، حمل، توزیع، فورش و یا هر معامله دیگری در موضوع گازهای بی حس کننده، اشک آور یا فلفل، موجب محکومیت به زندان از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

در مواردی که با جای گاز، شوکرهای الکتریکی موضوع جرم باشد، مجازات مرتکب از 91 روز تا شش ماه حبس تعیین خواهد شد.

خرید مشروبات الکلی خارجی چه نوع جرمی است؟

آیا اصولا خرید کالای قاچاق جرم است؟
صرف خرید کالای قاچاق بدون اینکه خریدار به حمل یا نگهداری آن اقدام نماید جرم نیست. اما خرید مشروبات الکلی خارجی و قاچاق قانون خاص خود را دارد.
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

ماده 703 قانون مجازات اسلامی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

خیانت در امانت مدیران شرکت

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بر این اساس رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 مستثنی است. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:

الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.

تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

مجوز رستوران شمال تهران

تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)

تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

مراحل رسیدگی به پرونده قاچاق مشروبات الکلی

گزارش ضابطین در پلیس امنیت اخلاقی

در صورتی که شاکی خصوصی درباره مشروبات الکلی قاچاق و یا دست ساز داخلی وجود داشته باشد، پرونده توسط دادستان به مرجع انتظامی(پلیس امنیت اخلاقی) ارجاع میشود تا نسبت به بررسی صحت و سقم موضوع اقدام نمایند.

اما در بیشتر مواقع رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی با گزارش پلیس امنیت اخلاقی به عنوان ضابط قضایی آغاز می شود.
پرونده با تحقیقات پلیس آغاز می شود. در بسیاری از مواقع نیروی مرتبط با پلیس امنیت اخلاقی در قالب خریدار صوری وارد عمل می شود تا از موضوع اطمینان حاصل نماید.

پس از دستگیری متهمین مرتبط پرونده وارد تحقیقات دادسرا می شود.
با احراز موضوع قاچاق مشروبات الکلی، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در صورت موافقت دادستان به دادگاه انقلاب جهت رسیدگی ارجاع می شود.

نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

 معرفی بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین قاچاق در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی قاچاق ارز

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص قاچاق کالا

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین قاچاق ارز و کالا در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت اخلاقی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز

بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر تعزیرات حکومتی
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده قاچاق کالا و ارز
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین تعزیرات در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

2 سه نظر

  1. اگه قاچاق کالا داشته باشیم و شاکی خصوصی هم داشته باشیم مجازاتمون جزای نقدی یا حبس؟

    1. سلام وقت به خیر
      بستگی به موضوع کالایی که قاچاق کردین داره. بعضی از کالاها با پرداخت جرای نقدی پرونده مختومه میشه و در بعضی از پرونده ها امکان صدور حکم حبس هم وجود داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023