آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی


4.9/5 - (27 امتیاز)

با بررسی آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی همراهتان هستیم.

بعضی دعاوی کیفری و حقوقی نظر به اهمیتی که دارند و فلسفه وجودی آنها ایجاب می نماید بسیار زودتر از زمان معمول به آن ها رسیدگی می شود و اصطلاحا خارج نوبت و فورس ماژور مورد رسیدگی قرار می گیرند و شاکی و یا خواهان را خیلی سریع به آنچه مد نظر دارند می رساند. با ما همراه باشید تا نگاهی به این دعاوی داشته باشیم.

نکات مهم آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از اعمال حق در کوتاه ترین زمان

تنفیذ حکم تصمیمات مراجع دینی اقلیت های دینی  در دعاوی خانوادگی آن اقلیت ها در زمان کوتاه

فرجام تبعی کم دردسرترین نوع از دعاوی فرجامی

مزیت سرعت در قانون موجر و مستاجر 1356

وصول مطالبات مدیر ساختمان از اعضای ساختمان در کوتاهترین زمان

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از اعمال حق تابع تشریفات دادرسی مدنی نیست. یعنی اگر شما با این 3 رخ داد بالا مواجه شدید در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.

تصمیمات مراجع دینی اقلیت های دینی  در دعاوی خانوادگی آن اقلیت ها، بدون رعایت تشریفات توسط محاکم تنفیذ و اجرا می شود. یعنی اگر شما جزو اقلیت های مذهبی هستید با مسایلی از قبیل طلاق و ارث مواجه شدید در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

 یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده 1391

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

فرجام تبعی، نیاز به دادخواست ندارد و بدون تشریفات طرح می شود.

یعنی اگر شما به تبع فرجام اصلی بخواهید فرجام خواهی کنید در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در فرجام تبعی جاری نیست.

‌اختلافات بین موجر و مستاجر در خصوص تعمیرات بنا وقتی که اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد بدون تشریفات رسیدگی می شود. یعنی اگر شما جوری قرارداد اجارتون را تنظیم کنید که به جای اجاره 76 شامل اجاره 56 شود در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر 1356:

هر‌گاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستاجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌

تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است.

در اختلاف مدیر ساختمان و یکی از متصرفین درباره عدم پرداخت هزینه های مشترک، اگر مدیر اظهارنامه ارسال کند، می تواند بعد از ده روز ابلاغ اظهارنامه برای وصول هزینه ها به اداره ثبت مراجعه کند اگر متصرف به به تصمیم مدیر معترض باشد می تواند ظرف ده روز از  ابلاغ اظهارنامه به دادگاه مراجعه کند. اعتراضی که در مدت این ده روز طرح شود، خارج نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار می گیرد. یعنی اگر مدیر ساختمون علیه شما اقدام کرده و  با رخداد بالا مواجه شدید در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها اصلاحی 1359:

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) – در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها‌ موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

‌استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

مشاور حقوقی طلای جهانی

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران وصورت ریز سهم مال یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) –

نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می دهد این رای قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد.

نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۴/۰۹ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) – در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه میباشد.

تعیین نوع زمین های شهری و تشخیص عمران و احیای و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تشخیص زمین بایر از موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و رسیدگی به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات است. یعنی اگر شما با این  رخداد مواجه شدید در سریعترین زمان ممکن به موضوع شما رسیدگی می شود.

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در  ماده ۱۲ قانون زمین شهری

(اصلاحی ۱۳۷۰/۱۱/۳) – تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

تنظیم شکواییه برای رابطه نامشروع

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.

تبصره ۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه‌سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند .

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۸ قانون حمایت خانواده 1391:

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می‌کند.

تبانی در معاملات دولتی

رسیدگی شورای حل اختلاف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

یکی از آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی در ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف:

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *