فراهم کردن موجبات ارتشا

فراهم کردن موجبات ارتشا

فراهم کردن موجبات ارتشا


5/5 - (34 امتیاز)

با بررسی جرم فراهم کردن موجبات ارتشا همراهتان هستیم.

کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند.

اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی (بیهوده)، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی را دریافت می‌کنند.

این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود.
این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن) نام دارد و به پرداخت کننده رشوه توسط شخص، رشا و به دریافت آن توسط مأمور دولت ارتشا گفته می‌شود.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب جرایم ارتشا و  همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم ارتشا در دادگاه عمومی امکان پذیر است.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع ارتشا است.
فراهم کردن موجبات ارتشا

سوالاتی که در بررسی جرم ارتشا و فراهم کردن موجبات آن پاسخ داده می شود.

تعریف ارتشا در معنای حقوقی چیست؟
چه اشخاصی موجبات ارتشا را فراهم می‌کنند؟
مجازات واسطه مذاکره در ارتشا به عنوان موجبات وقوع ارتشا چیست؟
عنصر مادی جرم ارتشا چیست؟
عنصر قانونی فراهم کردن موجبات ارتشا چیست؟
عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا چیست؟
شرایط تحقق جرم ارتشا چیست؟
مجازات مرتکبین جرم رشا و ارتشا چیست؟
رشوه دادن و رشوه گرفتن چه حکمی دارد؟
نحوه شکایت از جرم ارتشا به چه شکلی انجام می‌گیرد؟

مسئولیت راهن ورشکسته

بهترین وکیل برای پرونده جرم ارتشا در تهران کیست؟

ماده 593 قانون مجازات اسلامی

هر کس عالماً (با علم داشتن) و عامداً (از روی عمد و قصد) موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (رساندن) وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی (رشوه دهنده) بر حسب مورد محکوم می‌شود.

ارتشا چیست و به چه معناست؟

ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است و افرادی که رشوه را دریافت می کنند مرتشی و افرادی که رشوه را به آن‌ها می‌دهند راشی گفته می‌شود.

در معنای حقوقی ارتشاء یعنی گرفتن مال یا سند تسلیم وجه (مانند چک)، گرفتن مال کارکنان شاغل در دولت و یا سازمان‌های عمومی گفته می‌شود.

چه اشخاصی موجبات ارتشا را فراهم می‌کنند؟

هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه (قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه (قانون‌گذاری).

همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی.

براساس قانون مجازات، حکم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این می‌باشد که هر کدام از مأمورهای دولتی و حتی مستخدمان برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری که مربوط به نهادها و سازمان‌ها می‌شود اگر وجهی را به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم دریافت کنند در حکم مرتشی (رشوه گیرنده) می‌باشد.
فراهم کردن موجبات ارتشا

مجازات واسطه مذاکره در ارتشا به عنوان فراهم کردن موجبات ارتشا چیست؟

کسی که با طرفین جرم درخصوص میزان وجه یا مال مورد رشوه و چگونگی انجام عمل یا عدم انجام عمل مجرمانه مربوط به ارتشا مذاکره کند و به گونه‌ای موجبات وقوع جرم را فراهم نماید مجرم بوده و محکوم به مجازات رشوه دهنده می شود.

عنصر قانونی فراهم کردن موجبات ارتشا

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (رساندن) وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی (رشوه دهنده) بر حسب مورد محکوم می شود.

عنصر مادی جرم رشا و ارتشا

رفتار فیزیکی‌ (عنصر مادی) لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه (مانند چک) یا تسلیم مال.

اعاده اعتبار ورشکسته

کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی است.‎
فراهم کردن موجبات ارتشا

 قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏

برای تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورت‌های مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد.‏
قبول رشوه باید برای انجام دادن یا ترک فعل (انجام ندادن) در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است.

قبول مال یا وجه از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمان‌های دولتی قضایی یا نهادها و شوراها است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد.

انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست.
دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند.
یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق (دارای حق) هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود.

برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل (انجام کاری) یا ترک فعل (انجام ندادن) انجام دهد.

عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا

گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند.

در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید.‏
فراهم کردن موجبات ارتشا

شرایط تحقق جرم ارتشا چیست؟

شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحقق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض (رد و بدل کردن) بین راشی و مرتشی است.

جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده (توافق شده) بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌یابد.

کلاهبرداری از طریق فارکس

دیگر شرایط تحقق برای  اثبات جرم ارتشا:

 • کشف وجه مورد ادعا از متهم
 • رضایت مرتشی به اخذ وجه
 • تبانی راشی و مرتشی با یکدیگر

لازم به ذکر است که اگر مبلغ مورد رشوه را مأمورین از جیب مرتشی بیرون آورده باشند، محکوم نمودن او به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان جریمه، صحیح نیست.

چرا که مرتشی باید به پرداخت آن چیزی که گرفته محکوم شود و مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نیست مضاف بر اینکه وجهی نزد او باقی نمانده تا مسترد شود.

دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالیکه کارمند مزبور هیچ نوع مداخله‌ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.

صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد جرم رشوه دادن محسوب می‌شود.
قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم است.

دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می‌دهد نهایتا چون وجهی اخذ یا وصول نشده است نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

مال ناشی از ارتشاء باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی دهد.

مجازات مرتکبین جرم رشا و ارتشا چیست؟

ارتشا یکی از جرایمی است که حتی اگر شاکی خصوصی هم رضایت دهد به هیچ عنوان پیگیری متهم، متوقف نخواهد شد.

مجازات‌ها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است.

مجازات ارتشا عبارت است از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس یا حبس ابد، انفصال (برکناری) از مشاغل دولتی و عمومی می باشد.
فراهم کردن موجبات ارتشا

رشوه دادن و رشوه گرفتن چه حکمی دارد؟

رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم هستند.
تحقق رشوه منوط به قبول کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه، مانند چک، سفته و حواله یا تسلیم مال و نیز انجام معامله صوری (غیرواقعی) با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزو وظایف آن کارمند باشد یا نباشد است.

مطابق مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا 593 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) برای راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه‌ گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

کمیسیون ماده 55 شهرداری

مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌ نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است:

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ (دریافتی) بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال (برکناری) موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

بیش از این مبلغ تا ۲۰۰ هزار ریال، به مجازات ۱ سال تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ (دریافت شده) و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به جای انفصال (برکناری) موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در حال تغییر است، ممکن است نوع و میزان مجازات تعیین شده، مشمولی تغییراتی شده باشند.
فراهم کردن موجبات ارتشا

نحوه شکایت از جرم ارتشا

طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.

گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌شوند.
در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دلیل بر ارتکاب این جرم ارایه دهد.

به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌شده به وی مورد قبول است.

مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنها می باشد.

در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت (اثبات کننده) ادعای شاکی باشد.

تملک اراضی توسط شهرداری

رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.

آیا فردی که رشوه می‌دهد مجازات می‌شود؟

فردی که رشوه می‌دهد مرتکب جرم رشا (رشوه دادن) شده و قابل مجازات خواهد بود.

مجازات فردی که رشوه می‌دهد چیست؟

رشوه دهنده به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد و همچنین مالی که رشوه داده شده نیز، ضبط خواهد شد.

فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن مومجازات حبس و جزای نقدیجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا فراهم کردن موجبات ارتشا 

معرفی بهترین وکیل دادسرای اقتصادی و کارکنان دولت تهران

فراهم کردن موجبات ارتشا

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5 دیدگاه

 • سلام. من کارمند یه بخش خصوصی هستم هیچ مالی دست من نبوده دست همکارم بوده الان به من هم اتهام ارتشا زدن. من کمکش کردم ولی برای خودم پولی برنداشتم. میتونم خودمو تبرعه کنم ؟

  • سلام بدون اطلاع از محتویات پرونده و موضوع امکان اظهارنظر وجود نداره

 • سلام. پدرم به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده . مسئول یکی از شعبه های بانکی هست که میگن از مشتریش رشوه گرفته در بخش حواله های ارزی ،در صورتی که به عنوان عیدی مبلغی بهش داده با توجه به اینکه نتوانستند رفع تعهد ارزی هم کنند و پدرم چند ماه قبل از بازداشتش پرونده ها رو به اداره حقوقی بانک فرستاده آیا با توجه به شرایط ذکر شده ارتشا اتفاق افتاده و با شرایطی که گفتم امکان تبرئه وجود دارد؟

  • سلام و احترام
   گرفتن عیدی و یا پاداش از مشتری های بانک هر چند در بانکها روال و مرسوم است اما مسئولین بانکی بنا به مسئولیتی که دارند نباید این نوع هدایا رو قبول کنند.
   چرا که وقتی کسی کاری در شعبه یا بانک مربوطه داره این شک به وجود خواهد آمد که برای انجام یا عدم انجام کاری با واسطه یا مستقیم این هدایا پرداخت می شوند.
   در نمونه های مشابه، موضوع از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *