اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

اکراه مالک به فروش مال خود به غیر


5/5 - (45 امتیاز)

با بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر همراه شما هستیم.

از منظر قانون مدنی و فقه شیعه، معامله شخص مکره (اکراه شده) و تهدید شده، قابلیت حمایت حقوقی و قضایی ندارد و این گونه معاملات محکوم به بطلان هستند.

این موضوع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده است.

موادی از قانون مجازات اسلامی، به موضوع سوء استفاده از افراد ضعیف، اجبار و اکراهی که در اثر تهدید به جان، مال یا آبرو، وی را مجبور به انجام امری نماید، پرداخته است.

در این نوشتار سعی داریم تا علاوه بر بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر آثار حقوقی هر کدام از این مباحث را به صورت مختصر برای عزیزان روشن کنیم.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با برترین وکلای کیفری تهران در امور مالی با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
سوالات مهم در بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

مستند قانونی برای شکایت از جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر چیست؟

ماده ۲۰۲ قانون مدنی

اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد.

وکیل با تجربه ملک

درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

در اینجا منظور این است که فشاری به صورت عمدی به شخص وارد شود و وی را مجبور به انجام معامله نماید.
به عنوان مثال اگر مردی را با تهدید به قتل وادار به مطلقه نمودن همسرش نمایند، این طلاق باطل است.

تهدید به تعقیب قانونی و یا طرح شکایت و تقدیم دادخواست، یا به اجرا گذاشتن سفته و از این دست مواردی که قانونا هر شخصی حق انجام آن را دارد تهدید محسوب نمی شود.

مانند اینکه از کسی خواسته شود تا منزل خود را بفروشد و در غیر اینصورت اقدام به مطالبه وجه سفته وی خواهند نمود.

در واقع تهدید باید نامشروع و خلاف قانون باشد.

تهدید قانونی واجد آثار اکراه نیست، یعنی فرد را به موردی تهدید کنند که نتیجه قانونی داشته باشد.

شرایط تحقق اکراه بر اثر تهدید در یک انسان متعارف بسته به زن یا مرد بودن متفاوت است و تشخیص اینکه معامله بر اثر اکراه و تهدید موثر انجام شده است یا خیر با مقام قضایی رسیدگی کننده است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۳ قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ (نادرستی) معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
فشار خارجی که موجب اکراه شده است از جانب هر شخصی صورت پذیرفته باشد، معامله را غیر نافذ (نادرست) می کند.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۴ قانون مدنی

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج (مرد) و زوجه (زن) و آباء و اولاد موجب اکراه است.

وکیل خرید ملک تهران

در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۵ قانون مدنی

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

به عنوان مثال اگر شخص سالخورده‌ای ما را تهدید به قتل نماید در حالی که خود وی بر اثر ابتلا به پارکینسون حتی توان روی پای خود ایستادن را نداشته باشد، دیگر نمی توان گفت که تهدید وی موثر در اکراه به انجام معامله بوده است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۶ قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره (اکراه شده) محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

در اضطرار فشاری که به معامل وارد می‌شود نتیجه اوضاع و احوالی است که به عمد و برای اجبار شخص به معامله معین ایجاد نشده و در واقع عوامل درونی خود شخص و وضعیت وی، او را به انجام معامله مجبور ساخته است.

اما سوء استفاده از اضطرار یا ایجاد عمدی اضطرار توسط سایر اشخاص به قصد وادار کردن شخص به انجام معامله، اکراه محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۷ قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

با رأی دادگاه صالح مجبور به انتقال سند رسمی مالکیت شدیم.

این دیگر اکراه به انجام معامله نیست.

جرایم مالی کارمندان دولت

چرا که به واسطه عدم انجام تعهدات، حاکم دادگاه، حکم به الزام ما صادر نموده و صرفا امکان احقاق حق به صورت قانونی در صورتی که حکم را اشتباه می‌دانیم با ابزاری که در قانونی برای آن پیش بینی شده است امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۰۸ قانون مدنی

مجرد (صرف) خوف (ترس) از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۹ قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ (صحت) معامله است.

مستند قانونی در طرح شکایت کیفری اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی (انجام ندادن کاری) را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید (نابالغ) به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب (تسویه حساب) و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه (از بین رفتن تعهد) گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود به هر نحو تحصیل (به دست آورد) نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه ‌حبس محکوم خواهد شد.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده 15 قانون جرائم رایانه ای

اکراه مالک به فروش مال خود به غیرهرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از پنج میلیون ریال  تا بیست میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال هشتاد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در موضوع اکراه مالک به فروش مال خود به غیر وراهنمایی جهت طرح شکوائیه در مراجع قانونی دارید با وکلای تخصصی کیفری موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

وکیل خوب تهرانپارس

اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4 دیدگاه

 • سلام، ببخشید من با یه خانمی دوست بودم ایشون منو تهدید کرد که اگه صد میلیون پول بهم ندی زندگیتو خراب میکنم منم از ترس آبروم ماشینمو زدم به نامش حالا میتونم ماشینمو ازش پس بگیرم؟

  • سلام وقت به خیر
   اگه با سند رسمی به ایشون منتقل کرده باشین در واقع به عنوان فروشنده مالی رو به ایشون فروختین و اقرار به دریافت وجه کردین.
   بنابراین اثبات موضوع که معامله بر اثر اکراه بود بسیار سخت خواهد بود.
   در صورت داشتن دلایل کافی امکان استرداد وجود خواهد داشت.

 • با سلام و احترام . بنده آپارتمان خود را طی مبایعه‌نامه عادی به شخصی فروختم اما به دلیل شرط فسخ مندرج در قرارداد تصمیم به فسخ آن گرفتم و این موضوع را به خریدار اطلاع دادم ولی او قبول نکرد، و من هم طی صورتجلسه‌ای که در بنگاه تنظیم کردیم بلافاصله آپارتمان را به فرد دیگری فروختم اکنون هم خریدار اول و هم خریدار دوم معترض این کار هستند و تصمیم به شکایت فروش مال غیر دارند لطفاً راهنمایی کنید که آیا عمل بنده جرم است یا خیر و آیا معامله اول فسخ شده است یا نه؟ با تشکر

  • با سلام و وقت بخیر
   اگر شما ملک خود را با مبایعه‌نامه عادی بفروشید، و به ‌واسطه شرط فسخ مندرج در قرارداد پشیمان شوید، و مجدداً با فرد دیگری معامله کنید عمل شما از مصادیق جرم انتقال مال غیراست. صرف وجود شرط فسخ در قرارداد برای معامله بعدی کافی نیست، مگر اینکه قبل از معامله دوم در دادگاه نسبت به تأیید فسخ معامله اقامه دعوی علیه خریدار اول انجام ‌داده باشید، و در این خصوص رأی قطعی صادر شده باشد، یا اینکه حداقل قبل از معامله دوم از سوی شما اظهارنامه‌ای دال بر فسخ قرارداد به نشانی خریدار اول ارسال شده، و از وی درخواست کنید که جهت دریافت ثمن معامله نزد او یا بنگاه تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه بیاید. بنابراین اثبات تماس تلفنی مبنی بر اعلام فسخ کافی نیست، مگر با قرائن و سایر ادله دیگر. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص در امور ملکی و قراردادی با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *