5/5 - (41 امتیاز)

با بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر همراه شما هستیم.

از منظر قانون مدنی و فقه شیعه، معامله شخص مکره و تهدید شده، قابلیت حمایت حقوقی و قضایی ندارد و این گونه معاملات محکوم به بطلان هستند. این موضوع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده است. موادی از قانون مجازات اسلامی، به موضوع سوء استفاده از افراد ضعیف، اجبار و اکراهی که در اثر تهدید به جان، مال یا آبروی شخص وی را مجبور به انجام امری نماید، پرداخته است.

در این نوشتار سعی داریم تا علاوه بر بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر آثار حقوقی هر کدام از این مباحث را به صورت مختصر برای عزیزان روشن کنیم.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با برترین وکلای کیفری تهران در امور مالی با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
سوالات مهم در بررسی جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

مستند قانونی برای شکایت از جرم اکراه مالک به فروش مال خود به غیر چیست؟

ماده ۲۰۲ قانون مدنی

اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

شکایت از آلودگی صوتی

در اینجا منظور این است که فشاری به صورت عمدی به شخص وارد شود و وی را مجبور به انجام معامله نماید.
به عنوان مثال اگر مردی را با تهدید به قتل وادار به مطلقه نمودن همسرش نمایند، این طلاق باطل است.

تهدید به تعقیب قانونی و یا طرح شکایت و تقدیم دادخواست، یا به اجرا گذاشتن سفته و از این دست مواردی که قانونا هر شخصی حق انجام آن را دارد تهدید محسوب نمی شود.

مانند اینکه از کسی خواسته شود تا منزل خود را بفروشد و در غیر اینصورت اقدام به مطالبه وجه سفته وی خواهند نمود.

در واقع تهدید باید نامشروع و خلاف قانون باشد. تهدید قانونی واجد آثار اکراه نیست. شرایط تحقق اکراه بر اثر تهدید در یک انسان متعارف بسته به زن یا مرد بودن متفاوت است و تشخیص اینکه معامله بر اثر اکراه و تهدید موثر انجام شده است یا خیر با مقام قضایی رسیدگی کننده است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۳ قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
فشار خارجی که موجب اکراه شده است از جانب هر شخصی صورت پذیرفته باشد، معامله را غیر نافذ می کند.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۴ قانون مدنی

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۵ قانون مدنی

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌ اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمیشود.

وکیل پایه یک دادگستری زعفرانیه

به عنوان مثال اگر شخص سالخورده ای ما را تهدید به قتل نماید در حالی که خود وی بر اثرا ابتلا به پارکینسون حتی توان روی پای خود ایستادن را نداشته باشد، دیگر نمی توان گفت که تهدید وی موثر در اکراه به انجام معامله بوده است.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۶ قانون مدنی

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

در اضطرار فشاری که به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که به عمد و برای اجبار شخص به معامله معین ایجاد نشده و در واقع عوامل درونی خود شخص و وضعیت وی، او را به انجام معامله مجبور ساخته است.

اما سوء استفاده از اضطرار یا ایجاد عمدی اضطرار توسط سایر اشخاص به قصد وادار کردن شخص به انجام معامله، اکراه محسوب می شود.

ماده ۲۰۷ قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

با رای دادگاه صالح مجبور به انتقال سند رسمی مالکیت شدیم. این دیگر اکراه به انجام معامله نیست. چرا که به واسطه عدم انجام تعهدات، حاکم دادگاه، حکم به الزام ما صادر نموده و صرفا امکان احقا حق به صورت قانونی در صورتیکه حکم را اشتباره می دانیم با ابزاری که در قانونی برای آن پیش بینی شده است امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۰۸ قانون مدنی

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۲۰۹ قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

مستند قانونی در طرح شکایت کیفری اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود.اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده 15 قانون جرائم رایانه ای

اکراه مالک به فروش مال خود به غیرهرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

شکایت رابطه نامشروع در شرکت ها

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در موضوع اکراه مالک به فروش مال خود به غیر وراهنمایی جهت طرح شکوائیه در مراجع قانونی دارید با وکلای تخصصی کیفری موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

اکراه مالک به فروش مال خود به غیر

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

وکیل با تجربه ملک نیاوران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 سه نظر

 1. سلام، ببخشید من با یه خانمی دوست بودم ایشون منو تهدید کرد که اگه صد میلیون پول بهم ندی زندگیتو خراب میکنم منم از ترس آبروم ماشینمو زدم به نامش حالا میتونم ماشینمو ازش پس بگیرم؟

  1. سلام وقت به خیر
   اگه با سند رسمی به ایشون منتقل کرده باشین در واقع به عنوان فروشنده مالی رو به ایشون فروختین و اقرار به دریافت وجه کردین.
   بنابراین اثبات موضوع که معامله بر اثر اکراه بود بسیار سخت خواهد بود.
   در صورت داشتن دلایل کافی امکان استرداد وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *