مجازات جرم کودک آزاری

مجازات جرم کودک آزاری

مجازات جرم کودک آزاری


4.9/5 - (45 امتیاز)

با بررسی موضوع مجازات جرم کودک آزاری  همراهتان هستیم.

کودک آزاری از جمله جرایمی است که قانون‌گذار در سال1381 برای نخستین بار به جرم انگاری آن پرداخته است. تا قبل از آن کودک آزاری فقط توسط والدین قابل شکایت بود.

ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381

هرگونه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی شود و سلامت جسم و یا روان آنان را به خطر بیاندازد، مطابق قانون سال 81 کودک آزاری محسوب می‌شود. قانون گذار در سال 1399 این قانون را ملغی کرده است و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 را تصویب کرده است

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع مجازات جرم کودک آزاری پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع مجازات جرم کودک آزاری

 1. مجازات جرم کودک آزاری چیست؟
 2. مجازات جرم آزار جنسی کودک چیست؟
 3. معامله راجع به کودک چه مجازاتی دارد؟
 4. قاچاق کودک چه مجازاتی دارد؟
 5. فراهم کردن شرایط خودکشی کودک چه مجازاتی دارد؟
 6. در اختیار قراردادن یا فروش مواد مخدر به اطفال و نوجوانان چه مجازاتی دارد؟
 7. مجازات خودداری از اطلاع جرم یا خطر شدید الوقوع برای کودک چیست؟
 8. انتشار هویت و اطلاعات کودک بزه دیده چه مجازاتی دارد؟
 9. چرا باید در زمینه مجازات جرم کودک آزاری از وکیل متخصص مشاوره دریافت کرد؟

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 ابتدا به بیان کلیات و موارد کودک آزاری پرداخته است سپس در فصل دوم قانون به بیان تشکیلات و مراجع قضایی جهت رسیدگی به جرائم مربوط به کودک آزاری می‌پردازد، در فصل سوم قانون جرائم و مجازات های مربوط به کودک آزاری و جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بیان شده که ما در این مقاله به بررسی مجازات های جرم کودک آزاری می‌پردازیم.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

مجازات جرم کودک آزاری چیست؟

فصل سوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 در رابطه با مجازات جرم کودک آزاری و مشارکت و معاونت این جرم می‌باشد.

_ هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا از تحصیل او جلوگیری کنند،طبق ماده 7 قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان مجازات جزای نقدی درجه هفت در نظر گرفته شده است که جزای نقدی درجه هفت بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال می‌باشد.

تبصره همین ماده بیان کرده است، که هرگاه محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد به جزای نقدی درجه شش که جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال می‌باشد، محکوم می‌شود.

_هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل او بشود طبق ماده 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به مجازات های درجه شش محکوم می‌شود.

_ در خصوص بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوان مقصر علاوه بر دیه به مجازات های بیان شده در بند های ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99 محکوم می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا  دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس  درجه هفت قانون مجازات اسلامی

حق ریشه چیست؟

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی

ش) آزار جنسی  ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات های درجه  هشت قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم آزار جنسی کودک چیست؟

مطابق ماده 10 قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان سال 99: هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار با سوء استفاده جنسی شود، در صورتی  که مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود.

۱. آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی

 1. سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی
 2. آزار جنسی غی رتماسی توسط محارم یاباعنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی
 3. سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی
 4. بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده  جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی
 5. در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی
 6. استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون  مربوط
 7. واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و  نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه  شش قانون مجازات  اسلامی

۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در  فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی

معامله راجع به کودک چه مجازاتی دارد؟

مطابق ماده 11 هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود، در صورتی که این رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار  قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

خیانت در امانت مدیران شرکت

قاچاق کودک چه مجازاتی دارد؟

مطابق ماده 12 هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

و براساس ماده 13 هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مطابق تبصره 2 ماده 13: در صورتی که پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت با معاونت  کنند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج  قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

فراهم کردن شرایط خودکشی کودک چه مجازاتی دارد؟

براساس ماده 14:هرکس موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم یا تسهیل کند و در صوری که شامل مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

_ درصورتی که رفتار مرتکب، موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

_ در صورتی که اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

_ در صورتی که اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در اختیار قراردادن یا فروش مواد مخدر به اطفال و نوجوانان چه مجازاتی دارد؟

طبق ماده 16 :  مرتکب در اختیار قراردادن یا فروش مواد مخدر به کودک به جزای نقدی درجه هشت محکوم خواهد شد .

مجازات خودداری از اطلاع جرم یا خطر شدید الوقوع برای کودک چیست؟

مطابق ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر کس از وقوع جرم یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع باشد یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی گزارش به مراجع صلاحیتدار از آن خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به مراجع و یا عدم تأثیر آنها در رفع خطر، از اقدامات فوری برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، در صورتی که این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

وثیقه ملکی

مطابق ماده18: افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن با خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی  ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در مواردی که افشای  هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت  قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

انتشار هویت و اطلاعات کودک بزه دیده چه مجازاتی دارد؟

براساس ماده 19 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر کس هویت و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه او را از طریق رسانه های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار  و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند و موجب اشاعه جرم شود، در صورتی که موجب ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده او شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

براساس تبصره ماده فوق، در صورتی که توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد شمول این ماده مستثنی است .

به طور کلی اعمال مجازات های این قانون، مانع اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نیست و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرایم این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به آن مجازات محکوم می‌شود

چرا باید در زمینه مجازات جرم کودک آزاری از وکیل متخصص مشاوره دریافت کرد؟

کودک آزاری توسط مادر

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع مجازات جرم کودک آزاری موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع مجازات جرم کودک آزاری با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع مجازات جرم کودک آزاری هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع مجازات جرم کودک آزاری است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع مجازات جرم کودک آزاری، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *