وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران

وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران

وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران


5/5 - (19 امتیاز)

با معرفی وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران همراهتان هستیم.

اصل در رسیدگی های دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر قطعیت رای است. اعتراض به رای یک مرحله استثنائی طبق قانون است.
قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع معتبر نحوه اعتراض به احکام است. اما معمولا در رویه قضایی ایران، تقریبا تمامی آراء صادر شده قابلیت بازنگری دارند.

اما داستان وکالت دادگستری، از دیرباز در کشورهایی مانند ایران دارای چالش‌های بسیاری بوده و هست. تمامی نظام‌های قضائی مستقل در دنیا و کشورهای پیشرفته، تقریبا تمامی امور حقوقی خود را به وکلای متخصص دادگستری سپرده اند؛ این امر در ایران به گونه ای دیگر است.
وجود فساد در سیستم قضایی کشورهایی مانند ایران که قابل انکار نیست، دست دلالان را برای ایجاد ارتباط ناسالم به معدودی از کارگزارن قضائی و حاکمیتی باز گذارده است.

رویکرد موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

در گروه وکلای مهر که زیرمجموعه ای از هلدینگ بزرگ حقوقی مهر پارسیان است، بنا بر مشاوره حقوقی و نظارت بر روابط اشخاص با یکدیگر است؛ به این معنی که قبل از هر اقدامی که بار قانونی و تبعات حقوقی خواهد داشت، کمک وکیل دادگستری و آشنا به حقوق متجلی شود.

‌اختلاس اموال دولتی

در طول 15 سال سابقه فعالیت حقوقی گروه وکلای مهر به این مهم دست یافته ایم. امروز بسیاری از موکلین دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری، جهت عقد قراردادهای حقوقی خود وکیل استخدام می کنند.

همین معنی ما را بس تا بدانیم در راه روشنی گام بر می داریم.
در این نوشتار به اختصار به راه‌های اعتراض به رای محاکم در ایران خواهیم پرداخت. سپس لیست بهترین وکلای تجدیدنظر شمال تهران را ارائه خواهیم کرد.

تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری

1- اعتراض متهم بازداشت شده به واسطه قرار کفالت یا وثیقه. حسب مورد در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار می گیرد.
2- اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت.
3- اعتراض به اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه توسط متهم یا وثیقه گذار و کفیل

ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری جدید

متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:
الف- هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب – هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
پ – هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.
ت – هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.
ث – هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند.
رای دادگاه قطعی است.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.
در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار (نداشتن توانایی مالی) متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می کند.

بهترین وکیل دادسرا در تهران

اعتراض به قرار تامین کیفری یا نظارت قضائی دادگاه کیفری دو شهرستان

ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضائی صادر می کند.

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

اعتراض به قرار اناطه کیفری توسط شاکی

ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری جدید علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ – قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادر شده از دادگاه کیفری یک استان

تبصره پ ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری جدید

در جلسه دادگاه مقدماتی دادگاه کیفری یک استان
پ- در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
در این صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 390 قانون آئین دادرسی کیفری

قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدید نظر است.
درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می‌شود.

واخواهی از رای محکومیت غیابی

ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری

در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی دادگاه نظامی

در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است.
مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود.

هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود.

این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند و آن را ادامه می دهد.
در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۳- در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.

اعتراض به رد ایراد دادرس

ماده 423 قانون آئین دادرسی کیفری

هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

لیست بهترین وکلای دادگاه تجدید نظر شمال تهران

در صورت نیاز به وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید. موسسه حقوقی مهر پارسیان با نظارت و سرپرستی قضات سابق عدلیه و وکلای پایه یک دادگستری اداره می شود.

جهات تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه کیفری

ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:
الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
ب- مخالف بودن رای با قانون
پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
ت- عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

بهترین وکیل منطقه 12

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

شرایط استراداد تجدیدنظر خواهی در امور کیفری

ماده 441 قانون آئین دادرسی کیفری

هرگاه تجدید نظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رای نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر می کند.

چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود.
در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

تشدید مجازات حبس در دادگاه تجدید نظر استان

وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر شمال تهران توضیح می دهد:
دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند،

مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد.
در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می کند.

آیا امکان اخذ تامین از متهم در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

هرگاه از رای صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء راساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می‏ کند و این تصمیم قطعی است.

مرجع رسیدگی به اعتراض دستور دادگاه عمومی بخش کجاست؟

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

مهلت اعتراض به قرارهای دادگاه برای ایرانیان خارج از کشور چه مدت است؟

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران وکیل دادگاه تجدیدنظر شمال تهران 

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *