بهترین وکیل دادسرا در تهران

بهترین وکیل دادسرا در تهران

بهترین وکیل دادسرا در تهران


5/5 - (18 امتیاز)

با معرفی بهترین وکیل دادسرا در تهران همراهتان هستیم.

رسیدگی به بیشتر جرائم کیفری ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب یا دادسرای نظامی انجام می شود. برترین وکلای کیفری تهران و عضو گروه وکلای مهر پارسیان، وکالت شما را در مرحله دادسرا خواهند پذیرفت. بر خلاف نظر عده ای از وکلا که مرحله دادسرا را مهم نمی دانند. باید بدانید که شالوده و اساس پرونده کیفری در دادسرا بسته می شود.

دفاع مستحکم از اتهام در دادسرا می تواند موجب صدور قرار منع تعقیب شود. ارزش قضائی قرار منع تعقیب مانند صدور رای برائت است.
اما اگر شاکی پرونده باشید، ارائه دلایل متقن و مستندات قانونی برای احقاق حق ضرورت دارد.
در این نوشتار علاوه بر بیان بعضی از نکات مهم جهت حضور در دادسرا بهترین وکیل دادسرا در تهران نیز به شما معرفی خواهد شد.

رابطه قضایی بین دادستان، دادیار، بازپرس

در دادسرای عمومی و انقلاب ۲ مقام وجود دارد.
۱-مقام تعقیب (دادستان، دادیار)
۲-مقام تحقیق: بازپرس

مقام‌ تحقیق

تحقیقات مقدماتی همه جرائم با بازپرس میباشد. ولی در جرائم غیر از ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه بازپرس کم‌ باشد، دادستان یا دادیار نیز می توانند تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهند.

در جرائم مندرج در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه بازپرس کم باشد، دادستان یا دادیار نمی توانند جانشین بازپرس شوند. در چنین حالتی دادرس دادگاه به پیشنهاد دادستان و با تایید رئیس حوزه قضایی جانشین بازپرس میشود.

رابطه دادستان و دادیار

دادیار اصولاً در تصمیمات قضایی خود نیازی به تایید دادستان ندارد. مگر در قرارهای نهایی مانند: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی

قرارهای تامین منتهی به بازداشت: قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه،کفالت منتهی به بازداشت.

مواردی که بازپرس به تایید دادستان  میرساند دادیار هم باید به تایید دادستان برساند. در این موارد باید همان روز به تایید دادستان برساند و دادستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت اظهار نظر کند. در صورت بروز اختلاف نظر  بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است.

رابطه دادستان و بازپرس

اصل بر استقلال مقام تحقیق در برابر مقام تعقیب است.
بازپرس در تصمیمات قضایی خود اصولاً نیازی به تبعیت از دادستان ندارد. مگر در موارد مصرح قانون: نقص تحقیقات و احراز ملائت کفیل

در مواردی که تصمیمات بازپرس منوط به کسب موافقت و تایید دادستان است در صورت بروز اختلاف اصولاً حل اختلاف با دادگاه صالح است. مانند:  قرار نهایی، موافقت در نوع جرم، مصادیق قانونی جرم، اختلاف در صلاحیت اعم از ذاتی یا محلی، انتشار تصاویر متهم، توقف تحقیقات، فروش مال توقیف شده، خروج بازپرس از حوزه قضایی، بازداشت موقت،ابقاء قرار تامین منتهی به بازداشت و یا فک و تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت.

تصمیماتی که باید به “اطلاع دادستان برسد

اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، دستور توقف عملیات تولیدی یا خدماتی متهم.

مواردی که استثنائاً نظر دادستان بر بازپرس متبع است: اختلاف نظر در مورد عدم ملائت کفیل و رفع نقص تحقیقات از ناحیه بازپرس.

دادستان حق نظارت بر تحقیقات و ارائه تعلیمات لازم را دارد. اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد، گفتنی است دادستان بر تحقیقاتی نظارت دارد که در حوزه او به عمل می آید هرچند محل وقوع جرم حوزه دیگری باشد.

مرجع حل اختلاف بازپرس و دادستان(کیفری ۲،کیفری یک،انقلاب،نظامی۲،نظامی یک)

اصولاً با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد. مگر اینکه در حوزه قضایی دادسرای مربوطه دادگاه کیفری یک یا انقلاب نباشد که در این صورت حل اختلاف در هر حال با دادگاه کیفری ۲ همان حوزه است.

در مورد اختلاف در نوع جرم، مصادیق قانونی جرم یا صلاحیت حل اختلاف “”همواره “”در کیفری ۲ انجام میشود، حل اختلاف در وقت فوق العاده و رای دادگاه قطعی است و حل اختلاف در بازداشت موقت باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز انجام گیرد.

ضابطان دادگستری چه کسانی هستند؟

بهترین وکیل دادسرا در تهران توضیح می دهد:
مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، اجرای تصمیمات قضایی اقدام می کنند.

ضابطان عام: شامل فرماندهان، افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده.

ضابطان خاص: شامل مقامات و ماموران که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشود از قبیل رئیس و ماموران زندان نسبت به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی مقاومت بسیج. کارکنان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند مانند سرباز. ضابط نظامی تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی ودیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم اقدام می کند.

شرایط احراز مقام ضابط 

وثاقت، مورد اعتماد، دوره های آموزشی، تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری.
تحقیقات بدون کارت ممنوع است و بی اعتبار و موجب ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات.

وظایف ضابط در جرم مشهود

اصل بر غیر مشهود بودن است ،مشهود بودن در ماده ۴۵ احصاء شده است. حفظ آلات و آثار ادله جرم، جلوگیری از مخفی شدن متهم یا تبانی وی انجام تحقیقات به جزء جرائم اطفال و نوجوانان و منافی عفت که حق تحقیق ندارند.

چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه جرم حضور داشته باشند مشخصات شاهد اخذ و در پرونده درج میکنند. بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رساند.

اگر قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشت می توانند در صورت ضرورت وی را تحت نظر قرار دهند. در این صورت موضوع و ادله اتهام را به اوکتباً ابلاغ و تفهیم می نمایند. و به خانواده او اطلاع می دهند و مراتب را که از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان می رسانند. نگهداری بیش از ۲۴ ساعت امکان پذیر نیست.

تفتیش در جرائم مشهود نیاز به مجوز ندارد. ولی تفتیش منزل حتی در جرائم مشهود نیاز به اخذ مجوز موردی است.

وظایف ضابط در جرائم غیر مشهود

فقط باید به اطلاع دادستان برسد. مگر قرائن و تحقیقات از زنان و اطفال نابالغ که در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام میشود و هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد ضابطان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص تحقیقات لازم را انجام دهند. و نتیجه را به دادستان گزارش دهند.

تفتیش در جرائم غیر مشهود نیاز به مجوز موردی است. هر چند اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. در صورت تخلف، محکومیت به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی.

تفتیش و بازرسی منازل اماکن بسته و تعطیل در مواردی که “”ظن قوی “”به حضور متهم یا کشف اسباب آلات وادله وقوع جرم با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام میشود.

چنانچه جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است مشاهده کنند ضمن حفظ ادله بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل کنند.

ریاست و نظارت بر ضابطان

با دادستان است ،حداقل هر ۲ ماه یک بار. ارجاع به مامورانی که ضابط دادگستری نیستند. محکومیت انتظامی درجه ۴

اصولاً دستور مقام قضایی باید کتبی، صریح، با قید مهلت باشد. اما در موارد فوری که صدور دستور ممکن نیست دستور شفاهی صادر میشود. ضابط باید در اسرع وقت و حداکثر ۲۴ ساعت نتیجه را به امضاء مقام قضایی برساند. ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده (نه در پایان هر ماه ) ودر صورت تاخیرگزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد. و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

نحوه رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادسرا

بهترین وکیل دادسرا در تهران شرح می دهد:

هر گاه دعوی ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شود قابل طرح در کیفری نیست مگر این که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی متوجه شود که موضوع جنبه کیفری نیز دارد اما چنانچه ابتدا در کیفری مطرح شود و به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی از کیفری به حقوقی مراجعه کند.

قرار اخذ کفیل

با صدور این قرار ۳ فرض متصور است:
۱-متهم نمی پذیرد.
۲-متهم عاجز از معرفی کفیل است.
در هر دو صورت بازداشت میشود.

۳-متهم کفیل معرفی میکند: دو حالت متصور است.

فرض اول: بازپرس کفیل رو می پذیرد. قرار قبولی کفالت صادر میشود. عقد بین بازپرس و کفیل انجام میشود،امضاء بازپرس و کفیل لازم است ، نیاز به تایید دادستان ندارد ،غیر قابل اعتراض، در صورت درخواست یک نسخه به کفیل داده میشود،باید به کفیل تفهیم شود که اگر متهم را حاضر نکند مبلغ وجه الکفاله اخذ میشود.

فرض دوم: بازپرس کفیل را نمی پذیرد. مراتب فوری به نظر دادستان می رسد. دادستان مکلف است در همان روز اظهار نظر کند. نظر دادستان متبع است. اگر دادستان مخالف باشد بازپرس باید قرار قبولی کفالت صادر کند. (در این مورد بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان میباشد )، اگر دادستان موافق عدم پذیرش کفیل باشد بازپرس با ذکر مراتب در پرونده متهم تا معرفی کفیل جدید بازداشت میشود.

در قرار کفالت منتهی به بازداشت

متهم نمی پذیرد، متهم عاجز از معرفی کفیل است. کفیل معرفی شده پذیرفته نمیشود، در این موارد اصل قرار کفالت و عدم پذیرش کفیل معرفی شده طرف ۱۰ روز توسط متهم قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

کفالت اشخاص حقوقی خصوصی پذیرفته میشود. حقوقی دولتی پذیرفته نمیشود، در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل آن است.

چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و اظهار نظر کند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

قرار اخذ وثیقه‌

با صدور این قرار ۳ فرض متصور است:

۱-متهم نمی پذیرد.
۲-متهم عاجز از معرفی وثیقه است.
در هر دو صورت متهم بازداشت میشود.

۳-متهم وثیقه معرفی می کند: که ۲ فرض متصور است.

الف: وثیقه گذار خود متهم یا ثالث باشد.
ب: موضوع وثیقه میتواند وجه نقد ،مال منقول،مال غیر منقول ،ضمانت نامه بانکی باشد.

تعیین مبلغ وثیقه با مقام قضایی و تعیین نوع آن با وثیقه گذار است.

فرض اول: بازپرس وثیقه معرفی شده را می پذیرد. قرار قبولی وثیقه صادر میکند. قرار قبولی وثیقه عقد بین باز پرس و وثیقه گذار است. امضاء بازپرس و وثیقه گذار لازم است. نیاز به تایید دادستان ندارد و غیر قابل اعتراض، در صورت درخواست یک نسخه به وثیقه گذار داده میشود. باید به وثیقه گذار تفهیم شود که اگر متهم را حاضر نکند مبلغ وثیقه ضبط خواهد شد.

فرض دوم: بازپرس وثیقه معرفی شده را نمی پذیرد. با ذکر دلیل والا تخلف انتظامی درجه ۴ به بالا. بدون نیاز به تایید دادستان مراتب در پرونده درج میشود. متهم تا معرفی وثیقه بازداشت میشود.

همانند کفالت، اصل قرار وثیقه و عدم پذیرش وثیقه معرفی شده ظرف ۱۰ روز توسط متهم قابل اعتراض در دادگاه است.

نکته مهم این است که متهم نمی تواند اعتراض کند. که چرا بازپرس قرار وثیقه صادر کرده، ولی میتواند نسبت به اصل قرار اعتراض کند و ادعا نماید قرار وثیقه مناسب اتهام انتسابی نیست و یا نسبت به عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند.

در جرائم غیر عمدی که تضمین خسارت بزه دیده ممکن است صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست و مبلغ وثیقه وجه الکفاله نباید از خسارت وارد بر زیان دیده کمتر باشد.

اگر دادیار قرار کفالت یا وثیقه صادر کرده باشد باید بفرستد نزد دادستان.

اگر بازپرس صادر کرده باشد نیاز نیست نزددادستان بفرستد. ولی در فرض نیابت بازپرس هم باید در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه؛ باید جهت اظهار نظر پرونده  را نزد دادستان بفرستد.

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات دادرسی ویا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (تخلف انتظامی درجه ۴)

ضمانت اجرای قرار وجه التزام کفالت، وثیقه

الف: اگر متهم متعهد باشد (وجه التزام یا وثیقه)
احضار متهم بعد ابلاغ واقعی احضاریه +عدم حضور به موقع بدون عذر موجه =صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام توسط دادستان.

ب: اگر ثالث متعهد باشد.

احضار متهم +ابلاغ احضاریه+عدم حضور بدون عذر موجه+دستور جلب متهم توسط بازپرس+اخطار به ثالث که متهم را ظرف یک ماه حاضر کند. +ابلاغ واقعی اخطاریه+عدم حضور بدون توجه =دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه توسط دادستان.

دستور ضبط توسط دادستان صادر میشود حتی اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد.

دستور ضبط وثیقه در دادگاه بخش

بهترین وکیل دادسرا در تهران توضیح می دهد:
در حوزه قضایی بخش این دستور توسط رییس دادگاه بخش (منظور رئیس شعبه ای که پرونده در آن در حال رسیدگی است با رئیس حوزه قضایی اشتباه نشود)یا دادرس علی البدل صادر میشود.

این دستور توسط متهم ،کفیل یا وثیقه گذار طرف مهلت ۱۰ روز قابل اعتراض همواره دردادگاه کیفری ۲ است.
اگر این دستور از دادگاه بخش صادر شده باشد مرجع اعتراض نزدیک ترین دادگاه کیفری ۲ نزدیک ترین حوزه قضایی.
دادگاه کیفری ۲ خارج از نوبت بدون تشریفات به اعتراض رسیدگی میکند رای دادگاه قطعی است.
پس از قطعیت این دستور بدون نیاز به اجراییه و حکم دادگاه در واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود.

در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند و اعتبار قرار تامین به قوت خود باقی است.

هرگاه متهم خود ابداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند.

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل طرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمیشودواعتبار قرار تامین به صورت کامل به قوت خود باقی است

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار میشود. هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان (دستور اول)اخذ و یا ازوثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود.

چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کرده باشد. یا شخص ثالث برای او وثیقه سپرده باشد. به کفیل یا وثیقه گذار اخطار داده میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود.

دستور دوم دادستان (تبصره یک ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری)

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط وثیقه یا بخشی از وجه قرار معادل وجه قرار (همان تا ضبط یک چهارم )را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمیشود و اعتبار تامین صادره به قوت خود باقی است.

بهترین وکیل دادسرا در تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران

بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران

بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران بهترین وکیل دادسرا در تهران 

6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *