5/5 - (4 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل ملکی آنلاین کل تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم

مالکین اموال بالاخص اموال غیرمنقول به موجب اسباب تملک که اهم آن عبارتند از عقود و تعهدات وارث نسبت به مالی غیرمنقول رابطه عینی پیدا کرده و مالک می گردند.

پرسش اساسی اینجاست که چنانچه مالکیت مالی غیرمنقول اعم از اراضی و املاک به موجب هر یک از قراردادها از قبیل، بیع، صلح، هبه و یا ایقاعات و یا وقایع حقوقی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، منتقل الیه چگونه می تواند مال و یا حصه خود از مال مشاع را متصرف شده و از منافع آن بهره مند گردد.

اگر به دنبال بهترین وکیل هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.

نکات مهم در معرفی وکیل ملکی آنلاین کل تهران

نحوه طرح دعوای الزام به تسلیم مبیع.

جستجوی بهترین وکیل ملکی در تهران.

طرح دعوا درباره اراضی فاقد سند رسمی.

الزام به تسلیم اراضی و املاک

نخستین راهکاری که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد قطعاً این خواهد بود که انتقال گیرنده مال تحت هر عنوان (اعم از خریدار، متصالح، متهب، وارث و…) می تواند با طرح دعوی الزام به تسلیم اراضی و املاک نسبت به دریافت و تصرف و بهره مندی از آن، دعوی مذکور را مطرح نماید.

وکیل ملکی شمال تهران

این پاسخ هر چند پاسخ نادرستی نیست چه آنکه در بسیاری از اموال منقول فاقد سند رسمی با طرح چنین دعوایی منتقل الیه قادر به دریافت و تصرف مال می باشد.

اما این قاعده و طرح مستقیم دعوی الزام به تسلیم در خصوص همه اموال بالاخص اموال غیرمنقول صدق نمی نماید.

دلیل این امر که البته محل اختلاف بسیاری از حقوقدانان می باشد، اختلافی است که نسبت به آثار اجرایی قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.

مواد10-219-220-338-362-339 قانون مدنی، هرگونه دلیل و اماره ای که حاکی از انتقال مالکیت به منتقل الیه باشد را پذیرفته لذا فرضاً صرف وجود مبایعه نامه عادی که نشان از انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار دارد را دلیل مکفی برای طرح دعوای الزام به تسلیم مال غیرمنقول مورد معامله توسط خریدار به طرفیت فروشنده می داند.

قانون ثبت اسناد در این خصوص چه می گوید؟

اما از سوی دیگر بر خلاف این نظر مواد 22-46-47-48 قانون ثبت به عنوان قانون لاحق مقرر می دارد که اموال غیرمنقول مکلف به ثبت در دفتر املاک اداره ثبت و سپس دریافت سند رسمی هستند و اشخاصی که سند رسمی دریافت نکردند قانوناً مالک شناخته نمی شوند چرا که دولت و سایر مراجع تنها شخصی را مالک می داند که نام وی در دفتر املاک به عنوان آخرین مالک ثبت و سند رسمی مالکیت دریافت نموده است.

لذا منتقل الیه که با وجود دریافت مبایعه نامه و یا تقسیم نامه و … سند رسمی اخذ ننموده قادر به طرح دعوی الزام به تقسیم نخواهد بود در نهایت نظر بینابین و معقولی که حاصل از جمع مقررات قانون مدنی و قانون ثبت است با درنظر گرفتن عدم اعتبار صرف سند عادی در برابر سند رسمی، تجمیع و تلفیق سند عادی به انضمام ادله دیگر را واجد وجاهت قانونی لازم برای رویارویی با سند رسمی و رد آن می داند.

الزام به تحویل ملک معوض

نتیجه این بحث این خواهد بود که انتقال گیرنده مال غیرمنقول می بایست نخست به مقدمات دعوی الزام به تسلیم مال غیرمنقول رسیدگی کرده و عندالزوم در صورتیکه مال دارای سند رسمی است نسبت به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام وی اقدام کند.

اموال فاقد سند رسمی

در صورتیکه مال فاقد سند رسمی است با توسل به ادله دیگر نسبت به اثبات مالکیت خود و اخذ رای دادگاه اقدام لازم را به عمل آورد، سپس با طرح دعوی الزام به تسلیم مال نسبت به دریافت و تصرف مال غیرمنقول مورد نظر اعم از اراضی و املاک و آپارتمان، منتفع گردد.

البته بدیهی است که طرح همزمان دعاوی مرتبط با وحدت منشا از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت به همراه الزام به تسلیم فاقد مانع قانونی است.

لازم به ذکر است که ممکن است برای طرح چنین دعوایی موانعی چون عدم صدور گواهی پایان کار و یا صورت مجلس تفکیکی به عنوان موانع مقدم، سر راه رسیدن به مقصود دریافت و تصرف مال غیرمنقول قرار گیرند، لذا به عهده انتقال گیرنده است که با طرح خواسته هایی چون الزام به اخذ پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی به همراه دعاوی فوق و یا به صورت مستقل مقدمات رسیدن به مال غیرمنقول و تصرف مال را فراهم کند.

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

نحوه طرح دعوای ملکی در این گونه موارد

اما در خصوص چنین دعوایی بهتر است که انتقال گیرنده با طرح دعوی علیه مالک رسمی و فروشنده (سازنده) و سایر ایادی و انتقال دهنده گان و انتقال گیرندگانی که قبل از وی مالک مال غیرمنقول بوده اند و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک، نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

بدیهی است که طرح چنین دعوایی مستلزم ارائه ادله ای چون مبایعه نامه، اظهارنامه، شهادت شهود و یا همان استشهادیه و نیز رسیدهای پرداخت ثمن می باشد، و در صورتیکه اراضی و املاک مورد نظر مشاعی و حاصل از شراکت و یا ارث بوده و اشخاص دیگری ذی نفع و مالک می باشند با طرح دعوی تقسیم و افراز و تفکیک و تسلیم به طرفیت همگی آنان این احقاق حق صورت می پذیرد.

پر واضح است که عدم ایفای تعهد توسط انتقال دهنده و یا شریک محکوم، واجد ضمانت اجراهای متعددی برای مشارالیه یا مشارالیهم است.

اجرت المثل ایام تصرف

از بدیهی ترین ضمانت اجراهای عدم تسلیم مال غیرمنقول به منتقل الیه آن، اجرت المثل، وجه التزام، حق حبس و نیز حق فسخ می باشد.

این ضمانت های اجرا ممکن است ناشی از حکم قانون که عبارتند از حق حبس و حق فسخ و اجرت المثل باشد.

مادامی که فروشنده مال غیرمنقول تمامی مال را به تحویل و تسلیم خریدار نداده، خریدار نیز نسبت به پرداخت ثمن

معامله دارای حق حبس است.

می تواند تا زمان عدم تحویل و تسلیم کامل مال از پرداخت ثمن به فروشنده خودداری نماید.

همچنین چنانچه فروشنده قانوناً ملزم به تحویل مبیع گردد.

ولی معذور از تسلیم باشد و یا آنکه قدرت بر تسلیم از بین رفته باشد خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

همچنین ممکن است در قرارداد فی مابین، طرفین با رضایت یکدیگر مبلغی را به عنوان جریمه و خسارات تاخیر در تحویل

و تسلیم اراضی و املاک مورد معامله تعیین نمایند که چنین مقرره ای برای طرفین واجد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا است.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

این نهاد دقیقا همان نهادی است که اجرت المسمی نام دارد.

بدیهی است که اراضی و املاک دارای عین و منافع هستند، حال مالکی که برای مدتی به جهت عملیات انتقال

دهنده و یا متصرف از منافع مال خود بدون اذن و رضایت محروم مانده است همچون روابط بین: خریدار و

فروشنده، شرکا مال مشاعی، غاصب، متصرف عدوانی و… می تواند با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

و تقدیم منافعی که از آن محروم مانده تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف، نسبت به احقاق حق خود با

طرح دعوی مطالبه اجرت المثل به طرفیت متصرف یا انتقال دهنده اقدام لازم را به عمل آورد.

 

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

دعوی تقابل الزام به تنظیم سند

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قراردادهای

حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023