برترین مشاور حقوق بانکی ایران

برترین مشاور حقوق بانکی ایران

برترین مشاور حقوق بانکی ایران


4.8/5 - (20 امتیاز)

امروز با معرفی برترین مشاور حقوق بانکی ایران همراه شما هستیم.

دعاوی پولی و بانکی به دلیل تخصصی بودن نیاز به وکلای خبره و متخصص دارد.
دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل تخصصی و برترین مشاور حقوق بانکی در ایران آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت در پرونده‌های پولی و بانکی می‌باشد.

لیست بهترین وکلای بانکی ایران

عدم امکان دریافت وجه التزام (وجهی که در صورت عدم امکان انجام تعهد باید پرداخت گردد) از بدهکار بانکی در صورت ابطال قرارداد امهالی (مهلت دادن)، در صورت ابطال (باطل شدن) قراردادهای امهالی متاخر که صرفا بابت دیون سابق پرداخت شده است؛ امکان دریافت وجه التزام از قرارداد اول به دلیل سقوط تعهد منتفی است.

بانک‌ها گاها بر خلاف دستور العمل‌های بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلاتی به مشتریان خود جهت تسویه دیون سابق می‌نمایند.
حال در صورتی که قرارداد دوم به موجب حکم قطعی دادگاه و به هر دلیلی باطل و تکلیف به اعاده (برگرداندن) وجوه پرداختی در قرارداد دوم به بانک و به تبع اعلام عدم تسویه قرارداد اول گردد.

در این صورت با توجه به این که اساس اقدامات صورت گرفته بر پایه تخلف بانک بوده است آیا بانک مستحق وجه التزام تأخیر قرارداد اول از تاریخ تسویه قرارداد موصوف به موجب وجوه ناشی از قرارداد دوم تا تاریخ صدور حکم قطعی مبنی بر باطل بودن قرارداد دوم اعاده وجوه قرارداد موصوف به بانک و عدم تسویه قرارداد اول می باشد؟

کلاهبرداری در بازار طلا

 پاسخ:
نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماهیت حقوقی وجوه نقدی هر چند قرارداد دوم به موجب حکم قطعی باطل اعلام شده باشد وجهی که بانک بابت بدهی خود برداشت نموده است، موجب سقوط تعهد تسهیلات گیرنده در قرارداد اول می‌باشد و تأثیری در صحت تسویه دیون سابق ندارد.

بنابراین با تسویه دیون تسهیلات سابق، تعهدی وجود ندارد که تخلف از آن موجب استحقاق بانک در مطالبه وجه التزام قرارداد اول باشد. (رویه قضایی بانکی)
برترین مشاور حقوق بانکی ایران

 تسری حکم حذف جرائم پلکانی به گذشته و عطف بما سبق آن

اثر قانون نسبت به آتیه است مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

با عنایت به تکلیف مقرر در بند ت ماده ۱۲ تصویب نامه شماره ۴۹۵۱۵/۱۱۸۳۲۲ مورخ ۹۲/۶/۲۱ هیأت محترم وزیران دائر بر لزوم بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری جهت مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی که در سالیان اخیر بنا به عللی خارج از اراده‌شان موفق به ایفای (انجام) تعهدات خود نشده‌اند.

موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هیات وزیران مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ وجه التزام تاخیر در تأدیه (پرداخت) پلکانی بر اساس طبقه مطالبات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول حذف شده است و در خود این مصوبه به صراحت درج گردیده آیین نامه بازنگری شده شامل حال و تسهیلات (وام) معوق سابق نیز می‌شود.

بنابراین نحوه محاسبه میزان دیون در نظریه کارشناسی بر اساس آیین نامه بازنگری شده سال ۹۴ صحیحا صورت پذیرفته است.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر لزوم اعطای کد رهگیری به کلیه چک‌های صیادی و غیرصیادی و عدم امکان پیگیری قضایی و ثبتی چک‌های فاقد کد رهگیری را صحیح و غیرقابل ابطال دانست.

کلاسه پرونده: هـ ع 98/2297
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 465811/97 مورخ 28/12/1397 و بخشنامه شماره 485/5/211000/22 مورخ 5/4/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رأی: یکشنبه 1 تیر 1399
شماره دادنامه (حکم): 99099709—10154

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:

مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی درصورت فوت بدهکار سند رهنی
نحوه صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرایی در مواردی که بدهکار سند رهنی فوت می‌نماید در 2 حالت تشریح می‌گردد؛

الف ـ فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (بند 2 ماده 3 آئین نامه اجرا)
در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث (اشخاصی که از او ارث می‌برند) بدهکار به عمل آید.
در این مورد طبق بند 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرا متعهدٌ‌له (اشخاصی که تعهد به نفع آنها شده است) موظف است ورثه را معرفی نماید.

در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ‌له (افرادی که تعهد به نفع آنها شده است) از معرفی ورثه، دفتر‌خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به‌صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ‌له (کسی که تعهد به نفع او شده است) نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به‌وسیله درج در سایت رسمی آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی به عمل خواهد آمد. (تبصره ماده 18 آئین نامه اجرا)

مقایسه خیانت در امانت و کلاهبرداری

ب ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه: (ماده 120 آیین‌نامه اجرا)

در این حالت اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون (بدهکار) متوفی الصاق می‌نماید.

چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک‌تر به محل، آگهی می‌شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد (بازگرداندن) منتقل‌شده به خود (موضوع ماده 118 آیین‌نامه اجرا) استفاده نمایند، اقدام کنند.

در این مورد جهت تنظیم صورت‌مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به‌ نام خریدار یا بستانکار (طلبکار) نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود.

اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می‌باشد (ماده 120 آیین‌نامه اجرا).
در هر صورت، فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله (کسی که تعهد به نفع او شده است) می‌باشد.
در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده 120 آیین‌نامه اجرا و بند 229 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی).

دفتر برترین مشاور حقوق بانکی ایران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

جرم استفاده از سند مجعول

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

در صورت فوت بدهکار، اجرائیه بر علیه چه کسی صادر می‌شود؟

در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث (اشخاصی که از او ارث می‌برند) بدهکار به عمل آید.

در صورت فوت بدهکار در حین عملیات اجرایی ادامه روند اجرایی چه می‌شود؟

در این صورت طلبکار باید برای ادامه عملیات اجرایی، ورثه شخص متوفی را معرفی نماید.

برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران برترین مشاور حقوق بانکی ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *