5/5 - (123 امتیاز)

امروز با موضوع معرفی وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین با شما مخطبان گرامی همراه هستیم.

اگر با مسایل ملکی عدیده روبرو هستید یا در زمینه قوانین ملکی نیاز به مشاوره و یا وکیل متخصص ملکی دارید ما این نوید را به شما می‌دهیم که با وجود متخصص‌ترین وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین در پایگاه وکیل آنلاین ملکی نگرانی شما برطرف خواهد شد و با معرفی وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری حقوق و استاد دانشگاه دیگر اضطراب دعاوی را نخواهید داشت.

محمدرضا مهری را با چه عناوینی در وکیل آنلاین پیدا کنیم؟

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری جزا وبا تجربه، وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با دانش عالی، وکیل زمین محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دارای مدرک دکتری کیفری و تخصص عالی،

در این مقاله قصد داریم تمام مواد قانونی که در قانون مدنی به امور ملک و املاک و ملکی اختصاص یافته را توسط محمدرضا مهری وکیل ملک بررسی نماییم .

نکات مهم وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین

قانون مدنی در خصوص املاک چه قوانینی وضع کرده است؟

تمام قوانین ملک در قانون مدنی با محمدرضا مهری

دفتر وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین کجاست

برای مشاوره وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین چیکار کنیم

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۴۶ قانون مدنی مقرر گردیده:

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:

‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث ‌حساب می‌شود.

‌اگر موصی‌به منافع دایمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرر گردیده:

در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸۶ قانون مدنی مقرر شده

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می ‌توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید.

مشروط بر‌ اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند.

ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌ تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام‌ نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌ شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که ‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا ‌به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند.

الزام به تحویل ملک معوض

و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده ‌خواهد شد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل آنلاین ملک توضیح داد در  ماده ۸۱۷ قانون مدنی بیان شده

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۱۰ قانون مدنی بیان گردیده

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد

وکیل اراضی و املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۰۹ قانون مدنی

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

وکیل زمین محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸۰۸ قانون مدنی مقرر شده

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۶۰۴ قانون مدنی بیان گردیده

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۵۹۷ قانون مدنی بیان شده

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۵۹۴ قانون مدنی مقرر شده بود

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌ میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

وکیل تخصصی ملکی شمال تهران توضیح داد در  ماده ۴۵۹ قانون مدنی مقرر شده است

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای ‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌ استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۴۴۲ قانون مدنی مقرر شده

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود:

وکیل ملکی متل قو

‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

وکیل انلاین ویژه دعاوی ملک محدوده ولنجک توضیح داد در ماده ۳۵۵ قانون مدنی گفته شده

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌ خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌ نمایند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد درباره  ماده ۳۲۳ قانون مدنی

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  خصوص ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملکی ویژه شمال تهران توضیح داد در ماده ۲۵۴ قانون مدنی بیان شده

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۷۵ قانون مدنی بیان شده

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی ‌مالکیت تعلق میگیرد

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۶۶ قانون مدنی گفته شده است

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌ بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

وکیل ملکی تهران محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده است

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۵۴ قانون مدنی بیان شده

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۵۲ قانون مدنی بیان شده است که

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر‌ نحو تصرفی در آن میتواند بکند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۳۹ قانون مدنی گفته شده

وکیل پایه یک دادگستری تجریش

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف ‌مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک تخصصی محدوده نیاوران توضیح داد در  ماده ۱۳۶ قانون مدنی بیان شده

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۳ قانون مدنی

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود‌ روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۳۲ قانون مدنی اذعان شده است

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۲۷ قانون مدنی مقرر شده است

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۳۱ قانون مدنی بیان شده

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و‌ اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.

ماده ۱۱۲ قانون مدنی

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت‌ شود.

ماده ۹۳ قانون مدنی

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده ۹۴ قانون مدنی

صاحبه آن املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌ عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.

ماده ۹۵ قانون مدنی

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده ۹۶ قانون مدنی

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌ باشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل با تجربه شمال تهران در زمینه ملک توضیح داد در ماده ۹۷ قانون مدنی بیان شده است

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌ عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود ‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۹ قانون مدنی

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او.

وکیل خانه محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۰ قانون مدنی

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد:

به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود.

وکیل برای مشارکت در ساخت

مالک خانه‌ حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید.

چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ ملزم نیست که مجری را تعمیر کند.

بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند

در این صورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن ‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

وکیل ملک،وکیل ملکی

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۰۱ قانون مدنی

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند ‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۲ قانون مدنی

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌ الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌ حق به حال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۳ قانون مدنی

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند:

و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و ‌منافع خواهد بود.

مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌ عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ۱۰۴ قانون مدنی

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق ‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۵ قانون مدنی

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد.

مگر اینکه بین او و‌ صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۶ قانون مدنی

مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با ‌اجازه صاحب حق

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در  ماده ۱۰۷ قانون مدنی

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت ‌انتفاع اقتضا می‌کند.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۸ قانون مدنی بیان شده است

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد:

مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌ اینکه مانع قانونی موجود باشد.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۰۹ قانون مدنی

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن ‌موجود باشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

توضیح ماده ۱۷ قانون مدنی توسط بهترین وکیل ملک تهران

حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد:

از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد،

از جهت صلاحیت محاکم و‌ توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است.

همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

حق انتفاع از اشیا غیر منقول چیست؟

حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل:

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۲۷ قانون مدنی

اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود.

مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.

وکیل ملک،وکیل ملکی

توضیح ماده ۲۹ قانون مدنی توسط تیم وکلای تخصصی ملک آنلاین

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت)

۲- حق انتفاق.

۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است:

در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور به تصرف خود استناد کند.

مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

 توضیح ماده ۳۸ قانون مدنی 

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود.

نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد.

مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

بنا و درخت روی زمین متعلق به چه کسی است؟

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود.

مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود.

حق انتفاع چیست؟

حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

شرایط صحت وقف چیست؟

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود.

همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین

دفتر وکالت وکیل آنلاین ملک در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین ملک خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

4 سه نظر

  1. سلام
   وکیل تخصصی ملک در منطقه یک تهران رو حتما در صورت مشاوره با شما و پذیرش پرونده بهتون معرفی می کنیم.
   اما جهت اطلاع شما عرض کنیم که ما هیچ وکیل با نفوذی در دستگاه قضایی نمیشنناسیم و اصولا وکلایی که ادعای نفوذ در دستگاه قضایی رو دارند به نوعی کلاهبرداری می کنند.

  2. من تجربه انجام کار وکالت با دکتر مهری برای کار ملکی تو منطقه یک تهران داشتم.
   بگذریم از اینکه طبق تعرفه وکالت کار نمیکنن و حق الوکاله ایشون خیلی زیاده ولی راستشو بخواین اینکه کادر مجرب و فوق العاده علمی خوبی دارن خیال آدمو از بابت پیگیری پرونده راحت میکنه.
   فقط تنها عیب این موسسه اینه که دسترسی به شخص دکتر مهری حداقل ۲۴ ساعت زمان میبره که البته موکل انتظار داره هر چه سریعتر بتونه با وکیلش تماس داشته باشه نه اینکه ۲۴ ساعت معطل تماس بمونه
   نکته دیگه اینکه دکتر مهری در بیشتر مواقع خارج از کشور هست و کار رو به سایر وکلای موسسه مهر پارسیان واگذار میکنه.
   اما در مجموع من موسسه حقوقی مهر پارسیان رو برای کار وکالت ملکی شمال تهران ترجیح میدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023