نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب


5/5 - (11 امتیاز)

با نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب شما هستیم.

۳ نوع ورشکستگی در قانون تجارت تعریف شده است.

ورشکستگی عادی که خارج از اراده شخص ورشکسته می باشد.

ور شکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

در بین انواع ورشکستگی های یاد شده در قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر، مجازات ورشکستگی به تقلب از همه شدیدتر است.

گاهی نیز ممکن است ورشکستگی به تقلب به قصد کلاهبرداری باشد.

یا اینکه تبانی و اجتماع چند نفر برای بردن مال غیر لقب بگیرد.

در هرصورت اشخاصی که از صدور حکم ورشکستگی متضرر می‌شوند به عنوان شاکی و مدعی خصوصی امکان طرح شکایت کیفری در دادسرا را دارند.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران مرجع رسیدگی به پرونده های ورشکستگی به تقلب می باشد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر شرکت های بسیاری جهت عدم پرداخت دیون و معوقات بانکی اقدام به ادعای ورشکستگی و دریافت حکم نموده اند معمولاً بانک های طلبکار پس از تحقیق اقدام به طرح شکایت ورشکستگی به تقلب و تقصیر می نمایند.

در صورتیکه مواعد قانونی جهت اعلام ورشکستگی رعایت نشود مدیران شکایت و مدیران شرکت ورشکسته به تقلب محسوب می شوند.

دفتر حقوقی و وکالت محمدرضا مهری به عنوان وکیل تخصصی امور تجاری و ورشکستگی یکی از نمونه های مهم شکواییه ورشکستگی به تقلب را که اخیراً توسط وکلای همکار این دفتر به نتیجه رسیده است مورد بررسی قرار خواهد داد.

اظهارنامه استرداد لاشه چک

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده ورشکستگی در تهران با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

به نام خدا

شکواییه

شاکی: ………………..

مشتکی عنهم:

1- ع……………………..

2- و………………………….

3-و  ………………..

موضوع شکایت:  ورشکستگی به تقلب

تاریخ وقوع:               محل وقوع:

سرپرست محترم دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

با سلام و احترام،

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به استحضار حضرتعالی می رساند.

موکل اینجانب و فرزندان ایشان، به موجب برگه های سهام با نام پیوست، مالکیت چهل درصد از شرکت …، شرکت سهامی خاص ثبت شده تحت شماره 50099 در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری تهران در تاریخ 19 آذر 1369، به شناسه ملّی10100952673، را دارا می باشند.

با عنایت به اینکه آقای امید، علی الظاهر به عنوان احدی از طلبکاران شرکت مذکور، مبادرت به مطالبه یک فقره چک بانکی صادره از آقایان …..خلیلی و ….به عنوان رییس و نایب رییس هیات مدیره شرکت … به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به شماره 4048939 مورخ 15 آذر 1394 عهده بانک کارآفرین نموده و متعاقب عدم وصول چک موصوف، آقای … در مورخ 4 مهر 1395، اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت مزبور را نموده است،

لذا با توجه به اینکه اقامتگاه قانونی شرکت فوق الاشاره به موجب روزنامه رسمی منتشره به شماره 18003 در مورخ 25 آذر 1385، به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک 14، طبقه سوم، بوده و در بانک محال علیه نیز همین نشانی درج گردیده و هیچگاه اقامتگاهی در حوزه قضایی دادگاه بخش لواسان نداشته است، لذا علی رغم صلاحیت محلی دادگاه بخش لواسان، آقای … مقدم مبادرت به اقامه دعوی در دادگاه مزبور نموده است.

همه چیز در مورد بیمه‌

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

طرح دعوی ورشکستگی در دادگاه نا صالح

با ارجاع دادخواست تقدیمی از سوی آقای …. به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسان طی پرونده کلاسه 9709982218200414، دادرس محترم بدون در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و تعیین آقای….  به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، وارد رسیدگی گردیده است.

با توجه به قرار کارشناسی صادره از سوی دادرس محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسان مضبوط در صفحه 13 پرونده مذکور مبنی بر اینکه کارشناس محترم ضمن بررسی سوابق و دفاتر شرکت مزبور اظهارنظر نمایند آیا شرکت قادر به پرداخت بدهی موضوع چک مستند دعوی می باشد یا خیر؟ لذا کارشناس محترم حسب بند 5 نظریه کارشناسی مورخ 27 اردیبهشت 1396 و برخلاف قوانین موضوعه، مقررات جاریه و رویه متداوله، از جمله بند یک ماده 414 قانون تجارت که در رابطه با تکالیف تاجر متوقف مقرر می دارد که تاجر می بایست تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را اعلام و اظهار نماید، صرفاً حساب های بانکی جاری شرکت فوق الاشاره را بررسی نموده و هیچگونه اقدامی در خصوص شناسایی و تقویم اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات شرکت رینگ خودرو پارس انجام نداده است.

کارشناس محترم در صفحه 36 نظریه صادره، صرفاً با بررسی برخی از حساب های جاری شرکت مزبور، زیان انباشته ی شرکت را از سال 1386 اعلام نموده است، در حالی که شرکت موصوف چگونه می توانسته از سال 1386 فعالیت تجارتی انجام دهد و تا زمان صدور نظریه کارشناسی نیز بدهی های خود را پرداخت نماید؟

وکیل ارزی بانکی

مصادیق مهم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

مدیران شرکت آقایان …. مکلف بوده اند که حتی به فرض توقف شرکت از تادیه دیونش در سال 1386، مراتب را به استناد ماده 413 قانون تجارت، ظرف سه روز از تاریخ توقف که در تادیه دیون نقدی شرکت حاصل شده بود را اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به مراجع ذیصلاح تسلیم نماید.

علی هذا متعاقب صدور نظریه کارشناسی و اعتراض موکیل شرکت جهت ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان، علیرغم وجود ایرادات اساسی و عمده در نظریه کارشناسی که کاشف از حقسقت و منطبق با واقعیت و اوضاع و احوال قضیه نبوده است، لیکن دادرس محترم پرونده را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نداده و مآلاً به موجب دادنامه شماره 9609972218200219 مورخ 14 تیر 1396صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسان، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی شرکت مزبور نموده و تاریخ توقف را از مورخ 29 اسفند 1386 تعیین و آقای…. ، فرزند یوسف، شماره ملی 459 را به عنوان مدیرتصفیه انتخاب نموده است.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

فعالیت شرکت بعد از صدور حکم ورشکستگی

علی رغم صدور حکم ورشکستگی شرکت مزبور، لیکن با توجه به اینکه این شرکت در واقع ورشکسته نمی باشد، لذا به موجب فهرست مشارکت کنندگان در بخش داخلی سیزدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو که از تاریخ 21 الی 24 آبان 1397 برگزار گردیده است نیز ضمن اجاره نمودن غرفه، حضوری فعال داشته و اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص مختلفی نموده است. در این خصوص تقاضای اخذ استعلام از دبیرخانه سیزدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو مورد استدعا می باشد.

شکایت از بانک در سازمان بازرسی

نظر به اینکه ورشکستگی شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود، لیکن در مانحن فیه، شرکت موصوف متوقف از پرداخت دیون و بدهی های خود نمی باشد و فی الحال نیز مشغول به فعالیت می باشد.

با عنایت به موارد معنونه و نظر به بند 2 ماده 542 قانون تجارت که در بیان مصادیق ورشکستگی به تقصیرمشعر می دارد، اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد و مستنداً به قسمت اخیر ماده 549 قانون مزبور که مقرر میدارد، هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون ‌نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود، لذا تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنهم پس از اثبات صدق عرایض مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد محمدعلی و محمد رضا مهری وکلای شاکی

دفتر وکالت وکیل آنلاین ورشکستگی در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

وکیل تخصصی ورشکستگی

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین اقتصادی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم مالی و اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادسرای جرایم اقتصادی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

نمونه شکواییه ورشکستگی به تقلب

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ورشکستگی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *