5/5 - (24 امتیاز)

با بررسی راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق همراهتان هستیم.

وکالت که در اصطلاح عامه متداول است با معنای قانونی و حقوقی آن بیگانه نیست. وکالت عقدی است که موکل یا وکالت دهنده هر زمان که بخواهد می تواند از ادامه کار وکیل جلوگیری نموده و به اصطلاح وی را عزل نماید.

وکیل در هر زمان امکان انصراف از ادامه وکالت و استعفا را دارد.
وکالت ممکن است با پرداخت دستمزد نیز همراه باشد.

به نظر محمدرضا مهری وکیل تخصصی قراردادها، با سوء استفاده از قانون و امکان مخفی کردن معاملات ملک در قالب عقد وکالت، اسنادی تنظیم شدند که حق عزل وکیل، ضم وکیل، ضم امین و عمل به موضوع وکالت را ضمن عقد خارج لازمی، از موکل سلب و ساقط نموده اند.

دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود این وکالت ها را بیع تلقی نموده است.

با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید تا به بررسی موضوع ابطال سند وکالت بلاعزل بپردازیم.

سوالات مهم در موضوع راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

آیا عبارت سلب حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم در سند وکالت واقعی است؟
راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق و سایر وکالت ها چیست؟
آیا وکیل پایه یک دادگستری می تواند حق عزل وکیل را از موکل ساقط کند؟
بهترین وکیل جهت پرونده ابطال وکالت بلاعزل کیست؟
مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال وکالت بلاعزل کدام دادگاه است؟
هزینه ابطال وکالت بلاعزل چگونه تعیین می شود؟

بهترین وکیل مهریه

نمونه رای ابطال وکالت بلاعزل

✅ چکیده:
اگر عقد لازمی، واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد، وکالت بلاعزل است. بنابراین به صرف لفظ “عقد خارج لازم” وکالت بلاعزل نمی‌گردد

🔹شماره دادنامه قطعی:
9309970223001385

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/27

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ج. با وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری متفقاً و منفرداً به طرفیت س.ح. و سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران به خواسته تنفیذ عزل وکالتنامه شماره 53913 مورخه 22/4/91 تنظیمی در دفترخانه شماره 293 تهران به انضمام خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان به شرح مندرج در صورت‌جلسه مورخه 25/3/92 و لوایح تقدیمی به شماره 580 – 25/3/93 مبنی بر اینکه وکالت عقد جایز بوده و موکل می‌تواند وکیل را عزل کند و تنها توسط یک طرف امضاء شده است.

در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. وکالت حکم است، حق نیست که حق عزل را سلب نماید.

دادگاه با ملاحظه مفاد وکالتنامه تنظیمی و تقاضای کتبی طرفین نسبت به تنظیم وکالت به تاریخ 22/4/92 که صراحتاً وکالت حق طلاق به‌صورت بلاعزل می‌باشد و در ضمن وکالت نیز حق عزل وکیل سلب گردیده و عقد با رضای طرفین واقع شده و طرفین در هنگام عقد تمام شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی نیز و صرفاً ارسال اظهارنامه مبنی بر عزل را نمی‌توان دلیل بر عزل وکیل قلمداد نمود و چون اصل موضوع منتفی است و (به نظر حق عزل از موکل سلب گردیده است) و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد 219. 223 و ماده 10 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

اختلاف در تقسیم ارث

رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانوده تهران
راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در ابطال وکالت بلاعزل طلاق

تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. با وکالت آقای محمد رضا مهری، به طرفیت 1- خانم س.ح. با وکالت آقای م.الف. 2- سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران، نسبت به دادنامه شماره 302 مورخ 11/4/93 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و دادنامه مزبور که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ عزل وکیل موضوع وکالتنامه شماره 53913 –22/4/93 دفتر خانه مذکور صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و خلاف موازین شرعی است.

زیرا برابر ماده 679 قانون مدنی

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند. مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

در حالی که وکالت وکیل موضوع وکالتنامه فوق‌الذکر در ضمن عقد لازم شرط نشده و عدم عزل وکیل نیز در ضمن عقد لازم شرط نشده است و عبارت: ((…. و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.)) مندرج در ذیل وکالتنامه مزبور نیز برخلاف واقع درج گردیده و با واقع انطباق ندارد.

زیرا حسب اقرار صریح سردفتر مربوطه و طرفین در جلسه مورخ 26/8/93 این دادگاه هیچ عقد خارج لازمی بین وکیل و موکل در دفتر خانه و در حضور سردفتر واقع نشده است و حسب اقرار وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف اول در خارج از دفتر خانه و قبل از تنظیم سند وکالت نیز بین آنان عقد لازمی منعقد نشده است.

شعبه اول بازپرسی ارشاد

تجدیدنظرخواه نیز منکر وقوع هر گونه عقد لازم بین خود و همسرش می‌باشد.

آنچه که بنا به ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف اول (زوجه) در خارج از دفتر صورت گرفته توافق طرفین و تعهد زوج به تنظیم سند وکالت و اعطاء وکالت بلاعزل بوده و عقدی از عقود لازم بین طرفین منعقد نشده است تا ضمن آن عدم عزل وکیل شرط شده باشد.

بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و با استناد به ماده 679 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ عزل وکیل از وکالت اعطائی موضوع وکالتنامه شماره 53913-22/4/93 دفتر خانه شماره … تهران از تاریخ تنظیم اظهار نامه شماره 9310678999604057 مورخ 1/2/93صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نکات مهم راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

صرف اقرار طرفین مبنی بر وقوع عقد لازم کافی نیست.

در صورتی که حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج شرط نشده باشد وکالت قابل عزل است.
با ضم وکیل یا امین به وکالتنامه بلاعزل، امکان عمل به تنهایی توسط وکیل وجود ندارد.
هزینه پرونده ابطال وکالت بلاعزل و یا تنفیذ عزل وکیل غیر مالی است.
دعوی صحیح تنفیذ عزل وکیل است.
دادخواست ابطال وکالت بلاعزل به نظر صحیح و قانونی نیست.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران دارید با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

تقسیم ارث پدر قبل از فوت

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی طلاق و مهریه
قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه
قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه
قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند
تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده
قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خانواده تهران

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق
دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023