راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق


4.8/5 - (117 امتیاز)

با بررسی راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق همراهتان هستیم.

وکالتی که در اصطلاح عام متداول است با معنای قانونی و حقوقی آن بیگانه نیست.

وکالت عقد یا قراردادی است که موکل یا وکالت دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند از ادامه کار وکیل جلوگیری نموده و به اصطلاح وی را عزل یا برکنار نماید.

وکیل در هر زمان امکان انصراف از ادامه وکالت و استعفا را دارد.
وکالت ممکن است با پرداخت دستمزد نیز همراه باشد.

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی قراردادها، با سوء استفاده از قانون و امکان مخفی کردن معاملات ملک در قالب عقد وکالت، اسنادی تنظیم شدند که حق عزل وکیل، ضم (همراه کردن وکیل دیگری) وکیل، ضم امین و عمل به موضوع وکالت را ضمن عقد خارج لازمی (قرارداد دیگری)، از موکل سلب و ساقط نموده‌اند.

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه خود این وکالت‌ها را بیع (قرارداد خرید و فروش) تلقی نموده است.

گروه وکلای مهر پارسیان، در این مقاله، به بررسی موضوع ابطال سند وکالت بلاعزل پرداخته است.

سوالات مهم در موضوع راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

 • آیا عبارت سلب حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم در سند وکالت واقعی است؟
 • راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق و سایر وکالت‌ها چیست؟
 • آیا وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند حق عزل وکیل را از موکل ساقط کند؟
 • بهترین وکیل جهت پرونده ابطال وکالت بلاعزل کیست؟
 • مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال وکالت بلاعزل کدام دادگاه است؟
 • هزینه ابطال وکالت بلاعزل چگونه تعیین می شود؟
طلاق آسان و سریع

نمونه رای ابطال وکالت بلاعزل

 چکیده:

عقد یا قرارداد لازم، قراردادی است که در آن هیچ یک از دو طرف قرارداد، حق بر هم زدن و انحلال قرارداد را ندارند، مکر به موجبات و دلایل قانونی و توافق (تراضی) دو طرف قرارداد.

عقد یا قرارداد جایز نیز قراردادی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را بر هم بزنند و فسخ کنند.

عقد وکالت جز قراردادهای لازم است اما اگر ضمن قرارداد لازمی شرط شود، لازم است و نمی‌توان آن را بر هم زد.
اگر عقد لازمی، واقع شده و شرط وکالت بدون حق برکناری (بلاعزل)، ضمن آن شده باشد، وکالت بلاعزل (بدون حق برکناری) است.

بنابراین به صرف لفظ “عقد خارج لازم” وکالت بلاعزل نمی‌گردد.

عقد خارج لازم، قراردادی است جدا از عقد و قرارداد وکالت، که در آن شرط وکالت بلاعزل می‌شود.

شماره دادنامه قطعی: 9309970223001385
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27

رأی دادگاه بدوی (نخستین)
در خصوص دعوی آقای س.ج. با وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری متفقاً و منفرداً به طرفیت س.ح. و سردفتر اسناد رسمی شماره… تهران به خواسته تنفیذ (تأیید) عزل وکالتنامه شماره 53913 مورخه 22/4/91 تنظیمی در دفترخانه شماره 293 تهران به انضمام (همراه) خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل.

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان به شرح مندرج در صورت‌جلسه مورخه 25/3/92 و لوایح تقدیمی به شماره 580 – 25/3/93 مبنی بر اینکه وکالت عقد جایز بوده و موکل می‌تواند وکیل را عزل کند و تنها توسط یک طرف امضاء شده است.

در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. وکالت حکم است، حق نیست که حق عزل را سلب نماید.

شکایت قتل عمد دادسرای بین الملل

دادگاه با ملاحظه مفاد وکالتنامه تنظیمی و تقاضای کتبی طرفین نسبت به تنظیم وکالت به تاریخ 22/4/92 که صراحتاً وکالت حق طلاق به‌ صورت بلاعزل (بدون حق برکناری) می‌باشد و در ضمن وکالت نیز حق عزل وکیل سلب گردیده و عقد با رضای طرفین واقع شده است.

طرفین در هنگام عقد تمام شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی را نیز رعایت نموده و صرفاً ارسال اظهارنامه مبنی بر عزل (برکناری) را نمی‌توان دلیل بر عزل وکیل قلمداد نمود.

چون اصل موضوع منتفی است و (به نظر حق عزل از موکل سلب گردیده است) و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد 219. 223 و ماده 10 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانوده تهران
راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر در ابطال وکالت بلاعزل طلاق

تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. با وکالت آقای محمدرضا مهری، به طرفیت 1- خانم س.ح. با وکالت آقای م.الف. 2- سردفتر اسناد رسمی شماره… تهران، نسبت به دادنامه شماره 302 مورخ 11/4/93 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است.

دادنامه (حکم) مزبور که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ (تأیید) عزل وکیل موضوع وکالتنامه شماره 53__13 –22/4/93 دفتر خانه مذکور صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و خلاف موازین شرعی است.

وکیل ملک در طالقان

زیرا برابر ماده 679 قانون مدنی

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند. مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

در حالی که وکالت وکیل موضوع وکالتنامه فوق‌الذکر در ضمن عقد لازم شرط نشده و عدم عزل وکیل نیز در ضمن عقد لازم شرط نشده است.

عبارت: ((…. و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.)) مندرج در ذیل وکالتنامه مزبور نیز برخلاف واقع درج گردیده و با واقع انطباق ندارد.

زیرا حسب اقرار (اعتراف) صریح سردفتر مربوطه و طرفین در جلسه مورخ 26/8/93 این دادگاه هیچ عقد خارج لازمی بین وکیل و موکل در دفتر خانه و در حضور سردفتر واقع نشده است.

حسب اقرار وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف اول در خارج از دفترخانه و قبل از تنظیم سند وکالت نیز بین آنان عقد لازمی منعقد نشده است.

تجدیدنظرخواه نیز منکر وقوع هرگونه عقد لازم بین خود و همسرش می‌باشد.

آنچه که بنا به ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف اول (زوجه) در خارج از دفتر صورت گرفته توافق طرفین و تعهد زوج (مرد) به تنظیم سند وکالت و اعطاء وکالت بلاعزل بوده و عقدی از عقود لازم بین طرفین منعقد نشده است تا ضمن آن عدم عزل وکیل شرط شده باشد.

بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و با استناد به ماده 679 قانون مدنی و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ عزل وکیل از وکالت اعطائی موضوع وکالتنامه شماره 53__13-22/4/93 دفتر خانه شماره… تهران از تاریخ تنظیم اظهارنامه شماره 9310678—604057 مورخ 1393/02/01 صادر و اعلام می‌گردد.

صدور اجازه خروج از کشور

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نکات مهم راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

صرف اقرار طرفین مبنی بر وقوع عقد لازم کافی نیست.
در صورتی که حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج شرط نشده باشد وکالت قابل عزل است.
با ضم وکیل یا امین به وکالتنامه بلاعزل، امکان عمل به تنهایی توسط وکیل وجود ندارد.
هزینه پرونده ابطال وکالت بلاعزل و یا تنفیذ عزل وکیل غیر مالی است.
دعوی صحیح تنفیذ عزل وکیل است.
دادخواست ابطال وکالت بلاعزل به نظر صحیح و قانونی نیست.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران دارید با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق 

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

مرور زمان در شکایت کیفری

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

8 دیدگاه

 • سلام. ممنون منو راهنمایی کنید وکیل خانم و خانم در دادگاه منو فریب دادن. وکیل خانم گفت قبول میکنی وکالت طلاقی ازش بگیر برگردی سر زندگیت ؟؟؟خانم جواب داد باشه وکالت بده برمیگردم سرزندگیم. ولی بعد از وکالت خانم زد زیر حرفش ورفته دادخواست طلاق داده. الان من دادخواست فسخ دادم این جمله معنی شو متوجه نشدم. 👈 《اگر عقد لازمی، واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد،》من تو دادگاه باید بگم که قول و وقرار داشتیم که خانم بهش عمل نکرده به همین خاطر میخوام وکالت فسخ بشه یا بگم هیچ قول و قراری نداشتیم ؟

  • سلام بدون مطالعه وکالتنامه و اطلاع کامل از شرایط بین شما امکان اظهارنظر وجود ندارد

 • سلام وقت بخیر
  من همسرم ازم وکالت گرفتن و من اطلاع نداشتم وکالت بلاعزل و با این وکالت اموال من که ارثیه پدرم بود ازم بردن
  من میخوام ازشون شکایت کنم و وکالت نامه ابطال بشه میخوام با آقای دکتر در این باره صحبت کنم

  • سلام وقت شما بخیر
   باید وکالت نامه شما بررسی شود و بعد نظر کارشناسی اعلام شود. شما میتوانید برای رزرو تایم مشاوره با جناب آقای دکتر مهری با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، همسرم سند قطعی یک واحد آپارتمان به نامش است ولی وکالت بلاعزل به مادرش داده آیا من می‌توانم بابت مهریه آپارتمان رو بگیرم؟ یا همسرم حق فروش را دارد تا وکالت بلا عزل از بین برود؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، در صورت درخواست اجرای مهریه، امکان توقیف اپارتمان وجود خواهد داشت و امکان تنظیم مبایعه نامه یا انتقال قطعی از طرف زوج تا قبل از توقیف اپارتمان وجود دارد، ولی در صورت انتقال، توسط شما قابل پیگیری خواهد بود. حضرت عالی میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور اسنادی و وکالتی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. من زمان عقد یه وکالت بلاعزل در طلاق و وکالت بلاعزل یکی از خونه هامو به زنم دادم. و بهش گفتم برو 3 دونگ خونه رو به نامت بزن. الان دعوامون شده و به مشکل خوردیم میگه از خونه ام برو بیرون مهریه ام رو میخوام بذارم اجرا. چطور میتونم حق خودمو پس بگیرم و جلوش رو بگیرم میشه کاری کرد؟

  • در خصوص وکالت بلاعزل در طلاق، نمیتوان کاری انجام داد. اما برای وکالت خانه چنانچه تاکنون اقدامی برای انتقال انجام نشده، خودتان میتوانید به صورت رسمی و قطعی به شخص دیگری انتقال دهید. البته به شرط اینکه هنوز زوجه اقدامی برای انتقال رسمی سند و ثبت سند نکرده باشد و همچنین به موازات تنظیم وکالتنامه هیچ مبایعهنامهای تنظیم نشده باشد، با وجود این شرایط زوج میتواند به فرد دیگری منتقل نماید ولی در صورت نبودن شرایط فوق الذکر و در صورت صدور سند رسمی برای زوجه فقط با اثبات شرایطی میتوان تحت عنوان هبه مسترد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *