شعبه اول بازپرسی ارشاد

شعبه اول بازپرسی ارشاد

شعبه اول بازپرسی ارشاد


5/5 - (19 امتیاز)

با موضوع شعبه اول بازپرسی ارشاد با شما هستیم.

دادسرای ارشاد شامل چندین شعبه بازپرسی می شود که هرکدام با توجه ارجاع صلاحیت ورود را دارند. و یکی از این شعب شعبه اول بازپرسی ارشاد است.

همانگونه که از نام دادسرا ارشاد پیداست محل طرح شکایت کیفری مسایل ارشادی این دادسرا است.
دادسرای ارشاد جزو دادسراهای نسبتا قدیمی شهر تهران هستند.
آشنا بودن به رویه قضایی در دادسرا ارشاد تهران وکیل دادسرای ارشاد را از سایر وکلای دادسرا متمایز می سازد.

برای مثال علم و اطلاع وکیل دادسرای ارشاد تهران نسبت به مسایل حقوقی و کیفری و تاریخچه آن مسایل ارشاد او را ممتاز تر از سایر وکلا می سازد.
و با وجود پرونده های بسیار در شعب مختلف دادسرا ارشاد وکیل دادسرای ارشاد تهران بهترین گزینه برای انتخاب یک وکیل معتمد و با سواد می باشد.

اگر به دنبال وکیل دادسرای ارشاد هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و یا تلفنی با خطوط تلفن ثابت و یا همراه موسسه تماس حاصل نمایید و درخواست رزرو وقت مشاوره با دکتر محمدرضا مهری وکیل با تجربه در پرونده امنیت اخلاقی و ارشاد را ثبت نمایید.

تهدید با چاقو یا اسلحه

انواع قرارهای تأامین صادره از شعبه اول بازپرسی ارشاد

بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین به شرح زیر است؛

الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث) التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح) دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

موارد رفع بازداشت موقت در شعبه اول بازپرسی ارشاد

بر‌اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان باتصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

وظایف پلیس امنیت اقتصادی

مدت زمان بازداشت موقت

برابر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
بدین ترتیب متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده مورد بحث حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود.

به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات اعدام مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

نمونه قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله شعبه اول بازپرسی ارشاد

بسمه تعالی
قرار آزادی آقای …… فرزند …….. به اتهام ……. مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ ………. ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت معرفی کفیل آزاد و الاّ در بازداشت باشد. قرار صادره حین الصدور به متهم تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم کفیل دارم/ ندارم از قرار صادره رونوشت می خواهم/ نمی خواهم.

تبانی در معاملات دولتی

دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟»

به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد.

برای ارجاع شکایت به دادیار شعبه اول بازپرسی ارشاد چه مراحلی باید طی شود؟

بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.

برای رسیدگی در دادگاه جزایی چه مراحلی باید طی شود؟

در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود.

حق ریشه چیست؟

دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).

نشانی شعبه اول بازپرسی ارشاد تهران
تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر- نبش کوچه چهارم (حسن مقدس) دادسرای ناحیه 38 تهران ویژه امنیت اخلاقی

شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد شعبه اول بازپرسی ارشاد 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل دادسرای شمال تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *