بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی


4.9/5 - (34 امتیاز)

با موضوع بازداشت موقت دادسرای اقتصادی همراهتان هستیم.

بازداشت موقت نوعی مجازات است که برای اشخاص متهم به ارتکاب جرم که هنوز حکم قطعی آن ها صادر نشده است، صادر می‌شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است مانند: قتل و جرائم سیاسی و مطبوعاتی، دو ماه و در بقیه جرائم که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه‌ های کیفری دو یا اختصاصی است، یک ماه در نظر گرفته شده است.

البته به شرط آنکه مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.
یعنی اگر برای یک جرم 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از 6 ماه باشد.
البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید با ذکر دلیل به تخفیف قرار تامین یا ابقای (تمدید) آن دستور دهد.

در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اتهام زنا (رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم) یا لواط (رابطه جنسی بین دو مرد)، باید تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هر ماه اعلام کند.

نکات مهم بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

وظایف ضابطان در خصوص اطلاع از جرائم اقتصادی

ضابطان دادگستری (ماموران نیروی انتظامی) به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود (جرائمی که در منظر عمومی اتفاق نمی‌ افتد) مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام‌ می‌ کنند.

اجرت المثل و نحله

دادستان پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ‌ می‌ کند.

ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود (جرائمی که در محیط عمومی و منظر و دیدگان عمومی اتفاق می‌ افتد)، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله (دلایل) وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی و… را انجام‌ می‌ دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان‌ می‌ رسانند.

همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد، اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج‌ می‌ کنند.

ضابطان دادگستری (مأموران نیروی انتظامی) در موارد گفته شده فقط در صورتی‌ میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قراین (نشانه‌ ها) و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

تعیین تکلیف فرد بازداشت شده ظرف 24 ساعت

تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است.
در غیر جرائم مستوجب مجازات‌‌ های مقرر در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مانند قتل و…، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) قانون آئین دادرسی کیفری، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام‌ می‌ دهد.

تعیین تکلیف بازداشتی‌ ها در صورت رفتن به مرخصی

بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده ‏‌هایی که متهمان آن ها بازداشت‌ می‌ باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را بطور کتبی به دادستان اعلام کند.

رسیدگی به اعتراض بازداشت موقت در دادگاه کیفری

در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی (مناسب) را به عمل‌ می‌ آورد.

شکایت از بانک

در صورت لزوم، قرار تامین کیفری نیز صادر‌ می‌ کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت (کنار و همراه) آن انجام وظیفه‌ می‌ نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم‌ می‌ فرستد.

نیابت قضایی و بازداشت متهم

نیابت قضایی هنگامی محقق می‌ شود که دادگاه یا دادسرای محلی به دادگاه یا دادسرای محل دیگری در انجام تحقیقات و تعقیبات قضایی نمایندگی دهد.
هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال‌ می‌ شود.
به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی‌ می‌ شود.

تکلیف بازپرس به تحقیق از بازداشتی ظرف 24 ساعت

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری (ماموران نیروی انتظامی)، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید.

در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول‌ می‌ کند.

فلسفه بازداشت پس از تفهیم اتهام

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده (شخصی که از جرم ضرر دیده است) برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین (تضمین) زیر را صادر‌ می‌ کند:

الف – التزام (ملزم شدن) به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏‌‌‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از؛ وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول (اموالی که قابل جابجایی هستند مثل: خودرو) یا غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی نیستند مثل: خانه و زمین)
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

نمونه رای بطلان معامله

در صورت امتناع (خودداری) متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر‌ می‌ شود.

در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده (شخصی که آسیب دیده یا ضرر دیده از جرم) به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

وضعیت قرار تامین منتهی به بازداشت متهم

قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد، مفاد و محتوا قرار در برگه اعزام درج‌ می‌ شود.

بازداشت تا معرفی وثیقه گذار

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه (تضمین) صادر‌ می‌ شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی‌ می‌ گردد؛

اما در صورت بازداشت، متهم‌ میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه (تضمین) اعتراض کند.

مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی‌ می‌ کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

مراتب تحویل متهم توسط مامور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم‌ می‌ کند.

متهم را تحویل بدهید سند خود را آزاد کنید

کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم‌ میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه (تضمین) را فراهم نماید.

در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‏ گذار‌ میتواند اعزام وی را درخواست نماید.

در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام‌ می‌ شود.

موارد صدور قرار بازداشت موقت در دادسرای اقتصادی

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن (نشانه‌ ها) و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث (یک سوم) دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌ نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌ وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌ که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف – آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل وقوع جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

نحوه صدور قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله (دلایل) آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی‌ می‌ شود.

بهترین وکیل منطقه 7

چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید‌ می‌ شود.

آیا ممکن است متهم بیشتر از مدت تعیین شده در بازداشت موقت بماند؟

در صورت تائید و ابقا و تشدید بازداشت موقت توسط دادستان، امکان‌ پذیر است.

در چه صورتی میتوان وثیقه متهم را آزاد کرد؟

کفیل یا وثیقه‏ گذار در هر مرحله از تحقیقات با معرفی و تحویل متهم‌ میتواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کنند.

بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی بازداشت موقت دادسرای اقتصادی 

معرفی وکیل برای پرونده جرائم اقتصادی

نشانی دفتر وکالت وکیل جرائم اقتصادی

 

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرائم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل جرائم اقتصادی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمدرضا مهری متانکلائی
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *