مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت


5/5 - (9 امتیاز)

با موضوع مشاوره حقوقی تغییر جنسیت با شما همراه هستیم.

واژه تغییر در موضوع بحث عبارت است از دگرگون شدن حالت و کیفیت مردانگی و زنانگی.
تغییر جنسیت به معنای دگرگونی فیزیکی به شکل خاص و تبدیل حالت روانی ورفع روان پریشی است.
تغییر جنسیت در انسان ها تبدیل شدن وضع افراد خنثی و یا افراد دو جنسی به یکی از دو جنس زنانه با مردانه و رفع ابهام موجود و یا تعیین و تشخیص جنس واقعی افراد است.

اگر کسی واقعاً از جنس مرد باشد و بخواهد از طریق عمل جراحی تغییر جنسیت بدهد و به زن واقعی تبدیل شود یا برعکس، شاید مقدور نباشد.

تغییر جنسیت در افرادی که زن یا مرد هستند و ابهام جنسی در آن ها مشاهده نمی شود به هیچ وجه امکان پذیر نیست و فقط در مورد افراد دو جنسی که اختلاف و ابهام جنسی از نوع ژنتیکی و کروموزومی و نشانه های دیگری از این قبیل دارند، تغییر جنسیت پس از آزمایشهای پزشکی و بررسی های علمی در امور مربوط به کزوموزوم های موجود در یک فرد مشخص خواهد شد.

پرسش های مهم مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

 • چگونه برای تغییر جنسیت اقدام کنیم
 • بهترین وکیل برای تغییر جنسیت
 • شرایط لازم برای تغییر جنسیت
 • آثار حقوقی پس از تغییر جنسیت
 • شرایط تغییر جنسیت

در دو حالت می توان شرایط تغییر جنسیت را مشخص کرد:
حالت نخست: مداوای هورمونی و روان درمانی
حالت دوم: انجام عملیات جراحی

در حالت نخست ممکن است فردی از نظر اندام ظاهری مشکلی نداشته باشد و دارای علائم مردانه یا علائم کامل زنانه باشد ولی از جهت کمبود هورمون های بدن و یا از لحاظ روانی دچار اختلال یا ابهام جنسی است.

در این صورت چنانچه از طریق هورمون درمانی و روان درمانی مشکل وی رفع گردد، چنین فردی برای رفع مشکل خود به متخصصان مربوط مراجعه خواهد کرد و چون بعضی از این گونه افراد با تجویز هورمون های مناسب از طرف پزشک متخصص تغییر وضع داده و مداوا خواهند شد و به کمک متخصصان در رشته روح و روان، مشکلات روانی آن ها نیز مرتفع شده مسیر زندگی عادی و بدون دغدغه خود را طی خواهند کرد که در این فرض بدون تردید نیاز به هیچ گونه تشریفاتی نداشته و به عنوان یک مریض به معالجه خود می پردازد ولی ممکن است این گونه افراد از طریق مداوا معالجه نگردند و نیاز به عمل جراحی و تغییر وضع ظاهری نیز داشته باشند که در این صورت قضیه تفاوت دارد.

در حالت دوم به این صورت است که فرد از نظر ظاهری بدن دو جنسیتی است و یا ممسوح (کسی که علایم یا آلت مردانه یا زنانه ندارد و اوصاف و خصوصیات هیچ یک از دو جنس مذکر یا مونث در چنین فردی ظهور و بروز ندارد و معلوم نیست که از نظر داخلی و ارگان درونی چنین فردی اوصاف و خصوصیات مردانه یا زنانه دارد) که در این حالت مشکلات این فرد بدون انجام عمل جراحی رفع نخواهد شد وبعد ازعمل جراحی تبدیل به مرد یا زن می گردد که در حقوق و تکالیف آنان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

این تاثیرات مانند اینکه باید نام کوچک وی تغییرپیدا خواهد کرد و کلیه مدارک مربوط به فرد از جمله : شناسنامه، کارت شناسایی ، مدارک تحصیلی و استخدامی، اسناد رسمی مالکیت املاک و اموال دارای سند مالکیت و اسناد تعهدآوری که به نفع وی یا علیه وی تنظیم شده و امثال آن با توجه به نام جدید این فرد باید تغییر پیدا کند.

هبه و بخشش

تغییر جنسیت نیاز به مداخله و بررسی مراجع قضایی دارد تا با احراز ضرورت تغییر جنسیت از طرف مراجع صلاحیت دار قضایی ، با جلب نظر کارشناسان و متخصصان بیولوژی ، پزشکی و روان پزشکی، حکم مبنی بر تغییر جنسیت صادر و به مرحله اجرا درآید. خواهان تغییر جنسیت یا وکیل وی باید دادخواستی به طرفیت دادستان و اداره ثبت احوال به خواسته تغییر جنسیت به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم و دلایل کافی و لازم مبنی بر ضرورت تغییر جنسیت از جمله گواهی روان پزشک و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، پیوست دادخواست نماید.

دادگاه پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناسان و احراز صحت ادعای خواهان، حکم مبنی بر تغییر جنسیت خواهان صادر و به طرفین ابلاغ خواهد کرد و با توجه به اینکه دعوی مطروحه غیرمالی است آراء بدوی در این زمینه قابل تجدید نظر خواهی است. البته آراء و قرارهای صادره در زمینه تغییر جنسیت قابل رسیدگی فرجامی به نظر نمی آید. بعد از صدور حکم قطعی و نهایی، طبق مفاد رای دادگاه عملیات جراحی به منظور تغییر جنسیت با ارائه رای از طرف خواهان انجام خواهد شد و پس از انجام عمل جراحی، باید گواهی نامه عمل جراحی و رای دادگاه به اداره ثبت احوال ارائه گردد تا مراتب تغییر جنسیت در دفاتر اسناد سجلی ثبت گردد و شناسنامه قبلی خواهان ابطال ، شناسنامه جدید با جنسیت فعلی صادر و به متقاضی تسلیم گردد. دادگاه رسیدگی به حکم دادگاه خانواده با حضور و مشارکت دو دادرس مرجع تجدید نظر می باشد که در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید و رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. رای صادره جهت آگاهی عمومی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار سه مرتبه متوالی به فاصله یکماه به هزینه متقاضی منتشر می گردد.

راه حل دیگر در زمینه تغییر جنسیت و رفع مشکلات افراد ممسوح و دوجنسی این است که عمل جراحی آن ها طبق تشخیص و تصمیم شورای پزشکان و متخصصان ، تحت نظر و ریاست اداره پزشکی قانونی ، صورت گیرد و بعد از انجام عمل جراحی و صدور گواهی مبنی بر اتمام عمل جراحی و تغییر یا اصلاح و تعیین جنسیت ، گواهی با تایید اداره پزشکی قانونی ، در هیات یا شورایی مرکب از رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره حقوقی ثبت احوال و یک نفر از قضات دادگستری ، ترجیحاً دادرس دادگاه تجدیدنظر مطرح، تا نسبت به اصلاح اسناد سجلی و ابطال کارت ملی و شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه و کارت ملی جدید با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم گردد و به این وسیله از تراکم کار در مراجع قضایی کاسته و در واقع به نحوی قضا زدایی شود و رد درخواست متقاضی قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت احوال باشد.

آثار حقوقی تغییر جنسیت

آثار حقوقی فردی

وقتی کسی در اثر عمل جراحی تغییر جنسیت می دهد ، بر این تغییر جنسیت آثاری مترتب است:
اول – تغییر نام کوچک فردی که تغییر جنسیت داده است
دوم- اصلاح هویت و ذکر جنس جدید در اسناد سجلی ثبت احوال
سوم – ابطال شناسنامه و کارت ملی قبلی و صدور شناسنامه و کارت ملی با مشخصات جدید با شماره و سریال جدید
چهارم – تغییر و اصلاح مشخصات دارنده اسناد مالکیت ، مدارک تحصیلی واستخدامی با نام کوچک جدید
پنجم- تغییر رابطه نسبی
ششم – تغییر در توارث و سهم الارث

ازدواج شخص ایرانی با فرد خارجی

اگر علایم رجولیت غالب باشد ، سهم الارث یک پسر از طبقه خود را می برند واگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد، سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

در مورد افرادی که خنثی هستند در قانون مدنی ایران در باب ارث به خنثای ظاهر و خنثای مشکل اشاره شده و در مورد مسموح ساکت است و برای تعیین سهم الارث خنثی به غلبه علائم رجولیت یا اناثیت و عدم غلبه علایم زنانگی و مردانگی اشاره نموده و سهم الارث این افراد را مشخص نموده و با این ترتیب مشکل سهم الارث آنان را به ظاهر حل کرده است ولی در قانون معیار و مفهوم غلبه مشخص نشده و قانونگذار مشخص نکرده است که منظورازغلبه علامتی بر علامت دیگر چیست و باید به کتب و فتاوی معتبر فقهی مراجعه کنیم و یا از کارشناسان متخصص و خبره نظرخواهی نمائیم.

هفتم- اثر حقوقی تغییر جنسیت در ازدواج

ممکن است دو نفر که یکی از آنان ظاهراً مرد و دیگری زن است با هم ازدواج نمایند و اگر بعد از ازدواج و قبل یا بعد از مواقعه و برقراری رابطه جنسی یکی از آنان یا هر دو نفر تغییر جنسیت بدهند، تکلیف چیست؟ و چه آثاری بر تغییر جنسیت بعد از ازدواج مترتب خواهد شد؟

دو مورد از اثراتی که قابل بحث و بررسی است:

الف- اثر تغییر جنسیت در اصل نکاح

با توجه به مواد قانونی 1035،1059،1067،1122،1124 ازدواج دو هم جنس باطل است و همان طور که اختلاف در جنس یعنی زن و مرد بودن زوجین شرط صحت تحقق ازدواج است، ادامه رابطه زوجیت نیز با اختلاف در جنس زوجین ، امکان پذیر است. یعنی همانطور که ازدواج دو زن یا دو مرد با یکدیگر ممنوع و باطل است، اگرتفاوت جنس زوجین یا یکی از آن ها با تغییر جنسیت از بین برود ، ازدواج باطل خواهد شد ولی با توجه به اشکالات عملی که ممکن است بعداً ایجاد شود و بین طرفین اختلاف به میان آید که تغییر جنسیت تحقق نیافته و ازدواج به اعتبار خود باقی است، اعلام بطلان نکاح به طرق مختلف از جمله از طریق ارسال اظهارنامه به نظر کافی نیست لذا شایسته است دادگاه که مرجع تظلمات عمومی است موضوع بطلان ازدواج به علت تغییر جنسیت را با توجه به مدارک ارایه شده و موجود در پرونده و با احراز ادعای خواهان مبنی بر بطلان نکاح به علت تغییر جنسیت، مراتب بطلان نکاح را اعلام نماید. رای صادره جنبه اعلامی دارد و دادگاه ادعای بطلان ازدواج را تشخیص و مراتب را اعلام خواهد کرد و چون این گونه دعاوی جنبه غیرمالی دارد، رای صادره قابل تجدیدنظر است.

ب- اثر تغییر جنسیت در مهر یا صداق

معمولاً به هنگام ازدواج، برای زوجه مهر یا صداق تعیین خواهد شد و گاهی اتفاق می افتد شوهر قبل از نزدیکی و مواقعه ، مهر را می پردازد.

تغییر جنسیت قبل از مواقعه

اگر بعد از انعقاد عقد ازدواج و قبل از برقراری رابطه جنسی بین زوجین، به علت تغییر جنسیت یکی از آنان، ازدواج باطل گردد، تکلیف مهر تعیین شده و پرداخت شده چیست؟ آیا باید تمام مهر پرداخت شده مسترد گردد و یا نصف مهر برمی گردد؟

آنچه مسلم است بطلان ازدواج خصوصیات طلاق قبل از مواقعه را ندارد تا نصف مهر در ملکیت زن مستقر گردد و مشابه فسخ نکاح نیز محسوب نمی گردد تا تعلق نصف مهر المسمی در مورد عنن به زوجه و عدم تعلق مهر به زوجه در سایر موارد انحلال به علت فسخ قابل تصور باشد ولی با توجه به اینکه تعیین و پرداخت مهرالمسمی به منظور تشکیل و ادامه خانواده است و در تغییر جنسیت ازدواج باطل خواهد شد و خانواده منتفی می گردد لذا علت تعیین مهر و پرداخت آن از بین رفته است و با انتفاء علت، موضوع مهر نیز منتفی است و در صورت پرداخت مهر، باید مسترد گردد و اگر در این جریان ضرری به یکی از آنان وارد شده باشد و بین عمل تغییر جنسیت و ضرر مسلم وارده، رابطه سببیت وجود داشته یاشد، از طریق مراجع قضایی قابل مطالبه است.

وکیل آنلاین لواط

ضرر قابل مطالبه، منحصراً ضرر مادی است و در مورد تدلیس و کتمان ابهامات جنسی می تواند عامل ورود زیان تلقی گردد و در این صورت شاید ضرر معنوی نیز قابل مطالبه باشد.

لذا عقد ازدواج سابق باطل می گردد و طرفین برای ادامه زندگی مشترک نیاز به عقد ازدواج مجدد دارند. در موضوع تغییر یافتن جنسیت زوجین ، نظر به این که تعهدات و حقوق دو طرف عقد ازدواج یکسان و مشابه هم نیست تا با تغییر جنسیت هم زمان یا غیر هم زمان زن و شوهر، تعهدات و وظایف آنان تغییر نکند یا تغییرات اساسی را در بر نداشته باشد .با تغییر جنسیت زوجین نمی توان بقاء زوجیت سابق را استصحاب کرد.

تغییر جنسیت بعد از مواقعه

هر گاه یکی از زوجین بعد از برقراری رابطه جنسی و مواقعه، تغییر جنسیت بدهد، در این صورت نیز ازدواج باطل می گردد و رابطه زوجیت، ادامه پیدا نخواهد کرد و چون قبل از تغییر جنسیت، ازدواج اعتبار قانونی و شرعی داشته است، لذا زوجین در برابر یکدیگر حقوق و تکالیف قانونی و شرعی دارند.

اگر مردی با زنی ازدواج کند و بعد از مواقعه تغییر در جنسیت بدهد، تمامی مهرالمسمی در ذمه وی مستقر گردیده که اگر قبلاً آن را به زوجه خود پرداخت نکرده باشد، مکلف به پرداخت آن است هر چند مرد و شوهر سابق با تغییر جنسیت تبدیل به زن شده باشد و شوهر سابق با تغییر جنسیت تبدیل به زن شده باشد و اگر به هنگام ازدواج مهر تعیین نشده یا به شرط عدم مهر عقد ازدواج منعقد شده باشد، بعد از مواقعه ، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت که بر ذمه زوج است و مکلف به پرداخت آن خواهد بود و بعد از تغییر جنسیت شوهر و تبدیل شدن به زن در تعهد ایجاد شده وی تاثیری ندارد و نمی تواند به بهانه اینکه در حال حاضر زن است وشوهر آن زن نیست، از انجام تعهد یعنی پرداخت مهر زوجه سابق خود امتناع کند.

اگرزنی بعد از مواقعه با شوهر خود تغییر جنسیت بدهد، در این صورت نیز مهر المسمی یا مهر المثل وی بر ذمه شوهر سابق نامبرده که قبلاً استقرار یافته ، به اعتبار و قوت خود باقی است و مهر زوجه سابق به علت تغییر جنسیت و تبدیل به مرد شدن ساقط نخواهد شد.

اثر تغییر جنسیت در نگاه داشتن عده

آیا در صورت ابطال زوجیت به علت تغییر جنسیت زوج ، زوجه سابق باید عده نگه دارد یا خیر؟

نظر به اینکه ممکن است که زن مذکور حامل باشد ، لذا به منظور جلوگیری از اختلاط نسل ، لازم است تا سه طهر عده نگاه دارد مگر اینکه زن یائسه باشد یا تغییر جنسیت شوهر قبل از مواقعه و آمیزش صورت گرفته باشد و اگر احیانا زن حامل باشد تا وضع حمل و انقضاء مدت ده روز دوران نفاس، باید عده نگاه دارد، هر چند در مدت عده، شوهری ندارد زیرا زوج سابق وی تبدیل به زن شده است و در نظام حقوقی ایران و اسلام ، زنی شوهرزن دیگر نخواهد بود و به فرض اگرشوهر سابق بعد از تغییر جنسیت به حالت سابق برگردد نیز رابطه زوجیت اعاده نخواهد شد، زیرا بطلان مزبور، علقه زوجیت را قطع کرده و برقراری رابطه زوجیت سابق، نیاز به انعقاد قرارداد ازدواج جدید دارد ولی در این فرض نیاز به انقضاء عده ندارد، چون اختلاط نسل منتقی است.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

البته با بطلان ازدواج ، زن با این که باید عده نگاه دارد، در مدت عده شوهر ندارد لذا در صورت فوت این زن یا شوهر سابق وی، موضوع توارث بین آنها منتفی است و در صورت فوت شوهر سابق، عده وفات وجود ندارد و فقط عده مربوط به حاملگی و جلوگیری از اختلاط نسل مورد نظر است.

ممکن است گفته شود اگر در اثر آزمایشات پزشکی مسلم گردد که زن حامل نیست، برای رفع هر گونه شبهه یا احتمالات حاملگی یا حاملگی خارج از رحم و رعایت احترام و شخصیت زن، به نظر شایسته است که زن عده نگاه دارد.

اگر زنی با تغییر جنسیت به مرد تبدیل گردد و با شوهر سابق خود رابطه جنسی داشته و یائسه نباشد ، به نظر می رسد باید عده نگاه دارد زیرا بعید نیست که قبل از تغییر جنسیت حامل شده باشد مگر اینکه ثابت شده باشد حملی در بدن زن تغییر جنسیت یافته وتبدیل به مرد شده، وجود ندارد. البته نظر خلاف نیز قابل ابراز است.

اثر تغییر جنسیت در نفقه زوجه

طبق مواد1106 و 1108 قانون مدنی نفقه زوجه دایمی در نظام حقوقی ایران در صورت تمکین در زمان زوجیت بر عهده شوهر است.و اگر شوهر نفقه گذشته زوجه خود را نپرداخته باشد ، زوجه حق مطالبه آن را خواهد داشت و در عقد انتفاع یعنی در ازدواج موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه حق دریافت نفقه ، شرط شده باشد یا آن که عقد ازدواج موقت مبنی برآن واقع شده باشد. (ماده 113 قانون مدنی)

حال اگر مردی با تغییر جنسیت، تبدیل به زن شده باشد، ازدواج وی باطل خواهد شد و زوجه وی برای جلوگیری از اختلاط نسل و رعایت حیثیت خود، باید به مدت سه طهر یا سه ماه در ازدواج دائم و دو طهریا 45 روز در ازدواج موقت ، عده نگاه دارد و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل ، در هر دو صورت باید عده نگاه دارد و بعد از انقضاء عده می تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

زوجه مرد تغییر جنسیت یافته، حق مطالبه نفقه گذشته و نفقه ایام عده را از شوهر سابق خود دارد ولی حق مطالبه و دریافت نفقه ایام عده، مانع از آن نیست که زوجه سابق از شوهر سابق خود که سبب ابطال ازدواج و به هم پاشیدگی کانون خانواده را فراهم کرده است، بتواند خسارات مسلم وارده به خود را مطالبه کند ، هر چند خلاف این نظر نیز قابل تصور است ، با این استدلال که زوج سابق به اختلالات جنسی مبتلا بوده در واقع گرفتار کسالت شدید جسمی و روانی بوده است لذا حق داشته ابهامات جنسی موجود خود را با عمل جراحی و تغییر جنسیت مرتفع سازد و اعمال حق اگر وسیله سوء استفاده نباشد، سبب ورود زیان به دیگری محسوب نمی گردد و بین اقدام به اعمال حق از جانب صاحب حق و ورود ضرر به دیگری رابطه سببیت وجود ندارد تا از این بابت خسارتی قابل مطالبه باشد پرداخت نفقه ایام عده که زن حق ازدواج با مرد دیگری ندارد، به عنوان جبران خسارت ، قابلیت توجیه حقوقی دارد که وضع مقررات، به این گونه مناقشات پایان خواهد داد.

البته اگر زوجه مردی تغییر جنسیت دهد نیز موضوع مطالبه خسارات وارده به شوهر سابق چنین فردی با همان دلایل و استدلالات عنوان شده در مورد تغییر جنسیت مرد، قابلیت طرح و بررسی خواهد داشت.

اثر تغییر جنسیت در حقوق و تکالیف ناشی از حضانت طفل

در نظام حقوقی ایران، حضانت و نگاه داری و پرورش جسمی و روحی و تربیت اطفال از جمله حقوق و تکالیف والدین است . ماده 1168 قانون مدنی می گوید: نگاه داری اطفال هم حق و هم تکلیف است.

فراهم کردن موجبات ارتشا

حقوق و تکالیف ماده 1168 مذکور آثار خاصی دارد و از جمله این آثار این است که با قرارداد یا توافق قابل اسقاط نیست و به علت اهمیتی که دارد، امتناع والدین از انجام تکالیف مزبور ضمانت اجرای حقوقی و کیفری را در پی خواهد داشت.

اگر پدر کودک با تغیییر جنسیت تبدیل به زن گردد، تکلیف حضانت طفل بعد از سن هفت سالگی بر عهده چه کسی است؟

در مورد تغییر جنسیت پدر، با توجه به مستنبط از مواد 1168تا 1179 قانون مدنی می توان گفت پدر که در عرف به مرد اطلاق می شود، وجود ندارد و یا اوصاف وخصوصیات پدری در فرد تغییر جنسیت یافته وجود ندارد و حتی ممکن است این فرد شوهر هم بکند.

در این صورت ، مادر حق و تکلیف حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت، زیرا وقتی که به علت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی یکی از والدین ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، حق حضانت وی ساقط می گردد، با تغییر جنسیت پدر طفل و تبدیل شدن وی به یک زن نیز، به تربیت اخلاقی کودک لطمه خواهد زد و ممکن است صحت جسمانی این کودک نیز در معرض خطر قرار گیرد.

در مورد تغییر جنسیت مادری به مرد نیز موضوع حق وتکلیف حضانت مطرح می باشد

ممکن است مادر طفل در دورانی که تکلیف حضانت وی را بر عهده دارد در اثر عمل جراحی تبدیل به مرد شود که در این صورت عرفاً مادر طفل محسوب نمی شود هر چند که کودک از ترکیب اسپرم شوهر سابق وی و تخمک این فرد شکل گرفته و در بدن او مراحل رشد را گذرانده و بعد از رسیدن به مرحله تکامل از وی متولد شده است.

در این مورد چون مادر طفلی با تغییر جنسیت ، اوصاف زنانه را ازدست داده است و احتمال زیاد می رود که نتواند کودک را درست نگه داری کند و تربیت کند و در نتیجه به سلامت جسمی و روحی بچه لطمه جدی وارد گردد، در چنین وضعی طبق ماده 1170 قانون مدنی حضانت با پدر است و تکلیف دارد طفل را نگاه داری و تربیت کند.

معرفی بهترین وکیل پرونده تغییر جنسیت

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • تغییر جنسیت در ایران پس از تایید مراجع قانونی عملی مجاز می باشد

   تغیییر جنسیت در ایران قانونی بوده و دارای مجازات نیست

   بنابراین پس از مراجعه به روانشناس، تایید پزشکی قانونی و دریافت حکم قاضی مبنی بر جواز تغییر جنسیت و تغییر نام در شناسنامه و گذراندن مراحل قانونی امکان تغییر جنسیت در ایران از نظر قانونی وجود دارد

   امام خمینی (ر ه) در سال ۱۳۴۳ در «تحریرالوسیله» به روا بودن اصل تغییر جنسیت فتوا دادند و

   فقه شیعه نیز در کنار پذیرفتن تغییر جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ هویت تازه فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است

   برخی حقوق‌دانان و فقها اصطلاح خنثای روانی را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آن‌ها با گرایش‌ روحی آن‌ها مطابق نیست پیشنهاد داده اند و برخی به جای واژه تغییر جنسیت، اصلاح جنسیت و یا تعیین جنسیت را به کار می برند

   در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص میان‌جنسی، علائم جنسی بر علائم جنسی دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسی است که علائم آن در او غالب است

   طبق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند

   بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنس تازه اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال پسری که دختر شده‌است، به اندازه یک دختر از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنس تازه ملاک عمل است.

   09120067663

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *