5/5 - (43 امتیاز)

با معرفی وکیل دادسرای کارکنان دولت همراه شما هستیم.

جرائم ارتکابی توسط کارکنان دولت به معنی خاص در آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به دادسرای عمومی تهران ارجاع می شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با تشکیل دادسرای ناحیه 28 ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به اینگونه پرونده ها رسیدگی خواهد نمود.

اقتضای رسیدگی به پرونده در دادسرا، وقوع جرم است. چرا که رسیدگی حقوقی در دادسرا معنی ندارد. بنابراین قوانین کیفری خاص برای وکیل تخصصی دادسرای کارکنان دولت در دفاع از موکل چه در مقام وکیل شاکی و یا وکیل متهم، راهگشاست.

ساختمان شماره دو دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در تهران به دادسرای فرهنگ و رسانه معروف است. دادسرای ناحیه 35 تهران نام دیگر این دادسرای تخصصی است.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز به جرائم مالی کارکنان دولت رسیدگی خواهد نمود.

وظایف و اختیارات دادسرای ویژه کارکنان دولت چیست؟

ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است.

کلاهبرداری شبکه ای

مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

بنابراین رسیدگی به جرائم این افراد در دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران رسیدگی می شود.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

آیا بازپرس دادسرای ویژه کارکنان دولت می تواند حساب اشخاص را کنترل کند؟

ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

اما در صورتی که بازپرس بنا به درخواست شاکی جهت واریز و برداشت از حساب وی نیاز به استعلام دارد، موافقت رئیس حوزه قضایی مورد نیاز نیست. بلکه بازپرس می تواند راسا از بانک با اعلام شماره حساب، کنترل حساب شاکی را دستور دهد.

در مواردی که کشف حسابهای بانکی مرتبط با جرائم مالی و اقتصادی لازم است، بازپرس موظف به جلب نظر موافق رئیس حوزه قضایی می باشد. لذا راسا حق دستور کنترل حساب اشخاص مطلع، مظنون یا متهم را در پرونده ندارد.

آیا بازپرس می تواند وکیل دادگستری را وادار به تحویل مدارک موکل نماید؟

ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند.

استفاده از توبه برای معافیت از مجازات

در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند.

نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

آیا پس از صدور قرار وثیقه و تودیع آن توسط متهم امکان ممنوع الخروج کردن وی توسط بازپرس وجود دارد؟

وکیل تخصصی دادسرای کارکنان دولت توضیح می دهد

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.

در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

در صورتی که حق همراه داشتن وکیل توسط بازپرس به متهم ابلاغ نشود چه مجازاتی در انتظار بازپرس است؟

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.

اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.

زنا زن شوهردار با پسر مجرد

تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.

تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

قرار عدم دسترسی به پرونده چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

آیا بازپرس حق دارد شخصی که به عنوان مطلع احضار کرده است را به عنوان متهم تفهیم اتهام کند؟

ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

بازپرس دادسرای کارکنان دولت، حداکثر مجاز به چند ماه بازداشت موقت متهم است؟

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.

تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.

تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، درصورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است؟

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

معرفی وکیل تخصصی دادسرای کارکنان دولت تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4 سه نظر

 1. روزتون خوش
  من با یه وکیل دادگستری کار می‌کردم و براش پرونده جور میکردم.
  ایشون هم از حق الوکاله ای که می‌گرفت ده درصد به من پرداخت می‌کرد.
  اما مثل اینکه برای پرونده های دادسرای امنیت اخلاقی تضمینی پول می‌گرفت و می‌گفت که با رئیس دادسرای ناحیه ۳۸ ارتباط داره پرونده درست میکنه.
  یه پرونده هم رفت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب طرف یه حبس محکوم شد و رفت حفاظت شکایت کرد.
  وکیل رو حفاظت دستگیر کرد و شعبه ۸ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت منو هم‌به اتهام مشارکت در کلاهبرداری احضار کرد.
  من چه جوری باید ثابت کنم که تو این موضوع کلاهبرداری وکیل دخالت نداشتم؟

  1. سلام روز شما هم به خیر
   صرف معرفی پرونده به وکیل و دریافت درصدی از حق الوکاله با رضایت وکیل نمیتونه قرینه ای بر مشارکت شما در انجام اقدامات مجرمانه باشه.
   ضمن اینکه این موضوع تعریف خاص در قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی داره و کلاهبرداری محسوب نمیشه.

   ‌ماده 4 – قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

   هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
   در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی دادسرای ناحیه 28 تهران با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
   09120067669

 2. سلام من میخوام بعنوان پیمانکار از سازمان آب البرز شکایت کنم مبنی براینکه رئیس سازمان آب ابزار و ادوات کار من رو ضبط کرده ولی با رأی دادگاه محکوم شناخته شده ولی ابزار و برنمیگردونه من الان به چه جرمی و از طریق کدوم مرجع میتونم تو کرج ازش شکایت کنم

  1. سلام وقت به خیر
   میتونین سوء استفاده از مقام و موقعیت و یا هر عنوان دیگه ای که بعد از مشورت با وکیل متخصص کیفری بهتون توصیه خواهد شد طرح شکایت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023