با معرفی وکیل الزام به اخذ پایان کار همراهتان هستیم.

الزام به اخذ پایانکار ساختمان چیست؟

در ابتدا باید گفت که اگر تمامی ساخت و سازهای انجام شده طبق جواز ساختمانی باشد، پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق میگیرد اما در غیر اینصورت و انجام تخلفات ساختمانی، پایان کاری صادر نمیگردد ممکن است در مراحل اول اجازه اصلاح و یا پرداخت جریمه نقدی میسر باشد اما در خصوص اضافه بنا و تخلفات ساختمانی از این دست، کمیسیونی تشکیل شده بنام کمیسیون ماده 100 شهرداری دراین کمیسیون راجع به تخریب تخلفات ساختمانی و یا عدم تخریب و پرداخت جریمه آن تعیین تکلیف میگردد.

در بیشتر موارد هنگامیکه تخلفی صورت میگیرد، ممکن است شهرداری تا یک ماه از ادامه روند ساخت و ساز جلوگیری کند که بیشتر این تخلفات بکار گیری نیروهای کارگری غیر مجاز ویا تغییر و عدم اجرای نقشه ساختمانی می باشد .

مشخص است بعد از ممانعت شهرداری در ادامه روند ساخت و ساز مالکین و یا نماینده قانونی آنها می بایست تخلفات صورت گرفته را اصلاح و پس از آن امکان ادامه روند ساخت میسر خواهد بود .

بعد از تمام شدن مراحل ساخت و ساز و تکمیل ساختمان مالکین و یا نماینده قانونی آنها برای اخذ پایان کار به شهرداری مربوطه مراجعه مینمایند و شهرداری موضوع را به کارشناسان متخصص خود ارجاع می دهد.

تمامی قسمتهای ساختمان از جمله پارکینگها، انباریها، پشت بام و دیگر قسمتهای مشترک و اختصاصی مطابق ضوابط شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و واحد ها اندازه گیری میشوند و با توجه به وضعیت موجود اگر همه قوانین ساختمانی رعایت شده باشد و ساختمان مطابق با پروانه ساخت باشد، پایان کار آن صادر خواهد شد.

حال حاضر در شهرهای بزرگ قواعد مربوط به مقررات ملی ساختمان اجرایی بوده و دقت در ساخت بسیار افزایش یافته است به عنوان مثال تاییدیه آتش نشانی در تهران برای تمامی ساختمانهای احداثی الزامی بوده و یا تاییدیه آسانسور که در صورت عدم ارائه آن، شهرداری از اعطای پایانکار امتناع خواهد نمود.وکیل الزام به اخذ پایان کار

اهمیت پایانکار

همانطور که گفتیم پایانکار مجوزی است که شهرداری ها صادر مینمایند و گواهی مینمایند از نظر شهرداری مربوطه قواعد و ضوابط مربوط به شهرسازی در ساختمان احداثی به خوبی رعایت شده و ادارات دیگر میتوانند با استناد به این گواهی اقدامات قانونی خود را به انجام برسانند از جمله اعطای انشعابات برق ، آب و گاز و همچنین صدرو اسناد تفکیکی برای هر یک از آپارتمان های احداثی.

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

باید توجه داشت در مواردی که ملک به صورت پیش از ساخت و تکمیل خریداری می گردد الزام فروشنده به اخذ پایانکار می بایست یکی از خواسته های عنوان شده در دادخواست الزام به تنظیم سند باشد

الزام به اخذ پایانکار ساختمان

در صورت فقدان پایان کار امکان دریافت سند میسر نخواهد بود در حالت های مشارکتی(مالک شخص دیگر و سازنده فرد دیگری است) نیز همین روند جاری است مالک باید سازنده را الزام به اخذ پایانکار نماید در این فرض نیازی به الزام سازنده به تنظیم سند نیست چرا که کل ملک بنام مالک می باشد و ایشان به علت عدم تکمیل ساختمان و اخذ گواهی پایانکار نمی تواند اسناد تفکیکی برای خود دریافت نماید .

در حالت کلی اگر سازنده یا پیمانکار طبق قوانین و پروانه عمل نکرده و تخلفات بسیار زیادی را مرتکب شده باشد و در واقع امکان اخذ پایان کار از ساختمان سلب میگردد در این فرض خریدار میبایست فروشنده را ملزم به اخذ پایانکار نماید حال باید دادخواستی با مضمون الزام به اخذ پایان کار بر علیه کسی که تعهد بر اخذ پایان کار داشته(به طور معمول سازنده یا پیمانکار متعهد به اخذ پایان کار هستند.)تنظیم گردد که البته رسیدگی و پیگیری این موضوع با موانع و چالشهای بسیاری روبرو است و بررسی آن نیازمند مراجعه به بخش روند رسیدگی می باشد.وکیل الزام به اخذ پایان کار

رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ پایانکار ساختمان

نظر به اینکه ثبت دادخواست الکتریکی شده است و از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت میگیرد پس در وهله اول یا موضوع پرونده به وکیل دادگستری ارجاع میشود که با حمایت قضایی وکیل ملکی دادخواست مربوطه مطرح میگردد و در حالت دوم شخص خودش اقدام میکند و در شروع با مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواستی را به همراه مدارک مربوطه تحویل ثبت مینماید.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

مدارک شامل:اگر قرارداد بصورت مشارکت آمده باشد،قرارداد مشارکت و اگر خواهان ملک را خریداری کرده باشد مبایعه نامه. دادخواستی با مضمون الزام به اخذ پایان کار بر علیه متعهد یا کسی که ساختمان را ساخته است ، می باشد.

حال سازنده دو حالت دارند: یا به تعهدات خود راجع به اخذ پایان کار عمل نماید و یا از این کار که با آن متعهد شده بود،شانه خالی کند و آن را نمی پذیرد.

در فرض دوم دادگاه وارد ماهیت موضوع می گردد باید توجه داشت مطابق قانون پیش فروش آپارتمانها مرجع رسیدگی به اختلافات معاملات پیش فروش ، نهاد داوری بوده و البته در نمونه فرم های چاپ شده در اتحادیه املاک نیز بند درج شرط داوری به چشم می خورد فلذا در صورت عدم ذکر شرط داوری و یا از بین رفتن داوری دادگاه به تعهدات هر یک از طرفین دقت نموده  و در صورت احراز تعهدات سازنده ایشان را به اخذ پایانکار الزام مینماید.

طرح دادخواست الزام به اخذ پایانکار فروض بسیار مختلفی دارد و صرفاً رابطه پیش فروش آپارتمان و سازنده ملک در بین نیست به عنوان مثال در موردی دیگر اگر در این دادخواست خواهان مالک عرصه قدیمی ملک و خوانده سازنده باشد و خوانده مدعی شود که در قرارداد مشارکت تعهداتی نیز وجود دارد که مالک به انجام آن ملزم شده است و می بایست قبل از صدور پایانکار انها را به انجام برساند لیکن از انجام ان امتناع می نماید ، در این صورت دادگاه حکم به رد دعوا تا زمانی که مالک به تعهدات خود عمل نماید صادر خواهد شد.

دعوی تقابل الزام به تنظیم سند

ممکن است تعهدات مالک برای مثال صدور چکی تضمینی برای سازنده و یا انتقال سندی برای وی و یا اعطای وکالت بلاعزل برای سازنده و یا انتقال سهم مشاعی بصورت قطعی برای مثال دو دانگ از ساختمان را بنام سازنده منتقل نماید.

در زمانی که سازنده متعهد و ملزم به اخذ پایانکار شود و در دادنامه مراتب این موضوع قید گردد اجرائیه از دفتر شعبه صادر کننده حکم محکومیت برای ایشان ارسال می گردد که مانند الباقی احکام 10 روز فرصت اجرا خواهد داشت.

ممکن است محکوم علیه خود نسبت به اجرای حکم و اخذ پایانکار ساختمانی اقدام نماید که در این صورت مشکلی وجود نداشته اما در صورت عدم اقدام قانونی توسط محکوم علیه در اجرا حکم و عدم اخذ گواهی پایانکار اقدام قانونی محکوم له چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرد در این ماده به صراحت اشاره شده است در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه اجرای احکام میتواند حکم را توسط محکوم له و یا شخص ثالث اجرا نماید و هزینه های مربوط به آن را از محکوم علیه وصول نماید.

پس اگر در شهرداری پرونده پایانکار ملک با جریمه روبرو شده باشد محکوم له میتواند کل مبلغ را پرداخت و بدون طرح دادخواست مجزی تمام هزینه های مربوط به آن را از متعهد دریافت نماید.

باید توجه داشت به علت متروک ماندن این ماده در اجرای احکام ممکن است برآورد هزینه های مربوط به اخذ پایانکار مورد پذیرش قرار نگیرد فلذا بهتر آنست در حین اجرای حکم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی مربوطه هزینه های مورد نیاز به صورت دقیق توسط کارشناس محاسبه گردد که در مرحله وصول با ایراد کمتری مواجه شوید.وکیل الزام به اخذ پایان کار

مدارک مورد نیاز جهت طرح دادخواست و اهمیت حضور وکیل در الزام به اخذ پایان کار

با توجه به مواردی که مطرح شد طرح دادخواست حقوقی در مرحله اول، نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا بوده ثبت نام در این سامانه با حضور در دفاتر خدمات قضایی الزامی میسر می باشد.

مشاوره حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتی که بخواهید موضوع را وکیل دادگستری ارجاع دهید، همراه داشتن مبایعه نامه، قرارداد مشارکت در ساخت و هرگونه توافق نامه ای که در آن تعهدات سازنده به اخذ پایان کار را ذکر کرده باشد،ضروری است به همراه کارت ملی و اوراق شناسایی معتبر.

دقت داشته باشید در صورتی که تمایلی به بهره مندی از خدمات قضایی وکیل پایه یک دادگستری نداشته باشید حتما از مشاوره حقوقی فردی متخصص استفاده نمایید چرا که همانطور که اشاره شد نمونه قرارداد های پیش فروش جملگی دارای شرط داوری بوده و اساساً قانون پیش فروش آپارتمانها نیز شرط داوری را در رسیدگی و حل اختلاف الزامی میداند.

هزینه دادرسی مربوط به الزام به اخذ پایانکار ، هزینه دادخواست غیر مالی بوده هرچند برخی آنرا مشمول هزینه های دادرسی اموال غیر منقول و نیازمند محاسبه قیمت منطقه ای ملک میدانند لیکن سامانه ثبت دادخواست هزینه آنرا بصورت خواسته ای غیر مالی محاسبه می نماید.

نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید.وکیل الزام به اخذ پایان کار

نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار

خواهان: . . . (مشخصات خریدار)
خوانده: . . . (مشخصات فروشنده)

وکیل یا نماینده قانونی: . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود)

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال ) و خسارات دادرسی)

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – دلیل مالکیت  2 – قرارداد 3 – استعلام ثبتی 4 – استعلام از دفترخانه 5 – اظهارنامه

شرح دادخواست:

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند:

  1. به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است .
  2. ثمن معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . .. پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود .
  3. فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات قانونی قسمتی از ثمن را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می شود باقی مانده است .
  4. نظر به مراتب یاد شده ، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است .
  5. عنداللزوم استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود.
وکیل پایه یک دادگستری ملک

وکیل الزام به اخذ پایان کار

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *