تایید اقاله

تایید اقاله

تایید اقاله


4.9/5 - (72 امتیاز)

با بررسی موضوع تایید اقاله همراهتان هستیم.

وقتی قراردادی منعقد می‌شود هر یک از طرفین از انعقاد آن قرارداد هدف و انگیزه‌ای را دارند. اما ممکن است پس از مدتی بنا به هر دلیلی از انعقاد آن قرارداد پشیمان شوند و قصد بر هم زدن آن قرارداد را داشته باشند.

قانون مدنی راه‌های بر هم زدن قانونی قراردادها را بیان نموده است.

گاهی اوقات شرایطی ایجاد می‌شود که طرفین به هر دلیلی نمی‌تواننند به تعهد خود در‌خصوص آن قرارداد عمل کنند.در این صورت یکی از راه‌هایی که پیش رو‌دارند اقاله قرارداد، می‌باشد.

در تیم حقوقی موسسه حقوقی مهر‌پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی ابعاد مختلف دعوی تایید‌اقاله پرداخته است.

سوالات مهم در خصوص، موضوع تایید اقاله

 1. ماهیت حقوقی اقاله چیست؟
 2. اسباب سقوط تعهدات کدامند؟
 3. آیا به موجب اقاله می‌توان قسمتی از قرارداد را به هم زد؟
 4. آیا با از بین رفتن موضوع قرارداد باز هم امکان اقاله هست؟
 5. افزایش قیمت موضوع قرارداد در اقاله چه می‌شود؟
 6. چه مواردی را نمی‌توان اقاله نمود؟
 7. در چه مواردی دعوی اقاله مطرح می‌گردد؟
 8. بهترین وکیل در دعوی تایید اقاله، چه وکیلی است؟

ماهیت حقوقی اقاله چیست؟

در حقوق ایران اعمال حقوقی شامل دو دسته عقود و ایقاعات می‌باشد.

در قانون مدنی از اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده شده است و به ماهیت آن نپرداخته است.

عقد به اعمال حقوقی گفته می‌شود که، توافق حداقل دو اراده باعث ایجاد اثر حقوقی شود.

و ایقاع به عمل حقوقی گفته می‌شود که یک اراده باعث ایجاد اثر حقوقی شود.

نحوه طرح پرونده کلاهبرداری ملکی

اما اکثر حقوق‌دانان بر ماهیت عقد بودن اقاله اتفاق نظر دارند.

به این دلیل که در اقاله نیز همان اراده‌هایی که عقد را به وجود می‌آورند، مجددا با یکدیگر توافق می‌کنند و این توافق اثر حقوقی که دارد برهم زدن قرارداد سابق است. به همین دلیل برخی از حقوق‌دانان ماهیت حقوقی اقاله را به لحاظ ارکان تشکیل دهنده و اثر حقوقی، عمل ارادی از نوع عقد می‌دانند.

در مقابل برخی از حقوق‌دانان نیز ماهیت خاصی را برای اقاله در نظر نمی‌گیرند و آن را صرفا یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌دانند.

اسباب سقوط تعهدات کدامند؟

به موجب قرارداد تعهداتی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌شود. که این تعهدات تنها به موجب اسباب سقوط تعهداتی که در قانون پیش‌بینی شده است از بین می‌روند.

وقتی تعهدی ایجاد می‌شود باید به یکی از طرق سقوط تعهدات از بین برود. مواردی که تعهدات به موجب آن ساقط می‌شوند براساس ماده 264  قانون مدنی عبارتند از:

 1. وفای به عهد: عبارت است از انجام تعهدی که به موجب عقد برای طرفین عقد به‌وجود آمده است.پس از انجام تعهد عقد خود‌به‌خود از بین می‌رود.
 2. اقاله: که عبارت است از، توافق طرفین عقد مبنی بر از بین بردن قرارداد بین خود.
 3. ابراء: عبارتست از گذشت شخص از دین خود بدون دریافت عوض.
 4. تبدیل تعهد: به حالتی که در آن طرفین عقد با توافق یکدیگر یکی از ارکان عقد مانند سبب ایجاد تعهد را تغییر می‌دهند، تبدیل تعهد گفته می‌شود.
 5. تهاتر: به حالتی گفته می‌شود که در آن یک نفر به شخص دیگری بدهکار است، و باید دین خود را به دیگری بپردازد و همزمان شخص طلبکار نیز به بدهکار، مدیون می‌شود در این صورت با تحقق سایر شرایط می‌توان دو دین را با یکدیگر تهاتر نمود.

برای مثال: شخصی را در نظر بگیرید که مستاجر می‌باشد و بابت پرداخت اجاره بها مدیون صاحب‌خانه (موجر) می‌باشد.

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

در همین حین صاحب‌خانه با ماشین مستاجر تصادف می‌کند و باید جبران خسارت کند.

اینجا هر دو داین و مدیون یکدیگر می‌شوند و می‌توان با تحقق سایر شرایط دو دین را تهاتر نمود.

 1. مالکیت فی‌الذمه: در حالتی رخ می‌دهد که شخص مالک چیزی شود که بر عهده دارد. یعنی شخص مالک مالی گردد که به دیگری بدهکار است و باید به دیگری بپردازد.

به طور مثال شخصی مبلغی پول به مادربزرگ خود بدهکار است و تنها وارث مادربزرگ خود نیز می‌باشد. در همین حین مادربزرگ فوت می‌کند و تنها ورثه هم همین نوه می‌باشد و این گونه شخص مالک آنچه از مادربزرگ خود بر عهده دارد میشود.

آیا به موجب اقاله می‌توان قسمتی از قرارداد را به هم زد؟

می‌توان به موجب یک قرارداد چندین تعهد را ایجاد کرد و به موجب توافق نیز قسمتی از آن تعهدات را اسقاط نمود.

بنابراین می‌توان در مواردی که قسمتی از موضوع قرارداد به هردلیلی از بین رفته است (تلف یا معیوب شده باشد) و می‌خواهیم اصل قرارداد باقی بماند، می‌توان آن قسمت را به موجب اقاله کردن با حفظ بقیه قرارداد از بین برد.

یا قسمتی ار معامله را به هر دلیلی نخواهیم در در قرارداد باشد اما اصل قرارداد باقی بماند می‌توانیم آن قسمت را اقاله کنیم.

در همین خصوص قانون مدنی درماده 285 بیان می‌دارد: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

آیا با از بین رفتن موضوع قرارداد باز هم امکان اقاله هست؟

به طور کلی از بین رفتن تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد مانع توافق طرفین برای از بین بردن قرارداد(اقاله) نمی‌باشد.

در همین خصوص قاتون مدنی در ماده 286 بیان می‌دارد که: تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

افزایش قیمت موضوع قرارداد در اقاله چه می‌شود؟

یکی از آثار عقود معوض اینست که هر کدام از طرفین عقد، به محض انعقاد عقد مالک عوض دیگری می‌شوند، مگر اینکه عقد معلق یا مشروط باشد.

بنابراین هر تصرفی که هر یک از طرفین عقد در موضوع معامله نمایند تصرف مالکانه می‌باشد و هیچ یک از طرفین مسئول نمی‌باشند.

شخصی که به موجب قرارداد مالک مالی بشود و تصرفاتی در آن مال انجام بدهد که باعث افزایش قیمت آن مال بشود و بعد از این تصرفات، قرارداد اقاله شود، شخص می‌تواند آن افزایش قیمتی را که در نتیجه عملش در مال ایجاد شده را مطالبه کند.

به طور مثال شخصی ماشینی را از برادر خود خریداری می‌نمایند و بعد از اینکه ماشین را تحویل گرفتند لاستیک ماشین و شیشه جلو ماشین که ضربه دیده است را عوض می‌کنند.

پس از یک ماه، مجددا با برادر خود با توافق یکدیگر، معامله را به هم می‌زنند(اقاله می‌کنند)، در اینجا تصرفات برادر یعنی تعویض لاستیک و… موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود.

بنابراین برادری که این تصرفات را انجام داده است می‌تواند این افزایش قیمت را از برادر خود مطالبه کند.

در همین خصوص قانون مدنی در ماده288 بیان می‌دارد: اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.

 چه مواردی را نمی‌توان اقاله نمود؟

اقاله عقودی که  با نظم عمومی و اجتماعی در تعارض می‌باشد، ممنوع می‌باشد.

بنابراین اقاله نکاح، وقف و ضمان نقل ذمه امکان‌پذیر نمی‌باشد و هیچ وجه قانونی ندارد.

در چه مواردی دعوی اقاله مطرح می‌گردد؟

در کلیه قرارداد‌هایی که بین اشخاص صورت می‌گیرد، همان اشخاص می‌توانند اقدام به اقاله همان قرارداد نمایند. که ممکن است بنا به دلایلی در خصوص اقاله بین طرفین اختلاف صورت گیرد.

جرم استفاده از سند مجعول

گاهی ممکن است در وقوع اقاله اختلاف ایجاد شود. در مواردی که اقاله به صورت شفاهی صورت می‌گیرد غالبا در این‌که آیا اقاله محقق شده یا خیر اختلاف صورت میگیرد.

دعوای اقاله ممکن است به صورت دعوی اثبات اقاله یا تایید اقاله صورت گیرد.

پس از توافق طرفین به انحلال عقد یا قرارداد صورت گرفته بین خود، اقاله محقق می‌گردد.

اقاله‌ای که بین طرفین قرارداد صورت می‌گیرد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی صورت بگیرد.

در مواردی که اقاله به صورت شفاهی صورت می‌گیرد، ممکن است طرفی که مخالف اقاله کردن قرارداد بوده است اعتنایی به وقوع اقاله شفاهی نداشته باشد و منکر اقاله گردد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که اقاله شفاهی در حضور چند نفر شاهد صورت گیرد که بتوان در صورت بروز اختلاف به شهادت شهود به عنوان یک ادله در خصوص اثبات و تایید اقاله، استناد نمایید.

اقاله کتبی هم به عنوان یک سند بین طرفین تنظیم و به امضا آنها نیز می‌رسد. اقاله کتبی نوشته شده بین طرفین از حیث سندیت داشتن، سند عادی محسوب می‌شود مگراینکه توسط مرجع رسمی تنظیم یا تنفیذ شده باشد.

اقاله کتبی ممکن است مورد انکار یا تردید یکی از طرفین اقاله قرار بگیرد. که در این‌صورت شخص مدعی باید این موضوع را اثبات نماید.

دعوای تایید اقاله می‌تواند بدوا از جانب یکی از طرفین به طرفیت، طرف دیگر اقاله، مطرح گردد.

همچنین در مواردی که یکی از طرفین الزام طرف دیگر قرارداد را به انجام تعهد خود در معامله اقاله شده را می‌نماید، طرف دیگر می‌تواند به عنوان دفاع یا به صورت دعوی متقابل، اقدام به طرح دعوی تایید اقاله نماید.

بهترین وکیل در دعوی تایید اقاله، چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در حوزه دعوی تایید اقاله، وکیلی است که علاوه بر دانش کافی در خصوص قرارداد نویسی، و اقاله قراردادها، در این حوزه به صورت تخصصی کار کرده باشند و پرونده‌های زیادی را در این زمینه به نتیجه مطلوب رسانده باشند.

مشاوره آنلاین حقوق بانکی

بدین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، به شما مخاطبان گرامی، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش وکالت در خصوص اقامه دعوی تایید اقاله، معرفی می‌گردد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

3 دیدگاه

 • سلام
  من یک ماشین خریدم بعد کلی رو این ماشین خرج کردم لاستیک عوض کردم و…خلاصه حدود 15 میلیون هزینه کردم و حالا با پیشنهاد طرف مقابل میخوایم قراردادمون رو بهم بزنیم تحقیق کردم گفتن میتونید اقاله کنید.حالا میخواستم بدونم که تکلیف این 15 میلیون من که مطمئنم باعث افزایش قیمت اون ماشین شده چکار باید کنم؟

  • سلام، با توجه به ماده288 قانون مدنی، در تصرفاتی که موجب زیاد شدن قیمت شود، مشتری مستحق افزایش قیمت خواهد بود. به طور مثال شما 15 میلیون هزینه کردی ودر نتیجه این هزینه شما قیمت خودرو30 میلیون افزایش پیدا کرده ، در اینجا شما مستحق 30 میلیون می‌باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *