نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری


5/5 - (22 امتیاز)

با موضوع نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری با شما هستیم.

دفاع در جرم کلاهبرداری چگونه است؟

در مواردی ممکن است که متهم به بزه (جرم) کلاهبرداری با این ادعا از ناحیه شاکی مواجه شود که مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) «متهم» مالی از ایشان دریافت و در موعدی که باید مسترد (بازمی‌گرداند) می‌نموده است.

با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنین وانمود کرده که مال یا وجه را سابقاً مسترد کرده و دینی (تعهدی) در قبال وی ندارد.

یا ممکن است که شاکی در شکواییه تقدیمی یا اظهاراتی که در صورتجلسات بازجویی و تحقیق بیان کرده است، به کیفیتی دیگر مبادرت به انتساب بزه (جرم) کلاهبرداری به متهم کرده باشد و در واقع صرفاً عنوان کرده باشد که مشتکی عنه «متهم» با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه و غیرواقعی، مال وی را برده است.

در چنین مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام کلاهبرداری؛ اگر شاکی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره کرده باشد؛ کار سختی در پیش نخواهیم داشت.

کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی

چنانچه شاکی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه‌سازی و مانورهای متقلبانه توسط موکل اشاره‌ای نکرده و آن را به ابهام برگزار کرده باشد.

می‌بایست با مطالعه دقیق اظهارات شاکی و یا حضور در جلسات تحقیق از شاکی و با طرح سوال از طریق بازپرس یا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طریق قاضی دادگاه، تلاش نمود که کشف شود متهم در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است.

در صورتی که احراز شود بردن مال شاکی مقدم بر توسل به اعمال و وسایل متقلبانه بوده است، باید با دفاعی مستدل به شرح آتی و مبادرت به دفاع نمود:
نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

بررسی ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

قانونگذار در تعریف بزه (جرم) کلاهبرداری مقرر داشته است که هرکس از راه حیله و تقلب و یا با وسایل تقلبی، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل (به دست آورده) کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.

از این رو در بزه (جرم) کلاهبرداری ضروری است که توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم (ابتدا) بر بردن مال صورت گرفته باشد و در واقع بردن مال باید نتیجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال مالباخته وجود داشته باشد.

نمونه رای اعاده دادرسی کیفری

به بیانی دیگر مال دیگری باید از طریق توسل به حیله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.

لذا با توجه به اینکه در اینجا بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛

عنوان کلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نیست و با این استدلال و دفاع تقاضای صدور قرار منع تعقیب (جلوگیری از تعقیب متهم) یا حکم برائت (بی‌گناهی) متهم از بزه کلاهبرداری را حسب مورد از دادسرا یا دادگاه نمائیم.

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماَ پیرو لایحه شماره ………..مورخ ………… در اعتراض به دادنامه (حکم) … مورخ…… پرونده کلاسه …..با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن (قانون‌گذار) طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی (بی اساس) و ترفندهای مشارالیه (اشان) برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن (مبلغ قراردادی) می باشد .

فرض بی‌گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی (احتمالی) و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت (بی‌گناهی) کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است.

رعایت اصل برائت (بی‌گناهی) کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است.

وکیل پایه یک مرزداران

از مهم‌ترین آثار اصل برائت (بی‌گناهی) کیفری که باید در اجزا یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

  • الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام و ارائه دلایل قانونی آن.
  • ضرورت تفسیر مضیق (محدود) قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت.
  • منع الزام متهم به اثبات بی‌گناهی خود.
  • اصل شفافیت در دادرسی .
  • منع توسل به روش‌های غیرقانونی و مخفیانه جهت تحصیل (به دست آوردن) دلیل

نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

حاکمیت اصل برائت (بی‌گناهی) در رسیدگی به جرایم

حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی و اعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع (رضایت) وجدان قاضی.

جایگاه اصل برائت (بی‌گناهی) در حقوق اسلام قاعده معروف (تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر) معنا و مفاد این قواعد فقهی و عقلی این می‌باشد.

محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح به نظر می رسد که ارتکاب بزه (جرم) از ناحیه متهم ثابت شده، و نص (متن) تحریم‌کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه (جرم) و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه (حکم) صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

دفاع از متهم در پرونده کیفری به معنی دفاع از جرم نیست.

شاکی طبق مبایع‌نامه …. پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله و علم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده‌اند.

همچنین با دقت در مبایع‌نامه در می‌یابیم که مبیع (مورد معامله) دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،…. دستگاه تراکتور ،…. عدد سوخت پاش ، ….. هکتار اراضی ،400 آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت، دو طبقه بنا و…. اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی، تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و……..

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره‌برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران

شاکی به شیوه‌های مختلف از ابتدا امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوء استفاده فراوان نمود و دنبال راهی است که وجوه معامله را نپردازد.

حتی حاضر به باز پس گرفتن وجوه و فسخ (به هم زدن معامله) معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب (الف) مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع‌نامه را امضاء نمایند.

هرچند که مشارالیها (ب و ج) هیچ‌گونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.

ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال و اندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می‌کشند.
نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

شکایت کلاهبرداری جهت فرار (نپرداختن) از پرداخت دین

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع (مورد معامله) خاطر خطیر را متوجه این امر می‌نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است.

در این صورت در بیع‌نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی به نام خریدار می آمد.

باز نکته مهم تر اینکه در نامه ……..مورخ …. مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه …. بدین شکل بیان می‌دارد:

احتراماَ به استحضار می‌رساند بنا به درخواست آقای (الف) متصدی (سرپرست) کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره‌برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می‌باشد.

وکیل کلاهبرداری در میرداماد

در مورد دفاع در جرم کلاهبرداری توضیحات کاملی را دادیم اما همیشه اینگونه مسائل شامل پیچ و خم‌هایی هست که هیچکدام از ما به آنها مسلط نیستیم و باید با کسی مشورت کنیم که در رابطه با این موضوع دارای تجربه و تخصص باشد.

دکتر محمد رضا مهری و گروه وکلای مهرپارسیان در رابطه با این زمینه‌های کیفری و حقوقی دارای سابقه‌ی درخشانی هستند و می‌توانند شما را در رسیدن به آن نتیجه مطلوب که انتظارش را دارید همراهی کنند.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

9 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *