4.7/5 - (40 امتیاز)

با بررسی نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران همراهتان هستیم.

اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، آخرین کورسوی امید برای احقاق حق زائل شده در نتیجه صدور آرای قضایی می‌باشد.

همان‌گونه که دعاوی و پرونده‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند، اعتراض به دعاوی هم به چند دسته تقسیم می‌گردند.

دعاوی با توجه به موضوع آنها به دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، امورحسبی، نظامی و… تقسیم می‌شوند.

براساس ماهیت هر دعوا و پرونده مرجع طرح دعوی هم متفاوت است، به طور مثال دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح می‌گردد و در آنجا پیگیری و موجب صدور رأی می‌شود.

رسیدگی به خواسته و دعوا مراحل مختلفی دارد و با ارائه دادخواست به دفاتر خدمات قضائی، در دعاوی حقوقی و طرح شکایت در دعاوی کیفری شروع می‌شود.

تمام مراحل رسیدگی به دعوی با توجه به نوع خواسته در دادگاه حقوقی یا کیفری سپری می‌شود و پس از طی شدن مراحل قانونی، با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعیات، رأی حقوقی و کیفری، صادر می‌گردد.

رأی صادر شده غالبا به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر دعوی می‌باشد.

قانون‌گذار برای اجرای بهتر عدالت در دادرسی، مراحلی را جهت اعتراض به آرا صادر شده پیش‌بینی کرده است که عبارتند از واخواهی در صورتی که رأی به صورت غیابی صادر گردد، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی (عام و خاص) و فرجام‌خواهی.

جایگاه ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در مراحل رسیدگی جزئی از موارد اعاده دادرسی می‌باشد و بسیار راه مناسبی برای اعاده حق زائل شده اشخاص در نتیجه صدور رأی از مراجع قضائی می‌باشد.

گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در تهران پرداخته است.

سوالات مهم نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

 1. اعاده دادرسی چیست؟
 2. جهات (دلایل) اعاده‌دادرسی چه می‌باشد؟
 3. نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری در تهران چگونه است؟
 4. روند رسیدگی به اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، چگونه است؟
 5. چه اشخاصی می‌توانند اقدام به اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، نمایند؟
 6. بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران چه وکیلی است؟
تعدد و تکرار جرم

اعاده دادرسی چیست:

اعاده در لغت به معنی بازگرداندن و دادرسی به معنی دادخواهی می‌باشد، اعاده دادرسی به معنی بازگرداندن دادرسی می‌باشد.

یعنی وقتی رأیی صادر شده باشد و پرونده مختومه گردد، مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تمام آرا (حکم و قرار) صادر شده از مراجع قضائی، قابلیت اعتراض دارند.

به این صورت که وقتی رأیی صادر می‌شود، قاعدتا به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر طرف دیگر دعوی می‌باشد.

رأی صادرشده در مرجع نخستین (بدوی) رسیدگی، در مرجع بالاتر رسیدگی، یعنی مرحله تجدیدنظر قابلیت اعتراض دارد.

آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر، قابلیت اعتراض در مراجع بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور را دارد.

اعتراض به حکم در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام‌خواهی و اعاده‌دادرسی مطرح می‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، اعاده دادرسی، یکی از راه‌های اعتراض به آرای صادره شده در مراجع قضائی می‌باشد که در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی، پیش‌بینی شده است.

جهات اعاده دادرسی چه می‌باشد؟

جهات اعاده دادرسی یعنی دلایلی که به دلیل وجود آنها می‌توان اعاده دادرسی نمود و اگر به غیر از این دلایل اعتراض نماییم، دادخواست ما رد خواهد شد.

جهات (دلایل) اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری متفاوت می‌‎باشد. جهات اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی در ماده،426 بیان شده است.

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته (رأی قطعی) ممکن است به جهات (دلایل) ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

تفاضل دیه

۴- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب (دلیل) قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم  (پنهان) بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

جهات (دلایل) اعاده دادرسی دعاوی کیفری، در ماده 474 آیین دادرسی کیفری، مطرح شده است.

ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگا‌ه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد (یک اتهام)، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه (اتفاق) جدیدی حادث )اتفاق افتاده باشد) و یا ظاهر یا ادله (دلایل) جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده باشد) یا عدم تقصیر وی باشد.

لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مواد 426 آیین دادرسی مدنی و 474 آیین دادرسی کیفری، به دلیل اینکه جهات خاصی برای اعاده دادرسی دارند، اعاده دادرسی خاص گفته می‌شود.

اما ماده 477 آیین دادرسی کیفری، به جهت اینکه، عمومیت دارد و می‌توان در تمام دعاوی و پرونده‌ها چه حقوقی و چه کیفری به آن استناد نمود، اعاده دادرسی عام گفته می‌شود.

اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، تنها یک جهت (دلیل) دارد آن هم خلاف شرع بین بودن رای صادره می‌باشد.

چه اینکه رأی در دادگاه حقوقی صادر شده باشد یا از دادگاه کیفری صادر شده باشد.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادر شده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.

پرونده در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر اختصاص یافته، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص چنانچه رأیی را که خلاف شرع بین صادر شده باشد، رأی قطعی را نقض می‌نمایند.

رسیدگی مجدد اعم از شکلی (موارد که در شکل و ظاهر دادخواست باید رعایت گردد) و ماهوی (محتوا) به عمل می‌آورند و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‌نمایند.

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری در تهران چگونه است:

به دلیل گستردگی و حائز اهمیت بودن اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در سال 1398 ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی برای این ماده نمودند.

درخواست اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در تهران به دفتر یا دبیرخانه رئیس قوه قضائیه به آدرس، تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی کلانتری جامی، خیابان پاستور ارائه می‌گردد.

در سایر شهرهای ایران، برای ارائه درخواست اعاده‌دادرسی، باید به دفتر رئیس کل دادگستری استان مراجعه نمود و درخواست خود را ارائه نماییم.

روند رسیدگی به اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، چگونه است؟

پس از ارائه درخواست ماده 477 آیین دادرسی کیفری، به مراجع گفته شده، پرونده جهت اعلام نظر، به رئیس کل دادگستری استان ارجاع می‌شود.

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

رئیس کل دادگستری استان، توسط هیئت قضاتی که متشکل از قضات باسابقه می‌باشد، پرونده را بررسی می‌نماید.

سپس نظر خود را مبنی بر اینکه رأی صادر شده خلاف شرع بین می‌باشد یا خیر به دفتر رئیس کل قوه قضائیه ارسال می‌نماید.

معاونت قوه قضائیه پس از وصول پرونده، با تشکیل هیئت قضات، پرونده را بررسی می‌نمایند.

پس از بررسی پرونده در خصوص خلاف شرع بین بودن رای صادر شده اعلام نظر می‌نمایند و پرونده را جهت اجازه اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌نمایند.

در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه رأی صادره بر خلاف شرع بین می‌باشد، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌نمایند و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند.

چه اشخاصی می‌توانند اقدام به اعمال ماده477 آیین دادرسی کیفری، نمایند:

اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، آخرین امید برای حق زائل شده اشخاص می‌باشد.

بنابراین همه اشخاص حقیقی (مانند انسان) و اشخاص حقوقی (مانند شرکت یا موسسه) که محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به اعمال ماده 477 اقدام کنند.

علاوه بر این به دلیل اهمیت شرع برخی مقامات قضائی چنانچه در راستای انجام وظایف خود با آرای خلاف شرع بین مواجه شوند باید در این خصوص اقدام نماید.

به همین دلیل تبصره 3 ماده 477 آیین دادرسی کیفری، چنین بیان می‌نماید:

درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات (دلایل) از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز (اجازه) اعاده دادرسی نمایند.

مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال (استفاده) است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت (دلیل) دیگری باشد.

بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده477 در تهران چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران، وکیلی است که دارای تسلط کامل به قوانین مربوط به اعاده دادرسی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باشد.

ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

علاوه بر این در خصوص اعمال ماده 477، پرونده‌های زیادی را پذیرش نموده و به نتیجه مطلوب رسانده باشند.

به همین منظور، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش پرونده در خصوص اعمال ماده 477 در تهران و سایر شهرستان‌ها به شما مخاطبان گرامی، معرفی می‌گردد.

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 سه نظر

 1. سلام جناب وکیل
  ما یک‌پرونده قتل داریم که شرایط پیچیده ای داره و در حکم دادگاه تجدید نظر اشکالات فراوانی هست و ما تقاضا اعاده دادرسی داریم ما به استناد کدام مواد قانونی میتونیم این درخواست بنویسیم؟

  1. سلام وقت شما بخیر
   در صورت عدم اطلاع ما از وضعیت پرونده و شرح آرا قضایی امکان اظهار نظر تخصصی وجود ندارد. شما میتوانید در جلسه مشاورهای با وکیل متخصص این امر از شرایط و رویه آگاه شوید. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.