وکالت تخصصی ملک

وکالت تخصصی ملک

وکالت تخصصی ملک


5/5 - (126 امتیاز)

با موضوع معرفی وکالت تخصصی ملک همراهتان هستیم.

در این نوشتار در صدد آن هستیم تا تعدادی از موضوعات مورد اختلاف در دعاوی ملکی را توسط وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار دهیم.
دامنه اختلافات و مشکلات ملکی بسیار گسترده است و شامل موارد کیفری و ثبتی و انجام تعهدات ملکی می‌شوند.
به طور کلی هر اختلافی که موضوع آن ملک باشد جز دعاوی ملکی محسوب می‌شوند.

هر چند که بر اساس قانون حضور وکیل در دعاوی ملکی الزامی نیست اما به لحاظ اهمیت و ارزش اقتصادی ملک و تخصصی بودن رویه رسیدگی به دعاوی ملکی و آثار جبران ناپذیری که آرای ملکی در پی دارند؛ توصیه قضات و وکلا حضور وکیل در دعاوی ملکی می‌باشد.

جهت ارتباط با وکلای متخصص ملکی با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

در صورتی که شخصی در منزل مسکونی سر و صدا ایجاد کند اخلال در نظم محسوب می‌شود؟
مستند قانونی برای مجازات مزاحمت ملکی چیست؟

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مراحل طرح شکایت یا دادخواست در امور ملکی و رسیدگی و اعتراض به آن نیازمند حضور وکیل تخصصی ملکی است.
اولین مرحله برای طرح شکایت یا دادخواست ملکی، ثبت دادخواست یا شکوائیه تنظیم شده توسط وکیل ملکی در سامانه خدمات الکترونیک قضایی است.
پس از ثبت، شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین می‌نماید و پس از شنیدن دفاعیات طرفین اقدام به صدور رای می‌کند.

این حکم (دادنامه) قابل اعتراض در مراجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر می‌باشد.

در ادامه مقاله وکالت تخصصی ملک، به بررسی نمونه رای بدوی (نخستین) و رای تجدیدنظری که در نتیجه اعتراض به رأی نخستین صادر شده است، خواهیم پرداخت.

شماره دادنامه (حکم) قطعی: 910997—2301646
تاریخ دادنامه (حکم)) قطعی: 1391/12/09

رأی دادگاه بدوی (نخستین)

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند ی. 58 ساله شغل آزاد اهل تهران متأهل فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر سلب آسایش و ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا به شرح کیفرخواست شماره 542 و 91104—-300 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران.

دادگاه با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی و رأی شماره 230–1690-30/2/91 شعبه 1048 دادگاه عمومی تهران و تعهد متهم در دادسرا دایر بر تخلیه منزل تا شب عید 1391 و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه (جرم) انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می‌رسد.

لذا دادگاه به استناد ماده 618 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌نماید.

رأی صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران – برنجستانکی

نمونه رای درباره جرم مزاحمت ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه (حکم) 782-91 مورخ 22/8/91 در پرونده کلاسه 878-900 ناظر به دادنامه 782-91 صادره از شعبه 1044 ناظر به دادنامه (حکم) غیابی 501-91 مورخ 23/5/91 صادره از شعبه موصوف.

به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سلب آسایش و ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا موضوع شکایت خانم پ.ب. با وکالت خانم م.خ. و با احراز بزهکاری (مجرمیت) و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای 5 و 4 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است.

نظر به مفاد و محتوا لایحه تجدیدنظرخواه (شخصی که از رأی تجدیدنظرخواهی کرده است) که مفاداً دلالت دارد که تجدیدنظرخواه با خواهرش که شاکی پرونده می‌باشد حدود 35 سال است که در منزل مذکور زندگی می‌کرده است و توجهاً به اینکه اظهارات شاکی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی است نه اخلال در نظم و آسایش و آرامش خصوصی و در عمل ارتکابی متهم، ارکان و شرایط مادی و قانونی جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مفقود است.

این دادگاه، حکم تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت (بی‌گناهی) تجدیدنظرخواه آقای م.ب. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23دادگاه تجدیدنظرتهران -مستشاردادگاه

اگر مساحت مبیع (مورد معامله) بیش از مبایعه نامه باشد چه اقدامی متصور است؟

چکیده: در صورتیکه مبیع (مورد معامله) دارای مساحت بیشتر از زمان معامله باشد قیمت براساس زمان انعقاد معامله محاسبه مى‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/10
شماره دادنامه (حکم): 9309970—501473

رای دادگاه بدوی (نخستین)

در خصوص دعوی ر.س. با وکالت ب.س. وکیل دادگستری به طرفیت ع.ن. با وکالت ف.ق. و… وکلاء دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ (8/11 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده) افزوده شده به عرصه (زمین) و بر روی ملک پلاک ثبتی 8–6/44 و 45 بخش 11 تهران از کل متراژ 96/115 مترمربع افزوده شد.

عرصه مذکور به لحاظ دارا شدن غیرعادلانه با جلب نظر کارشناس به انضمام (همراه) کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه معامله صورت گرفته بین طرفین به‌ موجب بیع نامه (قرارداد خرید و فروش) مورخ 3/6/1385 به استناد مبایعه نامه 46–2 مورخ 27/12/82 ستاد اجرایی بود که دارای عرصه (زمین) به میزان 800 مترمربع بوده صورت پذیرفته است.

هرچند با اصلاحات بعدی به میزان 31/338 مترمربع اصلاح گردیده و عرصه خریداری شده بعد به میزان 96/115 مترمربع از سوی خواهان از ستاد اجرایی در مالکیت خواهان بوده و هیچ عرصه‌ای به عرصه اضافه نگردیده که خواهان مستحق مطالبه آن باشد.

لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادر شده حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر درباره دعاوی ملکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت آقای ب.س. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ف.ق.

نسبت به حکم 00–16– 8/2/93 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بی حقی بر خواسته الزام خوانده نخستین به پرداخت قیمت عادله (عادلانه) روز اضافه متراژ 11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده به شرح آن صادر شده است.

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط (موجود) در آن و اینکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده میزان مساحت عرصه پس از تنظیم مبایعه‌نامه بر یک دستگاه آپارتمان به شرح مبایعه نامه 18–2- 3/6/85 افزایش یافته پس به شرح خواسته مطالبه قیمت روز کرده است.

نظر به اینکه در فرض صحت ادعای مذکور و اینکه ملاک قیمت زمان انعقاد قرارداد طرفین می‌باشد و برای قیمت روز نمی‌توان دعوی را مطرح کرد.

چرا که قیمت‌ها در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش‌بینی بوده و خریدار به زمان معامله اراده پذیرش قیمت اعلامی را داشته است.

در هر صورت چون دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نگردیده است در اجرای ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه (حکم) تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل را دارند؟

 1. در کلیه امور حقوقی مانند دعاوی مالی و خانواده و… مستندا به ماده ٣١ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.
 2. در محاکم و دادگاه‌های کیفری ٢ پرونده‌هایی همانند سرقت و تصرف و… هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر می‌توانند دو وکیل انتخاب نمایند.
 3. در محاکم و دادگاه‌های کیفری یک پرونده‌های مهم همانند آدم ربایی و تجاوز به عنف و… هر یک از طرفین می‌توانند مستنداً به ماده ٣٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.
 4. در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل می‌تواند انتخاب نماید؛ ولی برای شاکی محدودیتی پیش‌بینی نشده است.

مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم.

برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش‌بینی نشده مگر اینکه حکم ماده ٣١ قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می‌کنند را به لحاظ مطلق بودن عبارات، شامل موارد مذکور نیز بدانیم.

در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم، ممنوع و فاقد اعتبار است؟

 1. مستنداً به ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢ قانون مذکور، جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل و بیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.
 2. طبق ماده ۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق، در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش (ما به تفاوت عضو سالم و ناقص) بیش از خمس دیه کامل، انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

آیا دستور فروش برای سرقفلی مشاعی (مشترک) صادر می‌شود؟
برای جدا کردن سهم سرقفلی از شریک چه باید کرد؟
انتخاب وکیل تخصصی ملک تهران چگونه است؟

چکیده: دستور فروش مال مشاع (مشترک) اختصاص به عرصه و اعیان (زمین و ساختمان) اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/25
شماره رای نهایی: 91099—701180

رای بدوی (نخستین)

در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان 1- ح.پ. 2- م.پ. 3- ط.پ. 4- ز.پ. 5- ف.پ. 6- ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع (مشترک) با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ.که عبارت هستند از:

یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی 2–6 واقع در بخش 6 تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 واقع در بخش 6 تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی شماره 2966 واقع در بخش 6 تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است.

بنابراین متعلق حق غیر می‌باشد و تا زمانی‌که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذیحق (صاحب حق) حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد.
به استناد ماده 793 قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع (شنیده نشدن و قابلیت رسیدگی ندارد) درخواست در موقعیت فعلی صادر می‌گردد.

در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 4–2 تا 2–1 و 2–3 نیز با توجه به اینکه دستور فروش املاک مشاعی (مشترک) صرفاً در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی (مشترک) غیر قابل تقسیم و افراز (جداشدنی) است.

همچنین در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه (زمین) و اعیان (بنا و ساختمان) املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می‌تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید.

لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع (شنیده نشدن و غیرقابل رسیدگی) درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه‌ عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت 1- ح. 2- م. 3-ز. 4- ط. 5- ف. شهرت همه پ. 6- ک. الف.
نسبت به دادنامه (حکم) شماره 565 مورخ 31/5/91 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است.
با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی (نخستین) و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است.
نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید.

نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از قسمت‌های ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 353 قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه (حکم) نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

دفتر وکالت تخصصی ملک تهران

_

نشانی دفتر وکالت تخصصی ملک در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ملکی کیست؟

وکیل ملکی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند، لذا از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد.

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی

آیا امکان ضمانت نتیجه پرونده ملکی توسط وکیل وجود دارد؟

ادعای وکالت تضمینی و تضمین نتیجه پرونده علاوه بر قابلیت تعقیب کیفری قابل تعقیب انتظامی وکیل هم هست.

وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک وکالت تخصصی ملک 

30 دیدگاه

 • سلام. کسی که ادعا دارد زمین فلان باغ، مال اوست و فقط برای ادعاش کپی صلحنامه و تقسیم نامه بدون امضا دارد. عنوان شکایت علیه اون چیست ؟یه وکیل ملکی هم معرفی کنید ممنون

  • باسلام.
   در خصوص مشاوره‌های ملکی تخصصی و گرفتن وکیل ملکی می‌توانید با گروه وکلای مهر تماس بگیرید و در خصوص پاسخ سوال شما ، اگر این شخص ملک شما را تصرف کرده باشد، و شما برای اثبات مالکیت خود، مستندات و مدارک کافی داشته باشید، می‌توانید تحت عنوان تصرف عدوانی شکواییه تنظیم نمایید.

 • با سلام و وقت بخیر. ملکی را پدری به فرزند پسرش صلح عمری داده که تو سند تک برگی نام مالک، اسم فرزند ثبت شده. که در پایین بند اول سند ذکر شده صلح، در دفتر خانه…..ثبت شده.
  حالا این واحد اپارتمان رو میتونه فرزند، بفروشه؟ یا چجوری میشه این واحد رو ازش خرید ؟‌ قولنامه ای میشه خرید تا بعد از فوت پدرش سند رو انتقال بدیم به نام من که خریدار هستم؟

  • سلام دوست عزیز
   در صلح عمری تا زمانی که پدر ایشان زنده است امکان انتقال وجود ندارد، بستگی به توافق طرفین در صلح نامه دارد. اگر در صلح نامه حق فروش به شخص ثالث قید شده باشد، امکان فروش وجود دارد ولی خریدار نمی‌تواند صلح کننده را تا زمانی که وی در قید حیات است از ملک بیرون کند. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام وقت بخیر. بنده 2 ماه گذشته ملکی خریده ام به مبلغ 5 میلیارد و چهارصد میلیون تومان، الان بعد از گذشت 2 ماه متوجه شدم که صاحب ملک اولیه، مبلغ 500 میلیون تومان اضافه تر از مبلغ عرف و قیمت متعارف به من اعلام و فروخته است. آیا بنده میتوانم از ایشان شکایت کنم؟ ممنون میشم من را راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   یکی از خیارات قانونی که به شما حق فسخ قرارداد را می‌دهد خیار غبن است. شما می‌توانید با استفاده از خیار غبن قرارداد فی مابین خودتان را فسخ نمایید. ضمنا، اگر شما به عنوان خریدار درخواست پس گرفتن اضافی پرداختی را بدهید فروشنده ملزم نیست قبول کند مگر آن که توسط شما معامله فسخ شود. اما شما میتوانید به عنوان خریدار با گرفتن مقدار اضافی از حق فسخ خود بگذرید. البته اگر فروشنده مقدار اضافی را به شما پرداخت کند حق فسخ شما همچنان پا‌برجاست، و می‌توانید قرارداد را فسخ نمایید، مگر آن که خودتان راضی به فسخ نباشید. ذکر دو نکته در این مورد ضروریست. ابتدا اینکه حق استفاده از خیار غبن در قرارداد توسط طرفین ساقط نشده باشد و دومین مورد اینکه حق استفاده از خیار غبن به محض علم خریدار به موضوع فوری می‌باشد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص امور ملکی با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر . من قصد خرید یک واحد از یک برج مسکونی را دارم کسی که میخواهد با من قرارداد را امضا کند و مبلغ واحد را دریافت کند سازنده خود برج است. سوال من این است که آیا از سازنده ساختمان می‌توان واحد را بخریم یا حتما باید مالک ضمن موافقت قرارداد را امضا کند؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   این سوال بسیار مهم و جنبه حیاتی دارد. اگر قصد خرید یا پیش‌ خرید آپارتمانی را از یک ساختمان دارید و فروشنده آن، سازنده همان ساختمان باشد حتما به دو مورد توجه نمایید:
   1.واحدها بین مالک و سازنده تقسیم‌ شده باشد و در قرارداد مشارکت یا جداگانه تقسیم‌نامه تنظیم کرده باشند.
   2. سازنده حق فروش داشته باشد و اینکه آیا برای فروش شرطی گذاشته‌ شده است یا خیر.
   برای مثال ممکن است در قرارداد مشارکت شرط شده، سازنده بعد از ۸۰ درصد پیشرفت یا بعد از مرحله سفت‌کاری حق فروش یا پیش‌فروش واحدهای خود را دارد. اگر این موارد رعایت نشود، مالک می‌تواند از طریق دادگاه ابطال مبایعه‌نامه، فی‌مابین سازنده و پیش خریدار را بخواهد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص ملکی با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، بنده مالک ملکی در محدوده ی ونک تهران هستم ، قصد فروش آپارتمانم را دارم و حسب توافق قرار شده خریدار بابت مراحل زمان‌بندی پرداخت ثمن معامله چند فقره چک شخصی به من تسلیم کند، سوال بنده این است که، اولاً نحوه تکمیل چک چگونه باید باشد؟ و ثانیاً در صورت برگشت می‌توانم مبایعه‌نامه را فسخ کنم یا خیر؟

  • سلام دوست عزیز
   چک‌ ها باید متعلق به خریدار باشد و مشخصات شخص خریدار در زیر چک درج‌ شده باشد، و اگر از چک فرد دیگری استفاده می‌کند برای جلوگیری از ادعای سرقتی یا مفقودی یا جعلی بودن چک، حتماً صاحب حساب و صادرکننده چک زیر قرارداد را بخواهید امضاء و اثرانگشت نماید. مشخصات چک را در قرارداد بنویسید، و خریدار نیز به‌ عنوان ضامن باید پشت چنین چک‌هایی را امضاء کنند. بهتر است در قرارداد ذکر کنید در صورت برگشت هریک از چک‌ها فروشنده ظرف مدت یک ماه از برگشت هر یک از آن‌ها حق فسخ قرارداد را دارد و پرداخت وجه چک پس از برگشت تأثیری در اعمال خیار فسخ برای فروشنده ندارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی میتوانید با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و خسته نباشید. اینجانب در سال 1395 یک قطعه زمین سند دار را با یک منزل مسکونی معاوضه نموده‌ام، که اکنون متوجه شدم که زمین خانه‌ی مذبور جز املاک دولتی می‌باشد، بنده جهت ابطال قولنامه ی مذبور چه باید بکنم ؟ در ضمن شکایت کیفری فروش مال غیر جهت کلاهبرادری نموده ام آیا دادگاه جزایی جهت ابطال و رد مال، حکم به نفع این جانب صادر می‌نماید یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت به خیر
   موضوع پرونده شما باید در جلسه مشاوره با وکیل تخصصی قراردادهای ملکی مورد بررسی قرار بگیره.
   در صورت نیاز به مشاوره با وکلای تخصصی ملک و دعاوی ملکی با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.
   09120067669

 • با سلام و وقت بخیر. بنده قصد خرید یک ملک قدیمی در محدوده اتوبان نواب را دارم. آیا بنده به عنوان خریدار می‌توانم در خصوص اینکه ملک در طرح های عمرانی شهری است تحقیق کنم؟ و از چه طریقی؟ چون خریدار خیلی اصرار به فروش دارد و مبلغ گفته شده نسبت به عرف هم کمی بالاتر است. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر. بنده یکی از سهامداران یک گاوداری هستم. 4 شریک هستیم که 2 شریک راضی به تقسیم مال مشاع و فروش سهم خود را داریم‌ ولی 2 شریک دیگر راضی نیستند، در صورتی که برخی از شرکا راضی نباشند، چطور می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام دوست عزیز
   در شرایطی که ملک مزبور به ثبت رسیده باشد، و یکی یا چند نفر از شرکا از فروش آن اجتناب کنند، باید در نخستین گام به اداره ثبت رجوع شود، در صورتی که اداره ثبت عدم افراز ملک را تشخیص دهد، باید در قدم بعدی به دادگاه مراجعه کنید. پس از آن دادگاه به فروش ملک مشاعی دستور خواهد داد. البته لازم به ذکر است در صورتی که اداره ثبت قابلیت افراز ملک را اعلام نماید، دستور فروش آن منتفی خواهد شد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 02188663927 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر بنده قصد خرید یک باب مغازه را داشتم. که شخص فروشنده اعلام کرد که 6 دانگ مغازه به نام ایشان است ولی می‌خواهد فقط 4 دانگ را بفروشد، و بعد از فروش به خارج از کشور مهاجرت کند، بنده این شرط را قبول کرده و مبلغ، 4 دانگ را به ایشان پرداخت کردم . الان متوجه شدم که ملک مشاعی بوده و ایشان فقط مالک همان 4 دانگ است و 2 دانگ دیگری به نام پسر عموی ایشان است که اصلا قصد فروش هم ندارد. تکلیف این قرارداد چه میشود؟ آیا بنده حق فسخ این قرارداد را دارم؟

  • سلام دوست عزیز
   بله، اگر شما به عنوان خریدار مالی را خریداری کرده باشید اما ندانید که آن مال شریک‌های دیگری دارد، می‌توانید آن معامله را فسخ کنید و مبلغ پرداختی را پس بگیرید. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام میخواستم بدونم که برای سکونت اگر اجازه ی دارای مدت تا پایان عمر داده شده آیا حق سکونت از مالک رو از بین میبره؟ یا هر دو میتوانند استفاده کنند؟

  • سلام دوست عزیز
   با توجه به فرض سوال شما بستگی به نوع اذن دارد، اگر مطلق به شخص مورد نظر حق سکنی واگذار شده باشد، خود مالک نمی‌تواند استفاده کند.

 • با سلام
  ما اقدام به خرید یک خونه کردیم و قرار شد روی خونه وام مسکن بگیریم. الان که جواب استعلام شهرداری اومده نوشته کاربری فضای سبز داره بعد از 5 سال. و بانک هم وام رو حداکثر 5 ساله میده. آیا ما می‌تونیم معامله را فسخ کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله، این عقد بیع قابل فسخ خواهد بود، و برای شما حق مطالبه خسارت وجود دارد. جنابعالی میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص درامور ملکی با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، بنده ملکی را به صورت قسطی از شخصی که هم صاحب ملک بود و هم سازنده آن خریداری کردم. طبق قولنامه بنده باید مبلغ ملک را در 3 مرحله به ایشان پرداخت میکردم و در اتنهای پرداخت، ایشان در دفترخانه حاضر و ملک را با سند رسمی به نام بزنن. ولی متاسفانه پس از پرداخت ایشون در دفترخانه حاضر نشدن. و خبری از ایشان نیست . بنده در ابتدا تحت چه عنوانی میتونم از ایشون شکایت کنم؟ آیا امکان داره که ملک من را به شخص دیگری هم بفروشند؟ من در ملک ساکن هستم.

  • سلام وقت شما بخیر
   با توجه به شرایط اظهار شده فعلا با گواهی عدم حضوری که از دفترخانه میگیرید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت فروشنده مطرح نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، پدر مادر من یکساله جدا شدن قبل از جدایی پدر من خانه ای رو به نام مادرم زده و مادرم پس از خروج از کشور درخواست طلاق داده و جدا شده، و حالا می‍‌‌‌‌‌‌‌‌خواد خانه ای که توش هستیم از راه دور ادعای ارث از ملک و غیابی بفروشه، آیا من که پسر بزرگ هستم می‌تونم شکایت یا کاری کنم که خونه از دستمون نره یا می‌تونم اقدام به طلب ارثیه کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، اگر منزل به نام مادر شماست ایشان میتوانند در املاک خود تصرف کنند و آن را بفروشند، و چون مادر هم در قید حیات هستند، هیچ ارثی وجود ندارد تا شما ادعا نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 02188663925 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام خسته نباشید بنده زمینی رو چند سال قبل از شخصی بابت طلبی که داشتم خریدم، اون آقا هم از شخصی این زمین رو خریده بود که بهش ارث رسیده بود از طرف پدرش که در این زمین‌ها کار می‌کرد، الان بعد از سالها صاحب زمین که قبل از انقلاب از کشور خارج شده بود برگشته و زمین رو تصرف کرده، لطفا راهنمایی کنید من الان باید از کسی که زمین رو به من فروخته باید شکایت کنم؟ یا از طرف اول که زمین رو به بدهکار من فروخته و زمین که ارث پدرش نبود رو فروخته؟ یا راه دیگری وجود داره؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما باید از متصرف با عنوان تصرف عدوانی شکایت کنید. اگر ثابت شد ملک متعلق به متصرف است، میتوانید علیه فروشنده ای که به شما ملک را فروخته است، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز بدهید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام و من همکارم سرقفلی مغازه ای رو در بازار بزرگ کرمانشاه داریم و میخوایم دستور فروش  سرقفلی بگیریم چطور باید اقدام کنیم؟ 

  • سلام وقت شما بخیر
   حق سرقفلی هم قابل توقیف و هم قابل فروش است و دستور فروش در مورد سرقفلی صادر میشود. شما میتوانید برای اطلاع کامل از شرایط جلسه مشاوره ای با وکیل متخصص این امر داشته باشید. جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *