5/5 - (25 امتیاز)

با موضوع وکالت تخصصی ملک همراهتان هستیم.

وکیل املاک در تهران، در این نوشتار که توسط سایت رسمی موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان منتشر می شود، در صدد است تا تعدادی از موضوعات مورد اختلاف در دعاوی ملکی را برای شما عزیزان تشریح نماید.

در صورتی که شخصی در منزل مسکونی سر و صدا ایجاد کند اخلال در نظم محسوب می شود؟

مستند قانونی برای مجازات مزاحمت ملکی چیست؟

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

شماره دادنامه (حکم) قطعی :
910997—2301646
تاریخ دادنامه (حکم)) قطعی :
1391/12/09

رأی دادگاه بدوی (نخستین)

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند ی. 58 ساله شغل آزاد اهل تهران متأهل فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر سلب آسایش و ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا به شرح کیفرخواست شماره 542 و91104—-300 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران.

دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی و رأی شماره 230–1690-30/2/91 شعبه 1048 دادگاه عمومی تهران و تعهد متهم در دادسرا دایر بر تخلیه منزل تا شب عید 1391 و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه (جرم) انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد.

لذا دادگاه به استناد ماده 618 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران – برنجستانکی

نمونه رای درباره جرم مزاحمت ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. نسبت به دادنامه (حکم) 782-91 مورخ 22/8/91 در پرونده کلاسه 878-900 ناظر به دادنامه 782-91 صادره از شعبه 1044 ناظر به دادنامه (حکم) غیابی 501-91 مورخ 23/5/91 صادره از شعبه موصوف که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سلب آسایش و ایجاد مزاحمت از طریق سرو صدا موضوع شکایت خانم پ.ب. با وکالت خانم م.خ. و با احراز بزهکاری (مجرمیت) و به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای 5 و 4 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است.

نظر به مفاد و محتوا لایحه تجدیدنظرخواه که مفاداً دلالت دارد که تجدیدنظرخواه با خواهرش که شاکی پرونده می باشد حدود 35 سال است که در منزل مذکور زندگی می کرده است و توجهاً به اینکه اظهارات شاکی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی است نه اخلال در نظم و آسایش و آرامش خصوصی و در عمل ارتکابی متهم، ارکان و شرایط مادی و قانونی جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مفقود است.

 این دادگاه، حکم تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون، ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت (بی‌گناهی) تجدیدنظرخواه آقای م.ب. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23دادگاه تجدیدنظرتهران -مستشاردادگاه

اگر مساحت مبیع (مورد معامله) بیش از مبایعه نامه باشد چه اقدامی متصور است؟

چکیده:
در صورتیکه مبیع دارای مساحت بیشتر از زمان معامله باشد قیمت بر اساس زمان انعقاد معامله محاسبه مى شود.

تاریخ رای نهایی:
1393/12/10
شماره دادنامه (حکم):
9309970269501473

رای دادگاه بدوی (نخستین):

در خصوص دعوی ر.س. با وکالت ب.س. وکیل دادگستری به طرفیت ع.ن. با وکالت ف.ق. و… وکلاء دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اضافه متراژ (8/11 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده) افزوده شده به عرصه و بر روی ملک پلاک ثبتی 826/44 و 45 بخش 11 تهران از کل متراژ 96/115 مترمربع افزوده شد.

عرصه مذکور به لحاظ داران شدن غیرعادلانه با جلب نظر کارشناس به انضمام (همراه) کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه معامله صورت گرفته بین طرفین به‌موجب بیع نامه (قرارداد خرید و فروش) مورخ 3/6/1385 به استناد مبایعه نامه 4642 مورخ 27/12/82 ستاد اجرائی بود که دارای عرصه به میزان 800 مترمربع بوده صورت پذیرفته هرچند با اصلاحات بعدی به میزان 31/338 مترمربع اصلاح گردیده و عرصه خریداری شده بعد به میزان 96/115 مترمربع از سوی خواهان از ستاد اجرایی در مالکیت خواهان بوده و هیچ عرصه‌ای به عرصه اضافه نگردیده که خواهان مستحق مطالبه آن باشد.

لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادر شده حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر درباره دعاوی ملکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. با وکالت آقای ب.س. به طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ف.ق. نسبت به حکم 00–16– 8/2/93 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بی حقی بر خواسته الزام خوانده نخستین به پرداخت قیمت عادله (عادلانه) روز اضافه متراژ 11/8 مترمربع به میزان قدرالسهم خوانده به شرح آن صادر شده است.

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه تجدیدنظرخواه اعلام کرده میزان مساحت عرصه پس از تنظیم مبایعه نامه بر یک دستگاه آپارتمان به شرح مبایعه نامه 18–2- 3/6/85 افزایش یافته پس به شرح خواسته مطالبه قیمت روز کرده است نظر به اینکه در فرض صحت ادعای مذکور و اینکه ملاک قیمت زمان انعقاد قرارداد طرفین می‌باشد و برای قیمت روز نمی‌توان دعوی را مطرح کرد چرا که قیمت‌ها در زمان انعقاد قرارداد مورد پیش بینی بوده و خریدار به زمان معامله اراده پذیرش قیمت اعلامی را داشته است.

در هر صورت چون دعوی به شکل صحیح و قانونی طرح نگردیده است در اجرای ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه (حکم) تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل رادارند؟

١_در کلیه امور حقوقی(دعاوی مالی و خانواده و..) مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

٢-در محاکم کیفری ٢ (پرونده های همانند سرقت و تصرف و .) هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

٣-در محاکم کیفری یک (پرونده های مهم همانند آدم ربایی و تجاوز به عنف و..) هر یک از طرفین میتوانند مستنداً به ماده٣٨۵قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم صرفا یک وکیل میتواند انتخاب نماید. ولی برای شاکی محدودیتی پیش بینی نشده است.

مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، طرفین می‌توانندحداکثر دو وکیل در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم.

برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١قانون آیین دادرسی کیفری در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی می‌کنند را به لحاظ مطلق بودن عبارات، شامل موارد مذکور نیز بدانیم.

در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقد اعتبار است؟

١-مستنداً به ماده٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢ قانون مذکور، جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

٢-طبق ماده۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

آیا دستور فروش برای سرقفلی مشاعی (مشترک) صادر می شود؟

برای جدا کردن سهم سرقفلی از شریک چه باید کرد؟

انتخاب وکیل تخصصی ملک تهران چگونه است؟

چکیده:
دستور فروش مال مشاع (مشترک) اختصاص به عرصه و اعیان (زمین و ساختمان) اموال دارد و در مورد سرقفلی صادر نمی‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/09/25
شماره رای نهایی: 91099—701180

رای بدوی (نخستین)

در خصوص دادخواست ع.پ. به طرفیت خواندگان 1- ح.پ. 2- م.پ. 3- ط.پ. 4- ز.پ. 5- ف.پ. 6- ک.الف. به خواسته صدور دستور فروش مال مشاع (مشترک) با احتساب خسارات دادرسی نسبت به املاک موروثی از مرحوم ج.پ.که عبارت هستند از یک باب ملک (آپارتمان) به پلاک ثبتی 2–6 واقع در بخش 6 تهران و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 واقع در بخش 6 تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه ملک پلاک ثبتی شماره 2966 واقع در بخش 6 تهران حسب استعلام به عمل آمده در رهن بانک است.

بنابراین متعلق حق غیر می‌باشد و تا زمانی‌که از رهن خارج نگردیده یا اجازه رسمی ذیحق (صاحب حق) حاصل نگردیده است قابلیت نقل و انتقال ندارد.

به استناد ماده 793 قانون مدنی در این مورد قرار عدم استماع (شنیده نشدن و قابلیت رسیدگی ندارد) درخواست در موقعیت فعلی صادر می‌گردد.

در خصوص سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 2422 تا 2431 و 2433 نیز با توجه به اینکه دستور فروش املاک مشاعی (مشترک) صرفاً در خصوص عرصه و اعیان املاک مشاعی غیر قابل تقسیم و افراز (جداشدنی) است و از طرفی در فروش و انتقال سرقفلی مغازه که مالکیت عرصه و اعیان املاک مشاعی متعلق دیگری است مقررات خاصی وجود دارد که خواهان می‌تواند نسبت به انتقال سهم خود مطابق مقررات مربوطه اقدام نماید لذا در این خصوص نیز قرار عدم استماع (شنیده نشدن و غیرقابل رسیدگی) درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه2 دادگاه‌ عمومی حقوقی تهران – میریان

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. به طرفیت1- ح. 2- م. 3-ز. 4- ط. 5- ف. شهرت همه پ. 6- ک.الف. نسبت به دادنامه (حکم) شماره 565 مورخ 31/5/91 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است.

با توجه به استدلالات دادگاه محترم بدوی (نخستین) و اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست ملک در رهن بانک بوده است.

نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از قسمت‌های ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده353 قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه (حکم) نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

دفتر وکالت تخصصی ملک تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *