مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران


5/5 - (4 امتیاز)

با معرفی مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران همراهتان هستیم.

برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری بهتر است از خدمات وکیل دادگستری بهره بگیریم. هر چند فرآیند ثبت شرکت بیشتر اداری است تا قضائی و حقوقی ولی به دلیل ماهیت کار و نیفتادن در دام اشتباه، بهتر است از ابتدا با وکیل تخصصی ثبت شرکت گام برداریم.

در این نوشتار دپارتمان ثبت شرکت ها و علائم تجاری موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، برای آشنائی شما عزیزان به بعضی از موضوعات حقوقی شرکتها اشاره ای گذرا خواهد داشت.

تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

سهامداران شرکت سهامی خاص همگی موسس شرکت هستند. در جلسه خصوصی مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص را تکمیل و امضاء و به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می نمایند.
به جای طرح اساسنامه ،در شرکت سهامی خاص از لفظ اساسنامه استفاده شده است.

طبق ماده ۸۲ لایحه، در شرکت سهامی خاص الزامی به تشکیل مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در شرکت سهامی خاص اساسنامه باید به امضاء کلیه سهامداران  یعنی موسسین برسد.
در شرکت سهامی خاص طبق ظاهر قانون تعهد تمام سرمایه به صورت غیر نقد امکان پذیر است.

انتخاب اولین مدیران و بازرسان در سهامی خاص با اتفاق آرای موسسین است. اما در شرکت سهامی عام انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی موسس میباشد.
تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است. زیرا پذیره نویسی در شرکت سهامی خاص وجود ندارد.

اجرای موقت حکم ورشکستگی

در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام میشود.
به موجب ماده ۸۲ لایحه در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. ولی در شرکت سهامی عام الزامی است.
زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی عام و خاص مشابه است. یعنی قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان.
برای تشکیل شرکت سهامی عام و خاص ،تعهد کل سرمایه و پرداخت حداقل ۳۵درصد از کل سرمایه الزامی میباشد.

شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه ویا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند. مگر اینکه از شرکت های سهامی عام پیروی کنند.

عدم ثبت شرکت سهامی

شخصیت حقوقی شرکت سهامی بدون نیاز به ثبت ایجاد میشود. اما تداوم‌ شخصیت حقوقی شرکت سهامی منوط به ثبت است.
هر گاه شرکت سهامی عام تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت نشود هر یک از پذیره نویسان یا موسسین می توانند از مرجع ثبت شرکتها تقاضا کنند که گواهی عدم ثبت شرکت را صادر و آن ها به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را دریافت نمایند.

هر گونه هزینه انجام شده نیز بر عهده موسسین میباشد.
به نظر دکتر مهری شروع ۶ ماه در شرکت سهامی خاص از تاریخ تشکیل شرکت میباشد.

هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه میباشد با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام میشود.

ضرورت ثبت اختراع

اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین پرداخت میشود.
در صورت عدم ثبت شرکت ظرف ۶ ماه هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت  یا تعهد شده باشد بر عهده موسسین خواهد بود.
به موجب ماده ۲۳ لایحه موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی دارند

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت

هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد ولیکن موسسین و مدیران و بازرسان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

دعوای بطلان تنها از سوی اشخاص ذی نفع پذیرفته میشود و در صورتی که شرکت به ثبت رسیده باشد خوانده شرکت و مرجع ثبت شرکتها ولی در صورت عدم ثبت شرکت فقط شرکت خوانده دعوا میباشد.

در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.

دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است میتواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید .ابتداء مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.

مسئولیت ناشی از صدور حکم بطلان

در صورت صدور حکم قطعی بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت ،کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است
بسیار دقت شود که مسئولیت تاسیس و ثبت شرکت به صورت تضامنی بر عهده موسسین میباشد نه سایر اشخاص

بهترین وکیل منطقه 8

تعیین مدیر تصفیه پس از حکم بطلان

شرکت پس از صدور حکم بطلان وارد مرحله تصفیه میشود در این مرحله باید بدهی های شرکت پرداخت و طلب آن وصول شود و دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود

دادگاهی که حکم‌ بطلان صادر میکند باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص نماید و هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه که توسط دادگاه تعیین شده اند حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ،دادگاه امر تصفیه را به اداره امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع مینماید

سرمایه در شرکت سهامی

به موجب ماده ۲۴ لایحه: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد
ورقه سهم: سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد

در واقع سهام مشخص کننده موارد زیر برای صاحب سهم است:
۱-میزان مشارکت
۲-میزان تعهدات
۳-میزان منافع

سهم ممکن است بی نام و یا با نام باشد، البته سهم موسس و سهم ممتاز هم داریم که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.

سهم بی نام: نام سهامدار در این گونه سهام قید نمی شود و حقوق صاحب سهم ناشی از ورقه سهم است، نقل و انتقال این سهم مانند چک در وجه حامل با قبض و اقباض به عمل می آید زیرا سهام بی نام سند در وجه حامل است.

سهم با نام: در این سهم نام شخص در روی ورقه سهم یا دفتر ثبت سهام شرکت قید میشود، طبق ماده ۴۰ لایحه، نقل و انتقال این گونه سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت(نه مرجع ثبت شرکتها)به ثبت برسد.
انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال رادر دفتر مزبور امضاء کند.

مسئولیت مدنی فیلم سازان

اصولا انتقال دهنده امضاء می کند مگر تمام مبلغ اسمی پرداخت نشده باشد که در این صورت انتقال گیرنده نیز باید امضاء کند.
سهم ممتاز: مزیتی است که برای شخص سهامدار شرکت مانند حق رای بیشتر یا کسب سود بیشتر پیش بینی میشود.
سهم موسس: به سهامی که مختص موسسین میباشد سهم موسس گفته میشود.

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

تفهیم حقوق طرفین پرونده کیفری

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران 

مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران مشاور حقوقی ثبت شرکت شمال تهران 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *