اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور


5/5 - (17 امتیاز)

با موضوع اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور همراهتان هستیم.

یکی از مراجع شبه قضایی، دادسرای دیوان محاسبات کشور است. بررسی های دادسرای دیوان محاسبات کشور، ممکن است منجر به صدور دادخواست علیه مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی شود. اما در صورت احراز عدم تخلف، در مرحله دادسرا، پرونده توسط دادیار و با موافقت دادستان دیوان محاسبات کشور مختومه می شود.

نحوه رسیدگی در دیوان محاسبات کشور، تفاوت های بسیاری با رسیدگی در مراجع قضایی دارد. در این نوشتار که توسط گروه وکلای مهر پارسیان تهیه شده است، به بررسی ساختار سازمانی دادسرای دیوان محاسبات کشور، وظایف و اختیارات، نحوه اعتراض به احکام و در نهایت نحوه طرح اعاده دادرسی در محکمه دیوان محاسبات کشور خواهیم پرداخت، با بهترین وکلای دادسرای کارکنان دولت در تهران همراه باشید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا رای دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟

طبق قانون، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به پرونده های دیوان محاسبات را ندارد. تشکیلات خاص طبق قانون اصلاحی دیوان محاسبات در سال 1370 پیش بینی شده و بر همین اساس اقدام خواهد شد.
رای قطعی محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات و یا رای تمکین شده از سوی متهم در دیوان، قابل درخواست اعاده دادرسی، در موارد زیر خواهد بود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

تصحیح رای نیز به عهده شعبه صادرکننده است. اعاده دادرسی در دیوان محاسبات، شبیه اعاده دادرسی حقوقی است. در اعاده دادرسی حقوقی، شعبه صادرکننده رای اخیر، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در دیوان محاسبات نیز درخواست اعاده دادرسی کیفری به شعبه صادرکننده رای ارجاع می شود.

موارد قبولی اعاده دادرسی در دیوان محاسبات

  • در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
  • در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حساب ها، ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
  • هرگاه پس از صدور رای و حکم، اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌ نبوده و یا مورد توجه هیات قرار نگرفته باشد.
  • هرگاه رای و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
  • تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌ شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌ قسمت هایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است.
  • تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ‌ تامین مقتضی.
  • محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

برای درخواست تصحیح رای صادر شده از محکمه دیوان محاسبات چه باید کرد؟

وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور توضیح می دهد:
ماده 32 قانون دیوان محاسبات کشور در اینگونه موارد تعیین تکلیف نموده است. برای درخواست تصحیح رای نیازی به طرح دادخواست تجدیدنظر نداریم.

ماده 32 قانون دیوان محاسبات کشور

تصحیح و رفع ابهام آراء هیات های مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیات ها و دادگاه صادر کننده رای و حکم می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا احکام صادر شده از هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور قابل تعلیق است؟

در قانون آئین دادرسی کیفری دیوان محاسبات تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. رای قطعی هیات های مستشاری قابل اجراست. در صورت اعتراض به رای هیات های بدوی مستشاری، رای صادر شده از محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات قابل اجراست. در مواردی هم که اعتراض به رای نشده باشد رای بدوی قابل اجرا خواهد بود.

انواع دعاوی اراضی و املاک

تکلیف اجرای رای با دادستان دیوان محاسبات است. در صورت عدم اجرای رای توسط دستگاه ذیربط، مراتب به مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام خواهد شد.

رسیدگی به گزارش دیوان در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت

طبق قانون دیوان محاسبات در صورت احراز وقوع جرم، مراتب جهت تعقیب به دستگاه قضایی اعلام خواهد شد. رسیدگی به پرونده فساد مالی و اقتصادی کارکنان دولت، در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران صورت می پذیرد.
بر همین مبنا سایر جرایم کارکنان دولت نیز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع می شود.

مطابق قانون محاسبات کشوری، رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌ رسیدگی و محکومیت آنان به مجازات های اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان را دارند؟

محکوم علیه میتواند با تشریح موضوع و اثبات یکی از موارد فوق درخواست اعاده دادرسی را تقدیم نماید.
بر اساس ماده 31 قانون دیوان محاسبات کشور، هیات های مستشاری در مورد زیر میتوانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.

مطابق قانون محاسبات کشوری، هرگاه یکی از هیأت های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد‌ اعاده دادرسی است. باید حسب مورد مراتب را کتبا به محکوم‌ علیه یا دادستان اعلام کند.

آیا متهم میتواند در پرونده دیوان محاسبات وکیل دادگستری داشته باشد؟

طبق قانون اساسی حق دسترسی به وکیل برای همه محفوظ است. دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان مرجع شبه قضائی مکلف به پذیرش وکیل است.

شکایت کلاهبرداری مشارکت در ساخت

*مطابق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

آیا در دیوان محاسبات نیز رای وحدت رویه صادر می شود؟

بهترین وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور عقیده دارد، از ماده 36 این قانون میتوان به این نتیجه رسید که هیات عمومی دیوان محاسبات کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه را بین شعب دارد.

ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور: هیات عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی هیات های مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌ محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌ شود:

‌الف – ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیات های مستشاری.
ب – اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج – اظهارنظر در آئین‌ نامه‌ ها و روش های اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.
‌د – سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.

‌تبصره – تصمیمات هیات مذکور با رای 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است. تاریخ جلسات هیات عمومی و دستورجلسه به دادستان‌ دیوان محاسبات کشور اعلام می‌ شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور میتواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از رای دیوان محاسبات

با دقت در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص می شود که رای صادر شده از محاکم دادسرای دیوان محسابات کشور، خارج از موضوع این ماده است. دیوان محسابات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود. در واقع مرجع شبه قضایی و تقریبا اداری است. بنابراین رای صادر شده از دیوان محاسبات کشور اعم از هیات های مستشاری و یا محاکم تجدیدنظر، قابلیت بررسی خلاف شرع بین یا قانون را ندارند.

‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

در اینگونه موارد تکلیف روشن است. به موجب قانون، امکان درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه وجود دارد.

در مواردی هم که دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم در بحث بودجه وارد می سود، رسیدگی مجدد و تنظیم دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور در تهران

سوالات متداول

مهلت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان محاسبات کشور چند روز است؟

در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحیه و ها و الحاقیه های بعدی، مهلتی برای درخواست اعاده دادرسی معین نشده است. در اینگونه موارد موضوع طبق قانون به عرف واگذار می گردد. به نظر می رسد با یافتن دلیل جدید یا سایر مواردی که در قانون ذکر شده است، متقاضی اعاده دادرسی حداکثر ظرف ده روز باید موضوع را در شعبه صادرکننده حکم قطعی مطرح نماید.

آیا امکان همراه داشتن وکیل دادگستری در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد؟

منعی برای انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی دادسرای دیوان محاسبات وجود ندارد. طبق اصل 35 قانون اساسی همه آحاد ملت حق داشتن وکیل در محاکم را دارند. با توجه به صبغه شبه قضایی دادسرای دیوان محسابات، مانعی برای حضور وکیل جهت دفاع در پرونده وجود ندارد.

امین اموال در قانون محاسبات چه شخصی است؟

امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا‌ موسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌ های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای‌ تحت ابواب جمعی، به عهده او واگذار می‌ شود.

کارپرداز در دیوان محاسبات چه شخصی است؟

کارپرداز ماموری است که نسبت به خرید و‌ تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌ نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌ های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور 

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *