اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور


5/5 - (17 امتیاز)

با موضوع اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور همراهتان هستیم.

یکی از مراجع شبه قضائی، دادسرای دیوان محاسبات کشور است. بررسی های دادسرای دیوان محاسبات کشور، ممکن است منجر به صدور دادخواست علیه مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی شود. اما در صورت احراز عدم تخلف، در مرحله دادسرا، پرونده توسط دادیار و با موافقت دادستان دیوان محاسبات کشور مختومه می شود.

نحوه رسیدگی در دیوان محاسبات کشور، تفاوتهای بسیاری با رسیدگی در مراجع قضائی دارد. در این نوشتار که توسط گروه وکلای مهر پارسیان تهیه شده است، به بررسی ساختار سازمانی دادسرای دیوان محاسبات کشور، وظایف و اختیارات، نحوه اعتراض به احکام و در نهایت نحوه طرح اعاده دادرسی در محکمه دیوان محاسبات کشور خواهیم پرداخت.

ابطال گواهینامه اختراع

با بهترین وکلای دادسرای کارکنان دولت در تهران همراه باشید.

آیا رای دیوان محاسبات کشور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟

طبق قانون، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به پرونده های دیوان محاسبات را ندارد. تشکیلات خاص طبق قانون اصلاحی دیوان محاسبات در سال 1370 پیش بینی شده و بر همین اساس اقدام خواهد شد.
رای قطعی محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات و یا رای تمکین شده از سوی متهم در دیوان، قابل درخواست اعاده دادرسی، در موارد زیر خواهد بود.

تصحیح رای نیز به عهده شعبه صادر کننده است. اعاده دادرسی در دیوان محاسبات، شبیه اعاده دادرسی حقوقی است. در اعاده دادرسی حقوقی، شعبه صادر کننده رای اخیر، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در دیوان محاسبات نیز درخواست اعاده دادرسی کیفری به شعبه صادر کننده رای ارجاع می شود.

موارد قبولی اعاده دادرسی در دیوان محاسبات

ماده 29 قانون دیوان محاسبات کشور

تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود.

  • در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
  • در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها، ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
  • هرگاه پس از صدور رأی و حکم، اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
  • هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

تبصره 1: تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است.
تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ‌ تأمین مقتضی.

تبصره 2: محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

برای درخواست تصحیح رای صادر شده از محکمه دیوان محاسبات چه باید کرد؟

وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور توضیح می دهد:
ماده 32 قانون دیوان محاسبات کشور در این گونه موارد تعیین تکلیف نموده است. برای درخواست تصحیح رای نیازی به طرح دادخواست تجدیدنظر نداریم.

ماده 32 قانون دیوان محاسبات کشور

تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.

آیا احکام صادر شده از هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور قابل تعلیق است؟

در قانون آئین دادرسی کیفری دیوان محاسبات تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. رای قطعی هیات های مستشاری قابل اجراست. در صورت اعتراض به رای هیات های بدوی مستشاری، رای صادر شده از محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات قابل اجراست. در مواردی هم که اعتراض به رای نشده باشد رای بدوی قابل اجرا خواهد بود.

تکلیف اجرای رای با دادستان دیوان محاسبات است. در صورت عدم اجرای رای توسط دستگاه ذیربط، مراتب به مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام خواهد شد.

رسیدگی به گزارش دیوان در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت

طبق قانون دیوان محاسبات در صورت احراز وقوع جرم، مراتب جهت تعقیب به دستگاه قضائی اعلام خواهد شد. رسیدگی به پرونده فساد مالی و اقتصادی کارکنان دولت، در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران صورت می پذیرد.
بر همین مبنا سایر جرائم کارکنان دولت نیز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارجاع می شود.

ماده 34 قانون دیوان محاسبات کشور

رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌ رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان را دارند؟

محکوم علیه می تواند با تشریح موضوع و اثبات یکی از موارد فوق درخواست اعاده دادرسی را تقدیم نماید.
بر اساس ماده 31 قانون دیوان محاسبات کشور، هیات های مستشاری در مورد زیر می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.

اعتراض به رد اعاده دادرسی

ماده 31 قانون دیوان محاسبات کشور

هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌ اعاده دادرسی است. باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌ علیه یا دادستان اعلام کند.

آیا متهم می تواند در پرونده دیوان محاسبات وکیل دادگستری داشته باشد؟

طبق قانون اساسی حق دسترسی به وکیل برای همه محفوظ است. دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان مرجع شبه قضائی مکلف به پذیرش وکیل است.

اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

آیا در دیوان محاسبات نیز رای وحدت رویه صادر می شود؟

بهترین وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور عقیده دارد، از ماده 36 قانون می توان به این نتیجه رسید که هیان عمومی دیوان محاسبات کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه را بین شعب دارد.

ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور

هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌ محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود:

‌الف – ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری.
ب – اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج – اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.
‌د – سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.

‌تبصره – تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است. تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

کلاهبرداری ثبتی

درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از رای دیوان محاسبات

با دقت در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص می شود که رای صادر شده از محاکم دادسرای دیوان محسابات کشور، خارج از موضوع این ماده است. دیوان محسابات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود. در واقع مرجع شبه قضائی و تقریبا اداری است. بنابراین رای صادر شده از دیوان محاسبات کشور اعم از هیات های مستشاری و یا محاکم تجدیدنظر، قابلیت بررسی خلاف شرع بین یا قانون را ندارند.

در اینگونه موارد تکلیف روشن است. به موجب قانون، امکان درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه وجود دارد.

در مواردی هم که دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم در بحث بودجه وارد می سود، رسیدگی مجدد و تنظیم دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

وکیل تخصصی دیوان محاسبات کشور در تهران

مهلت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان محاسبات کشور چند روز است؟

در قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحیه و ها و الحاقیه های بعدی، مهلتی برای درخواست اعاده دادرسی معین نشده است. در این گونه موارد موضوع طبق قانون به عرف واگذار می گردد. به نظر می رسد با یافتن دلیل جدید یا سایر مواردی که در قانون ذکر شده است، متقاضی اعاده دادرسی حداکثر ظرف ده روز باید موضوع را در شعبه صادر کننده حکم قطعی مطرح نماید.

آیا امکان همراه داشتن وکیل دادگستری در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد؟

منعی برای انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی دادسرای دیوان محاسبات وجود ندارد. طبق اصل 35 قانون اساسی همه آحاد ملت حق داشتن وکیل در محاکم را دارند. با توجه به صبغه شبه قضائی دادسرای دیوان محسابات، مانعی برای حضور وکیل جهت دفاع در پرونده وجود ندارد.

_

نشانی دفتر وکالت اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور 

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور 

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *