مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته


5/5 - (26 امتیاز)

با بررسی موضوع مطالبه وجه سفته و راه های قانونی آن همراهتان هستیم.

سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن، صادر کننده سفته متعهد می شود مبلغ درج شده در آن را در موعد مقرر یا به هنگام مطالبه طلبکار، در وجه شخص معین یا در وجه حامل و یا به حواله کرد پرداخت نماید. اگر دارنده بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد، درغیراین ‌صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده نماید و فقط می‌تواند به عنوان یک سند عادی از آن استفاده نماید. نحوه مطالبه سفته به این صورت می باشد که دارنده آن باید در سررسید مشخص شده نسبت به مطالبه آن اقدام کند. در صورتی که صادر کننده نسبت به پرداخت آن در سر رسید اقدام نکند، دارنده باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید، نسبت به واخواست آن اقدام کند. واخواست به معنی اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سررسید وجه آن پرداخت نشده است و واخواست بر علیه صادرکننده به عمل میآید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سفته و دیگر اسناد تجاری با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

شرایط اساسی صدور سفته

 1. امضاء یا مهر صادر کننده: صادرکننده سفته باید نسبت به امضاء یا مهر سفته اقدام نماید، در غیر اینصورت سفته اعتبار خود را به عنوان سند عادی و سند تجاری از دست می دهد.
 2. نام و نام خانوادگی صادر کننده (متعهد): باید در سفته ذکر شود از بابت نسبی بودن دعاوی.
 3. گیرنده وجه (متعهد له): باید در سفته ذکر شود، در غیر اینصورت حامل محسوب و قابل مطالبه از طرف هر شخص می باشد.
 4. تاریخ صدور: تاریخ صدور سفته(شامل روز، ماه، سال)باید با حروف نوشته شود. در غیر اینصورت سفته تبدیل به یک سند عادی می شود. در صورتی که تاریخ بیش از یکبار به حروف نوشته شود، تاریخ نزدیک تر معتبر است.
 5. مبلغ سفته: مبلغی که باید پرداخت شود، باید به حروف نوشته شود(علاوه برآن نوشتن مبلغ به عدد اشکالی ندارد) و مبلغ سفته بیشتر از مبلغ اسمی آن نباشد. در صورتی که مبلغ بیش از یکبار به حروف نوشته شود و در صورت بروز اختلاف، مبلغ کم تر دارای اعتبار است و اگر مبلغ به حروف و عدد نوشته شود و در صورت بروز اختلاف مبلغ به حروف دارای اعتبار است.
 6. تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت سفته باید بر روی آن قید شود.
جرم پولشویی

وکیل وصول مطالبات غرب تهران

نکته: در صورتی که سفته بابت ضمانت می باشد، باید روی سفته « بابت ضمانت کاری » قید شود.

نکته: در ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد و ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اساسی صدور سفته چیست؟

 1. در صورت عدم رعایت شرایط اساسی سفته، که منجر به صدور آن شود، فاقد وصف سند تجاری است. سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.
 2. در صورتی که سفته فاقد تاریخ باشد سفته به رؤیت محسوب می شود. یعنی تاریخ رویت سند، تاریخ صدور محسوب می شود.
 3. اگر سفته در وجه شخص معینی صادر شود نام وی باید حتما ذکر شود و اگر ذکر نشود، عنوان در وجه حامل در آن ذکر می شود.

نکته: ضمانت اجرای رعایت مندرجات ماده 308 قانون تجارت، در قانون تصریح نشده است، اما عدم رعایت شرایط الزامی موجب میشود سند، اعتبار سند تجاری سفته را نداشته و سندعادی محسوب میشود.

نحوه صدور سفته چگونه است؟

پس از تهیه برگه سفته و درج مواردی چون؛ نام گیرنده، مبلغ، تاریخ صدور و نحوه پرداخت آن و جهت صدور سفته، صادرکننده آن را مهر و امضاء می کند و در نتیجه به پرداخت مبلغ سفته متعهد می شود.

منظور از ظهرنویسی یا پشت نویسی سفته چیست ؟

منظور از ظهرنویسی یا به عبارتی پشت ‌نویسی، معمولا برای انتقال از یک شخص به شخص دیگر است. اگر سفته با ظهرنویسی‌ های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، علاوه بر صادر کننده، همگی ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. یعنی این که دارنده در صورت عدم وصول، می‌تواند به هر کدام از آن‌ها اعم از دارنده و ظهرنویس به صورت منفردا و به صورت مجتمعا مراجعه نماید. بنابراین، علاوه بر صادرکننده کلیه ظهرنویس ها مسئول پرداخت وجه می باشند.

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

منظور از سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار چیست؟

در بعضی از شرکت های خصوصی مرسوم است که ازکارکنان بابت ضمانت حسن انجام کار سفته با مبالغ معین و یا نامعین دریافت می‌شود که به آن سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار اطلاق می شود،که کارفرما حین استخدام از کارگر دریافت می کند تا به واسطه آن از اجرای تعهدات قراردادی از جانب وی مطمئن شود.

وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع

در خصوص تعهدات قراردادی، حتما در قرارداد جزئیات قرارداد مشخص شود. چون ممکن است منجر به اختلافات بین کارگر و کارفرما و سوء استفاده کارفرما شود.یعنی اگر در قرارداد منعقده مابین کارگر وکارفرما، شماره سفته نوشته شده باشد و درمتن سفته نیز قید شود که بابت حسن انجام کار است، عدم بدهی صادر کننده وظهرنویسان به دارنده سفته محرز است و در صورتی که پیمانکار یا کارگر قصوری مرتکب نشده باشد، کارفرما حق استفاده از سفته را ندارد. و در صورت اثبات قصور یا تقصیر در دادگاه امکان استفاده از سفته و وصول وجه سفته را دارد. در غیر این صورت و مقصر نبودن، اقدام کارفرما جهت وصول سفته خیانت درامانت محسوب می‌شود. اما اگر در قرارداد قید نشده باشد، وصف تجریدی و عدم توجه ایرادات به اسناد تجاری حاکم است و اثبات ضمانتی یا امانتی بودن سفته مشکل است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سفته حسن انجام کار با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

شرایط اساسی صدور سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت کار چیست؟

برای صدور سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت کار، رعایت شرایط اساسی ذیل الزامی است؛

 1. باید بدون تاریخ صادر شود و به جای درج تاریخ«عبارت سفته بابت حسن انجام کار» قید شود.
 2. 2. باید در متن سفته قید شود که سفته صادره بابت ضمانت قرارداد استخدام می باشد و شماره قرارداد درج شود.
 3. 3. نام دریافت کننده سفته، در سفته قید شود و به هیچ وجه سفته به صورت حامل صادر نشود.
 4. 4. در قرارداد همکاری(استخدام) حتما شماره سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار را قید شود.
 5. حتما از سفته ضمانت انجام کار کپی تهیه شود یا ته برگ سفته را نزد شخص ارائه دهنده سفته مذکور نگه داشته شود تا چنانچه کارفرما بعد از پایان مدت استخدام از استرداد سفته خودداری نمود، بتوان از طریق مرجع قضایی اقدام نمود.

مطالبه وجه سفته به چه شکل است؟

دارنده سفته مکلف است در زمان مقرر نسبت به مطالبه سفته اقدام نماید. درصورتیکه صادرکننده سفته اقدام به پرداخت آن در موعد مقرر نکند، دارنده سفته می بایست ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید سفته نسبت به واخواست آن اقدام نماید.

واخواست سفته چیست؟

دارنده سفته حداکثر ظرف ۱۰روز از زمان سررسید سفته، از طریق فرم های چاپی مخصوص که توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و یا فرم های مخصوص بانکی، موظف است مراتب اعتراض خود به عدم پرداخت وجه سفته را رسما به بدهکار اعلام نماید. این اعتراض واخواست نامیده می‌شود.

جرم استفاده از سند مجعول

واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند، نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه دوم واخواست نامه را مامور ابلاغ به محل اقامت صادر کننده می دهد و نسخه سوم واخواست در دفتر دادگاه بایگانی میگردد.

سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ

برای اینکه دارنده از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید و علیه ظهرنویس هم اقدام کند، دارنده باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، نسبت مطالبه سفته اقدام و دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده ظرف یک سال نسبت به مطالبه آن اقدام نکند، دعوی او علیه ظهر نویس ها پذیرفته نمی شود.

در صورتی که دارنده سفته ای در مهلت 10 روزه نسبت به واخواست سفته اقدام کرده و ظرف مدت یک سال اقامه دعوی کرده باشد، می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال را به میزان خواسته اش بخواهد.

دادگاه به محض تقاضای دارنده برای توقیف اموال، باید به میزان مبلغ خواسته از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند. در صورتی که قصد اقامه دعوی علیه هم ظهر نویس و هم صادر کننده را دارید باید در دادخواست خود هم نام صادرکننده و هم نام پشت نویس را قید کنید.

مدت زمان واخواست

مهلت واخواست سفته ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید میباشد. واخواست اولین اقدام بر روی سفته بوده در صورتیکه مهلت 10 روزه سپری شود، آن سفته امتیاز اسناد تجاری را نخواهد داشت و نمی توانید از امتیازات اسناد تجاری استفاده کنید و تنها یک سند عادی محسوب می شود.به عبارت دیگر، بدون انجام واخواست نیز مطالبه آن امکانپذیر است اما تنها به عنوان یک سند عادی می توانید نسبت مطالبه آن اقدام کنید.

طرح دعوی مطالبه وجه سفته در مهلت قانونی

مهلت طرح دعوی به طرفیت صادر کننده وظهر نویسان پس از واخواست، حداکثر یکسال برای خوانده هایی که ساکن ایران هستند و دو سال برای خوانده هایی که مقیم خارج ازکشور هستند می باشد. در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، از امتیازاتی نظیر؛ مسئولیت تضامنی صادر کننده وظهرنویسان، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم شده و باید مانند پرونده‌های عادی مطالبه وجه، به پرونده رسیدگی شود.

نکته: دادخواست مطالبه وجه سفته، از زمره دعاوی مالی میباشد که نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به عهده خواهان می باشد.

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

مرجع صالح به رسیدگی دعوی مطالبه وجه سفته

سفته، مانند چک از اسناد لازم الاجرا محسوب نمیشود و امکان طرح دعوی وصول وجه سفته در اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد امکان پذیر نیست، بلکه فقط محاکم حقوقی دادگستری و در مواردی با رعایت نصاب مبلغ، شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته را دارند و سفته مانند چک با رعایت شرایط، ضمانت اجرای کیفری ندارد و در هر صورت، دعوی مطالبه وجه سفته باید از طریق محاکم حقوقی طرح و پیگیری شود و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده است. به عبارت دیگر، سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.

اما اگر بدهکار، پس از صدور رای در مهلت مقرر اقدام به پرداخت وجه سفته ننمود و اعسار ازپرداخت یکجای محکوم به را نیز به اثبات نرساند، با درخواست طلبکار تا زمان پرداخت وجه سفته و یا اثبات اعسار، بازداشت خواهد شد.

مطالبه وجه سفته

تامین خواسته یا توقیف اموال وجه سفته

قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر که خوانده از زمان طرح دعوی تا صدور حکم و اجرا آن اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خوانده بی مال مواجه گردد، تامین خواسته را پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد و بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108 و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، ممکن است.

مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از سوی دیگر، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بی حقی دعوی گردد، پس از قطعیت، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید.

وکیل چک و سفته

دادخواست ابطال محاسبات بانک

مدارک لازم جهت طرح دعوی مطالبه وجه سفته

مانند تمام پرونده‌های حقوقی، تکمیل و تقدیم فرم مخصوص دادخواست، اولین اقدام جهت شروع پرونده می باشد. مدارکی چون گواهی واخواست سفته،کپی کارت ملی وکپی رو و پشت سفته در صورتی که دادخواست به طرفیت ظهر نویسان نیز طرح شده باشد از دیگر مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی مطالبه وجه سفته می باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص سفته و دیگر اسناد تجاری با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

هزینه واخواست سفته چقدر است؟

هزینه واخواست سفته در حال حاضر حدود ۲ درصد مبلغ کل سفته است که در زمان زدن تمبر بر روی واخواست نامه دریافت می‌گردد

مهلت واخواست سفته چقدر است؟

مهلت قانونی برای واخواست سفته ده روز از تاریخ سررسید سفته می باشد

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته در موعد قانونی چیست؟

در صورتی که دارنده سفته در موعد 10 روز از تاریخ سر رسید نسبت به واخواست سفته اقدام نکند مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته از بین می رود و برای توقیف اموال باید خسارت احتمالی به دادگاه بپردازد

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

 • سلام جناب من شیراز زندگی می کنم اگر بخوام سفته اجرا بزارم باید از اصفهان اقدام کنم یا از شیرازم می شه؟ اخه کسی که ازش سفته دارم در اصفهانه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *