سند تجاری برات

بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات

بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات


5/5 - (10 امتیاز)

با موضوع بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات همراهتان هستیم.

با بررسی موضوع برات و تفاوت آن با سایر عقود همراهتان هستیم.

برات چیست؟

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر میگوید در زمان مشخص مبلغی را به شخص سومی بپردازد. برات نوعی سند تجاری است. در اصطلاح حقوقی به اسناد و اوراقی که قابل معامله و ضمانت کننده طلب باشند، سند تجاری می گویند.

به صادر کننده برات، برات کش و به شخص پرداخت کننده برات، برات پرداز و به شخص دریافت کننده مبلغ برات، گیرنده برات یا دارنده برات می گویند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص برات، سفته و حواله با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مقایسه تفاوت ماهیت حقوقی برات با عقد حواله

تفاوت برات و حواله در چیست؟

در تعریف عقد حواله گفته شده است؛ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از عهده شخص مدیون با دادن حواله به عهده شخص ثالث قرارداده می­شود. یعنی انتقال محل دین و طلب شخص از عهده شخص الف به عهده شخص ب است. بنا به این تعریف از عقد حواله،زشخص مدیون با صدور حواله از دینی که حواله داده، مبری می‌شود. در حالی که در برات، ذمه صادر کننده برات، پس از صدور برات بری نمی‌شود.

امکان برقراری مستمری نوادگان اناث

محل برات فقط با «پول» تامین می­شود، ولی محل حواله میتواند «مال یا منفعت» باشد.

  • با صدور حواله محل دین از ذمه حواله دهنده به حواله گیرنده انتقال پیدا می­کند. اما در برات با صدور برات محل دین یا ذمه تغییر نمی­کند و بنا به شرایط توافق و تراتب ایادی همه عوامل سند تجاری برات مانند:« برات کش، انتقال دهنده برات، ضامن برات و حتی ظهر نویس» در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

مقایسه تفاوت ماهیت حقوقی برات با عقد وکالت

در تعریف عقد وکالت گفته شده است؛ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند .یعنی به موجب عقد وکالت، یکی از طرفین(موکل) طرف دیگر را برای انجام اموری که خود نیز می تواند انجام دهد، وکیل می کند. وکالت از جمله عقود جایز است به این معنا که  طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را برهم زنند. در حالیه برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر می­گوید در زمان مشخص مبلغی را به شخص سومی بپردازد.

حالا اگر فرض بشود، که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات وکالت می‌دهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از برات‌گیر دریافت نماید، می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده برات می‌باشد!!!

با توجه به تعریف این دو عقد تفاوت آن ها به این نحو است که؛

  • در وکالت به مانند سایر عقو جایز، موکل هرگاه بخواهد وکیل را از سمت خود برکنار می کند. درحالیکه در عمل صدور برات، برات کش هیچگاه نمی تواند گیرنده برات را به مانند وکیل از داشتن سند برات و محل بدهی منع نماید.
  • با فوت وکیل و یا موکل رابطه ی عقد وکالت زائل می شود. درحالیکه در سند تجاری برات فوت برات کش یا گیرنده برات تاثیری در تادیه و پرداخت بدهی ندارد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص برات، سفته و حواله با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

بررسی تفاوت ماهیت حقوقی برات با عمل حقوقی تبدیل تعهد

تبدیل تعهد عبارت است از اینکه؛ تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان خود به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت تعهد اول ساقط شده و تعهد جدید جایگزین آن می‌شود. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و دارای ماهیت قراردادی است. حالا تصور بشود که به موجب صدور برات، تعهد میان برات‌کش و برات‌گیر که تعهد اصلی محسوب می‌شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده برات و برات‌گیر می‌گردد.

وکیل جرائم اقتصادی

ایرادی که به این نظریه وارد است این است که؛ در تبدیل تعهد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می‌ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسؤلیتی ندارد. حال اینکه در مورد برات، تعهد صادر کننده در مقابل دارنده ساقط نمی‌شود. چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می‌شود.

پس نمی‌توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست تفاوت میان برات و عمل حقوقی تبدیل تعهد در این است که؛ تبدیل تعهد از مصادیق سقوط تعهد در اثر تغییر در یکی از ارکان تعهد که به سبب این تغییر منجر به تعهد جدید و دیگری می شود. به عبارت ساده تر در تبدیل تعهد، تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین می شود.

با این تغییر فقط یک نفر در مقابل طلبکار متعهد می باشد و آن هم متعهد جدید است. ولی با صدور برات در ظاهر تعهد انتقال پیدا می کند. با این فرض که با صدور برات مسئولیت صادرکننده یا برات کش ساقط شود با توجه به تضامنی بودن، مسئولین اسناد تجاری سبب بی اعتباری یا لطمه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و حقوق طلبکار می گردند.

بررسی تفاوت ماهیت حقوقی برات با عمل حقوقی انتقال طلب

انتقال طلب که ساز وکاری متفاوت با تبدیل تعهّد است. تعهد ساقط نمی‌شود، بلکه طلب با تمام ویژگی‌ها و تضمینات آن به شخص دیگری انتقال می‌یابد و حالا اگر گفته شود که برات‌کش با صدور برات طلب خود را که از برات‌گیر دارد به دارنده برات منتقل می‌کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.

فروش اراضی موقوفی

ایرادی که به این نظر وارد می­شود این است که؛ انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده برات بکند؛

  • چرا که پس از انتقال طلب نیز کسی که طلب به او منتقل می‌شود دیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد. در حالی که اگر دارنده برات، به برات‌گیر مراجعه کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادرکننده برات را خواهد داشت.
  • در انتقال طلب، مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد و این امکان وجود ندارد. درحالیکه چنین مسؤلیتی در برات بطور کامل پذیرفته شده است. در واقع استحکام حق دارنده برات نیز بطور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.

بررسی تفاوت ماهیت حقوقی برات با عمل حقوقی اعطای نمایندگی

نمایندگی صفت کسی است که، به انجام یک عمل حقوقی از جانب دیگری اقدام می‌کند. این نمایندگی یا به استناد قانون است مانند: نمایندگی پدر و جد پدری نسبت به فرزندان خود، یا قراردادی است و به موجب توافق بین افراد حاصل می‌شود مثل: نمایندگی وکیل نسبت به موکل، و اگر فرض بشود که برات‌کش با صدور برات به دارنده برات نیابت می‌دهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخصی به نام برات‌گیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است. ایرادی که می­توان به این نظر وارد کرد این است که؛ اگر دارنده برات فقط نماینده برات‌کش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به برات‌کش خواهد بود. در حالیکه در برات چنین نیست. یعنی دارنده برات، مالک وجه برات می‌باشد.

حق ریشه چیست؟

ماهیت حقوقی برات

همانطور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه‌ها‌ی مزبور نمی‌توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده آن بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری استفاده کند. ولی می­توان ماهیت حقوقی حواله را صرفا در قالب اصل آزادی قراردادی ناشی از توافق و تراضی طرفین دانست.

جهت دریافت مشاوره در خصوص رهن خانه و تنظیم قرارداد رهن خانه با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات 

بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات بررسی ماهیت حقوقی سند تجاری برات 

2 دیدگاه

  • شخصی که برات برای اونه که مبلغش بده برات بهش بدن نه اوکی بده نه رد کنه چیکار میشه کرد؟

    • سلام و وقت بخیر برات نکول شده محسوب می‌شود، و نکول برات، به منزله رد برات و یا عدم پذیرش از طرف شخص برات گیر، مبنی بر اینکه برات را پرداخت نخواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *