وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی


5/5 - (29 امتیاز)

 وکیل تصرف عدوانی در این نوشتار به بررسی ماهیت، شرایط و آثار ناشی از دعاوی 3 گانه تصرف پرداخته است.

دعاوی 3 گانه تصرف، از موضوعات حقوقی بسیار مهم در ایران به ­شمار می ­روند. در حقیقت تصرف عدوانی، مزاحمت از حق و ممانعت از حق، سه موضوع مهم است که تحت عنوان دعاوی 3 گانه تصرف یا دعاوی ثلاث شناخته می­ شوند. دعاوی تصرف به آن دسته از دعاوی گفته ‌می‌ شود که شاکی در ملک تصرف دارد و خاطی مانع استفاده وی از ملک شود یا برای او مزاحمت ایجاد کند و یا به زور قصد تصرف ملک را داشته باشد، به­ تعبیر دیگر در دعاوی 3 گانه خواهان مدعی می‌ شود که خوانده، مانع سکونت او در ملک خود می‌ شود، مزاحمتی ایجاد می‌ کند یا قصد غصب ملک وی را دارد. بنابراین دعوای 3 گانه تصرف شامل موارد ذیل است؛

 • دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی،
 • دعوای الزام به رفع ممانعت از حق،
 • دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق.

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت را در اصطلاح دعاوی تصرف می‌ نامند.

 • در دعوای تصرف عدوانی، متصرف، به صورت کامل، ملک را از تصرف متصرف فعلی، در می‌ آورد.
 • در دعوای ممانعت از حق، هر چند خوانده بر ملک تسلط پیدا نکرده است، ولی مانع استفاده شخص از حق انتفاع و یا حق ارتفاق، می‌ شود.
 • در دعوای مزاحمت، خوانده، مانع تصرفات متصرف نمی‌ شود، بلکه امکان انتفاع کامل وی از ملک را سلب می‌ کند.

انواع دعوای 3 گانه تصرف

تصرف عدوانی، هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری، به­ تعبیر دیگر دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری. با این تفاوت که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق خواهان، برای ارائه‌ی دادخواست کافی است؛ اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتما مالک رسمی ملک باشد.

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی یعنی ادعای تصرف سابق مبنی­ بر این که‌ خوانده بدون رضایت خواهان، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده ‌است. بنابراین ادعای تصرف آن مال را درخواست می کند. لازم به­ ذکر است که این نوع تصرف عدوانی در صورتی تأیید می‌ شود که بدون هیچ­گونه مجوزی از سمت خواهان صورت گرفته‌ باشد. در ضمن تصرف عدوانی فقط و فقط مربوط به اموال غیر منقول مثل ملک مورد اختلاف است.

بنابراین هر وقت که شخصی در ملکی تصرف داشته باشد (چه مستاجر باشد و چه مالک) و شخص دیگری بخواهد ملک را به زور تصرف کند، خواهان بایستی تصرف سابق خود را ثابت کند. اگر خواهان موفق به اثبات ادعای خود نشود، می­ تواند دعوای مالکیت را مطرح کند. بدین ترتیب که سند رسمی مالکیت خود را ارائه کرده و فرد غاصب را از ملک خود بیرون کند، از آن جایی که خوانده در این نوع تصرف به عنوان غاصب شناخته ‌می‌ شود، احکام غاصب بر او رواست. بدین صورت که بایستی تمامی خسارات وارده به خواهان را پرداخت نماید. اجرت­ المثل مدت زمان تصرف ملک را توسط کارشناسان بررسی می­ کنند و میزان آن مشخص می­ گردد.

الزام به تحویل مبیع

طرفین دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

 • خواهان متصرف سابق،
 • خوانده متصرف فعلی.

ارکان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی، به شرح ذیل عبارتند از؛

 • اثبات تصرف سابق خواهان،
 • اثبات تصرف فعلی خوانده و غیر قانونی بودن تصرف فعلی،
 • دعوای رفع تصرف عدوانی، صرفا راجع به ملک و اموال غیر منقول، قابل طرح است،
 • در دعوای تصرف عدوانی، به مالکیت، رسیدگی نمی‌ شود و فقط به سابقه‌ تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده، رسیدگی می‌ شود،
 • شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک، در تصرف داشته است، مانند: کارگر، مباشر و خادم، یا متولی، می‌ تواند به قائم مقامی مالک، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی کند،
 • منشاء تصرف سابق خواهان، باید مشروع باشد. بنابراین کسی که ملک را غصب کرده است، نمی‌ تواند علیه‌ متصرف فعلی، طرح دعوی کند،
 • در دعوای تصرف عدوانی، لزومی به مالکیت رسمی خواهان بر ملک نیست؛ ولی اگر خواهان، سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات این‌ که سابق بر این متصرف ملک بوده است، نیست و تصرف سابق وی، استصحاب می‌ شود.
 • مدت زمان تصرف سابق خواهان، باید به اندازه‌ ای باشد که او، عرفا متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت، بنابر عرف، بر عهده‌ قاضی است.

نکته: اگر شخصی نسبت به اصل مالکیت ملک، دعوایی مطرح کرده باشد، نمی‌ تواند به صورت هم‌ زمان، دعوای رفع تصرف عدوانی را نیز، مطرح کند.
نکته: اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد و اجرت‌ المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند، دادگاه مکلف است که به موضوع اجرت‌ المثل، رسیدگی کند.
نکته: اگر شروع تصرف متصرف فعلی، با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، ادامه‌ تصرف شخص متصرف، از مصادیق تصرف عدوانی نیست.

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نسبت به ملک مشاع

در یک ملک مشاعی که شرکاء، ملک را در تصرف خود دارند، اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر، اقدام به تصرف کل ملک کند، مورد از مصادیق تصرف عدوانی است. یکی از مشکلاتی که ممکن است در ملک مشاع علی­ الخصوص آپارتمان‌ ها صورت گیرد، تصرف به حق دیگری است. مثال بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات، تصرف یکی از مالکان یک ساختمان، نسبت به مشترکات ساختمان است و برای مثال اگر 2 شخص، ملکی را به‌ صورت شریکی خریداری و از ابتدا محدوده استفاده را معین کرده باشند، ولی پس از مدتی، یک شریک از حد خود تجاوز کرده و سهم شریک خود را تصرف کند، در این موارد امکان دادن دادخواست تصرف وجود دارد و میتوان از دادگاه خواستار رسیدگی برای رفع تصرف عدوانی شد. این مورد ممکن است در مورد سر قفلی نیز اتفاق افتد.

تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید

 • در دعوای رفع تصرف عدوانی، صرف تصرف کافی است اما در دعوای خلع ید، خواهان دعوی باید حتما مالک رسمی باشد.
 • دعوای خلع ید شامل تمامی اموال اعم از منقول و غیر منقول می‌ شود، ولی تصرف عدوانی تنها به اموال غیر منقول تعلق دارد.
 • تصرف از نوع عدوانی به دو صورت حقوقی و کیفری مطرح می‌ شود در حالی‌ که خلع ید، یک دعوای حقوقی است و به ‌شکل حقوقی قابل درخواست است.
 • دعوای خلع ید در دسته دعاوی مالی است و هزینه آن مطابق با دعاوی مالی محاسبه می‌ شود اما دعوای عدوانی غیر مالی است و هزینه آن به همین ترتیب قابل محاسبه است.
 • طرح دعوای خلع ید با تشریفات قانونی صورت می‌ گیرد و اجرای حکم آن قطعی است در حالی‌ که تصرف عدوانی به‌ صرف فوریت مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد و دادگاه برای متصرف به‌ صورت موقت، حکم عدم تصرف را صادر می‌ کند.
 • دعوای خلع ید باید توسط مالک با ارائه سند بیان شود ولی در نوع عدوانی، سابقه تصرف کفایت می‌ کند.

نکته: تفاوت دعاوی رفع تصرف عدوانی و تخلیه‌ ملک، این است که در تصرف عدوانی، ملک، بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ اما در دعوای تخلیه، ملک، به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف فعلی، قرار گرفته شده است.

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی

مرجع این دعوا، دادگاه کیفری ­دو و دادسرای کیفری است. در چنین شرایطی اگر فرد بتواند به اثبات برساند که این مال به شخص دیگری تعلق دارد، طبق قانون به 1­ ماه تا 1­ سال حبس، محکوم خواهد شد. چنانچه ملک از تصرف خارج شده و متصرف، دوباره اقدام به تصرف نماید، مجدد رفع تصرف صورت خواهد گرفت و فرد بین 6­ تا 2 سال به حبس محکوم می‌ شود. در این نوع دعوا، فرد باید، مالکیت مال غیر منقول را به اثبات برساند.

شرایط تحقق دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی

 • موضوع مورد اختلاف مرتبط با اموال غیر منقول یعنی ملک و زمین باشد.
 • تصرف با قهر، زور و غلبه صورت بگیرد.
 • فرد مدعی، سابقه تصرف در ملک را داشته باشید. یعنی پیش از طرح دعوا، در ملک سکونت داشته باشد.
 • فرد متصرف که با زور این ملک را به‌ تصرف در آورده، قبلا سابقه تصرف ملک برای او محرز نشود.
 • مجازات مشتکی عنه (خوانده) طبق قانون مجازات اسلامی شامل رفع تصرف، اعاده شرایط به‌ حالت سابق و حبس یه مدت 1 ماه تا 1 سال است.

تفاوت دعوا تصرف عدوانی حقوقی از کیفری

 • چنانچه شاکی شخص حقیقی باشد، نیاز به اثبات ندارد. یعنی صرف اینکه مشخص باشد ملکی حتی برای 1­ سال در مالکیت شاکی بوده است برای اقامه دعوا کفایت می‌ کند. پس در چنین شرایطی، لازم است از لحاظ حقوقی طرح دعوا شده باشد.
 • اگر سند مالکیت موجود باشد، بهتر است دعوای کیفری را مطرح شود، چرا که سند ملکی، در مراجع قضایی مورد توجه قرار داده می‌ شود. ولی در تصرف عدوانی حقوقی به سند توجه نمی‌ شود و صرف محرز شدن تصرف قبلی کفایت می‌ کند.
 • اگر خواهان تنها مایل به رسیدن به ملک خود می ­باشد و مجازات فرد برای او اهمیتی ندارد، روش حقوقی را پیش می ­برد. ولی چنانچه جبران خسارت، مجازات و اجرت ­المثل دوران تصرف برای شاکی حائز اهمیت است باید روش کیفری را دنبال کند.
 • در بیشتر محاکم قضایی، روند رسیدگی تصرف عدوانی حقوقی از کیفری طولانی‌ تر است.

نکته: در صورت داشتن اسناد معتبری همچون سند مالکیت، اقامه دعوا از طریق کیفری آسان‌ تر است.

شرایط طرح دعوای تصرف عدوانی اعم از حقوقی و کیفری

 • این دعوا تنها در صورتی بررسی می‌ شود که با زور و ناخواسته صورت گیرد. البته در قانون به آن اشاره نشده اما لفظ عدوانی دلالت بر این موضوع دارد. پس اگر شما مستاجر بوده و نسبت به مسئله‌ ای با صاحب خانه دچار مشکل شده و قرار بر تخلیه خانه گذاشته‌ اید، تصرف عدوانی صورت نگرفته است.
 • قاضی تنها در صورتی می‌ تواند در این مورد حکم دهد که، خوانده پس از تصرف خواهان، اقدام به تصرف اموال غیر منقول کرده باشد. در غیر این‌ صورت قاضی نمی‌ تواند حکمی صادر کند. صدور حکم رفع تصرف برای کسی صورت می‌ گیرد که تصرف اولا حق بر تصرف خواهان باشد. از این‌ رو خوانده نباید هیچ تصرفی در مال موضوع دعوا داشته باشد؛ در غیر این‌ صورت، خود متصرف سابق است و حکم رفع متصرف سابق وجه قانونی ندارد.

موارد طرح دعوای تصرف عدوانی

طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مبادرت به انجام امور زیر کند، تصرف عدوانی صورت گرفته است: دیوار کشی، تغییر حد فاصل، از بین­ بردن مرز ها، نهر کشی، پی­ کنی، کرت­ بندی، امحاء مرز، حفر چاه در غرس اشجار و زراعت در اراضی مزروعی اعم از جنگل‌ ها و مراتع، تصرف در اراضی­ ملی، باغ‌ ها، قلمستان ‎ها، مزارع کشت شده یا در آرایش زراعی، منابع­ آب، پارک­ ملی، چشمه‌ سار و نهر های طبیعی، تاسیسات کشاورزی، دامپروری و دامداری، کشت و صنعت اراضی موروثی، املاک متعلق به دولت، شرکت‌ های وابسته یا شهرداری، املاک و محبوسات اوقاف که برای مصارف عمومی و عام­ المنفعه یا اشخاص حقیقی و حقوقی که برای ذی‌ حق معرفی کردن خود یا دیگری یا به‌ منظور تصرف، بدون اجازه سازمان حفاظت محیط ­زیست یا مراجع ذی‌ صلاح صورت گیرد و تخریب محیط زیست و منابع­ طبیعی را به‌ دنبال داشته باشد یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در موارد مذکور محرز شود، فرد خاطی به 1 ماه تا 1 سال حبس محکوم می‌ شود.

ارز دیجیتال چیست

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق یعنی تقاضای شخصی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اگر خوانده مانع رفت ‌و ‌آمد خواهان در ملک خود شود، میتوان دعوای ممانعت از حق را مطرح ساخت.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخص، در ملکی شود، ممانعت از حق کرده است. بنابراین در دعوای ممانعت از حق، خواهان، از مرجع قضایی می‌ خواهد تا مانعی را که سبب جلوگیری وی از بهره‌ مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند.

ارکان دعوای رفع ممانعت از حق

برای این‌ که دعوای ممانعت از حق، به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد؛

سابقه تصرف خواهان

باید خواهان ثابت کند که از حق مورد نظر، بهره‌ مند بوده است. برای مثال از حق عبور در ملک مجاور، استفاده می‌ نموده است.

ممانعت فعلی خوانده

باید ثابت شود که خوانده، از حق خواهان، جلوگیری کرده است. برای مثال خواهان را از ملکی که به عنوان حق انتفاع در تصرف داشته، اخراج کرده است.

عدم رضایت خواهان

باید این ممانعت، بدون حق و بدون رضایت خواهان بوده باشد.

طرفین دعوای رفع ممانعت از حق

 • خواهان دعوا، صاحب حق انتفاع یا ارتفاق است که از حق خود محروم شده است.
 • خوانده دعوا، هم کسی است که مانع استفاده خواهان از حقش شده است.

نکته: کسی که ممانعت از حق کرده، ممکن است مالک ملک مجاور یا شخص دیگری باشد.

نکته های مهم مرتبط با دعوای رفع ممانعت از حق

 • در دعوای ممانعت از حق، دادگاه وارد دلایل مالکیت ملک نمی‌ شود.
 • همچنین دلایل احتمالی خوانده در مورد مالکیت وی بر ملک مورد نظر نیز تأثیری در این دعوی ندارد.
 • در این دعوی، مثل دعوای تصرف عدوانی، دادگاه فقط به این موضوع رسیدگی می‌ کند که آیا خواهان، دارای حق ارتفاق و یا انتفاع است و آیا خوانده، از چنین حقی جلوگیری کرده است یا خیر؟
 • ممانعت شخص از حق، ممکن است واجد وصف کیفری نیز باشد.

نکته: ممانعت از حق با تصرف عدوانی یک تفاوت اصلی دارد. همان­طور که در تصرف عدوانی، ملک به زور مورد تصرف فرد خاطی قرار می­ گیرد و اجازه استفاده از ملک به شاکی داده ‌نمی‌ شود. ولی در ممانعت از حق، خوانده ‌فقط مانع استفاده از ملک توسط خواهان می‌ شود. ولی خودش از ملک استفاده نمی­ کند.

شرایط تحقق دعوای کیفری رفع ممانعت از حق

 • موضوع مورد اختلاف مرتبط با اموال غیر منقول یعنی ملک و زمین باشد.
 • ممانعت با قهر، زور و غلبه صورت بگیرد.
 • فرد مدعی، سابقه تصرف در ملک را داشته باشید. یعنی پیش از طرح دعوا، در ملک سکونت داشته باشد.
 • مجازات مانع از حق طبق قانون مجازات اسلامی شامل رفع مزاحمت، اعاده شرایط به‌ حالت سابق و حبس به مدت 1 ماه تا 1 سال حبس می­ باشد.

تفاوت دعوا رفع ممانعت از حق حقوقی از کیفری

 • چنانچه شاکی شخص حقیقی باشد، نیاز به اثبات ندارد. یعنی صرف اینکه مشخص باشد ملکی حتی برای 1 سال در مالکیت شاکی بوده است برای اقامه دعوا کفایت می‌ کند. پس در چنین شرایطی، لازم است از لحاظ حقوقی طرح دعوا شده باشد.
 • اگر سند مالکیت موجود باشد، بهتر است دعوای کیفری را مطرح شود، چرا که سند ملکی، در مراجع قضایی مورد توجه قرار داده می‌ شود. ولی در ممانعت از حق حقوقی به سند توجه نمی‌ شود و صرف محرز شدن تصرف قبلی کفایت می‌ کند.
 • اگر خواهان تنها مایل به رفع ممانعت از ملک خود باشد و مجازات فرد برای او اهمیتی ندارد، روش حقوقی را پیش می­ برد. ولی چنانچه جبران خسارت و مجازات دوران ممانعت برای شاکی حائز اهمیت است باید روش کیفری را دنبال کند.
 • در بیشتر محاکم قضایی، روند رسیدگی رفع ممانعت حقوقی از کیفری طولانی‌ تر است.

نکته: در صورت داشتن اسناد معتبری همچون سند مالکیت، اقامه دعوا از طریق کیفری آسان‌ تر است.

دعوای الزام به رفع مزاحمت از حق

طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی، دعوای رفع مزاحمت یعنی دعوایی که باعث ایجاد مزاحمت برای متصرف مال غیر منقول شده‌ است. در واقع بدون اینکه مال را از تصرف خواهان خارج کند، برای او مزاحمت ایجاد می­ کند. در این دعوا، فرد خاطی ملک را به تصرف خود در نیاورده و مانع تصرف شخص متصرف نیز نمی­ شود. پس چرا دعوای مزاحمت مطرح می­ شود؟ در حقیقت، فرد خاطی با ایجاد مزاحمت برای شاکی، آرامش او را برهم می­ریزد، یعنی در دعوای رفع مزاحمت از ملک، متصرف ملک، درخواست جلوگیری از مزاحمت شخصی را مطرح می‌ نماید که بدون آن‌ که ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد، نسبت به تصرفات او مزاحمت ایجاد کرده است و اجازه‌ بهره­ برداری مناسب متصرف را از ملک نمی‌ دهد. برای مثال، ممکن است شخصی با تخلیه‌ نخاله و زباله در ورودی ملک دیگری، امکان ورود سهل و بدون زحمت مالک یا متصرف را، از وی سلب کند.

الزام به تکمیل بنا

ارکان دعوای الزام به رفع مزاحمت

در دعوای الزام به رفع مزاحمت باید ارکان ذیل موجود باشد؛

 • تصرف سابق خواهان بدون مزاحمت،
 • مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت خواهان،
 • غیر قانونی بودن مزاحمت خوانده.

طرفین دعوای الزام به رفع مزاحمت

 • خواهان دعوا، است که نسبت به تصرفات او، مزاحمت ایجاد شده است.
 • خوانده‌ دعوای، مزاحم ملک است.

نکته های مهم مرتبط با دعوای الزام به رفع مزاحمت

 1. در دعوای رفع مزاحمت، محکمه فقط تصرف خواهان را باید احراز کند و نیازی نیست به موضوع مالکیت، رسیدگی نماید.
 2. در دعوای رفع مزاحمت، بر خلاف دعوای تصرف عدوانی، خواهان، بازگرداندن تصرف خود را از دادگاه نمی‌ خواهد، بلکه فقط نسبت به مزاحمت طرف مقابل، معترض است.
 3. در دعوی ممانعت از حق، شخص، مانع استفاده از حق گردیده است. در حالی­ که در دعوی مزاحمت، شخص در استفاده‌ متصرف، ایجاد مزاحمت نموده و امکان انتفاع کامل متصرف را از او، سلب نموده است. بدون این‌که مانع استفاده‌ متصرف باشد.
 4. مزاحمت نسبت به ملک، ممکن است واجد وصف کیفری نیز باشد.

شرایط تحقق دعوای کیفری رفع مزاحمت از حق

 • موضوع مورد اختلاف مرتبط با اموال غیر منقول یعنی ملک و زمین باشد.
 • مزاحمت با قهر، زور و غلبه صورت بگیرد.
 • فرد مدعی، سابقه تصرف در ملک را داشته باشید. یعنی پیش از طرح دعوا، در ملک سکونت داشته باشد.
 • مجازات مزاحم مطابق قانون مجازات اسلامی شامل رفع مزاحمت، اعاده شرایط به‌حالت سابق و مدت 1 ماه تا 1 سال حبس می باشد.

تفاوت دعوا رفع مزاحمت از حق حقوقی از کیفری

 • چنانچه شاکی شخص حقیقی باشد، نیاز به اثبات ندارد. یعنی صرف اینکه مشخص باشد ملکی حتی برای 1­ سال در مالکیت شاکی بوده است برای اقامه دعوا کفایت می‌ کند. پس در چنین شرایطی، لازم است از لحاظ حقوقی طرح دعوا شده باشد.
 • اگر سند مالکیت موجود باشد، بهتر است دعوای کیفری را مطرح شود، چرا که سند ملکی، در مراجع قضایی مورد توجه قرار داده می‌ شود. ولی در مزاحمت از حق حقوقی به سند توجه نمی‌ شود و صرف محرز شدن تصرف قبلی کفایت می‌ کند.
 • اگر خواهان تنها مایل به رفع مزاحمت از ملک خود باشد و مجازات فرد برای او اهمیتی ندارد، روش حقوقی را پیش می­ برد. ولی چنانچه جبران خسارت و مجازات دوران مزاحمت برای شاکی حائز اهمیت است باید روش کیفری را دنبال کند.
 • در بیشتر محاکم قضایی، روند رسیدگی رفع مزاحمت حقوقی از کیفری طولانی‌ تر است.

نکته: در صورت داشتن اسناد معتبری همچون: سند مالکیت، اقامه دعوا از طریق کیفری آسان‌ تر است.

مرجع صالح رسیدگ حقوقی به دعاوی 3 گانه تصرف

دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن‌ ها باید در دادگاه محل وقوع ملک، طرح شود.

مرجع صالح رسیدگی کیفری به دعاوی 3 گانه تصرف

باید شکواییه خود را با همین عنوان به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است تقدیم شود و پس از تکمیل مرحله تحقیقات با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالحی که دادسرا در معیت آن است ارسال می­ گردد.

نحوه‌ اجرای حکم دعاوی 3 ‌گانه تصرف

در دعاوی 3 گانه تصرف، به­ محض صدور رأی بدوی، قابلیت اجرائی دارد و تجدیدنظر خواهی اثر تعلیقی در اجرای رأی، ندارد. بنابراین پس از صدور حکم، مبنی­بر رفع تصرف، رفع ممانعت از حق، یا رفع مزاحمت، اجرائیه صادر و رأی اجرا می‌ شود.

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

دعاوی طاری در دعاوی 3 گانه تصرف

 • فقط امکان ورود ثالث اصلی راه دارد،
 • دعوای جلب ثالث راه ندارد،
 • طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان پذیر است.

ویژگی های دعاوی 3 گانه تصرف

ویژگی های مرتبط با دعاوی 3 گانه پرداخته‌ شده است، جالب است بدانید که دعاوی 3 گانه دارای یک­سری ویژگی های مشترک هستند که در اینجا بطور خلاصه به آن اشاره می­ کنیم؛

 • دعاوی 3 گانه مربوط به اموال غیر منقول مثل: ملک می­ باشد و شامل اموال منقول مثل: ماشین، اشیاء گران­ بها و غیره نمی­ شود.
 • می­توان برای هر سه دعوای تصرف درخواست تجدیدنظر داشت، ولی قابل فرجام­ خواهی نیستند.
 • دعاوی 3 گانه تصرف را می­توان خارج از نوبت مورد بررسی قرار داد.
 • در هر سه دعوا، فرد شاکی باید ثابت کند که در گذشته متصرف بوده است. چرا که در قوانین ایران همیشه حق با متصرف فعلی است.
 • تجدید­نظر در دعوای 3 گانه تصرف بر خلاف سایر دعوای، مانع از اجرا حکم نخواهد شد.
 • برای رسیدگی به دعاوی 3 گانه تصرف بایستی به دادگاهی مراجعه کنید که مال غیرمنقول در آن منطقه واقع شده‌است.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌ های حقوقی و کیفری پیچیدگی­ های زیادی دارند. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­ توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی حقوقی و کیفری، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­ نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تصرف عدوانی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی 

وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی وکیل تصرف عدوانی 

2 دیدگاه

 • سلام چندسال قبل زمین خریدم به متراژ مشخص و معین و قولنامه در بنگاه معاملات ملکی تنظیم شده زمان تحویل کلیه قطعات بدون اعیانی بوده ولی پس از ساخت همسایه کناری که درواقع داماد بنگاه داره تصرف عدوانی حدود 12 متر زمین دارد چندین بار به مالک معترض و حتی به بنگاه دار متذکر شدم حالا چطوری میتوانم اقدام کنم و رفع تصرف کنم

  • سلام و وقت بخیر
   اگر سند رسمی دارید می‌توانید شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی نمایید تا دادگاه با ارجاع کارشناس رسمی دادگستری سهم افراد را مشخص کرده و در صورت مزاحمت یا تصرف ایشان، ضمن حبس متصرف دستور رفع مزاحمت بدهد. اما اگر سند عادی دارید باید از دادگاه حقوقی رفع تصرف عدوانی متصرف را تقاضا کنید که دراین صورت دادگاه به نفع متصرف سابق، بدون توجه به مالکیت طرفین، رای خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *