وکیل آنلاین ابطال سند ملک

وکیل ملکی آنلاین در تهران

وکیل ملکی آنلاین در تهران


5/5 - (31 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل آنلاین ابطال سند ملک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی یکی دیگر از موضوعاتی است که ذهن همگان را مشغول کرده است.

بر خلاف تصور عموم هنگامی که سخن از سند به میان می‌آید ناخود آگاه سند مالکیت ملک و یا خودرو به ذهن همگان متبادر می‌گردد.

در حالی که سند عبارت است از هرگونه نوشته‌ای که حداقل دارای یک امضاء و عندالزوم تاریخ باشد.

بنابراین حتی دست نوشته‌ای که در پشت یک کاغذ باطله نوشته و امضاء می‌گردد سند محسوب می‌شود و قابلیت استناد دارد.

بنابراین در مورد تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی ذکر این نکته لازم و ضروریست که:

برخلاف تصور برخی افراد نوشته‌ای که فاقد امضاء باشد به هیچ عنوان سند محسوب نمی‌گردد.

حتی اگر به دست خط شخصی باشد که دست نوشته علیه وی ارائه گردیده است.

از دیگر مندرجاتی که در یک سند حائز اهمیت است، تاریخ اسناد است.

چنانچه سندی فاقد تاریخ باشد سند محسوب می‌گردد؛ اما از آنجا که تاریخ آن منشا اثر و حائز اهمیت است، از طرق دیگری یعنی توسل به سایر دلایل اثبات دعوی همچون، اقرار، شهادت، کارشناسی، سوگند و سایر قرائن و امارات قابل تعیین می‌باشد.

تاریخ در اسناد چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی در وهله اول تعیین کننده زمان ایجاد یک یا چند تعهد دو یا چند جانبه است.

لذا این مهم باید حاصل گردد که شخص یا اشخاص از چه زمانی ملزم به اعمال حقوق یا تکالیف خود و یا اسقاط آنها هستند، چه به صورت ارادی و چه به صورت غیر ارادی در وهله دوم در خصوص تاریخ اسناد عادی که تنها بین طرفین تنظیم کننده آن و تاریخ اسناد رسمی که هم بین طرفین تنظیم کننده آن، و هم اشخاص ثالث (دیگر) دارای اعتبار است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

نیز تعارض و تقابل تاریخ اسناد رسمی در برابر تاریخ اسناد عادی و تقدم سند رسمی به سند عادی، منشأ اثر می‌گردد.

پس از آنکه نوشته ای را سند دانستیم، ذکر این نکته ضروری است که اسناد به دو شکل رسمی و عادی تنظیم می‌گردند.

اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مامورین دولت در مورد صلاحیت آنها و مطابق با قانون تنظیم شده باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل ملکی هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماید.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

تفاوت اسناد عادی و رسمی

در تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی، چنانچه سندی فاقد هر یک از شرایط مذکور باشد سند عادی محسوب می‌گردد.

مهم‌ترین آثار تفاوت بین اسناد رسمی و اسناد عادی

تعارض اسناد رسمی و عادی از حیث متن و تاریخ و تقدم اسناد رسمی اشاره نمود؛ از دیگر تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی نحوه اجرای آنهاست.

به این شرح که هرگونه اقدام اجرایی در خصوص اسناد عادی به هنگام اختلاف و استنکاف (خودداری) متعهد سند مستلزم مراجعه به مراجع قضایی و اخذ حکم قضایی است.

در حالیکه در برخی اسناد رسمی همچون اسناد لازم الاجرا مستقیما با صدور اجرائیه در اداره ثبت نسبت به اجرای سند اقدام می‌گردد.

از دیگر تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی قابلیت استعلام صحت و اصالت صدور اسناد رسمی نزد مرجع تنظیم کننده آن و عدم وجود چنین قابلیتی در اسناد عادی است.

از دیگر تفاوت های مهم این دو نوع سند می توان به تفاوت در نحوه ایراد به اصالت و صحت این اسناد اشاره نمود چرا که در مراجع قضایی می توان نسبت به سند عادی اظهار انکار و یا تردید و نیز ادعای جعل بودن، نمود، در حالیکه نسبت به اسناد رسمی تنها قابلیت ادعای جعل وجود دارد.

این تفاوت خود منشا تفاوت در ایراد و اثبات صحت و اصالت است که شرح بیشتر آن در این مقاله نمی‌گنجد.

گاه ممکن است که سندی اعم از عادی و یا رسمی، اعم از مالی و یا غیرمالی به لحاظ شکلی (ظاهری) و یا ماهیتی (محتوا) به غلط صادر گردیده و محلی از اعراب ندارد و یا آنکه تعهداتی که برای شخص یا اشخاص ایجاد گردیده است، بلاوجه و بی اعتبار بوده لذا شرط از بین بردن آن ابطال اسناد منشا صدور آن است.

سندی که صادر گردیده چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی تعهدی ایجاد نموده است، گاه ممکن است که به لحاظ شکلی و از حیث طرز تنظیم و یا شرایط مقرر قانونی به نحو صحیحی تنظیم نگردیده باشند.

همچون جعلیت در تاریخ و متن و امضاء، عدم رعایت تشریفات قانونی همچون قواعد قانون و آیین‌نامه‌های ثبت و نیز گاه ممکن است که به لحاظ ماهوی (محتوا) و از حیث مبنا و منشا و توافق پایه، اصل حق و تکلیفی (تعهد) که سند بر مبنای آن تنظیم گردیده است، محل ایراد و عدم استحقاق و تحقق باشد.

همچون:

عدم وجود یکی از شرایط اساسی صحت معامله در عمل حقوقی (قرارداد) جاری شده که سند بر مبنای آن تنظیم گردیده است.

همچون:

الف) قصد و رضای طرفین:

ممکن است عقد (قرارداد) و ایقاعی (عمل حقوقی که با یک اراده واقع می‌شود مثل طلاق) که بر مبنای آن سند تنظیم شده به جهت فقدان قصد طرف یا طرفین به جهت اکراه، اجبار، عدم رضایت، مستی و بی ارادگی، شوخی و تمسخر باطل تلقی گردد.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

ب) اهلیت طرفین:

منظور از اهلیت توانایی و شایستگی دارا شدن حق و انجام عملی به موجب قانون می باشد، به طور مثال شخصی که به موجب قانون می‌تواند مالی بخرد یا بفروشد یا کودک سه ساله که نمی‌تواند مالی خرید و فروش کند که به دلیل نداشتن اهلیت است.

ممکن است که طرف یا طرفین ایقاع یا عقودی که سند بر مبنای آن تنظیم گردیده، شخص محجور (فاقد اهلیت): اعم از مجنون، صغیر ممیز و یا غیر ممیز باشد که بسته به مورد عمل حقوقی چنین اشخاصی ذاتا و یا به جهت عدم اذن (اجازه) و تنفیذ (تایید) ولی و قیم (سرپرست) باطل تلقی گردد.

ج) معلوم و معین بودن:

ممکن است مالی که در عمل حقوقی (مثل قرارداد) جاری شده و یا عوض آن که سند بر مبنای آن تنظیم گردیده است، مردد بوده و دقیقا مشخص نباشد که کدام مال مورد نظر است و یا آنکه مقدار و جنس و وصف آن معلوم نگردیده باشد که در هر صورت چنین عمل حقوقی باطل و متعاقباً سند تنظیم شده مربوط به آن، محکوم به بطلان است.

د) مشروعیت جهت معامله:

گاهاً ممکن است که هدف از معامله مرتبط با امور غیرشرعی و غیرقانونی بوده که در عمل حقوقی بر آن تصریح گردیده و یا بر مبنای آن چنین عملی جاری گردیده است محکوم به بطلان است.

لذا سند تنظیمی متعاقب آن نیز محکوم به بطلان است.

و) گاه ممکن است که اسناد تنظیمی اشتباهاً صادر گردیده باشند که عندالزوم سند تنظیمی می‌بایست اصلاح و یا ابطال گردد.

ه) گاه ممکن است که اسنادی معارض با یکدیگر صادر گردیده باشند که ناچاراً یکی از آنها می‌بایست باطل گردد.

ی) گاه ممکن است اسنادی در نتیجه جرایمی همچون کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر (دیگری) و امثال آن تنظیم گردیده باشد که پس از اثبات می‌بایست در محکمه سند مذبور باطل گردد.

ر) گاهاً برخی از افراد سود جو با سند استفاده از عدم حضور یا آگاهی ملکی با مراجعه به ماده 148.147 ثبت به نام خود، اسناد رسمی مالکیت ملکی را اخذ می‌نمایند که مالک اصلی می‌بایست نسبت به اثبات مالکیت و حق خود و ابطال اسناد مذکور اقدام نماید.

ز) بعضاً دیده شده که محتوای سند در برابر تعهداتی بوده که ایفا نگردیده و مفاد آن منوط به تحقق شرط و یا فعلی بوده که محقق نشده و یا اینکه سند تنظیم شده بر مبنای قراردادی است که فسخ یا اقاله شده و یا به هر دلیلی باطل بوده است.

س) گاهاً دیده شده که مالی در جریان معامله مفقودی و یا انتقال مال غیر (دیگری) به شخص ثالث منتقل گردیده و سندی بر مبنای آن تنظیم گردیده است که در حال حاضر مالک اذن (اجازه) و تنفیذی (تایید) به انتقال نداشته و قصد بر ابطال سند تنظیم شده مذکور است.

ابطال چنین سندی می‌تواند در خصوص اسناد عادی باشد و یا نسبت به اسناد رسمی همچون:

سند مالکیت ملک، سند مالکیت خودرو، اسناد لازم الاجرا (اسناد اجرایی)، اسناد رهنی و شرطی، اسناد انتقال اجرایی، شناسنامه، اسناد رسمی عقود و ایقاعات همچون:

خرید و فروش ملک رهنی

بیع (خرید و فروش)، اجاره، عقدصلح، وکالت نامه، هبه نامه، اقرار نامه، وصیت نامه و امثال آنها اسناد مالکیت متعارض و سایر اسنادی که طبق قانون در حدود صلاحیت مامورین دولتی تنظیم گردیده است، باشد.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

دعاوی ابطال و اعلام بطلان

در ادامه مطالب مذکور چنین اسنادی می توانند در قالب دعاوی ابطال و یا اعلام بطلان سند مطرح گردند.

اما در هر صورت طرح چنین دعاوی مانع از اجرای این اسناد و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آنها نیست.

مگر آنکه دادگاه صالح دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به این اسناد را صادر و اعلام نماید.

در این حالت تحقق آن منوط به تاییدیه خسارات احتمالی به میزان عرفاً 20 درصد ارزش کل مال موضوع سند با تشخیص مقام محترم قضایی می‌باشد.

در تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی، لازم به ذکر است که در این دعاوی نمی توان مال موضوع سند را به عنوان مال موضوع دعوی یا محکوم به احتمالی توقیف و تامین (تضمین) نمود، بلکه تنها دستور موقت توقیف و منع نقل و انتقال آن را می‌توان درخواست نمود.

لازم به ذکر است آنچه که در طرح چنین دعوایی حائز اهمیت است، صرف نظر از توسل به دلایل و شیوه دفاع، طرح صحیح خواسته‌ها و تعیین دقیق خواندگان دعوی است.

به این شرح که اولاً ابطال، اعلام ابطال و اعلام انحلال یا فسخ (بر هم زدن) و یا اقاله مقوله‌های متفاوتی هستند.

باطل بودن اثر قهقرایی دارد بدین معنا که چنانچه سند یا عملی حقوقی باطل بوده باشد، پس از اثبات مستلزم بازگشت وضع به حالت سابق است.

لذا چنانچه مال و یا تعهدی ایفا گردیده می بایست به ید (دست) متعهد و مالک آن مسترد (بازگردانده) گردد.

سند تنظیم شده فاقد هرگونه اثر نسبت به گذشته و نیز آینده است.

در حالیکه اعلام انحلال اعم از فسخ و یا اقاله دارای اثر بوده و از تاریخ تعیین انحلال نسبت به آینده فاقد اثر خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین این آثار منافع مالی است که در جریان عمل حقوقی موضوع اسناد تنظیم شده در اختیار طرف قرار گرفته و این منافع اعم از متصل (مانند تصرف در ملک) و یا منفصل (جدا) ( مانند میوه درخت) متعلق به شخصی است که به موجب عمل حقوقی مالک عین (مال) و یا منافع  یا هر دوی آنها گردیده بود و در حال حاضر ملزم به استرداد (پس دادن) آن است.

بنابراین طرح دعوی ابطال یا اعلام بطلان با دعوی اعلام انحلال دو مقوله جداگانه است.

اما در خصوص قید عنوان ابطال سند یا اعلام بطلان سند باید گفت که:

گاه در چنین دعاوی خود سند مورد حمله قرار گرفته و واژه ابطال به کار گرفته می‌شود.

گاه عمل حقوقی که سند بر مبنای آن تنظیم گردیده مورد هجوم قرار گرفته که استعمال واژه اعلام بطلان، واژه صحیحی برای طرح خواسته است.

چرا که یک عمل حقوقی یا از اساس واقع نگردیده، لذا مستلزم طرح دعوی اعلام بطلان است.

یا اینکه چنین عملی واقع گردیده که به جهت تحقق امری در حال حاضر محکوم به انحلال است، که در صورت لزوم هر یک از دعاوی اعلام فسخ، اقاله و انحلال در ستون خواسته دادخواست قید می‌گردد.

وکیل متخصص مشارکت در ساخت

عمل حقوقی (مثل قرارداد) پایه و منشا تنظیم سند به عنوان قسمت اول خواسته همچون اعلام بطلان یا اعلام انحلال عمل حقوقی (قرارداد و …) در ستون دادخواست قید و سپس اعلام بطلان یا ابطال یا اعلام انحلال سند مورد نظر مورد درخواست قرار گیرد.

در ثانی ممکن است پس از عمل حقوقی که باطل بوده و یا منحل گردیده باشد.

سند اعم از رسمی و یا عادی برای آن تنظیم گردیده است، معاملات، تعهدات، ایقاعات و به طور کلی اسناد عادی و رسمی متعددی پس از آن تنظیم گردیده باشد همچون اسناد رسمی مالکیت، تقسیم نامه، صورتمجلس تفکیکی و یا معاملات دیگر که در چنین شرایطی خواهان دعوی می‌بایست در صورت لزوم، باطل و اعلام بطلان و یا انحلال تمامی آنها را به طرفیت ذی نفعان (اشخاصی که سود و نفعی می‌برند) آن به عنوان خواسته خود مطرح نماید.

در غیر اینصورت بدیهی است که دچار تعارض حقوق و اسناد و الزاماً ناچار به طرح دعاوی جداگانه‌ای خواهد گردید.

از جمله موضوعات مبتلابهی که در این خصوص در مراجع قضایی مطرح است مختص زمانی است که:

اولاً: شخصی به موجب سند عادی با تاریخ مقدم ملکی را از مالک آن خریداری نموده و مالک آن مجدداً همان ملک را به موجب سند رسمی با تاریخ موخر (دیرتر) به نام خریدار دوم منتقل نموده است.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

تکلیف خریدار اول در تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی

حال این سوال مطرح است که تکلیف خریدار اول چیست؟

در چنین حالتی بدیهی است که سند عادی با تاریخ مقدم در برابر سند رسمی با تاریخ موخر قرار گرفته و دادگاه مکلف به تعیین تکلیف است.

هر چند که در این خصوص اختلاف نظری جدی در محاکم قضایی موجود بوده و هنوز رویه‌ای قطعی و واحد اجرایی نگردیده است.

بدین شرح که گروهی با توجه به موخرالتصویب بودن قانون ثبت نسبت به قانون مدنی و آمره (قوانینی که بر خلاف آنها نمی‌توان خلاف آنها توافق نمود) بودن آن مطابق با مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت، تنها مالک رسمی که نام وی به عنوان آخرین مالک در دفتر املاک ثبت گردیده و سند رسمی مالکیت به نام وی تنظیم گردیده است را محق تشخیص داده و مجالی برای استحقاق و اثبات خریدار اول با سند عادی مقدم را در نظر نمی‌آورند.

اما در تقاضای ابطال اسناد عادی و رسمی رویه غالب و نزدیک به درستی به نظر نگارنده چنین است که چنانچه خریدار اول بتواند با تجمیع دلایل مخصوصا سند عادی با تارخ مقدم و نیز شهادت شهود، معامله خود را اثبات نماید به عنوان مالک در محکمه شناخته خواهد شد.

چرا که اولاً هر چند که ماده 22 قانون ثبت

تنها مالک با در دست داشتن سند رسمی را به رسمیت شناخته و از طرفی مطابق با ماده… قانون مدنی تاریخ اسناد رسمی بر خلاف اسناد عادی در برابر ثالث قابل استناد است.

مطابق ماده 1309 قانون مدنی اسناد رسمی با شهادت شهود بی اعتبار نمی‌گردند، اما تاریخ اسناد عادی با شهادت شهود در مقابل اشخاص ثالث قابل اثبات و استناد می‌گردد.

در ثانی ماده 1309 مطابق با نظریه مورخ: 4/8/95 شورای نگهبان غیر شرعی اعلام و چنانچه شهادت شهود در برابر اسناد رسمی قرار گیرند با توسل به سند عادی با تاریخ مقدم می توان پشتوانه چنین استحقاق و تقدمی را احراز و اثبات نمود.

مجوز ساخت و ساز روستایی

ثانیاً: چنانچه شخص با سند مالکیت رسمی مالک ملکی گردد و پس از آن شخص دیگری نسبت به همان پلاک سند رسمی مالکیت دریافت نماید، کدام سند معارض (در تعارض بودن) و تکلیف کدام یک است که نسبت به احقاق حق و طرح دعوی اقدام نماید؟

واقعیت آن است که در اینجا سند دوم معارض محسوب می‌شود؛ مالک دوم مکلف است ظرف دو ماه از نظر هیئت نظارت و یا در صورت لزوم  شورای عالی ثبت طرح دعوی ابطال سند رسمی مالک اول را در دادگاه حقوقی مطرح و گواهی آن را ظرف دو ماه به اداره ثبت محل تحویل نماید.

در غیر اینصورت مالک اول پس از اخذ گواهی عدم طرح دعوی توسط مالک سند دوم مراتب را به اداره ثبت اعلام و آن اداره نسبت به ابطال سند دوم به عنوان معارض اقدام می‌نماید.

چه افرادی از نظر قانونی مالک رسمی می‌باشند؟

قانون‌گذار به موجب قانون ثبت اسناد و املاک، تنها مالکیتی که دارای سند رسمی است را به رسمیت شناخته است.

اجرای اسناد عادی چگونه است؟

هرگونه اقدام اجرایی در خصوص اسناد عادی به هنگام اختلاف و خودداری متعهد سند، مستلزم مراجعه به مراجع قضایی و گرفتن حکم قضایی می‌باشد.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل آنلاین ابطال سند ملک

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل آنلاین ابطال سند ملک

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *