وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد


1/5 - (1 امتیاز)

با معرفی وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد همراه شما هستیم.

چکیده: انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است.
نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

شماره دادنامه: ۱۷۹
تاریخ صدور: ۵/۳/۹۳

مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک

رای بدوی
در این پرونده خواهان آقای ع. ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان
۱- خانم الف.ع. فرزند ح. و ۲- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواستۀ ابطال مبایعه نامۀ شمارۀ ۰۷۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ بین خواندگان ردیف اول و دوم

فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ ۶۷۱۱۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی … فرعی از اصلی … مفروز و مجزی شده از فرعی … از اصلی مذکور مقوم بر ۰۰۰،۰۰۰،۴۰۰ ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است.

برای اثبات ادعای خود به پرونده کلاسۀ ۹۱۰۰۵۲ منتهی به دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۹۶ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ و پرونده کلاسۀ ۹۱۰۵۱۳ منتهی به دادنامه شمارۀ ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۳۸ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است.

حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده‌های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه‌نامه) شمارۀ ۶۷۱۱۲ حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می‌نماید و به عنوان بخشی از مبلغ این معامله، در متن قرارداد قید می‌گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه‌نامه ۶۷۱۱۳ توسط خریدار زمین [خواهان] به فروشنده [خوانده اول] تسلیم می‌شود.

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

متعاقباً در همان تاریخ (۱۳/۱۲/۹۰) مبایعه‌نامۀ شمارۀ ۶۷۱۱۳ بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می‌گردد.

در آن نیز قید می‌گردد که مبایعه‌نامه أخیر ناظر بر مبایعه‌نامه‌ی شمارۀ ۶۷۱۱۲ است.

خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ آپارتمان موصوف را طی مبایعه‌نامه‌ی عادی شمارۀ ۰۷۱ به خوانده ردیف دوم منتقل می‌نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۹۹۷۲۲۹۵۳۰۰۴۹۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ ۶۷۱۱۲ به لحاظ تحقق شرط فاسخ (پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن) اعلام می‌گردد.

حال خواهان مدعی است، نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۲ که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر (آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره ۶۷۱۱۳ است.

دفتر وکالت شمال تهران کیفری

در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود.

با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد ۶۷۱۱۳ نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۲ است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ ۶۷۱۱۳، خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ ۰۷۱، معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر (۰۷۱) با این وصف به منزله تلف (حکمی) ثمن است.

نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ ۰۷۱ نفی کننده حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود.

لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۳۸ و ملاک مواد ۳۹۲،۳۹۱،۳۹۰ و مادۀ ۶۸۲ قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست (ابطال مبایعه‌نامه۰۷۱) و حکم به اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره ۶۷۱۱۳ (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد.

در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱۸۳۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک

لایحه تبادل اعلام فسخ

ریاست محترم شعبه…..دادگاه حقوقی…‌
سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل خواهان و در پاسخ به مدافعات وکیل خوانده خاطر عالی را به موارد ذیل در شایستگی خواسته موکل مستحضر می‌دارم:

اولاً: هرچند ممکن است ضمن قرارداد، حق فسخ به موجب یکی از خیارات به «من له الخیار» (فرد دارای اختیار فسخ معامله) داده شده باشد و ایشان در مهلت مقرر از این حق استفاده و به وسیله اظهارنامه اعلام فسخ نماید.

رسیدگی به موضوع اعلام (فسخ، صحت یا عدم صحت) برخلاف عقیده عجیب وکیل خوانده با مشاور املاک نیست بلکه با دادگاه است.
ثانیاً: با رسیدگی دادگاه و صدور حکم به اعلام فسخ قرارداد، با توجه به اینکه حکم دادگاه در این مورد جنبۀ کاشفیت دارد.

پس فسخ قرارداد و در نتیجه سلب رابطه حقوقی بین طرفین، از زمان استفاده از این حق توسط «من له الخیار» خواهد بود نه زمان صدور رأی.

لذا قید این مطلب از سوی وکیل خوانده، جهت هموار نمودن ادعای فروش رقبه در حد فاصل،اعلام فسخ تا صدور حکم است.

ثالثاً: با عنایت به رسیدگی به موضوع توسط دادگاه و صدور حکم اعلام فسخ قرارداد، در نتیجه صحت دعوی موکل، کشف میشود که اعلام فسخ توسط موکل صحیح بوده و آثار حقوقی از زمان اعلام فسخ توسط مشارالیه خواهد بود.

رابعاً: قبول دارم چون فسخ قرارداد در هر صورت عمل حقوقی است، این عمل حقوقی باید اعلام و طرف قرارداد از این عمل حقوقی اطلاع حاصل نماید و صرف اتخاذ تصمیم توسط «من له الخیار» بدون اعلام کافی نیست، لکن با توجه به ماده ۴۹۹ قانون مدنی «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود» بنابراین در هر صورت این عمل حقوقی نیاز به اعلام دارد که توسط موکل از طریق ارسال پیامک و از طریق مشاور املاک واسطه و در حضور شهود، مراتب به خوانده اعلام شده و در دادخواست نیز موضوع و نحوه اعلام به وضوح تصریح شده است.

اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

ملحق به این مورد، حق فسخ در مواردی رأساً توسط یکی از متعاقدین در قرارداد قید می­‌شود (مانند خیار شرط و …) و در مواردی حتی بدون قید آن در عقد توسط قانونگذار تعیین می­شود.(خیار غبن یا عیب و …)
در نتیجه ایراد به نحوه اعلام فسخ عقد، نیز علاوه بر سایر موارد، صحیح تشخیص نمی‌گردد.

بنائا به مراتب و عناوین در فوق:
ضمن رد مدافعات وکیل محترم خوانده؛ رسیدگی و تصمیم شایسته مزید امتنان است.
با تشکر و تجدید احترام
« لایحه دفاعیه»

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

ابطال معامله ثالث به دلیل فسخ معامله نخست

ریاست محترم شعبه… دادگاه حقوقی محاکم عمومی شهرستان…
سلام علیکم – با احترام به وکالت از ناحیه آقایان 1-… 2-…. در برابر دعوی آقایان و خانم‌های …. به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ 2/2/96، بتاریخ رسیدگی 31/3/99 موضوع کلاسه 9909986552100102 با بیان یک مقدمه، افکار عالی را به آگاهی می‌رساند:

ایراد / ایرادات شکلی:
بدواً به عنوان گلایه، از رویه آن محکمه محترم اعلام می‌دارم:
دعوی اثبات وقوع عقد بیع که به تجویز آن دادگاه، حداقل چهار ماه قبل تقدیم گردیده در تاریخ 2/4/99 جهت رسیدگی وقت داده شده در حالیکه دعوی ابطال معامله آقایان… که در ماه جاری یعنی 13/3/99 تقدیم شده، وقت رسیدگی برای 31/3/99 معین گردیده که شائبه عدم بی طرفی را در اذهان متبادر و دادن تقدّّم و تأخر در دعاوی متقابل طرفین علیه یکدیگر را به قصد خاصی تعبیر می‌شود که پذیرش فقدان جانبداری را با صعوبت دو چندان مواجه می سازد.

با حفظ این مطلب، ایرادات بشرح ذیل بر این دعوی که تصوری بدون تصدیق تعبیر می گردد، بار است:

اولاً: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رقبات مختلف فیه که حکم بر بطلان آن از سوی آن شعبه محترم و با اتکال به فسخ معامله نخست بین آقایان… و … در کلاسه 980687 صادر شده، در مرجع تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، در حال رسیدگی قرار داشته و تعیین تکلیف نشده، لذا رسیدگی به این دعوی می تواند باعث صدور احکام متهافت و متعارض شده و توالی فاسده بدنبال داشته باشد، در نتیجه دستور تعیین وقت نظارت بر این دعوی تا حصول نتیجه دعوی یاد شده مورد در خواست است.

اثبات معامله با حکم قطعی دادگاه

از سوی دیگر دعوی اثبات معامله به دستور آن دادگاه تقدیم شده که 2/4/99 وقت رسیدگی داده که پس از آن دعوی اعتراض شخص ثالث نسبت به فسخ اعلامی تقدیم خواهد شد.

ثانیاً: وکیل محترم خواهان، تقاضای اعلام بطلان دو معامله یعنی معامله مورخ 2/2/96 و اعلام بطلان معامله مورخ 8/8/97، را نموده که قابل جمع در یک دادخواست نمی باشند زیرا هریک از معاملات به افراد مختلف و ثمن (مبلغ) متفاوت و آثار و تعهدات منحصر به فرد منعقد گردیده و جمع خواسته در یک دادخواست برای دو معامله با آثار متفاوت، ولو اصحاب مشترک، امکان پذیر نمی باشد.

ثالثاً: عالی مقام بهتر میدانند «اعلام بطلان» در مواردی به کار گرفته می‌شود که منعقده از بدو انعقاد عملی منبطل باشد به تمثیلاً به مانند فقدان مالکیت بایع، عقد از ابتدا فاسد بوده و اثری در عالم حقوق ندارد، در این قبیل موارد «اعلام بطلان» روش صحیح خواسته خواهد بود، و لکن خواهان به استناد اعلام فسخ معامله مورخ 25/7/94 بین متعاملین نخستین، تقاضای اعلام بطـلان معامله موکلین به عنوان ثالـث را مطرح نموده، و می‌دانیم فسخ به معاملات صحیح اطلاق دارد، در نتیجه معامله موکلین، آثار معاملات صحیح را واجد بوده و لذا خواسته خواهان باید « ابطال معامله » مطرح می گردید که خود دارای آثار متفاوت حقوقی با «اعلام بطلان » است که در مانحن فیه چنین نشده است.

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

اشتباه در تقویم بهای خواسته

رابعاً: تقویم بهای خواسته به کمتر از 3 میلیون ریال، در دعاوی مالی غیرمنقول که وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول و بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک تعیین و تقویم می‌گردند، سقیم و صائب نمی‌باشد.

لذا با جواز حاصل از ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته که می‌تواند موثر در قابلیت تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی باشد به شدت اعتراض نموده و این روش وکیل محترم خواهان را نوعاً حمله به حقوق طرف مقابل و تلاش برای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی و فقدان حسن نیّّت میدانم.

در نتیجه اصلاح تقویم بهای خواسته به بیش از 31 میلیون ریال و به تبع الزام وکیل خواهان به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه برابر ارزش منطقه ای تعیین شده با جلب نظر کارشناس رسمی، ضرورتی لازم و واجب است.

خامسا: رقبه مورد ترافع بنام مورث خواهان‌ها بوده و لکن گواهی حصر ورثه در دادخواست ارائه نشده و کلیه وراث نیز خواهان موضوع خواسته نیستند؛ زیرا حق وراث در فسخ یا اعلام بطلان به زعم وکیل خواهان حقی به اجتماع است و حالت انفرادی ندارد، همچنین یکی از خریداران نخستین….. نیز طرف دعوا قرار نگرفته است.
وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

اجرای ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی در جمیع موارد ایراد شکلی مورد استدعاست.

در ماهیت دعوی:
وکیل خواهان اعلام بطلان عقد بیع
موضوع بیع نامه مورخ 2/2/96 بین موکلین و آقایان… را با استناد به اعلام فسخ عقد بیع نخستین بین آقایان… و آقایان… تقاضا نموده است و این در حالی است که فسخ معامله به هر دلیلی (جز شرط عدم انتقال به غیر و آن هم در مدت معلوم)؛ ناظر به آینده بوده و از اعتبار معامله موکلین با آقایان…. نمی‌کاهد و باعث ابطال آن نمی‌گردد.

مرحوم دکترسید حسن امامی نیز در تائید این اندیشه می‌گویند:
درصورتی که موردمعامله از ملکیت مشتری بوسیله عقودی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع (خرید و فروش) خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می شود؛ یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد…

هرگاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه (هدیه دادن) و بیع خیاری (خرید فروش با اختیار فسخ) واگذار به غیرشده باشد نمی توان مشتری راملزم به انحلال آن نمود، بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد…

با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی‌شود.

مرحوم ناصرکاتوزیان هم در راستای همین دیدگاه می‌نویسند:
بنابراین، اگر طرفی که به موجب عقدمالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند.

 قانون مدنی دوفرض شایع از این گونه تصرف‌ها را در احکام خود آورده است.

مواد 454 و 455 قانون مدنی:

این دو فرض، به عنوان مثال آمده است و از مفاد آنها می‌توان قاعده‌ای استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثرعقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند، مگر این که برخلاف این ترتیب بطور ضمنی یا صریح توافق شده باشد.
در اینجا چنین شرطی در بیع نامه اصلی متضمن قطعی بودن عقد بیع وجود ندارد و تعهد خارج و پنهان از قرارداد نخست است.

در بحث اعتبار احکام همواره این سؤال مطرح است که حکم را نسبت به چه کسانی معتبر می دانیم. طرفین دعوی و اشخاص ثالث در موقعیتی برابر قرار ندارند، آیا حکم، اعتباری مطلق دارد تا تمامی افراد را از تعرض به آن منع کند یا با اعتباری نسبی، تنها طرفین دعوی را چنین مقید می‌کند؟

وکیل ملک

معتقدیم حکمی که شخصی را مکلف به ایفای تعهدش نسبت به دیگری می کند، تنها میان خود آنان قابل طرح و ادعاست.
حکم، بازتاب این رابطه حقوقی را در خود دارد، نتیجه آن، اعلام رسمی وضعیتی در دارایی اشخاص یا احوال شخصیه، آنهاست، منصفانه نیست.

این اعلام را به موکلین بعنوان ثالثی که بیگانه در دعوای دیگران بوده، تحمیل نماییم و بر عدالت گستری خود فخر نیز بفروشیم.

و از طرفی با قبول یک برگ کپی فاقد اصول از سوی آقایان… در کلاسه 970962 و با وجود ملاحظه شرط منفک و پنهان از قرارداد مورخ بیست و پنج مهر ماه سال نود و چهار و شرط ساختگی بدون تاریخ، معامله مابین آقایان…. را با عدم دفاع تعمدی آقایان…. قبول و فسخ خود ساخته را اعلام و اکنون اثر فسخ را به موکلین به عنوان ثالث خارج از دعوی فسخ تسری دهیم و هنگامی که موکلین بعنوان شخص ثالث به حکم اعلام فسخ اعتراض نمودند و به جای کپی مبایعه نامه پذیرفته شده در دعوی فسخ یاد شده، اصل آن را در دعوی اعتراض شخص ثالث کلاسه 980303 همگی مطروحه در شعبه… دادگاه عمومی حقوقی ارائه نمودند با صدور قرار عدم استماع دعوی، الزام موکلین به طرح دعوی مقدماتی دیگر با عنوان اثبات وقوع معامله منوط گردید.

و آن شعبه محترم دعوی الزام به تنطیم سند رسمی انتقال موکلین در کلاسه 980681 را با حکم به بطلان بدرقه و دلیل آن را وجود حکم اعلام فسخ، و انجام معامله بعد از فسخ خود ساخته قرار می‌دهد، در حالیکه با اندک مداقه در تاریخ معامله موکلین در دوم اردیبهشت سال نود و شش، به سهولت کاشف بود، حداقل 6 ماه بعد از معامله موکلین و در تاریخ 22/8/96 بدون لحاظ فوریت خیار، فسخ با ارسال اظهارنامه

به خریداران نخست اعلام شده است.

و جالب تر اینکه فقط دو اثر انگشت سفید روی برگ پنهان و مخفی از قرارداد اصلی مزبور، وجود داشته و حال اینکه محکمه محترم، حکم فسخ را به هر چهار نفر خریدار نخست در برابر خواهان حاضرصادر نموده، به عبارت دیگر دو نفر از فروشندگان رقبات به موکلین و برادر دیگر آنها، حتی ذیل برگ ساختگی و منفک و پنهان از قرارداد اصلی مزبور به عنوان شرط فعل مبنی بر عدم فروش به اهالی روستای…. را تایید ننموده‌اند و فروش ملک توسط این دو نفر به هر شخص دیگری هیچ مانعی ولو ساختگی هم نداشته است.

اصل ظهور به چه معناست؟

ظهور و صراحت أدله اقامه شده در مطلوب، جای تردیدی در درستی ادعای اینجانبان باقی نمی‌گذارد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
فروش رقبات به موکلین بدون اطلاع از شرط فسخ ساختگی و فاقد اصالت و البته پنهان از قرارداد اصلی مورخ 25/7/94 انجام شده و فسخ اعلام شده توسط خواهانها ۶ ماه بعد از وقوع معامله موکلین در تاریخ 2/2/96 و بدون رعایت فوریت و سایر شرایط قانونی بوده است.

رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

دفتر وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

منظور از خیار در قرارداد چیست؟

خیار به معنی اختیار می‌باشد و در قرارداد به معنی اختیار فسخ و بر هم زدن قرارداد می‌باشد.

انفساخ قرارداد چیست؟

انفساخ، انحلال و بر هم زدن قرارداد به صورت غیرارادی می‌باشد به این صورت که یا به حکم قانون فسخ می‌شود یا با لحاظ شرط و توافق دو طرف در هنگام تنظیم قرارداد.

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد 

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد 

وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد وکیل تخصصی فسخ و انفساخ قرارداد 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *