5/5 - (45 امتیاز)

امروز با موضوع درخواست و مطالبه نفقه معوقه با شما هستیم.

مطالبه نفقه ایام گذشته و نفقه معوقه، از طریق کدام مرجع صورت می‌گیرد؟
مطالبه نفقه معوقه، نیاز به چه دلایل و مستنداتی دارد؟
زندگی مشترک با مرد و پرداخت نیازهای مالی زن و تهیه معاش برای ادامه زندگی مشترک، قرینه ای بر پرداخت نفقه ایام گذشته محسوب می‌شود؟
آیا در هر شرایطی زن می‌تواند دعوای مطالبه نفقه معوقه را در دادگاه خانواده طرح نماید؟
هزینه‌های دادخواست مطالبه نفقه معوقه چه میزان است؟
میزان نفقه ایام گذشته چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ این قبیل سوالات را در مقاله امروز می‌خوانیم. ابتدا باید بدانیم نفقه چیست؟

نفقه چیست؟

از جمله حقوق مالی و مسلم زن، پرداخت نفقه به وی است.

نفقه طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانواده پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه نیست.

سرمایه گذاری در مالزی

زنی که تمامی وظایف همسرداری را رعایت نموده و تمکین عام و خاص می‌نماید، مستحق دریافت نفقه است.

لزوم نفقه برای زن

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:

  1. دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
  2. تمکین کامل زوجه

شرایط وجود نفقه

در صورتی که زن از تمکین خودداری نماید و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. و هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز، دوباره برقرار خواهد شد.

عدم حسن معاشرت در روابط زوجین، و خروج از این مرز و تغییر آن به سمت سوء معاشرت، زوجه را مصداق نشوز قرار می‌دهد و در چنین موضعی، نفقه او ساقط می‌شود.

قانون مصاحبه و استخدام کارمند

با وجود تهیه منزل متعارف و متناسب با شأن زن، اگر زندگی در آنجا موجب ضرر و زیان بدنی (آزار و اذیت) یا شرافتی زن باشد، خروج او از منزل موجب «نشوز» و «عدم اطاعت» زن نمی‌شود.

موانع پرداخت نفقه به زن

هر چند که پرداخت نفقه بر عهده مرد است. اما در بعضی مواقع، قانون از عدم پرداخت نفقه به زن حمایت می کند و مرد از اتهام ترک انفاق یا محکومیت در پرداخت نفقه معوقه و نفقه ایام گذشته، معاف می‌شود. این موارد عبارتند از:

وکیل آنلاین ملکی فرمانیه

– نشوز و ناسازگاری زن، هرگاه زن بدون عذر موجه از ایفای وظایف زوجیت سرباز زند و حسن معاشرت نداشته باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

وکیل نفقه

– ترک منزل توسط زن و عدم تمکین خاص، در این حالت نیز نفقه ای به زن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر زن باکره، بلافاصله بعد از عقد نکاح، از ایجاد رابطه جنسی خودداری نموده و از حق حبس برای دریافت و وصول مهریه استفاده نماید، استحقاق وی در دریافت نفقه، از بین نمی‌رود و مرد مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد.

انواع نفقه در متون قانونی ایران

در متون قانونی، نفقه بر ۳ نوع قید شده که بنا به درجه اهمیت به این ترتیب می‌توان آن را ذکر نمود:

نفقه زوجه: مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی یا وضع زوج و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی

نفقه اقارب: مسکن، اثاث خانه، خوراک و پوشاک به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت انفاق‌کننده

نفقه زندانی: خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند.

مفهوم نفقه معوقه و نفقه ایام گذشته

ایجاد زوجیت از طریق عقد ازدواج دائم، موجب استقرار حق نفقه برای زن است.

شوهر به عنوان رییس خانواده، مکلف به تامین نیازهای مالی همسر و فرزندان به صورت متعارف می‌باشد. پرداخت نفقه به صورت نقدی لازم نیست و همین که شوهر، نیازهای خانواده را تامین نمیاد کافی است.

هزینه‌های غذا، پوشاک، تهیه مسکن مناسب، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر هزینه ای که از نظر عرف، لازم است در زمره نفقه قرار می گیرد.

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

نمونه رای طلاق به دلیل عسر و حرج

در نکاح موقت یا صیغه، اگر شرط بر پرداخت نفقه شده باشد، ذمه مرد مدیون می‌شود و مکلف به پرداخت نفقه است.

در اختلاف زن و شوهر در پرداخت نفقه، شوهر مدعی پرداخت است. یا باید پرداخت نفقه را با فیش های واریزی اثبات نماید و یا از اوضاع و احوال زندگی، مشخص باشد که نسبت به پرداخت نفقه زن اقدام نموده است.

در بعضی موارد ممکن است مرد، نسبت به تامین مسکن مناسب و خرید منزل اقدام نماید، اما سایر نیازهای مالی زن را مرتفع ننماید.

حق مسکن برای زن

در این حالت امکان مطالبه بخشی از نفقه از مرد وجود دارد.

نفقه معوقه یا نفقه ایام گذشته به نفقه ای گفته می‌شود که مرد مکلف به پرداخت بوده ولی از پرداخت آن امتناع نموده است. تعیین مابه‌التفاوت یا میزان نفقه ایام گذشته به شرحی که خواهد آمد، می‌باشد.

مطالبه نفقه معوقه یا نفقه ایام گذشته

زن می‌تواند در صورت داشتن مدارک کافی جهت اثبات عدم پرداخت نفقه ایام گذشته توسط شوهرش، دادخواست مطالبه نفقه معوقه را به دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

مطالبه نفقه معوقه، حق اختصاصی زن است و به نفقه فرزند و نفقه اقارب، قابل تسری نیست. پس نفقه ایام گذشته فرزند و اقارب، قابل مطالبه نیست.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه معوقه چیست؟

  • تنظیم فرم دادخواست مطالبه نفقه معوقه
  • شناسنامه و کارت ملی
  • سند ازدواج و یا رونوشت ان از دفتر رسمی ازدواج
  • وکالتنامه وکیل
  • پرداخت هزینه دادرسی
  • استشهادیه شهود و یا هر مدرکی که ثابت کننده ادعا باشد
وکیل خوب تهرانپارس

مرجع تقدیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه

دعوای مطالبه نفقه معوقه همسر، در صورتی که میزان خواسته و مبلغ نفقه ایام گذشته، زیر بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است و در صورتی که مبلغ بالاتر از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف، به محض وصول دادخواست و با تعیین وقت، موضوع را جهت تعیین میزان نفقه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌نماید.

آیا عدم پرداخت نفقه گذشته موجب عسر و حرج زن می شود؟

کارشناس رسمی دادگستری، با توجه به عرف و وضعیت مالی مرد و همچنین بررسی پرداخت یا عدم پرداخت نفقه به صورت جزیی یا کلی، میزان نفقه معوقه و نفقه ایام گذشته را تعیین نموده و با مرجع صدور قرار کارشناسی اعلام می‌نماید.

نظر کارشناس قابل اعتراض از سوی طرفین است. مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه گذشته، در صورت احراز عدم پرداخت نفقه ایام گذشته توسط مرد، بر اساس نظر کارشناس یا با نظر قاضی شعبه، میزان نفقه را تعیین و مرد را محکوم به پرداخت ان می‌نماید.

وکیل تضمینی مطالبه نفقه ایام گذشته

اثر عدم پرداخت نفقه ایام گذشته توسط مرد، ولو با حکم دادگاه و عدم اجبار او به پرداخت نفقه، موجب ایجاد حق طلاق از سوی زن می‌شود.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان دارای وکلای متخصص در امور نفقه معوقه است لذا در صورت لزوم می‌توانید از مشاوره وکلای ما بهره‌مند شوید.

 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *