مطالبه سهم الشرکه

مطالبه سهم الشرکه

مطالبه سهم الشرکه


5/5 - (29 امتیاز)

امروز با موضوع مطالبه سهم الشرکه با شما هستیم.

سوالات مهم مطالبه سهم الشرکه

  • سهم‌الشرکه چیست؟
  • مطالبه آن در شرکت مدنی به چه نحو می‌باشد؟
  • مطالبه آن در شرکت تجارتی به چه صورت است؟
  • نحوه مطالبه‌ی آن در شرکتهای تجارتی چگونه می‌باشد؟
  • توقیف و مطالبه آن توسط شریک چگونه ممکن می‌باشد؟
  • مطالبه آن توسط طلبکاران شریک به چه نحو است؟
  • مرجع صالح برای مطالبه آن کجاست؟

برای یافتن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.

مقدمه

با تشکیل اشاعه (مشارکت)، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع (مشترک) بهرمند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که به دارایی شریک تعلق می‌گیرد.

در صورت تشکیل شرکت هر یک از شرکا در زمینه نوع فعالیتی که موضوع شرکت می‌باشد، اقدام می‌کنند و بر همین اساس، شرکت را خواه با مدیریت خود و یا با دادن اذن به غیر اداره می‌کنند؛ با یکدیگر توافق می‌کنند که در صورت تحصیل سود و زیان هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک باشند.

شراکت و اثبات آن

در مورد شرکت‌های تجارتی وضع به همین روال است و به این نحو که از سود و عواید شرکت برای هر یک از شرکا به موجب سهام خود و یا در قرارداد سهمی در نظر گرفته می‌شود و چون سهم‌الشرکه حق دینی مسلم شریک می‌باشد بر همین اساس هر شریک حق دارد که آن را از شرکت مطالبه کند.

وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

در صورتی که طلب شریک در صورت مطالبه پرداخت نگردد می‌تواند مانند سایر مطالبات از طریق قانونی اقدام مقتضی به عمل آورد؛ مطالبه سهم الشرکه دعوای حقوقی قابل طرح در محاکم حقوقی است.

سهم‌الشرکه چیست؟

سهم‌الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیت‌های شرکت به نسبت سهمی که دارد.

سهم‌الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم‌الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود.

در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می‌باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.

مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی

در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع (مشترک)، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است.
از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.
در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی مستقل وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می‌باشد.
این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم‌الشرکه بخواهد.

انواع دعاوی اراضی و املاک

مطالبه سهم الشرکه در شرکت تجارتی

شرکت‌های تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می‌تواند طرف دعوی و یا اقامه‌کننده آن قرار بگیرد.
در صورتی که از فعالیت‌های تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می‌گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند. در صورتی که پرداخت نگردد می‌توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

نحوه مطالبه سهم الشرکه در شرکت های تجارتی

با توجه به انواع شرکت‌های تجارتی و ماهیت آن‌ها، نحوه ی مطالبه سهم الشرکه به صورت زیر خواهد بود:

شرکت تضامنی

در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می‌تواند برای مطالبه سهم الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می‌تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم‌الشرکه نماید.

مطالبه بدهی

شرکت سهامی

هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آن‌ها تعلق می‌گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است.

این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می‌کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می‌تواند به موجب آن با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.

وکیل ملک ازگل آجودانیه اقدسیه

در مورد سایر شرکت‌های مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکت‌نامه یا عقد شرکت که میزان سهم‌الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.

مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکاران شریک

سهم‌الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می‌باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می‌توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آن‌ها کافی نباشد، سهم‌الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(۱۲۹قانون تجارت)

توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک

در قانون، طلبکار می‌تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد.

اما در صورتی که بیم آن باشد تا زمان صدور حکم به پرداخت دین، مدیون خود را در وضعیتی قرار دهد که نتوان بعد از صدور و قطعیت حکم، طلب را وصول نماید، در این صورت طلبکار، با درخواست تامین خواسته از مرجع صالح، معادل طلب خود را از اموال او توقیف می‌کند.

وکیل خیانت در امانت تهران

در صورتی که در شرکت مدنی، شریک نتواند سهم‌الشرکه که طلب او محسوب می‌شود و ناشی از سود شرکت است را مطالبه کند، در این صورت، می‌تواند معادل طلب خود، سود حاصله از شرکت را توقیف نماید و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت سهم‌الشرکه اوست، توقیف کند.

در مورد شرکت‌های تجارتی هم به همین روال می‌باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم‌الشرکه شریک است و در صورت عدم پرداخت، از اموال شرکت معادل سهم او توقیف گردد.

اعتراض به دستور تخلیه

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

با توجه به اینکه برای صدور تامین خواسته باید خواسته مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و یا تفریط باشد و از اسناد تجاری باشد که واخواست شده، ولی چون مطالبه سهم الشرکه که غالبا مستند به سند عادی شرکت نامه و یا سند عادی برگه سهام می باشد، در نتیجه خواهان باید برای درخواست و صدور تامین خواسته، خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد.(بند د ماده ۱۰۸ق.آ.د.م.)

مرجع صالح برای مطالبه سهم الشرکه

در صورتی که شریک شرکت مدنی قصد داشته باشد که از طریق مرجع قانونی برای وصول سهم‌الشرکه خود اقدام کند، چون مدیر و یا شریک دیگر شرکت متعهد به پرداخت سهم‌الشرکه او می‌باشد، می‌تواند به مرجع قانونی نزدیک به محل اقامت او (خوانده) مراجعه کرده و در صورتی که میزان سهم‌الشرکه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و در صورتی که بیش از مبلغ مورد نظر باشد، دادگاه محل اقامت وی صالح خواهد بود.

وکیل در اختیاریه

در مورد شرکت تجارتی چون شرکت، خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مرجع قانونی محل اقامتگاه شرکت، در صورتی که میزان سهم‌الشرکه بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف و بیش از این مبلغ دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان در زمینه امور تجارتی و شرکت‌ها و مطالبه سهم الشرکه، همراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می‌کند، برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

انواع شرکت‌های تجاری کدامند؟

در قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری به شرکت سهامی (عام و خاص)، با مسیولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم شده‌اند.

اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه

آیا طلبکار شریک، می‌تواند انحلال شرکت را بخواهد؟

با توجه به قانون تجارت، طلبکار با وجود تحقق برخی شرایط می‌تواند انحلال شرکت را خواستار شود.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل قرارداد مطالبه سهم الشرکه در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

مطالبه سهم الشرکه مطالبه سهم الشرکه مطالبه سهم الشرکه مطالبه سهم الشرکه مطالبه سهم الشرکه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *