دعوای اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت


5/5 - (65 امتیاز)

امروز با موضوع دعوای اثبات زوجیت با شما هستیم.

مقدمه

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی است که در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق ازدواج، منکر وجود هرگونه رابطه زوجیت بین خود می‌گردد.

در این صورت مطابق با قوانین، کسی که مدعی وجود رابطه زوجیت می‌باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات زوجیت چیست؟

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت ازدواج از سوی مرد و انکار یکی از طرفین رابطه زوجیت و یا فوت یکی از آن‌ها، توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی» در دادگاه خانواده مطرح می‌شود.

با توجه به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می‌باشند که با توجه به ماهیت آن‌ها، می‌تواند واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، لذا عقد نکاح (ازدواج) نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می‌یابد.
ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه‌های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می‌باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاری مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز زوجیت، دعوی در اصل نکاح می‌باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

هبه و بخشش

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است.

البته در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

اثبات نسب

همچنین در حوزه قضایی بخش‌هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

آن چه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می‌باشد. منظور از اصل نکاح و طلاق وقوع نکاح (ازدواج) و وقوع طلاق است، اینکه ازدواجی صورت گرفته است یا خیر، یا اگر ازدواجی صورت گرفته صحیح است یا باطل، و دعاوی مانند مهریه و نفقه و.. راجع به اصل نکاح (ازدواج) و طلاق نیستند بلکه جز آثار مالی ازدواج می‌باشند.

بنابراین قانون‌گذار رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه‌های بخش قرار نداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت دانسته است.
از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط ان با نظم عمومی به حدی بوده است که قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است.
البته این قانون به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می‌تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

طلاق یکجانبه از طرف زوجه

از جمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه زوجیت، عبارتند از:

 • سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
 • استماع شهادت شهود و مطلعین
 • درخواست جلب نظر کارشناس
 • تحقیقات محلی
 • درخواست استعلام
 • سوگند
 • سایر دلایل و مستندات

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می‌باشد.

باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر مقررات مربوط به آن‌ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

ارائه دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند ازدواجی که حکایت از وقوع رابطه زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟

یا حتی با توجه به اینکه خوانده دعوی در قید حیات می‌باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح (ازدواج) موجود باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

به نحوی که در صورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دائم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود، در این صورت خواهان (زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارائه نماید، می‌بایست مطابق با مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار می دارد:

وکیل خانواده آنلاین

در دعاوی بر میت پس از اقامه بینه (دلایل)، سوگند خواهان نیز لازم است می‌بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می‌نماید، به عنوان یکی از دلایل ارائه نماید.

جرایم علیه خانواده

نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه فوت شده بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می‌گردد.

بدیهی است که همه افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسائل حقوقی و قضایی، علی‌الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی‌باشند.

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

حتما سعی شود که ازدواج در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می‌باشد به نحوی که به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم، الزامی می‌باشد.

کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح (ازدواج) از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ی ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌گردد.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

در صورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح (ازدواج) به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما مراتب طی صورت جلسه‌ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.
حتی‌المقدور سعی شود که ایجاب (پیشنهاد) و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود (با رعایت شرایط و حد نصاب) از جمله دلایل برای اثبات زوجیت می‌باشد.
در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

انکار رابطه زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، وجود رابطه زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی‌اساس و واهی بوده است، مرتکب به حبس تعزیری و یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

قانون‌گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است.

اثبات اعسار از هزینه دادرسی

با توجه به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی‌اساس و واهی، مدعی وجود رابطه زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند.
گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی (غیرواقعی)، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند.

در این صورت نیز قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و وکالت در زمینه اثبات زوجیت اعلام می کند.

دعوای راجع به اصل نکاح چیست؟

دعوایی که در خصوص وقوع و وجود ازدواج مطرح می‌گردد دعوای راجع به اصل نکاح است مانند اثبات رابطه زوجیت.

چه مدارک برای اثبات رابطه زوجیت باید وجود داشته باشد؟

سند ازدواج، شهادت شهود و مطلعین، درخواست جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، درخواست استعلام، سوگند و سایر دلایل و مستندات که در اثبات این واقعه موثر است.

دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دعوای اثبات زوجیت در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت

19 دیدگاه

 • سلام
  خانمی هستند که 8 ساله صیغه یه آقایی بودن و حالا این آقا فوت شدن و این آقا واقعا ثروتمند بودن چجوری میشه این خانم از میراثی که این مرحوم از خودشون جای گذاشتن مهریشون رو بگیرن. صیغه نامه هم دارن

  • سلام و عرض احترام
   در ازدواج موقت همسران از یکدیگر ارث نمی برند.
   البته اگر وصیتی به نام این خانم شده باشه تا ثلث اموال متوفی نافذ خواهد بود.
   در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه مطالبه ارث شوهر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
   09120067662

  • باسلام، باتوجه به اینکه صیغه نامه سند عادی می‌باشد، با استناد به قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 به طرفیت ورثه دادخواست اثبات زوجیت باید مطرح بشه و زوجیت بر اساس مواد230 آیین دادرسی مدنی اثبات گرددو بعد از احراز روجیت مطالبه مهریه نمایید.

 • برای ثبت ازدواج دائم ت شناسنامه بدون اینکه عقدنامه داشته باشیم میتونیم اقدامی کنیم؟
  یا از اول باید از دادگاه رای اثبات زوجیت بگیریم؟
  میشه وکیل تخصصی ثبت احوال به من معرفی کنید؟

  • سلام وقت به خیر
   طبق بخشنامه سازمان ثبت اسناد، امکان تنظیم اقرارنامه رسمی از دو نفر که بدون ثبت ازدواج با هم عقد نکاح منعقد کرده اند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
   بنابراین زوجین با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اقرار بر زوجیت با سندی که سردفتر بهشون میده میتونن برن ثبت احوال و ازدواج رو تو شناسنامه ثبت کنند.
   نیازی هم به حکم دادگاه نداره

 • سلام
  من خیلی از جناب وکیل محمدرضا مهری که پرونده اثبات زوجیت منو با نتیجه رسوند با توجه به اینکه شوهرم ام فوت شده بود و خانواده و فرزندان شوهر مرحومم منکر زوجیت ما با هم بودند خیلی متشکرم
  آقای دکتر مهری واقعا بهترین و خوش اخلاق ترین وکیلی هستند که من باهاشون روبرو شدم
  ایشون تو حل و فصل پروندهدهای خانواده ایرانیان خارج از کشور واقعا بهترین هستند
  لعل عطابخش

  • سلام
   سپاس از ابراز لطف و محبت شما
   تلاش مجموعه حقوقی مهر پارسیان و مدیر محترم موسسه جناب وکیل محمدرضا مهری دائم بر جلب رضایت موکلین و آحاد افراد جامعه است.

  • ببخشید من واقعا میتونم برای دریافت حقوق قانونی و ارث خودم از ورثه همسر مرحومم موسسه حقوقی مهر پارسیان رو انتخاب کنم؟
   شما واقعا تخصص و نفوذ ناپذیری آقای دکتر مهری رو تائید میکنین؟

   • سلام نحوه انتخاب وکیل کاملا سلقه شخصی شماست و اختیار دارین هر وکیلی رو که میخواین انتخاب بفرمایید.
    میتونین برای رسیدن به پاسخ سوالتون رزومه جناب وکیل محمد رضا مهری رو مطالعه و بررسی بفرمایید.
    به رای موکلین و اشخاصی که با ایشون کار کردند 96 درصد از خدمات وکالتی و مشاوره جناب مهری راضی بودند و این آمار در زمان حضور شما در موسسه قابل ارائه است.

 • سلام جناب وکیل خسته نباشید میشه جوابم رو بدید. روش های اثبات زوجیت چندتاس و از طریق دادخواست عمل کرد ؟

  • سلام دوست عزیز
   شخص خواهان باید برای اثبات ادعای خود، از طریق تنظیم دادخواست اثبات زوجیت و ارسال به دادگاه اقدام نماید. روش‌های اثبات زوجیت عبارتند از: سند کتبی، اقرار، شهادت شهود، قسامه، سکونت زوجین.

  • با سلام خدمت شما بزگورارن. بنده شوهرم فوت کرده و ثبت محضری نشدیم می‌خوام ثبت محضری بشیم رفتم دادگاه برای اثبات زوجیت دفعه اول به دلیل نداشتن انصار وراثت رای رو رد کرد الان انحصار وراثت گرفتم دوباره دادخواست دادم ولی برام ابلاغیه زده که تاریخ رسیدگی به پرونده 22/3/1401 هست که فکر میکنم این تاریخ خیلی طولانی هست. آیا راهی هست که بتونم تاریخ رسیدگی رو تعغبر بدم و زودتر به پرونده رسیدگی بشه چون دفعه اول کلا در طول 10 روز رسیدگی شد

 • سلام روز شما بخیر
  من برای اثبات زوجیت باید اقدام کنم میخواستم بدونم آیا باید به شورای خال اختلاف مراجعه کنم ؟

  • سلام وقت به خیر
   دعوی اثبات زوجیت در صلاحیت ویژه دادگاه خانواده قرار دارد و از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف بیرونه

 • سلام و وقت بخیر، اگه خانمی عقد دائم باشه ولی ازدواجشون ثبت نشده باشد، آیا می‌تواند در صورت فوت همسر، ادعای ارث یا حقی نماید؟ می‌تواند بعد از فوت همسرش ازدواجش را ثبت نماید؟

  • سلام وقت شما بخیر
   میبایست ابتدا دادخواست اثبات رابطه زوجیت و ثبت واقعه نکاح را بدهید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در مورد اثبات زوجیت و امور خانواده با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام من همسرم اتباع هستن خودم ایرانی ۳ فرزندداریم میخام شناسنامه دریافت کنم ب من گفتن رای اثبات زوجیت بیار چون همسرم مدارک هویتی معتبر نداشت دادگاه رای رو رد کردن عقدنامه دارم اما ثبت نشده ۳۰ ساله ازدواج کردم میشه راهنمایی کنید من باید چیکار کنم؟ چرا دادگاه رای نمیده؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مشخص ننموده‌اید که زوج هستید یا زوجه، به هر روی جهت اثبات زوجیت می‌توانید تقاضای اعاده دادرسی مطرح نمایید، پیشنهاد می‌شود دادنامه اثبات زوجیت را به رویت وکیل متخصص برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *