5/5 - (59 امتیاز)

امروز با موضوع دعوای اثبات زوجیت با شما هستیم.

مقدمه

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت می‌گردد. در این صورت مطابق با قوانین، کسی که مدعی وجود رابطه زوجیت می‌باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات زوجیت چیست؟

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد و انکار یکی از طرفین رابطه زوجیت و یا فوت احدی از آن‌ها، توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی» در دادگاه خانواده مطرح می‌شود.

با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می‌باشند که با توجه به ماهیت آن‌ها، می‌تواند واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دوی ان ها باشد، لذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می‌یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه‌های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می‌باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاری مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز زوجیت، دعوی در اصل نکاح می‌باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

تقسیم ارث طلای مادر

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است.

البته در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

اثبات نسب

همچنین در حوزه قضایی بخش‌هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

آن چه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که قانون‌گذار رسیدگی به آن‌ها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه‌های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت دانسته است.

از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط ان با نظم عمومی به حدی بوده است که قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است.

البته این قانون به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می‌تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید. از جمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه زوجیت، عبارتند از:

 • سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
 • استماع شهادت شهود و مطلعین
 • درخواست جلب نظر کارشناس
 • تحقیقات محلی
 • درخواست استعلام
 • سوگند
 • سایر دلایل و مستندات
مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می‌باشد.

باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر مقررات مربوط به آن‌ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

ارائه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه‌ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟

و یا حتی با توجه به اینکه خوانده دعوی در قید حیات می‌باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

به نحوی که در صورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دائم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت ان ننماید و فوت شود، در این صورت خواهان (زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارائه نماید، می‌بایست مطابق با مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار می دارد: ( در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می‌بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می‌نماید، به عنوان یکی از دلایل ارائه نماید.

طلاق آسان و سریع

جرایم علیه خانواده

نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می‌گردد. بدیهی است که همه افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسائل حقوقی و قضایی، علی‌الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی‌باشند.

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می‌باشد به نحوی که به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم، علی‌الاطلاق الزامی می‌باشد.

کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ی ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌گردد.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

در صورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما مراتب طی صورت جلسه‌ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

حتی‌المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود (با رعایت شرایط و حد نصاب) از جمله دلایل برای اثبات زوجیت می‌باشد.

شعبه اول بازپرسی ارشاد

در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

انکار رابطه زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، وجود رابطه زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی‌اساس و واهی بوده است، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می‌شود.

قانون‌گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، ان را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است.

اثبات اعسار از هزینه دادرسی

با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی‌اساس و واهی، مدعی وجود رابطه زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای ان مجازات موصوف را در نظر گرفته است.

با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و وکالت در زمینه اثبات زوجیت اعلام می کند.

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

9 سه نظر

 1. سلام
  خانمی هستند که 8 ساله صیغه یه آقایی بودن و حالا این آقا فوت شدن و این آقا واقعا ثروتمند بودن چجوری میشه این خانم از میراثی که این مرحوم از خودشون جای گذاشتن مهریشون رو بگیرن. صیغه نامه هم دارن

  1. سلام و عرض احترام
   در ازدواج موقت همسران از یکدیگر ارث نمی برند.
   البته اگر وصیتی به نام این خانم شده باشه تا ثلث اموال متوفی نافذ خواهد بود.
   در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه مطالبه ارث شوهر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
   09120067662

  2. باسلام، باتوجه به اینکه صیغه نامه سند عادی می‌باشد، با استناد به قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 به طرفیت ورثه دادخواست اثبات زوجیت باید مطرح بشه و زوجیت بر اساس مواد230 آیین دادرسی مدنی اثبات گرددو بعد از احراز روجیت مطالبه مهریه نمایید.

 2. برای ثبت ازدواج دائم ت شناسنامه بدون اینکه عقدنامه داشته باشیم میتونیم اقدامی کنیم؟
  یا از اول باید از دادگاه رای اثبات زوجیت بگیریم؟
  میشه وکیل تخصصی ثبت احوال به من معرفی کنید؟

  1. سلام وقت به خیر
   طبق بخشنامه سازمان ثبت اسناد، امکان تنظیم اقرارنامه رسمی از دو نفر که بدون ثبت ازدواج با هم عقد نکاح منعقد کرده اند در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.
   بنابراین زوجین با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اقرار بر زوجیت با سندی که سردفتر بهشون میده میتونن برن ثبت احوال و ازدواج رو تو شناسنامه ثبت کنند.
   نیازی هم به حکم دادگاه نداره

 3. سلام
  من خیلی از جناب وکیل محمدرضا مهری که پرونده اثبات زوجیت منو با نتیجه رسوند با توجه به اینکه شوهرم ام فوت شده بود و خانواده و فرزندان شوهر مرحومم منکر زوجیت ما با هم بودند خیلی متشکرم
  آقای دکتر مهری واقعا بهترین و خوش اخلاق ترین وکیلی هستند که من باهاشون روبرو شدم
  ایشون تو حل و فصل پروندهدهای خانواده ایرانیان خارج از کشور واقعا بهترین هستند
  لعل عطابخش

  1. سلام
   سپاس از ابراز لطف و محبت شما
   تلاش مجموعه حقوقی مهر پارسیان و مدیر محترم موسسه جناب وکیل محمدرضا مهری دائم بر جلب رضایت موکلین و آحاد افراد جامعه است.

  2. ببخشید من واقعا میتونم برای دریافت حقوق قانونی و ارث خودم از ورثه همسر مرحومم موسسه حقوقی مهر پارسیان رو انتخاب کنم؟
   شما واقعا تخصص و نفوذ ناپذیری آقای دکتر مهری رو تائید میکنین؟

   1. سلام نحوه انتخاب وکیل کاملا سلقه شخصی شماست و اختیار دارین هر وکیلی رو که میخواین انتخاب بفرمایید.
    میتونین برای رسیدن به پاسخ سوالتون رزومه جناب وکیل محمد رضا مهری رو مطالعه و بررسی بفرمایید.
    به رای موکلین و اشخاصی که با ایشون کار کردند 96 درصد از خدمات وکالتی و مشاوره جناب مهری راضی بودند و این آمار در زمان حضور شما در موسسه قابل ارائه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023