تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد


5/5 - (50 امتیاز)

با موضوع نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد همراهتان هستیم.

در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آن ها، به طور جدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است، موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدت زمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است. چه این عمل اعتراض به رأی و امثالهم باشد، چه تودیع هزینه دادرسی و کارشناسی و حتی اظهارنظر کارشناس.

مواعد به دو نوع مواعد قضایی و قانونی تقسیم می گردند. موعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون مشخص شده است. موعد قضایی مدت زمانی است که حسب اختیارات قانونی  توسط دادگاه به منظور انجام عملی تعیین می گردد.

از جمله مواعد قانونی می توان به مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست، مهلت ده روز برای ارایه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، مهلت بیست روز برای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی اشاره کرد.

دادگاه نمی تواند این مواعد را تغییر دهد، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

محاسبه مواعد توسط دادگاه بر چه معیاری استوار است؟

در این مواعد روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی شود.

روز بیست و چهارساعت و هفته هفت روز و ماه سی روز محاسبه می گردد.

کلیه مواعد قانونی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.

در دعوایی که خواندگانش متعدد است چنانچه موعد داده شده به یکی از آنها به دلیلی مثلاً سکونت در خارج از کشور طولانی تر شود، این ارفاق برای کل خواندگان در نظر گرفته خواهد شد، به عنوان مثال چنانچه یکی از خواندگان مقیم خارج از کشور باشد مهلت تجدیدنظرخواهی برای خوانده ای هم که در ایران است دو ماه خواهد بود.

علی الاصول واخواهی بعد از بیست روز نیز با توجه به اصل عدم، پذیرفته است مگر اینکه آگاهی واخواه از مفاد حکم اثبات شود.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

آیا موعد واخواهی از حکم غیابی قابل تغییر است؟

از جمله مواعد قضایی می توان به مهلت اظهارنظرداور در اختلافات خانوادگی، مهلت ارائه اسناد و اوراق و نوشته هایی که در ادارت و شهرداری ها و مؤسسات دولتی است، درمواردی که باید اساس تطبیق ادعای جعل یا انکار و تردید، قرارگیرند، اشاره کرد.

در این مواعد اگر روز خاصی را به عنوان روز موعود دادگاه تعیین کند اقدام باید در همان روز صورت پذیرد و مگر بواسطه ایجاد مشکل در خدمت رسانی دادگاه اقدام میسر نباشد که در این صورت وقت دیگری تعیین خواهد شد.

برترین مشاور حقوق بانکی ایران

در اینگونه مواعد به جزء درخصوص تجدیدجلسات دادرسی دادگاه می تواند درصورت عدم انجام اقدام مقتضی با دلایلی معقول نسبت به تعیین مهلتی دیگر اقدام کند.

حال اگر این مسایل از سوی دادگاه رعایت نشود با طرح ایراد و تجدیدنظرخواهی می توان حکم دادگاهی که مسایل مربوط به مواعد را رعایت نکرده است را نقض کرد و موجبات از هم گسیختگی آن را فراهم نمود.

اگر به دنبال دیدن نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد هستید با ما همراه باشد.

نکات مهم نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به عدم رعایت مواعد

عدم رعایت مهلت اعاده دادرسی چه ضمانت اجرایی دارد
عدم رعایت مهلت رفع نقص دادخواست چه آثاری در پی دارد
مواعد آیین دادرسی مدنی چیست؟

نمونه لایحه اعتراضی به  دلیل عدم رعایت مواعد

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با سلام و اهدای تحیات ،احتراما اینجانب علیرضا ضمن معرفی خویش بعنوان محکوم علیه  در خصوص کلاسه پرونده ……..که منتهی به صدور دادنامه ……. از شعبه …………… گردیده است، با استیذان از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراتب اعتراض خویش  را نسبت به دادنامه معترض عنه معروض می دارد .

۱- همانگونه که مستحضرید فلسفه وجودی مواعد قانونی و قضایی حمایت از حقوق اشخاص است بدین منظور موعد مارالذکر مدت زمانی است که برای اقدام قضایی به اصحاب دعوی داده می شود.

و در مواعد قانونی،میزان موعد در قانون مشخص شده است یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابلاغ اخطاریه،فرصت دارد تا اقدام خاصی را انجام دهد. در پرونده حاضر دو موعد مهم از مواعد قانونی نادیده گرفته شده است.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

الف:موعد اقدام در راستای اخطار نفع نقص (۱۰ روز )

بدین شرح که اخطار رفع نقص به طرز اعجاب برانگیزی نه یکبار بلکه دوبار صادر گردیده است.

در هر دو مورد نیز ،خواهان (آقای نعمت) در زمان مقرر نسبت به رفع نقص هزینه دادرسی اقدامی ننموده است!، لیکن مع الاسف این اهمال کاری نه تنها به ضرر وی تمام نشده است بلکه در جایی که می بایست قرار رد دادخواست صادر می گردید، در کمال ناباوری خواسته وی حتی بدون رفع نقص خارج از مهلت نیز پذیرفته می شود.

پذیرش دعوی او بدون انجام مورد رفع نقص در موعد مقرر صرفا خدشه به حقوق مکتسبه اینجانب وارد ننموده و اساسا اصل عدالت و انصاف را در دادرسی مدنی زیر سوال برده است و فلسفه حیاتی اخطار رفع نقص را از معنا تهی کرده است، چندان که سرنوشت چنین دعویی ای مطابق قانون صدور رای به رد آن است و ذاتا صدور اخطار بی پاسخ عمل بیهوده است  که رخ دادن آن در نظام قضایی اسلامی از اعتبار رای و حقانیت حکم محکمه می کاهد.

فلذا اگر مدیر دفتر محترم در مقام صدور قرار رد دادخواست و یا قاضی محترم  شعبه در مقام رد دعوی و یا همچنین قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر در مقام انطباق رای با قانون نخواهند در خصوص پاسداری از مواعد قانونی اقدام بایسته قانونی نمایند… پس امید احقاق حق و اجرای قانون را باید از چه نهادی انتظار داشت؟

البته امیدوارم با مداقه در دادنامه معترض عنه این مورد از چشم آن قضات بصیر دور نماند.

در پرونده فوق الاشعار اخطار رفع نقص در مورخه …….اصدار می گردد؛اما رفع نقص صورت نمی گیرد و دادگاه با همین کیفیت وارد ماهیت می گردد و علیرغم اعتراض و ایراد رایی از دل این بی ملاحظگی حاصل می گردد.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

 مشاوره حقوقی خرید و فروش رمز ارزها

ب:موعد پذیرش اعاده دادرسی نسبت به درخواست موضوع بند ۷ از ماده ۴۲۶ ادم به تصریح جمع مفاد مادتین ۴۲۷ و ۴۳۰ از قانون اخیر ۲۰ روز پس از وصول ویا به عبارتی حصول دلیل می باشد،

در حالی که در این خصوص همانند مورد فوق الذکر اینبار از زاویه ای دیگر موعد قانونی در این پرونده نادیده گرفته شده است.

چندان که تاریخ قطعیت دادنامه مستند دعوی مورخه ….. لیکن دادخواست اعاده دادرسی به تاریخ …… ثبت گردیده است،و دادگاه محترم بر فرض اعمال ماده ۴۵۱ در حق خواهان حتی استنادی بر پذیرش خارج مهلت ننموده است و الزاما مفاد ۴۵۲ از قانون اخیر الذکر رعایت نگردیده است .

۲-در دادنامه معترض عنه به اصل نسبی بودن آرای محاکم توجهی نشده است.

البته اگر این اقدام را صرفا ناشی از سهو و خطای دادرس قلمداد نماییم نتیجه نامبارک آن یقیقنا فقط یک سهو قلم ساده نبوده است بلکه سرنوشت دعوی را تغییر داده است و حقی را از اینجانب تضییع نموده است که جهت احقاق آن مرارت فراوانی را متحمل شده بودم.

لذا در فراز اخیر دادنامه معترض عنه قاضی محترم بدوی من را (یعنی علیرضا )محکوم علیه پرونده خیانت در امانت قلمداد کرده است و به سبب آن مطالبه چک ها را باطل فرض کرده است در حالی که محکوم پرونده خیانت در امانت شخص دیگری به نام علی است!نه من!!! اگر اصل نسبی بودن آرا قضایی نقض شود نه تنها سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ نقض شده است بلکه وجاهت قانونی و شرعی  آرا محاکم زیر سوال خواهد رفت.و هیچ فردی از این حیث بابت عمل فرد دیگری مواخذه نمی شود.

۳-برابر ابلاغیه شماره …..اینجانب در یوم رسیدگی دادگاه بدوی برای طرح دفاع در برابر دعوی اعسار به محکمه دعوت شده بودم،لیکن به طرز حیرت انگیزی دادگاه محترم به نحو توامان در یک وقت و نوبت به هر دو خواسته بدون صدور ابلاغ جداگانه رسیدگی نمود که مع الاسف ضمن نقض شرایط دادرسی قانونی،فرصت دفاع در برابر دعوی اصلی از من گرفته شد و حربه خواهان در تضییع حق دارنده با حسن نیت سند تجاری کارساز گردید. و علیرغم طرح ایراد فرصت دیگری جهت دفاع به اینجانب داده نشد.

در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به جمیع موارد فوق الاشعار نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم قانونی از محضر آن عالیمقامان مورد استدعاست.

مهلت هاى قانونى ٢ روزه، ٣روزه،۵روزه و ٧ روزه آیین دادرسى مدنى در چه مواردى هستند؟

مهلت های 2 روزه

ماده ۵۴  قانون آیین دادرسی مدنی:

درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51، مدیر دفتر دادگاه می تواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی کند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی کند ، دادخواست رد می شود.

 وکیل شکایت از بروکر کارگزار

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی:

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید.

مهلت های 3 روزه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

تبصره ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

مهلت های 5 روزه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد.

ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادرکننده رای برسد.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

مهلت های 7 روزه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است وهرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند،کارشناسی از عداد دلایل وی خارج میشود.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آن ماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

تبصره ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

جرم رشوه

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند.

مهلت های 10 روزه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:

درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طورکتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر و درغیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

درهرمورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت دردادگاه میباشد. جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یادآوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.

در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید.

یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد. هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سرایدار، خادم، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد.

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستند.
تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مواعد

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *