با معرفی وکیل اعلام بطلان معامله همراهتان هستیم.

دعوی اعلام بطلان معامله یکی از دعاوی است که زمانی طرح می گردد که شرایط بطلان معامله وجود داشته باشد و به عبارت دیگر در مواقعی که، معامله از ابتدا به صورت صحیح منعقد نشده باشد.

لازم به ذکر است که اگر معامله ای دارای موارد بطلان معامله باشد با طرح دعوی اعلام بطلان معامله امکان باطل نمودن معامله وجود دارد.

البته در بعضی موقع نیز برخی از افراد در احراز موارد بطلان معامله دچار اشتباه می گردند و گاها دعوی بطلان معامله را در زمان نامناسب و یا دادگاه غیر صالح طرح می نمایند.

توصیه ی اکید این است که از یک وکیل ملکی مجرب حتما راهنمایی گرفته شود. به همین جهت در این مقاله ضمن تعریف اینکه بطلان معامله یعنی چه، به بررسی شرایط بطلان معامله و مدارک لازم جهت طرح دعوی بطلان معامله، به دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوی اعلام بطلان معامله پرداخته شده است و همچنین تفاوت ابطال معامله و بطلان معامله به جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی بیان شده است

بطلان معامله یعنی چه؟

در ابتدا موضوع در مورد معنی لغوی بطلان صحبت میکنیم، بطلان در لغت به معنای کان لم یکن است، یعنی امری که از ابتدا به صورت صحیح واقع نشده است و باطل بوده است اما ابطال به معنای امری است که از ابتدا به صورت صحیح واقع شده است اما سپس شرایط صحت را از دست داده است.

اگر معامله ای واقع گردد اما شرایط صحت معامله وجود نداشته باشد آن معامله باطل است و باید برای چنین معامله ای دعوی بطلان معامله طرح نمود.

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

جهت جلوگیری از طرح دعوی اشتباه در محاکم درک صحیح بطلان معامله یعنی چه بسیار حائز اهمیت است چراکه درکه موضوعی که بدان جهت قصد اقامه دعوی وجود دارد از ارکان اصلی دادرسی محسوب می گردد.

شرایط بطلان معامله

جهت صحت هر معامله ای لازم است که شرایط صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی وجود دارد در کنار یکدیگر جمع باشند و چنانچه هر کدام از شرایط مندرج در ماده مزبور در معامله ای نباشد معامله را می توان با طرح دعوی بطلان معامله به جهت وجود موارد بطلان معامله باطل اعلام نمود.

از جمله شرایط بطلان معامله این است که معامله ای که انجام  می گیرد شرایط صحت معامله را دارا نباشد. شرایط صحت معامله عبارتند از:

1 قصد و رضای طرفین

عدم وجود قصد و رضا در انعقاد یک معامله از شرایط بطلان آن معامله است.

قصد و رضا یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است تا زمانی که دو فردی که قصد انعقاد معامله ای را دارند برای انعقاد معامله رضایت نداشته باشند معامله شکل نمی گیرد در واقع منظور از قصد، قصد و نیت درونی افراد است.

از این رو اگر قصد و نیت واقعی طرفین یک چیز باشد و قصد و نیت ظاهری چیز دیگری باشد در این صورت بین قصد باطنی و ظاهری تفاوت وجود دارد و به عبارت دیگر قصد و رضا معیوب است و چنین عقدی شکل نمی گیرد.

و چنانچه عقد و معامله ای بر پایه قصد و رضا معیوب شکل بگیرد در این صورت هر کدام از طرفین می توانند در صورتی که قصد و رضا معیوب باشد به جهت اینکه عقد واقع شده دارای شرایط بطلان معامله است دعوی بطلان معامله را مطرح نمایند.

2 اهلیت طرفین

عدم اهلیت هر کدام از طرفین معامله یکی از شرایط بطلان معامله است که از نظر قانون گذار نیز بسیار حائز اهمیت است.

اهلیت به معنای دارا بودن بلوغ و عقل و رشد برای طرفین معامله است. چنانچه معامله بین طرفین صورت گیرد هر دو طرف عاقل و بالغ و در معاملات مالی دارای رشد نباشند چنین معامله ای به جهت دارا بودن شرایط بطلان معامله، باطل است و چنانچه مشخص شود که معامله ای بین دو طرف شکل گرفته است که طرفین دارای بلوغ و عقل و رشد نبودند امکان طرح دعوی بطلان معامله به جهت عدم اهلیت طرفین معامله وجود دارد.

معامله با حق فسخ

3 موضوع معین که مورد معامله باشد.

یکی از اصلی ترین شرایط هر معامله ای مشخص بودن موضوع است و در صورتی که معامله ای منعقد گردد که فاقد موضوع باشد در این صورت معامله به جهت اینکه شرایط بطلان معامله را داراست باطل و کان لم یکن است.

 چراکه هر معامله ای که انجام می گیرد بایستی دارای یک موضوع مشخص باشد که با توجه به این موضوع معامله صورت گیرد و چنانچه موضوع مشخصی جهت معامله ای که صورت می گیرد وجود نداشته باشد و یا اینکه موضوع مردد باشد در این صورت معامله باطل است چراکه موضوع معامله اگر مردد باشد معلوم نیست که بر سر چه چیز معامله صورت می گیرد از این رو به جهت اینکه شرایط بطلان معامله را داراست، معامله باطل و امکان طرح دعوی اعلام بطلان معامله وجود دارد.

4 مشروعیت جهت معامله

از اصلی ترین مواردی که در انعقاد هر معامله ای لازم است مشروعیت معامله است چرا که عدم مشروعیت معامله از شرایط بطلان معامله است و این حق را ایجاد می نماید که دعوی بطلان معامله مطرح گردد.

 آنچه مسلم است این است که، هر معامله ای که انجام می گیرد برای اینکه صحیح باشد بایستی مشروع باشد چرا که معاملات نامشروع در قانون باطل است از این رو اگر موضوع معامله خرید و فروش اموال نامشروع همچون خرید و فروش مشروبات الکلی باشد این معامله به جهت فقدان مشروعیت باطل است.

چنانچه مشخص گردد موضوع معامله مشروعیت نداشته است معامله باطل است و چنین معامله ای را می توان با طرح دعوی اعلام بطلان معامله به جهت عدم مشروعیت باطل اعلام نمود.

نکته:

در واقع ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معاملات را بیان داشته است و در صورتی که هر کدام از 4 شرط مندرج در ماده که توضیحات آن گذشت وجود نداشته باشد از موارد بطلان معامله محسوب می گردد که با هر کدام از موارد بطلان معامله امکان طرح دعوی اعلام بطلان معامله وجود دارد.

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

اعلام بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت

ما می دانیم که در عقد قرارداد بین طرفین لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن معامله ذکر شود. اما اگر به هر دلیلی ذکر شد حتما می بایست از جهت قانونی مشروع باشد.

چرا که در غیر این صورت آن معامله از پایه و اساس باطل است. این امر را می توان با استناد به ماده ۲۱۷ قانون مدنی مشخص نمود.

اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین

همانطور که میدانید مطابق با قانون و ماده ۲۱۸ قانون مدنی که اینگونه اعلام می دارد: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده آن معامله باطل است.

روشن است که این دعوا می تواند از سمت خواهان و یا هر شخص ذینفع دیگری مطرح شود و هر گاه این طیف معاملات به قصد فرار از دین باشد سر انجامی جزء اعلام بطلان معامله از سوی دادگاه در بر نخواهد داشت.

البته اثبات این امر با توجه به شرایط حاکمه مقدور خواهد بود و ارتباط مستقیمی با اوضاع و احوال طرفین معامله دارد.

اعلام ابطال معامله به دلیل حجر

حجر در لغت به معنای کسی است که از انجام و تصرف در امور و اموال خود از جمله معاملات منع شده است. پس با اثبات این امر یکی از آن شرایط اساسی صحت معاملات و قرار داد ها زیر سوال می رود. و این موضوع خود دلیلی بر اعلام ابطال معامله می باشد.

صغیر، مجنون و سفیه به همراه تاجر ورشکسته در پاره از مواقع از اسباب حجر به شمار می آیند. تمامی افراد نام برده از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع می باشند. پس انجام هر گونه معامله با این افراد با حکم اعلام ابطال معامله رو به رو می گردد.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی اعلام بطلان معامله

در علم حقوق اصلی وجود دارد به نام اصل صحت معاملات، این اصل بدین معناست که هر معامله ای که انجام می گیرد اصل بر صحت و درستی آن است مگر اینکه عدم صحت آن کشف گردد.

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

از این رو برای اینکه با طرح دعوی اعلام بطلان معامله بتوان معامله را باطل نمود لازم است که اسناد و مدارک اعلام بطلان معامله فراهم باشد. این اسناد و مدارک عبارتند از:

  • تصویر مصدق قرارداد
  • تصویر مصدق مالکیت
  • تصویر مصدق کارت ملی
  • تصویر مصدق شناسنامه
  • شهادت شهود
  • معاینه محلی
  • ارجاع به کارشناسی

در  تنظیم دادخواست اعلام بطلان معامله لازم است که  در تنظیم دادخواست در قسمت مربوط به اسناد و مدارک، چنانچه اسناد و مدارک مزبور موجود است درج گردد و جهت ارائه به محکمه، ضمیمه دادخواست گردد.

تفاوت ابطال معامله و بطلان معامله

شاید در ظاهر دعوی اعلام بطلان معامله با دعوی ابطال معامله یکی به نظر برسد اما لازم به ذکر است که دعوی اعلام بطلان معامله با دعوی ابطال معامله متفاوت است و تفاوت ابطال معامله و بطلان معامله، در این است که دعوی ابطال معامله، دعوی است که برای معامله ای طرح می شود که از ابتدا شرایط صحت معاملات از جمله شرایط ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد و سپس بنا به دلایلی شرایط صحت را از دست بدهد از این رو این معامله در ابتدا صحیح واقع شده است و در حال حاضر برای باطل نمودن آن باید دعوی ابطال معامله طرح گردد اما در دعوی اعلام بطلان معامله، دعوی در ابتدا شرایط صحت معامله را ندارد و افرادی که به این امر واقف می شوند در واقع به این امر معترضند که معامله دارای شرایط صحت معامله نبوده است، از این رو دعوی بطلان معامله طرح می گردد و امکان طرح دعوی ابطال معامله نیست چرا که نمی توان درخواست ابطال معامله ای را نمود که از ابتدا باطل بوده است و برای درخواست معامله ای که در ابتدا باطل بوده است باید دعوی اعلام بطلان معامله را طرح نمود.

تفکیک و دانستن توافت ابطال معامله و بطلان معامله در طرح دعوی در محاکم دادرسی خود را به خوبی نشان می دهد، چراکه اگر هر کدام به اشتباه به جای دیگری استفاده شود دعوی را با قرار رد دعوی مواجه می سازد.

 دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی اعلام بطلان معامله

دعوی اعلام بطلان معامله با توجه به اینکه معامله ای که انجام می گیرد، منقول باشد یا غیر منقول، دادگاه رسیدگی کننده به آن متفاوت است.

بهترین وکیل منطقه 12

اگر معامله ای که انجام می گیرد منقول باشد در این صورت دعوی اعلام بطلان معامله منقول در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است و چنانچه مالی که مورد معامله قرار می گیرد غیر منقول باشد در این صورت دعوی اعلام بطلان معامله راجع به مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

از این رو چنانچه دعوی اعلام بطلان معامله نسبت به ملک باشد بایستی در دادگاه محل وقوع ملک دعوی اعلام بطلان معامله را مطرح نمود.

وکیل اعلام بطلان معامله

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 سه نظر

  1. سلام ما یک قرارداد خرید ماشین داشتیم دوماه پیش حالا هر دو نفرمون میخواییم معامله رو به هم بزنیم باید دادخواست بطلان معامله بدیم؟

    1. باسلام، با توجه به اینکه هر دو طرف معامله تمایل به بر هم زدن معامله را دارند، می‌توانید معامله را اقاله نمایید و سپس دادخواست تنفیذ و تایید اقاله را به دادگاه ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *