‌اختلاس اموال دولتی

‌اختلاس اموال دولتی 

‌اختلاس اموال دولتی 


5/5 - (14 امتیاز)

با بررسی جرم اختلاس اموال دولتی همراهتان هستیم.

اموال در اختیار حاکمیت یا دولتها متعلق به همه مردم است. دست درازی به اموال عمومی در همه کشورها مجازات شدیدی دارد. در ایران نیز از سال 1306 قانون مجازات مختلسین اموال دولتی تصویب و به اجرا گذارده شد.

وکیل انحصار وراثت شمال تهراناما با توجه به عدم بازدارندگی قانون، همیشه در حال اصلاح و تکمیل بود.
اکنون قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قابل استناد است.
این جرم مختص کارکنان دولت است. بنا به نوع سمت کارکنان دولت، مرجع رسیدگی نیز متفاوت خواهد بود.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان به عنوان یکی از مراجع مشاوره تخصصی حقوقی و قبول وکالت در پرونده های خاص به جرم اختلاس اموال دولتی و مجازات آن خواهد پرداخت.

سیر قانونی مجازات اختلاس اموال دولتی

قانون مجازات مختلسین اموال دولتی ‌مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی

‌ماده اول – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مشروحه در مواد 152 – 153 – 157 قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ‌ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد.

مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این که نسبت به آنها‌ قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون مذکور هزار و‌ سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.

‌هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص‌ مجرم بدهد.

‌ماده دوم – اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مندرجه در مواد سه‌گانه 152 – 153 – 157 شوند علاوه بر مجازات‌های مذکوره‌در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:

‌هرگاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
‌هرگاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس از دو تا ده سال.

پیش بینی انفصال دائم از خدمات دولتی برای مختلس

*‌ماده سوم – انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.
*‌پاورقی: به موجب قانون 30 آبان ماه 1308 ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده است:

‌مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده است که هر کس ولو قبل از آن‌ قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکوم گردد.

‌ماده چهارم – حکم احاله که به موجب ماده 207 اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان‌ عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این‌تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آنجا احاله شود به عمل آید.

در‌ هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده 207 توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.

‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا

قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

‌‌ماده 5 – هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلیه قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

اتلاف عمدی اموال دولتی در حکم اختلاس است.

‌تبصره 1 – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

‌تبصره 2 – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 3 – هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره 4 – حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

مستند قانونی قرار بازداشت موقت برای اختلاس

‌تبصره 5 – هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی،‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌ است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره 6 – در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

‌ماده 6 -‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مرجع رسیدگی به جرم اختلاس اموال دولتی

همان‌گونه که در بالا عرض شد بنا به تناسب سمت اختلاس در مراجع مختلفی رسیدگی می شود. طبق قانون آیین دادرسی کیفری به اتهام بعضی از رجال صرفا در دادسرای تهران رسیدگی می شود.

با توجه به تفکیک دادسراهای تخصصی تهران، اختلاس در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. قبلا دادسرای ویژه کارکنان دولت به اختلاس رسیدگی می کرد. شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نیز به عنوان شعبه تخصصی جرائم مالی کارکنان دولت به تعدادی از این پرونده ها رسیدگی نمود.

اما از سال 1400 دادسرای ویژه اقتصادی عهده دار رسیدگی به جرم اختلاس شده است.
ضمن اینکه در شهرستانها دادسرای عمومی هر شهر به این جرم رسیدگی خواهد کرد.

آیا جرم اختلاس در شرکت ها و نهادهای خصوصی هم قابل تصور است؟

جرم اختلاس ویژه کسانی است که در ماده 5 قانون تشدید نام برده شده است. کارمندان شرکتها و نهادهای خصوصی به عنوان مختلس تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت. در صورت تصرف در اموال و وجوهات تحت عنوان خیانت در امانت قابل رسیدگی است.
گاهی اوقات نیز تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل رسیدگی است.

 

تحقیقات مقدماتی جرم اختلاس کجا انجام می‌شود؟

در تهران دادسرای ویژه اقتصادی عهده دار رسیدگی به جرم اختلاس شده است و در شهرستان‌ها دادسرای عمومی هر شهر به این جرم رسیدگی خواهد کرد.

اختلاس چیست؟

هرگاه کارکنان دولت، اموال دولتی که به آنها سپرده شده است را به نفع خود یا فرد دیگری تصاحب کنند، مرتکب جرم اختلاس خواهند شد.

 

وکیل ارزی بانکی

بهترین وکیل جرائم مالی کارکنان دولت و ‌اختلاس اموال دولتی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی

15 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *