وکیل ملک در نظر آباد

وکیل ملک در نظر آباد

وکیل ملک در نظر آباد


4.9/5 - (23 امتیاز)

با معرفی وکیل ملک در نظر آباد همراهتان هستیم.

دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نظر آباد پس از استقلال این بخش از شهرستان ساوجبلاغ استان البرز فعلی، تشکیل شد.

ویلاسازی های اراضی زراعی حاصلخیز در ساوجبلاغ، طالقان، هشتگرد، آبیک، محمدشهر کرج، کردان، سهیلیه، و نظر آباد باعث بروز اختلافات ملکی بین خریداران و فروشنده ها شد.

بالا رفتن قیمت اراضی زراعی به واسطه ویلاسازی، کشاورزان را ترغیب به فروش ملک و مستغلات کرد. چرا که سود ویلاسازی و واسطه گری بعضا از 20 سال کشت در زمین بالاتر رفت.

اکنون دعاوی ملکی با تنوع بالا در دادگستری و داسرای نظرآباد طرح و در حال رسیدگی است. عمده دعاوی مطرح در دادگستری کل استان البرز و دادگاههای تجدید نظر مستقر در کرج، حول محور اراضی و مستغلات است.

در این نوشتار که با همکاری گروه تیم تخصصی وکلای ملکی موسسه حقوقی مهر پارسیان نوشته شده است به بعضی از دعاوی مطرح ملکی در شهرستان نظر آباد خواهیم پرداخت.

در ادامه وکیل تخصصی دعاوی ملکی در غرب استان البرز و تهران را معرفی خواهیم کرد.

تغییر اراضی زراعی و ویلا سازی بدون مجوز

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون گرفتن مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است.
طبق همین قانون، علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

متخصص دعاوی ملکی در تهران

مرجع شکایت از تغییر کاربری اراضی زراعی و ویلاسازی کیست؟

گشت‌های حفاظت اراضی کشاورزی با گشت و مراقبت مستمر و حضور فعال در عرصه‌های کشاورزی و نیز گزارش‌های دریافتی از سامانه 131 مزارع و باغها را رصد می‌کنند و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اقدام به تغییرکاربری و تخریب برخورد خواهند کرد.

طرح شکایت نیز توسط سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد به عنوان ضابط خاص قضائی انجام میشود و نماینده حقوقی جهاد کشاورزی با معرفینامه در دادگاه حضور می یابد.

صدور مجوز دیوار کشی و تغییر کاربری با کدام نهاد است؟

صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است.

ارائه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز نیز تخلف و عدول از قانون محسوب می‌شود.

بر اساس قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، هرگونه تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصاب‌های تعیین شده ممنوع بوده و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به این گونه زمین‌ها نیز غیرمجاز است.

تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن نیز ممنوع است و متخلفان پس از معرفی به محاکم قضایی علاوه بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به پرداخت جزای نقدی و اعاده زمین به وضع اولیه محکوم خواهند شد.

برای خرید ویلا در نظرآباد، کردان، هشتگرد و ساوجبلاغ چه کنیم؟

اگر قصد خرید زمینی برای ساخت و ساز و یا احداث بنا و تاسیسات یا دیوارکشی در اراضی زارعی و باغی متعلق به خود را دارید، حتما قبل از هرگونه اقدامی، از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (131) یا با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت امور اراضی استان مشاوره نموده و برای دریافت مجوز اقدام کنید.

مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی

نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی
نظریه مشورتی شماره 7/99/253 مورخ 1399/3/7

اﺳﺘﻌﻼم:

آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﯿﺪ در ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1385 مشمول ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

وثیقه ملکی

2- آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 2 و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﯿﺪ در ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏ‌ﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺰه در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

جرم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، از ﺟﺮاﯾﻢ آﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪه، واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؛

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺻﺎدر و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ دلیلی اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 و ﺑﻨﺪ “ث” آن، “اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی” ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ (ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ) ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﮑﻦ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺎزات را ﻧﺪارد و اﻣﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮض ﺳﺆال)

جرم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 31/3/1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ ﺧﺮوج ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دارد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 759 ﻣﻮرخ 20/4/1396 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﻌﺰﯾﺮ درﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪت ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات (ﺟﺰای ﻧﻘﺪی) ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ث» ﻣﺎده 107 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ 1 اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺷﻮد.

وکیل الزام به تنظیم سند دماوند

این مطلب با موضوع نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین گردیده است.
ارتباط با وکیل متهمین جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
اعتراض به رای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مرور زمان تغییر کاربری اراضی زراعی

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ دیوان عالی کشور

طبیعتاً با آنی محسوب شدن این جرم و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 همان دیوان که اجمالاً مبنی بر درجه هفت بودن جرم یاد شده است، مقررات مرور زمان به عنوان یکی از بهترین راه های دفاع در چنین پرونده هایی است.

متن رای مورد بحث به این قرار است:
رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱

با عنایت به عبارت به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، “ایجاد بنا”،”برداشتن یا افزایش شن و ماسه” و “سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد “، رکن مادی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یاد شده واقع می شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم،به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست.

بنابرابن بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع،مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شود.

بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد،به اکثریت آراء صحیح و قانونی است.

این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع،اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

دعاوی شایع ملکی در شهرستان نظر آباد

  • الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی.
  • اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت با سند عادی.
  • تنفیذ فسخ بیع نامه به دلیل عدم داشتن شرایط لازم ویلا در قرارداد.
  • الزام به تکمیل و تحویل بنا طبق قرارداد پیمانکاری.
  • خلع ید و مطالبه اجرت المثل ورثه از ملک موروثی در تصرف یکی از ورثه.
  • اثبات معامله صوری به قصد فرار از دین و پرداخت مهریه.
  • مطالبه ثمن ملک و دریافت گواهی تامین دلیل مبنی بر ورود خسارت.
  • ابطال رای داوری در قراردادهای ملکی.
وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

دادگستری و داسرای شهرستان نظر آباد

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نظر آباد به عنوان واحدهای مستقل قضائی انجام وظیفه می کنند. شورای حل اختلاف شهرستان نظر آباد نیز در حدود قانون شوراهای حل اختلاف به دعاوی ملکی می پردازد.

دادگاه کیفری دو شهرستان نظر آباد نیز به دعاوی کیفری ملکی پرداخته و رای مقتضی صادر می کند. البته تعدادی از جرائم به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو شهرستان طرح می شوند.

مابقی دعاوی کیفری ملکی از طریق رسیدگی در دادسرا به دادگاه ارجاع می شود.

دادگاه تجدید نظر استان البرز

مرجع اعتراض به رای دادگاه حقوقی ملکی، دادگاه خانواده، دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد دادگاه تجدید نظر استان البرز مستقر در دادگستری کل استان البرز و شهر کرج است.

بعضی از دعاوی نیز به دلیل فرجام خواهی و در مرحله تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

برای طرح هرگونه دعاوی حقوقی و یا شکایت کیفری نیازی به مراجعه مستقیم به دادسرا یا دادگاه نیست. با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضائی در سراسر کشور امکان ثبت پرونده و ارسال الکترونیک به مرجع قضائی فراهم است.

بعد از ارجاع پرونده به شعبه با دریافت پیامک می‌توانید پیگیری نموده یا پیگیری را به وکیل پایه یک دادگستری نظر آباد بسپارید.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی ملکی غرب استان البرز با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا تغییر کاربری زمین‌های زراعی جرم است؟

به موجب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1374 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، تغییر کاربری به صورت غیر مجاز، جرم و قابل مجازات می‌باشد.

مجازات تغییر کاربری زمین‌های زراعی چیست؟

ﻣﺠﺎزات تغییر کاربری غیر مجاز زمین‌های زراعی، ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی است و مشمول مجازات درجه هفت می‌باشد.

دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی

 

وکیل ملک در نظر آباد، هشتگرد، ساوجبلاغ، طالقان، کردان

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد وکیل ملک در نظر آباد 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *