مصالحه در دعاوی

مصالحه در دعاوی

مصالحه در دعاوی


5/5 - (31 امتیاز)

با موضوع بررسی شرایط مصالحه در دعاوی همراه شما هستیم.

پرسش و پاسخهای اعلامی در خصوص عقد صلح

من بازنشسته هستم و همسرم فوت کرده و میخوام اموالم به فرزندانم برسه.

نمیخوام مادرم ارث ببره چون پیره و قطعا به برادرهام‌ میرسه.

از طرفی میخوام بچه هامم درمقابل به من رسیدگی کنند حالا که دارم اموالمو بنامشون میزنم باید چکارکنم.شما برای من میتونید قرارداد تنطیم کنید؟

✅پاسخ: درود

درصورت تمایل به تنظیم قرارداد صلح توسط وکیل دادگستری جهت اخذ وقت با شماره تماس مندرج در صفحه اصلی کانال در تماس قرار بگیرید.

علیهذا اصطلاح حقوقی این اقدام صلح عمری نام دارد.

در مورد صلح عمری خوشبختانه قانون گذار شرع اسلامی در این ارتباط عقودی را پیش بینی و آن را مد نظر قرار داده است، که میتوان به عقود صلح اشاره نمود که دارای انواع مختلفی می باشند

در عقد مورد نظر شما–مصالحه به شرط عمری- معمولا شخصی میخواهد مال خویش را به شخصی منتقل و در عوض شخص دوم نیز تعهداتی در مقابل شخص اول قبول نماید، و اگر شخص دوم که متصالح نام دارد از انجام تعهدات خود داری نماید مصالح یا شخص منتقل کننده مال می تواند با فسخ عقد آن رادوباره به تملک خود در بیاورد به عنوان مثال پدری می خواهد یک آپارتمان یا خانه ای را به یکی از فرزندان خود منتقل نماید ولی خود تا آخر عمر در آنجا سکونت نموده و از منافعش استفاده نماید و فرزند نیز تعهد نماید از پدر خویش مواظبت نموده و هزینه زندگی اورا تامین نماید.

در این صورت طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و سند مصالحه به شرط عمری میان ایشان بعد از انجام تشریفات قانونی تنظیم می گردد و عین مال بصورت مشروط به فرزند منتقل و منافع در دست پدر باقی می ماند در مورد چنین صلحی در طول استمرار عقد اگر پدر فوت نماید مال مورد نظر به فرزند انتقال قطعی شده و به دیگر وراث چیزی از این بابت منتقل نمی شود.

‌اختلاس اموال دولتی

اگر در این مدت فرزند به تعهدات خود عمل ننماید پدر با مراجعه به دفترخانه محل ثبت سند آن را فسخ و مال مورد نظر را به تملیک خود در بیاورد.

مصالحه در دعاوی

شما میتوانید با صلح، اموالتان را به هرکسی که دوست دارید چه ورثه چه غیر ورثه منتقل نمائید.

حتی سند رسمی هم به نام آنها بزنید ومنافع اموال تا زمانی که در قید حیات هستید ازآن خودتان باشد.

برای اینکه اگر روزی پشیمان شدید وخواستید از آنها پس بگیرید یا نمی خواهید تا در قید حیات هستید آنها اموال را بفروشند برای خودتان حق فسخ تا زنده هستید .

ضمنا شما می توانید حق انتفاع رقبی (مدت معین) یا عمری (به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی) یا سکنی (سکونت در مسکن به طریق رقبی یا عمری) برای وراث خود بدون انتقال مالکیت عین در نظر بگیرید.

✅به دلیل تعدد پرسش ها در خصوص صلح عمری نمونه قرارداد صلح عمری گزارده میشود.

لکن بایستی مدنظر داشت نکات لازم دیگری نیز باید در صلح عمری چون حق فسخ …. نگاشته شود تا صلح موجبات ضرر مصالح را فراهم نیاورد.

علیهذا صلح عمری که به آن مصالحه به شرط عمری هم می گویند یک نمونه از قراردادهای صلح است که به این معنی است که مالک مالی بخواهد بخشی یا تمام دارایی خود را به دیگری بدهد اما در نظر داشته باشد که اختیار استفاده از منافع ملکش را تا زمان حیاتش برای خود حفظ کند .

برای مثال مردی می خواهد خانه اش را به قرارداد صلح عمری به همسرش بدهد اما در این قرارداد شرط می کند تا زمانی که زنده است می تواند از منافع ملکش استفاده کند مثلا می تواند آن را اجاره دهد . البته مالک می تواند برای خود حق فسخ را در نظر بگیرد.

شکایت از پولشویی بانک

بنابراین قرارداد صلح عمری یک قرارداد به خصوص است که باید با نکات آن آشنایی داشته باشیم.

از این رو یک نمونه قرارداد صلح عمری می پردازیم.

نمونه قرارداد صلح عمری

ماده 1- طرفین :

مصالح سرکار خانم …………. فرزند …………. به شماره شناسنامه …………. صادره از …………. متولد …………. به شماره ملی …………. و به نشانی ………….

متصالح آقا/خانم …………. فرزند …………. .به شماره شناسنامه …………. صادره از…………. متولد…………. به شماره ملی …………. .به نشانی ………….

ماده 2- مورد مصالحه، حدود و محل آن :

1-  شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم  واقع در …………. به شماره قطعه…………. تفکیکی به مساحت ………….  مترمربع دارای پلاک ثبتی و مفروز و مجزی از شماره …………. شماره فرعی …………. از اصلی …………. با جمیع توابع عرفی و قانونی آن « به شرح سند مالکیت » مورد ثبت واقع شده به شماره …………. در یک جلد سند مالکیت قطعی به  شماره …………. در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………. واقع در …………. به تاریخ …………. که به صورت قطعی به نام مصالح انتقال یافته و ملک به نشانی …………. می باشد .

مصالحه در دعاوی

ماده 3- عدم ممنوع المعامله بودن

به اظهار متصالح و  متصالحین جزء اشخاص ممنوع ‌المعامله نبوده و نمی‌باشند و هرگونه مسؤلیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً بر عهده گرفتند .

ماده 4- رفع اشتباه قلمی

مصالح ضمن این سند متصالحین را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………. حاضر و سند صلح منعقده را ، اصلاح و بدون اختیار در تغییر مندرجات و مفاد و به طور کلی بدون دخالت در ارکان و ماهیت سند اصلاحی تنظیم و امضاء نماید .

ماده 5- وجه المصالحه

مبلغ …………. ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود .

ماده 6- خیارات

متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و خیار تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند .

تبصره- متصالحین به مدت 30 سال از تاریخ وقوع عقد برای مصالح خیار فسخ قرار دادند تا در صورت لزوم اقدام به فسخ قرارداد توسط داور نماید .

 وکیل شکایت از بروکر کارگزار

ماده 7- منافع مورد صلح

حسب ‌الاظهار مصالح منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است ولیکن ضمن همین سند متصالحین مورد مصالحه را به مصالح با حق عمری برای انتفاع از منافع دادند تا مادام ‌العمر خود از منافع آن رایگان استفاده نموده و مورد مصالحه کما فی‌السابق در تصرف مصالح باقی ماند و همچنین شرط شد مصالح حق واگذاری منافع متعلقه را در زمان حیات خود به ثالث و به غیر بدون کسب اذن و اجازه دارد و مصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود .

ماده 8- اطلاع متصالحین از شرایط

متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن و همچنین میزان مورد صلح شده به هر نفر به تفکیک مطلع و با رضایت خود و نزد شهود این سند را امضاء نمودند .

ماده 9- هزینه نگهداری

هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح می باشد و هزینه های مصرفی اعم از برق و آب و تلفن و شارژ و نقاشی و…………. به عهده مصالح است .

ماده 10 – تعمیرات اساسی

مصالح حق دارد بدون اذن و اجازه متصالحین نسبت به تعمیرات اساسی و حتی تغییر در شکل ظاهری در مورد صلح انجام دهد.

ماده 11- اقرار

متصالحین اقرار می نمایند در زمان حیات متصالح هیچ گونه ادعایی نسبت به موضوع صلح و حق عمری  نداشته و ندارند و در صورت هر گونه ادعایی موجبات فسخ با عنوان خیار تخلف از شرط محقق از طرف مصالح برای مصالح و نسبت به سهم وی فراهم خواهند نمود.

مصالحه در دعاوی

ماده 12- حل اختلاف

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر یا اجرای آن به آقای …………. وکیل دادگستری ارجاع می گردد که مطابق با قانون با و به صورت قطعی رسیدگی و رأی صادر نماید که مدت داوری 3 ماه از تاریخ ارجاع می باشد و نحوه ابلاغ رأی از طریق اظهارنامه بوده و رأی برای طرفین لازم الاتباع بوده و شخصی که موجبات تخطی از شرایط را فراهم آورده است مکلف به پرداخت حق الزحمه داور به میزان …………. می باشد .

مسئولیت راهن ورشکسته

تبصره – شرط داوری حاضر ، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و فسخ و انفساخ و… تأثیری در آن ندارد و در هر حال لازم الاجراء است.

این قرارداد در مورخ …………. در حضور …………. و …………. و …………. به عنوان شاهد در …………. نسخه در ید هر یک از طرفین و یک نسخه نیز در ید داور موجود بوده و هر قرارداد دارای اعتبار واحد است و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

محل امضا مصالح         محل امضا متصالحین              امضا داور              امضا شهود

پرسش وپاسخهای اعلامی در خصوص اموربانکی (تقسیم پس انداز بانکی پدر)

باسلام وخسته نباشید.

سوال من درمورد امور بانکی هست.

پدرم ۶ سال پیش فوت کرد ومن اون موقع کوچک بودم و هنوزم به سن قانونی نرسیدم(۱۶ سال هستم)

بعد این که پدرم فوت کرد میخواستیم که پس انداز های بانکی پدرم رو تقسیم کنیم.

(یکی از برادرهام که وکالت یا برگه ای داشت که پدرم پیر شده ودیگه کارهاش رو نمی تواند انجام دهد وبرادرم به جاش انجام می دهد ) همین برادرم که وکالت داشت پول های حساب بانکی پدرم رو برداشت که بگیرم میان چند تا برادرها تقسیم کنیم بعد مثلا اگه در حساب بانکی پدرم مثلا ۱۰۰ میلیون بود برادرم گفت که ۱۰ میلیون هست (البته گفته باشم که من اون موقع وهنوزه هم نمی دونم که پدرم در چه بانک هایی حساب داشت وچقدر پس انداز داشته) خوب الا ن باید چجوری بفهمم که پدرم درچه بانک هایی حساب داشته وچقدر پس انداز داشته؟ واگر بفهمم برادرم دروغ گفته چجوری باید این موضوع رو پیگیری کنم وپول ها رو از برادرم بگیرم ؟؟؟‌ خواهشا یک راه بگین که هم دردسر ان کم تر باشد وهم راحت تر وممنون وخسته نباشید.

✅پاسخ:

شما باید درخواست انحصار وراثت بدهید و از دادگاه بخواهید که از بانک مرکزی استعلام کند. برادرتان اگر قبل از فوت برداشتی کرده باشد اقدامی نمی توانید انجام دهید. ولی اگر بعد از فوت برداشت کرده باشد می توانید علیه ایشان اقدام کنید.

وکیل و مشاور حقوقی جهت مصالحه در دعاوی

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

مصالحه در دعاوی

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *